Tematiskais rādītājs

A

Abba (Abba)

Dieva Dēla Gars mūsu sirdīs sauc: "Abba, Tēvs": 683, 742, 1303, 2766, 2777.

Aborts (abortus)

Dzīvības kults un aborts: 2770.
Morāles likumi un aborts: 2271, 2274.
Sniegt atbalstu aborta izraisīšanā: 2272.

Absolūcija (absolutio), sk. gandarīšana un izlīgšana.

Acēdija (acedia): 1866, 2733, 2755, sk. slinkums.

Adorācija (adoratio), sk. pielūgsme.

Agnosticisms (agnosticismus): 2127, 2128.

Aicinājums (appellatio), sk. aicinājums (vocatio).

Aicinājums uz kristīgu ģimeni: 2205-2206.
Aicinājums uz Mistiskās Miesas vienību un Euharistija: 1396.
Aicinājums uz Ordinācijas sakramentu: 1578.
Aicinājums uz šķīstību: 2349, 2359.
Aicinājums uz svētumu un laji: 941.
Bērnu aicinājums: 2232-2233.
Dieva aicinājums un cilvēks: 29, 160, 545, 2461, 2566-2567.
Dieva aicinājums un desmit baušļi: 1962.
Dieva aicinājums un ebreju tauta: 839.
Dieva aicinājums un konsekrētās jaunavas un atraitnes: 922.
Dieva aicinājums un žēlastība: 2000.

Aizbildniecība [aizlūgums] (intercessio)

Aizbildniecība Vecajā Derībā: 210, 2574, 2577-2578, 2584.
Aizlūgums: 1096, 1354, 1509, 2634-2636, 2734, 2770.
Baznīcas aizbildniecība: 1678.
Eņģeļu aizbildniecība: 336.
Jaunavas Marijas aizbildniecība: 969, 1434, 2156, 2683.
Klosterbrāļu un klostermāsu aizlūgums: 2687.
Kristus aizbildniecība: 739, 1341, 1361, 1368, 1370, 2606.
Mirušo aizlūgums: 958.
Svēto aizbildniecība: 956, 1434, 2156, 2683.

Aizlūgums (intercessio), sk. aizbildniecība.

Aizlūgums par mirušajiem (suffragium): 958, 1032, 1055, 1684-1690.

Aizstāvēšana (defensio)

Cilvēka cieņas aizstāvēšana: 1929.
Ģimenes aizstāvēšana: 2209, 2211.
Miera aizstāvēšana: 2302-2317.
Tēvzemes aizstāvēšana: 2240.

Aizstāvis (advocatus)

Kristus - mūsu Aizstāvis: 519.
Svētais Gars - cits Aizstāvis (Paraklēts): 692, 729, 1433, 1848.

Aklie (cæci)

Aklo lūgšana - Jēzus uzklausīta: 2616.

Aklums (cæcitas)

Pestīšanas plāns un Heroda un Pilāta aklums: 600.
Šaubas par ticību un garīgais aklums: 2088.

Alga (salarium)

Taisnīga alga: 2434.

Alga (stipendium)

Nāve kā "grēka alga": 1006.

Altāris (altaris)

Ābrahama celtais Kunga altāris: 2570.
Altāra iesvētīšana: 1672.
Debesu altāris: 1383, 1589.
Euharistija - Altāra Sakraments: 1372.
Euharistijas svinēšana un altāra no-zīme: 1383.
Jaunā derība un altāris: 1182.
Upuris uz krusta un altāris: 1182, 1364, 1366-1368, 1939.
Sirds altāris: 786, 2655.

Ambona (ambo): 1184.

Amen

"Amen" - pēdējais Ticības simbola un Svēto Rakstu vārds: 1061.
"Amen" euharistiskajā Liturģijā: 1345.
"Amen" vārda nozīme: 1062-1064, 1348, 1396, 2856, 2865.
Kristus - Tēva mīlestības galīgais "Amen": 1065.

Anafora (anaphora): 1352.

Analoģija (analogia)

Analoģija Bībeles atklāsmē: 128-130, sk. tipoloģija.
Garīgā dzīve un tās analoģija ar dabisko dzīvi: 1210-1212.
Radītājs un analoģija ar savām radībām: 41, 2500.
"Ticības analoģija": 114.

Anamnēze (anamnesis): 1103, 1106, 1354, 1362.

Apbedīšana (sepultura): 1690, 2300.

Apcere [meditācija] (meditatio): 2705-2708.

Apcere kā viena no trim lielajām lūgšanas izpausmēm: 2699.
Apcere un izaugsme ticības izpratnē: 94-95.
Apceres augļi: 2706, 2708.
Apceres mērķis: 2723.
Apceres metode: 2707.
Apceres nozīme: 2705.
Laiks, kas piemērots apcerei: 2186.

Apdomība (prudentia)

Apdomība kā viens no galvenajiem tikumiem: 1805-1806.
Apdomība morālajā spriedumā un padomos: 1788.
Apdomības definīcija: 1806, 1835.
Kopējais labums prasa apdomību: 1906.

Apgraizīšana (circumcisio)

Jēzus apgraizīšana: 527.
Vecā derība un apgraizīšana: 1150.

Apģērbs (vestis)

Apģērbs un kaunīgums: 2522.
Kristība - mūžības tērps: 1216, 1243.

Apliecinājums [profesija, svētsolījumi] (professio)

Pirmais ticībais apliecinājums: 189, 978.
Profesija un darbs: 2230, 2433.
Svētsolījumi dzīvot pēc evaņģēliskajiem padomiem: 873, 915, 925, 944.
Ticības apliecinājums: 14, sk. ticība.
Ticības apliecinājums kā pirmā pakāpe ievadīšanā kristīgajā dzīvē: 1229.
Vienas vienīgās ticības apliecinājums kā Baznīcas vienības saite: 815.

Apmaiņa (communicatio), sk. dāvāšana.

Apmelošana (calumnia): 2477, 2479, 2509.

Apņemšanās (propositum)

Apņemšanās gandarīt un darīt gandarījuma darbus: 1491.
Apņemšanās turpmāk vairs negrēkot - gandarītāja darbība: 1451, 1490.

Apostāzija (apostasia)

Apostāzijas nozīme: 2089.
Baznīcas galīgais pārbaudījums un apostāzija: 675.
Baznīcas vienības ievainošana un apostāzija: 817.
Mozus un viņa tautas apostāzija: 2577.

Apredzība (providentia), sk. Deus.

Dieva bērnu uzticēšanās Apredzībai: 305, 322, 2215, 2547, 2830.
Dievišķā apredzība kā Dieva nodoma īstenošana: 302-305.
Dievišķā apredzība un ļaunums: 309-314, 324, 395.
Dievišķā apredzība un radību sadarbība: 306-307, 323.
Dievišķā apredzība un sekundārie cēloņi: 306-308.
Dievišķā apredzība visu vada: 1040.
Dievišķās apredzības definīcija: 302, 321.
Kristīgā lūgšana kā sadarbība ar dievišķo apredzību: 2738.
Svēto Rakstu liecība par dievišķo apredzību: 303.

Aprunāšana (detractio)

Aprunāšana - morāliski nepieņemama: 2477.
Aprunāšanas sekas: 2479.

Apsolījums(i) [solījums] (promissio / nes)

Apsolījuma Gars: 705-706.
Apsolījumi Dievam jeb svētsolījumi: 2101-2103.
Apsolītā zeme: 1222.
Cerība kā paļāvība uz Kristus apsolījumiem: 1817.
Dieva apsolījumi Ābrahamam: 705-706.
Dieva apsolījumi un ticības lūgšana: 2570-2574, 2579.
Dieva apsolījumi un to piepildījums: 484, 652, 1065, 2787.
Dieva uzticība apsolījumiem: 212, 215, 422, 1063.
Izraēlis kā Dieva apsolījumu glabātājs: 60.
Jēzus augšāmcelšanās apsolījums un tā piepildījums: 638, 653.
Kalna svētību apsolījumi: 1716-1717, 1725, 1967.
Kristības apsolījumi: 1185, 1254, 1298.
Laulāto apsolījumi: 1644.
Mūžīgās dzīves apsolījums: 2002.
Svētā Gara apsolījums: 715, 729, 1287.
Svinīgs solījums un zvērests: 2147, 2150, 2152.

Apspiešana (oppressio): 1739, 2243, 2448.

Apsūdzēšana (accusatio): sk. gandarīšana un izlīgšana - grēksūdze.

Apustulāts (apostolatus)

Apustulāts un Euharistija: 864, 1324.
Baznīcas apustulāts: 863-864.
Laju apustulāts: 900, 905, 940.

Apustulis (apostolus)

Apustuļu izraudzīšana un aicinājums: 2, 75, 96, 858-860, 873, 935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600.
Apustuļu katehēze: 1094.
Apustuļu kolēģija: 880.
Apustuļu liecība: 664, 1518.
Apustuļu mācības pieņemšana: 87, 949, 2624.
Apustuļu pēcteči: 77, 861-863, 892, 938, 1313, 1560, 1562, 2068.
Apustuļu sludināšana: 76.
Apustuļu vara piedot grēkus: 981, 983, 984, 1442, 1444, 1485, 1586.
Augšāmceltā parādīšānās un apustuļi: 641-642, 644-645, 647.
Baznīca un apustuļi: 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032.
Dieva Vārda tālāknodošana un apustuļi: 3, 81, 84, 96, 126, 571.
Euharistijas iedibināšana un apustuļi: 610-611, 1337, 1339-1341.
Izlīgšanas kalpojums un apustuļi: 981, 1442, 1461.
Kristība un apustuļi: 1226.
Ordinācijas sakraments un apustuļi: 1087, 1536, 1565, 1576, 1577, 1594.
Roku uzlikšana un apustuļi: 699, 1288, 1299, 1315.
Svētais Gars un apustuļi: 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 1302, 1315, 1485, 1556.
Termina "apustulis" nozīme: 858.
Ticības tālāknodošana un apustuļi: 171, 173, 605, 815, 816, 889, 1124.

Apustuliska (apostolica), sk. Baznīca.

Apustuliskā kolēģija (collegium apostolicum)

Apustuliskās kolēģijas izraudzīšana: 1577.
Bīskapu kolēģija un apustuliskā kolēģija: 880.
Divpadsmit un Pētera apustuliskā kolēģija: 552.
Jaunā derība un apustuliskā kolēģija: 816.
Vara saistīt un atraisīt: 881, 1444.

Apustuliskā pēctecība (successio apostolica): 861, 1087.

Apustuliskā pēctecība - Baznīcas vienības saikne: 815.
Apustuliskā pēctecība nodrošina vienotību ticībā: 1209.
Apustuliskās pēctecības pamats: 77.

Apustuliskās dzīves apvienības (societates vitæ apostolicæ): 930.

Apustuļu simbols [ticības simbols] (symbolum): 14, 184, 187-188, 197.

Apustuļu simbols: 194, 196, 2558.
Dievs Simbolā: 199.
Izmaiņas Simbolā gadsimtu gaitā: 192-193.
Izrunāt Simbolu: 197.
Kristības simbols: 189.
Nīkajas-Konstantinopoles simbols: 195.
Simbola daļas: 190-191.
Simbola saturs: 186.
Ticības simbols: 187, 192.
Vārda "simbols" nozīme: 188.

Apziņa (conscientia), sk. sirdsapziņa

Apziņa [gudrība, izjūta, izpratne, jēga, jūtas, jutekļi] (sensus)

Dzīves jēga: 282.
Iesaistīt jutekļus iekšējā lūgšanā: 2702.
Labā tautas gudrība: 1676.
Morāliskā apziņa: 1954.
Reliģiskās jūtas: 1676.
Svēto Rakstu nozīme: 115-119.
Svētuma izjūta: 2144.
Ticības pārdabiskā izpratne (sensus fidei): 91-93, 785, 889.

Arodbiedrības (consociationes operariorum): 2430.

Asinis (sanguis), sk. Euharistija un transsubstanciācija.

Asinis un ūdens kā Kristus Baznīcas simbols: 766, 1225.
Kristība ar asinīm: 1258.
Mocekļu asinis kā kristiešu sēkla: 852.
"Tās ir manas Asinis": 610, 1365.

Asinsgrēks (incestum)

Asinsgrēks - smaga vaina: 2356.
Nozīme un sekas: 2388.

Askēze (ascesis)

Garīgā izaugsme un askēze: 2015.
Uzticība Kristības solījumiem un askēze: 2340.
Valdīšana pār gribu un askēze: 1734.

Atbildība (responsabilitas)

Atbildība par rīcību: 1735, 1737, 1745-1746, 1754.
Bērnu atbildība par vecākiem: 2218.
Bīskapi un apustuliskā atbildība: 1594.
Brīvība un atbildība: 1036, 1731-1738.
Cilvēka kā pasaules pārvaldnieka atbildība: 373.
Dieva tautas atbildība: 783.
Grēcinieku atbildība par Jēzus nāvi: 597-598.
Grēks un atbildība: 1868.
Laulāto atbildība dzīvības tālāknodošanā: 2368.
Līdzdalība sociālajā dzīvē un atbildība: 1913-1917.
Nabadzība un bagāto nāciju morālā atbildība: 2439.
Sirdsapziņa un atbildības uzņemšanās: 1781.
Vecāku atbildība par bērniem: 2223, 2225.

Atbrīvošana (liberatio)

Atbrīvošana Kristībā: 1221, 1237.
Atbrīvošana no grēka: 1741, 1964.
Atbrīvošana un pestīšana: 1741.
Ekonomiskā un sociālā atbrīvošana: 2124.
Izraēļa atbrīvošana: 1363, 2170.
Lūgšana par atbrīvošanu no ļaunā: 2750, 2850-2854.

Atdzimšana (kristīgā) (regeneratio)

Atdzimšanas iedarbīgums: 784, 872, 1262.
Kristība - atdzimšanas sakraments un "pelde": 1213, 1215.

Ateisms (atheismus)

Agnosticisms un ateisms: 2128.
Ateisma cēloņi: 2126, 2424.
Ateisma grēks: 2125, 2140.
Ateisma veidi un nozīmes: 2123-2124.

Atgriešanās (conversio)

Aicinājums atgriezties: 160, 545, 981, 1036, 1428.
Atgriešanās cēloņi: 1436-1437.
Atgriešanās ceļš un gandarīšana: 1439.
Atgriešanās darbi: 1435.
Atgriešanās redzamie augļi: 1430, 1440.
Atgriešanās - Svētā Gara dāvana: 1098, 1433.
Attaisnošana un atgriešanās: 1989, 1993.
Atteikšanās no atgriešanās: 591.
Cilvēka iedomība un atgriešanās: 2092.
Cilvēka vājums un atgriešanās: 1426.
Dažādi gandarīšanas veidi un atgriešanās: 1430-1432, 1434.
Gandarīšana un atgriešanās: 1422-1423, 2042.
Grēks, atgriešanās un šķīstīšana: 1472, 1486, 1856.
Iekšējā atgriešanās sociālo pārmaiņu nosacījums: 1886-1889, 1896.
Ievadīšana kristīgajā dzīvē un atgriešanās: 1229.
Jāņa atgriešanās no grēkiem Kristība: 720, 523, 535.
Katehumenāts palīdz nobriest ticībā cilvēkam, kas atgriezies: 1248.
Ļaunums un slimība - ceļš uz atgriešanos: 385, 1502.
Lūgšana un atgriešanās: 2708, 2731, 2754, 2784.
Maldīgais spriedums un nevēlēšanās atgriezties: 1792.
Sirds atgriešanās nepieciešamība: 821, 1430-1433, 1856, 1888, 2608-2609, 2708.
Sirds atgriešanās un Kalna sprediķis: 2608.
Sirds atgriešanās un pravieši: 2581-2584, 2595.
Sirdsapziņa un atgriešanās: 1797.
Sv. Pāvila atgriešanās: 442.
Sv. Pētera atgriešanās: 1429.
Valstība un atgriešanās: 1470, 2612.
Vecais likums un atgriešanās: 1963.
Žēlastība un atgriešanās: 1991, 2000, 2010, 2027.

Atgriešanās (reditus) sk. atnākšana, gaidas un piepildījums.

Atjaunošanās (renovatio)

Atjaunošanās laiku beigās: 1043.
Baznīcas atjaunošanās: 670, 821, 827, 1428.
Kristība - "atdzimšanas un atjaunošanās pelde Svētajā Garā": 1215.
Svētie kā atjaunošanās avots un pamats: 828.

Atkalapvienošana (recapitulatio) 518, 668, 2854.

Atklāsme (revelatio)

Atklāsme izgaismo reliģijas un morāles sfēru: 38.
Atklāsme kā Svētā Gara iedvesmas auglis: 105.
Atklāsme palīdz labāk izprast sociālās dzīves likumus: 2419.
Atklāsme - labākais līdzeklis, lai pazītu Dievu: 50.
Atklāsme "mazajiem": 544.
Atklāsmes motīvs un mērķis: 52, 68.
Atklāsmes nepieciešamība: 74, 1960.
Cilvēka izpratne par Atklāsmi: 157-158.
Cilvēka spēja pieņemt Atklāsmi: 35, 36.
Citas Atklāsmes vairs nebūs: 66-67.
Dieva Atklāsme - izteikta cilvēku valodās: 101.
Pakāpeniskā Atklāsme: 53, 69.
Privātās atklāsmes: 67.
Atklāsme - Svēto Rakstu un Tradīcijas avots: 80-83, 124.
Ticība kā atbilde uz Atklāsmi: 142-143, 150, 176, 1814.
Ticības uz Atklāsmi ārējais pamatojums: 156.
Vecā un Jaunā Derība kā patiesa Atklāsme: 129.

Atklāsme par Dievu

51-67.
Dekalogā: 2059, 2070-2071.
Izraēlim: 2085.
Kristus dzīve - Atklāsmes piepildījums: 561.
Kristus dzīve kā Tēva Atklāsme: 516.
Par Dēlu: 152, 438, 647-648, 651.
Par Dieva vārdu: 203-214, 2143.
Par Dieva visvarenību: 272.
Par Svēto Garu: 243-248, 687-688.
Par Tēvu: 151, 238-242, 2779.
Par Trīsvienību: 237, 732.
Viens vienīgs Dievs: 201-202.

Atklāsme pestīšanas vēstures ietvaros

Caur Ābrahamu: 59.
Caur Izraēli: 60-64, 72.
Caur Jēzu Kristu: 65-67, 73.
Caur Noasu: 56-58, 71.
Kopš vēstures sākuma: 54, 70.
Pēc grēkā krišanas: 55.
Pirmvecākiem: 54, 70.

Atklāsmes saturs

Cilvēks kā Dieva attēls: 1701, 2419.
Dekalogs: 2060, 2071.
Dieva žēlsirdība pret grēciniekiem: 1846.
Grēka īstenība: 386-390.
Jaunās debesis un jaunā zeme: 1048.
Jēzus Kristus kā galīgā patiesība: 124.
Marijas jaunavība: 502.
Mirušo augšāmcelšanās: 992.
Pestīšanas dievišķais nodoms: 50-51.
Radīšana: 287, 337.

Atklāsmes tālāknodošana

Svētie Raksti un Tradīcija - divi Atklāsmes tālāknodošanas veidi: 81-82.
Tālāknodošana caur apustuļiem un evaņģēlijiem: 75-76.
Tālāknodošana caur Baznīcu: 78-79, 82.
Tālāknodošana caur bīskapiem: 77.

Atklāšanās (manifestatio)

Dieva valstības atnākšanas atklāšanās: 570.
Dieva, Viņa labestības, varenības un skaistuma atklāšanās: 294, 707, 2519.
Jēzus Kristus atklāšanās: 486, 528, 535, 639, 660, 1224.
Svētā Gara atklāšanās: 697, 951.

Atlaidas (indulgentiæ): 1471-1479.

Atlaidas mirušajiem: 1032, 1479.
Atlaidu augļi: 1498.
Atlaidu definīcija un nozīme: 1471.
Saņemt atlaidas no Dieva caur Baznīcu: 1478-1479.

Atnākšana [otrreizējā atnākšana] (adventus), sk. gaidīt, piepildījums (consummatio).

Dieva valstības atnākšana atklājas ar zīmēm un brīnumiem: 542, 1505.
Dieva valstības atnākšana un uzvara pār sātana valstību: 550.
Kristus atnākšana godībā notiks mums nezināmā laikā: 673-674, 1040, 2772.
Kristus atnākšana un Pēdējā tiesa: 1040.
Kristus atnākšanas sagaidīšana: 840.
Kunga Pārveidošanās kā priekšnojauta par Viņa atnākšanu godībā: 556.
"Lai atnāk Tava valstība": 2816-2821, 2859.
"Nāc, Kungs Jēzu": 2853.
Sagatavošanās Kristus atnākšanai: 522-524.
Svēta Gara atnākšana un Vasarsvētki: 729, 732.

Atpūta (requies)

Sabata atpūta dekalogā: 582, 2168-2173, 2189.
Svētdienas atpūta: 2184-2185, 2194.

Atraitne (vidua): 922, 1537, 1672, 2349.

Atstāšana [sevis atdošana] (relictio)

Atdot sevi Dieva gribai: 2677.
Atdot sevi dievišķajai apredzībai: 305, 322, 2115.
Dievs nekad neatstāj savu tautu: 2577.
Mācekļi atstāj savu Kungu: 1851.
Marijas atdošanās Dievam: 506.

Attaisnošana (iustificatio)

Atgriešanās - pirms attaisnošanas: 1989.
Attaisnošana kā Dieva mīlestības izcilākais darbs: 1994.
Attaisnošanas definīcija un nozīme: 1987, 1989, 1991-1992.
Attaisnošanas sekas: 1266, 1990.
Cilvēku attaisnošanas motīvs: 402, 617, 654, 1987, 1992.
Dieva piedošana un taisnība - attaisnošanas aspekti: 2018.
Sagatavošana attaisnošanai: 1446, 1996, 2001.

Atteikšanās (renuntiatio) no bagātībām: 2544, 2556.

Atteikšanās paklausīt (recusatio obœdientiæ), sk. obœdientiæ.

Ādama atteikšanās paklausīt - Kristus labota: 411, 532, 614-615.
Ādama un cilvēka atteikšanās paklausīt un tās sekas: 399, 400-402, 1733, 2515.
Atteikšanās paklausīt priekšniecībai: 2256, 2242, 2313.
Atteikšanās paklausīt un morālā dzīve: 1733, 1862, 2515.
Grēks kā atteikšanās paklausīt Dievam: 397, 1850, 1871.

Attiecības (relationes), sk. cilvēks un sabiedrība.

Attīstība (progressio), sk. attīstība (augmentum, progressus) un izaugsme.

Cilvēka attīstība: 2461.

Attīstība (progressus), sk. attīstība (augmentum, progressio) un izaugsme.

Ekonomiskās darbības attīstība: 2426.

Attīstība [vairošana] (augmentum), sk. attīstība (progressio), attīstība (progressus) un izaugsme.

Baznīca un laicīgo labumu vairošana: 1942.
Baznīcas attīstība: 7, 766, 798, 874, 910, 1134.
Cilvēces attīstība: 1049.
Cilvēka attīstība: 1936.
Cilvēka pilnīgā attīstība un zinātnes un tehnikas attīstība: 2293.
Cilvēka reliģiskās un garīgās attīstības veicināšana: 794, 798, 874, 1210, 1303, 1392, 1731, 2010, 2041, 2186, 2227, 2847.
Dieva valstības attīstība un laicīgais progress: 1049.
Dieva valstības attīstība: 2820, 2859.
Ticības izpratnes attīstība: 94-95.

Atturēšanās (abstinentia), gatavojoties liturģiskajiem svētkiem: 2043.

Atturība (continentia)

Atturība un Gara auglis: 1832.
Atturība un laulības šķiršana: 1650.
Atturība un šķīstība: 2349.
Atturības augļi: 2340.
Auglība un atturība: 2370.
Lūgšana un atturība: 2520.
Saderināto atturība: 2350.

Atturība (sobrietas): 1809, 2730.

Atvietošana [subsidiaritāte] (subsidiaritas): 1883, 1885, 1894, 2209.

Audzināšana (educatio), sk. izglītošana.

Audzināšana brīvībā: 2370, 2526.
Audzināšana kristīgajā ticībā - uzdevums un funkcija: 1635, 1651, 1656-1666, 2685.
Audzināšana ticībā un tās trūkuma sekas: 2125.
Audzināšanas rezultāts un augļi: 1839, 1917.
Bērnu kristīgā audzināšana kā svētdarīšanas ceļš: 902.
Brīvība audzināt bērnus ticībā un politiskajā kopienā: 2211.
Garīgā izglītošana: sk. izglītošana.
Laulība un bērnu audzināšana: 1601, 1652, 2201.
Sirdsapziņas audzināšana: 1783-1785.
Šķēršļi bērnu audzināšanā: 1634.
Tiesības uz audzināšanas pieejamību: 1908, 1911.
Tiesības uz godīgu audzināšanu seksuālos jautājumos: 2344.
Vecāki kā pirmie un galvenie bērnu audzinātāji: 1653, 2206, 2372.
Vecāku sadarbība bērnu audzināšanā: 2206.
Vecāku tiesības un pienākums audzināt bērnus: 1653, 2221, 2223, 2372.

Auglība (fecunditas)

Auglība - prasība laulāto mīlestībai: 2363.
Cilvēciskās auglības nozīme: 2335, 2398.
Kristus - vīnakoks, kas dāvā garīgo auglību: 755, 864, 2074.
Laulāto atvērtība uz auglību: 372, 1604, 1642-1643, 1652-1654, 1662, 1664.
Laulāto mīlestības auglības pienākuma robežas: 2221, 2363.
Laulības auglība: 2366-2372.

Augstprātība (superbia), sk. lepnība.

Austrumu (orientalis), sk. Baznīca un liturģija.

Autonomija (autonomia)

Bērnu autonomija: 2232.
Sirdsapziņa un tās nepareizi izprastā autonomija: 1792.

Autoritāte (auctoritas), sk. vara.

Azartspēles (fortunæ ludi): 2413.

Ā

Ābels (Abel)

Ābels - godināts kā taisnīgais: 58.
Brāļa Ābela noslepkavošana: 401, 2559.

Ābrahams (Abraham)

Ābrahama aicinājums: 59, 72, 762.
Ābrahama lūgšana: 2569, 2570, 2592.
Ābrahams - cerības paraugs: 165, 1819.
Ābrahams - paklausības paraugs ticībā uz Dievu: 144-146, 165, 2570, 2572, 2676.
Dieva derība ar Ābrahamu: 72, 992, 2571.
Dieva svētība un Ābrahams: 59, 1080.
Jēzus - Ābrahama pēcnācējs: 527.
Musulmaņi un Ābrahama ticība: 841.
Solījumi Ābrahamam: 422, 705, 706, 1222, 1716, 1725, 2571, 2619.
Tauta, kas dzimusi no tēva Ābrahama: 63, 709, 762, 1541.

Ādams (Adam)

Ādama grēks un tā sekas: 402-405, 416-417, 1736.
Jēzus Kristus un Ādams: 359, 388, 402, 504, 505, 518, 532, 538, 539, 635.
Pirmatnējā svētuma žēlastība un Ādams: 375, 399.

Ārsts (medicus)

Ārstu amorālās darbības: 2377, 2537.
Ārstu profesionālais noslēpums: 2491.
Jēzus Kristus - dvēseles un miesas dziedinātājs: 1421, 1484, 1503-1505.
Rūpes par cilvēka miesu un veselību: 2288-2289.

Ārzemnieki (alienigena): 2241.

B

Bābele (Babel): 57.

Bads (fames)

Bada traģēdija pasaulē un solidaritāte: 2831.
Barot izsalkušos - žēlsirdības darbs: 1039, 2447.
Dieva Vārda dzirdēšanas bads: 2835.
Izraisīt badu - smags noziegums: 2269.
Jēzus piedzīvoja badu: 544, 556.
"Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien": 2828, 2830.

Bagātības (divitiæ)

Laime un bagātības: 1723.
Mīlestība pret nabagiem un mīlestība uz bagātībām: 2445.
Neapvaldīta tieksme pēc bagātībām: 2536.
Sirds brīvība bagātību priekšā - nepieciešama, lai ieietu valstībā: 2544, 2556.

Bailes (timor), sk. bijāšana.

Balodis (columba)

Balodis - simbols: 701.
Svētais Gars, Jēzus Kristība un balodis: 535.

Balss (vox)

Dieva Tēva balss, sk. Dievs.
Sirdsapziņas balss, sk. sirdsapziņa.

Baptistērijs (baptisterium): 1185.

Barība (nutrimentum), sk. uzturs.

Bauda (delectatio / nes)

Garīga bauda: 2500.
Merenība - tikums, ar kura palīdzību apvalda baudas pievilcību: 1809.
Seksuālā bauda: apvaldīta - 2362. neapvaldīta - 2351-2356.

Bauda (fruitio)

Baudīt trīsvienīgo dzīvi: 1721-1722.
Nesakārtota bauda: 2351-2353.
Šīszemes labumu baudīšana: 1716, 1740.

Bauslis (præceptum)

Baušļu pildīšana: 348, 1050.
Baznīcas maģistērijs un bauslis: 2033.
Dekaloga baušļu atklāšana: 2071.
Dieva griba kā mūsu bauslis: 2822.
Evaņģēliskais likums un mīlestības bauslis: 1974.
Ievērot svinamās dienas: 2180-2181, 2185.
Likuma baušļu mērķis: 578.
Likuma baušļu pārkāpšana: 577.
Liturģija un Kristus bauslis: 1341.
Maģistērijs un tā autoritāte saistībā ar baušļiem: 2036.
Nepaklausība baušļiem un grēks: 397.
Pazīt Dieva likuma baušļus: 1778, 1960.
Pestīšanas sludināšana - bauslis, kas dots Baznīcai: 849, 2032.
Pieci Baznīcas baušļi: 2041-2043.
Sirdsapziņa un baušļi: 1777.
Ticība un baušļi: 2614.
Tiesības saņemt mācību par dievišķajiem pestīšanas baušļiem: 2037.

Dekaloga desmit baušļi

Pirmais bauslis: 2084-2141.
Otrais bauslis: 2142-2167.
Trešais bauslis: 2168-2195.
Ceturtais bauslis: 2197-2257.
Piektais bauslis: 2258-2330.
Sestais bauslis: 2331-2400.
Septītais bauslis: 2401-2463.
Astotais bauslis: 2464-2513.
Devītais bauslis: 2514-2533.
Desmitais bauslis: 2534-2557.

Dekalogs jeb desmit baušļi

Baznīcas Tradīcija un dekaloga baušļi: 2064-2068.
"Credo" un dekaloga baušļi: 1064.
Dabiskais likums un dekaloga baušļi: 1955, 2049, 2070-2071, 2080.
Dekaloga baušļi kā Dieva dāvana: 2060.
Dekaloga baušļu interpretācija un izprašana: 2055-2056, 2061, 2077.
Dekaloga baušļu mērķis: 2063.
Dekaloga baušļu nepieciešamība: 2071.
Dekaloga baušļu nozīme: 1724, 1962, 2033, 2057.
Dekaloga baušļu pildīšana: 2052-2053.
Dekaloga baušļu svarīgums: 2065, 2076, 2078.
Dekaloga plāksnes: 2058.
Dekaloga vienība: 2069, 2079.
Dekalogu baušļu iedalījums un kārtība: 2066.
Dekalogu baušļu prasības un pienākumi: 2054, 2067, 2072-2073, 2081.
Desmit baušļu sinoptiskā tabula: 2051-2052.
Dieva griba, kas izteikta dekalogā: 2059, 2063.
Evaņģēliskais likums un dekaloga baušļi: 1968, 2053, 2074.
Grēksūdze un desmit baušļi: 1456.
Laime kā dekaloga baušļu galīgais mērķis: 16.
Mūžīgā dzīve un dekaloga baušļi: 2052, 2075.
Nepaklausība dekaloga baušļiem un grēks: 1853, 1858.
Sirdsapziņa un dekaloga baušļi: 1962.
Svētie Raksti un dekaloga baušļi: 2056-2063, 2078.
Vārda "dekalogs" nozīme: 2056, 2058.
Vecā derība un dekaloga baušļi: 2057, 2060-2062, 2077.
Vecais likums un dekaloga baušļi: 1980.

Mīlestības bauslis

Dekalogs kā baušļu skaidrojums: 16, 1697, 2067.
Evaņģēliskie padomi un mīlestības bauslis: 1973-1974, 1986.
Mīlestība (caritas): 1822, 1889.
Mīlestība kā Jēzus jaunais bauslis: 782, 1823, 1970, 2074.
Mīlestības bauslis kā pirmais bauslis: 575, 1337, 2055.
Mīlēt Dievu: 2083-2195.
Mīlēt tuvāko: 2196-2557.
Pildīt Jēzus baušļus: 1824.
Vecais likums un mīlestības bauslis: 1968, 1984-1985.

Baznīca (Ecclesia)

"Ārpus Baznīcas nav pestīšanas": 846-848.
Baznīca aicina saņemt Ordinācijas sakramentu: 1578.
Baznīca - ceļš, lai no Dieva saņemtu atlaidas: 1478-1479.
Baznīca kā Dieva valstības iedīglis un sākums: 541, 669, 764, 768.
Baznīca kā redzama celtne: 1180, 1185-1186, 2691.
Baznīca sasniedz savu piepildījumu godībā: 769, 1042.
Baznīcas baušļi: 2041-2043.
Eņģeļi kā Baznīcas palīgi: 334-336.
Ģimene kā mājas Baznīca: 1655-1658, 2204, 2685.
Kristiešu kā dēlu attieksme pret Baznīcu: 2040.
Marija - Baznīcas Māte: 963.
Marija un viņas sūtība Baznīcas noslēpumā: 963-972, 973.
Baznīca ir misionāra: 849-856.
Svētā un nevainīgā Baznīca: 1426.

Baznīca kā komūnija-sadraudzība

Harizmu vienotība: 951.
Komūnijas sakraments Liturģijā: 1108.
Komūnija-sadraudzība ar mirušajiem: 958.
Komūnija-sadraudzība ar svētajiem: 954-957.
Komūnija-sadraudzība - Baznīcas būtiskais aicinājums: 959.
Mīlestības vienotība: 953.
Priesteru kopība: 1119.
Svēto komūnija-sadraudzība: 946-948, 953.
Svēto sadraudzības garīgie labumi kā Baznīcas dārgmanta: 1476.
Ticības komūnija-vienotība: 949.
Vienotība ar Dievu un cilvēkiem: 2790.
Vienotība ar Jēzu: 787-796.

Baznīca kā Kristus Mistiskā Miesa

Baznīca kā Kristus Mistiskā Miesa: 774, 776-777, 779, 787-796, 805-807, 1396.
Baznīcas celšana: 872, 1123, 2003.
Baznīcas locekļu vienība, dažādība un misija: 873-874, 947.
Cilvēku slimības un Baznīca: 1508.
Harizmas un Baznīca: 800.
Katehēze un Baznīca: 4.
Konsekrētie un Baznīca: 917.
Kristieši kā Baznīcas locekļi: 521, 790, 953, 960, 1267, 1396, 1988, 2045.
Kristus kā Baznīcas Galva: 1548.
Liturģija un Baznīca: 1070, 1140, 1187-1188.
Mirušie un Baznīca: 958.
Sakramenti un Baznīca: 774, 1116, 1123, 1267, 1279, 1621, 2040, 2782.
Svētais Gars un Baznīca: 1105-1106, 1111, 1353.

Baznīca un nekristieši

839.
Baznīca atvērta izklīdinātajiem un cilvēkiem, kas nomaldījušies: 845.
Baznīcas attiecības ar jūdu tautu: 839-840.
Baznīcas attiecības ar musulmaņiem: 841.
Baznīcas nepieciešamība pestīšanai: 846-848.
Baznīcas saikne ar nekristīgajām reliģijām: 842-844.

Baznīca un sabiedrība

Baznīca nodrošina cilvēka transcendento cieņu: 2245.
Baznīcas morālais spriedums par politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām realitātēm: 2246, 2420.
Politiskā kopiena un Baznīca: 2244-2246.

Baznīcas īpašības

750, 811, 865.
apustuliska
857-865.
Apustuliska trijās nozīmēs: 857.
Apustuļu ieceltie pēcteči: 861.
Baznīcas apustuliskais raksturs: 863.
Bīskapi - apustuļu pēcteči: 862.
katoliska
830-856.
Attiecības ar nekatoliskajām Baznīcām: 838.
Jebkura vietējā Baznīca ir katoliskā Baznīca: 823-835.
Katoliska - Kristus gribas dēļ: 831.
Misija kā Baznīcas katoliskuma prasība: 849.
Vārda "katolisks" nozīme: 830.
svēta
823-829.
Baznīca - Kristus svētdarīta: 823-824.
Baznīca - svēta līdz ar Mariju: 829.
Būdama svēta, Baznīca savā klēpī tomēr ietver grēciniekus: 825, 827, 1428.
Evaņģēliskie padomi kā palīdzība svētuma sasniegšanā: 1986.
Svētais Gars kā svētuma avots: 749.
Svētuma un mīlestības dvēsele: 826.
viena
813-822.
Baznīca - viena sava pamata, sava Dibinātāja un savas dvēseles dēļ: 813.
Baznīcas misija pieprasa vienību: 855.
Ceļā uz vienību: 820-822.
Daudzveidība un vienība: 814, 818-819.
Euharistija - sakraments, kas nostiprina Baznīcas vienību: 1416.
Vienības ievainojumi: 817.
Vienības saikne: 815-916.

Baznīcas izcelsme

Apustuļi kā Baznīcas pamatakmeņi: 642.
Baznīca - Jēzus Kristus iedibināta: 763-766, 874.
Baznīca - kopš pasaules sākuma pasludināta pirmtēlos: 760.
Baznīca - sagatavota vecajā derībā: 761-762.
Baznīca Tēva nodomā: 759, 761.
Baznīcas atklāšana Vasarsvētku dienā: 767, 1076.
Baznīcas sākums: 124, 763, 766-767, 1185.
Kristus kā Baznīcas dzīvais akmens: 552.
Pēteris - klints, uz kuras Baznīca ir celta: 552, 881.

Baznīcas noslēpums

Cilvēku vienotības ar Dievu noslēpums: 772-773.
Debesu Jeruzalemes zīme: 117.
Dieva valstības iedīglis un sākums: 541.
Kristus Līgava: 796.
Kristus Miesa: 787-796.
Kristus un Svētā Gara misijas sakraments: 738.
Māte un Skolotāja: 2030-2046.
Noslēpums un sakraments: 774-776.
Patiesības pamats: 171.
Priesteru valstība Dievam: 1546, 1591.
Samierinātā pasaule: 845.
Svētā Gara pazīšanas vieta: 688.
Svētā Gara templis: 797-798.
Ticības mantojuma sargātāja: 171.
Universālās pestīšanas sakraments: 849.
Vēsturiska un garīga realitāte: 770-771.
Vieta, kur jebkurš kristietis piepilda savu aicinājumu: 2030.

Baznīcas sastāvs

sk. apustuliskā kolēģija un bīskapu kolēģija.
Apustuļi kā Baznīcas pamatakmeņi: 642.
Baznīcas hierarhija: 771, 874-887.
Klosterdzīve un konsekrētā dzīve: 914, 916, sk. konsekrētā dzīve.
Kristum ticīgie laji Baznīcā: 897-913.
Kristus - Baznīcas Galva un pirmsākums: 669, 874.
Kristus klātbūtne Baznīcā: 1380.
Kristus piešķir Baznīcā dāvanas un kalpojumus: 794.
Ordinētie kalpojumi - nepieciešami Baznīcas struktūrai: 1593.

Baznīcas simboli un pirmtēli

Avs un ganāmpulks: 754.
Baznīcas simboli: 507, 710, 753, 967, 2679.
Celtne: 756.
Debesu Jeruzaleme: 757.
Dieva templis: 756.
Marija - Baznīcas pirmtēls: 507, 967, 972.
Māte: 169, 507, 757.
Olīvkoks: 755.
Ticības Skolotāja: 169.
Vārda "Baznīca" nozīme: 751-752.

Baznīcas uzdevumi

Apliecināt ticību uz Kristu kā Ķēniņu: 2105.
Apliecināt ticību uz vienu Dievu - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu: 152, 258, 738.
Apliecināt ticību: 172-175.
Atgriešanās - pastāvīgs pienākums: 1428.
Būt Dieva tautai: 781-786.
Būt kristīgā svētuma paraugam: 2030.
Evaņģelizēt un katehizēt: 7.
Glabāt ticības mantojumu: 84, 97, 175.
Glabāt ticību: 168, 171, 173.
Kalpot Dieva Vārdam un to skaidrot: 119.
Kalpot Dievam: 783-786.
Nodot tālāk apustuļu sludināšanu nepārtrauktā pēctecībā: 77.
Piedot grēkus: 827, 979-983, 1442, 1478.
Pildīt savu misiju pasaulē: 767, 2044-2045.
Rūpes par kopējā labuma laicīgajiem aspektiem: 2420.
Sludināt Lieldienu noslēpumu: 571.
Svētdarīt cilvēkus: 824.

Mācīšanas funkcija

Autoritāte, interpretējot dabisko likumu: 2036.
Baznīca - Māte un Skolotāja: 2030-2046.
Baznīcas maģistērijs: 85-87, sk. maģistērijs.
Bīskapu kolēģijas un pāvesta autoritāte: 891, 2035.
Ekumeniskā koncila autoritāte: 891.
Izteikuma "mācīšanas funkcija" nozīme: 890.
Katehēze un sludināšana: 2033.
Mācīšanas funkcija kā Dieva Vārda kalpošana: 86.
Nepieciešamība mācīt ticībā: 2037.
Pāvests un bīskapi kā autentiskie mācītāji: 888, 2034.
Sludināt pestīšanu: 2032.
Sociālā mācība: 2419-2425.
Ticīgie laji mācīšanas kalpojumā: 906.

Pārvaldīšanas kalpojums

Autoritāte Baznīcas pārvaldīšanā: 553.
Baznīcas kalpojuma koleģiālais un personiskais raksturs: 877-878.
Bīskapu kolēģijas funkcija: 883, 885.
Ekumeniskā koncila funkcija: 884.
Jebkura bīskapa funkcija: 886.
Kristum ticīgo sadarbība: 911.
Pārvaldīšana - kalpojums: 876, 894-895.
Pāvesta funkcija: 882.
Pētera, apustuļu un bīskapu pastorālā funkcija kā Baznīcas pamats: 881.

Svētdarīšanas kalpojums

Bīskapi un priesteri kā izpildītāji: 893, 1118-1120.
Dievs svētdara Kristū: 790, 805, 947, 1076, 1082, 1084, 1110-1112.
Lūgšana: 2558, 2655.
Svētdarīšanas motīvs: 893.
Vārda kalpojums: 2031, 2038.

Vietējā un universālā Baznīca

sk. Baznīcas īpašības.
Bīskaps kā vietējās Baznīcas galva un atbildīgais: 1369, 1560, 1594.
Draudze un vietējā Baznīca: 832-835.
Euharistija kā vietējās Baznīcas centrs: 893.
Jebkura vietējā Baznīca ir katoliskā Baznīca: 832-835.
Kas ir vietējā Baznīca: 833.
Priestera atbildība par vietējo Baznīcu: 1595.
Priesteru ordinācija un vietējā Baznīca: 1572.
Ticības tradīcijas un vietējā Baznīca: 83, 174, 192, 1202.
Universālā Baznīca un vietējā Baznīca: 879, 886.
Vietējās Baznīcas un universālās Baznīcas atbildīgie: 1594-1595.

Baznīcas gani (pastores Ecclesiæ)

Baznīcas gani- Kristus izraudzīti un sūtīti: 816, 1575.
Baznīcas ganu uzdevumi: 801, 857, 1551, 1632, 2033, 2038, 2663.
Bīskapi kā Baznīcas gani: 862, 939, 1558.
Laji - palīgi saviem ganiem: 900-901.
Pētera un apustuļu pastorālā funkcija: 881.
Prāvests - savas draudzes gans: 2179.

Baznīcas sociālā mācība (doctrina socialis Ecclesiæ)

2419-2425.
Ieteikumi darbībai saskaņā ar sociālo mācību: 2423-2425.
Sociālās mācības attīstība: 2412-2422.
Sociālās mācības laicīgie aspekti: 2420.
Sociālās mācības vēsture Evaņģēlija gaismā: 421-422.

Baznīcas tēvi

11, 688.

Beigas (finis)

sk. piepildījums (adimpletio, consummatio).

Bēres (exsequiæ)

sk. mirušie.
Kristīgās bēres: 1680-1690.
Nomirušo nekristīto bērnu bēres: 1261.

Bērna paļāvība (fiducia filialis)

Jēzus - kā Dēla - uzticēšanās, lūdzot Tēvu: 2610, 2778.
Lūgšana pakļauta pārbaudījumiem: 2756.
Lūgšana "Tēvs mūsu" un bērna paļāvība: 2777-2778, 2797, 2830.
Lūgšana un bērna paļāvība: 2734, 2741.

Bērni (infantes)

Bērnu adoptēšana: 2379.
Bērnu euharistiskā Komūnija: 1307.
Bērnu prostitūcija: 2355.
Jēzus un bērni: 699, 1244, 1261.
Kļūt par bērnu: 526, 2517, 2785, 2837.
Sirdsapziņas audzināšana: 1784.
Tiesības dzīvot: 2322, sk. aborts.
Vecums Iestiprināšanas saņemšanai: 1307.

Bērni (pueri)

Audzināt bērnus ticībā: 5, 2688.
Bērni - Dieva valstības locekļi: 559.
Bērnu grēksūdze: 1457.
Bērnu pirmā Komūnija: 1244.
Bērnu seksuālā izmantošana: 2389.
Ieaudzināt bērnos kaunīgumu: 2524.

Bērnība (infantia)

Jēzus bērnība: 527-530.
Vecāku rūpes par bērniem un viņu respektēšana bērnībā: 2228.

Bērns(i) (filius / ii)

sk. audzināšana, ģimene, vecāki, laulība.
Bērni - laulāto mīlestības auglis: 2366.
Bērni - laulāto mīlestības izcilākais auglis: 1664, 2373-2379.
Bērni - laulības un laulāto dzīves mērķis: 1652, 2201.
Bērnu audzināšana: sk. audzināšana.
Bērnu pienākumi: 2197, 2199, 2200, 2214-2220.
Brīvība dzīvības tālāknodošanā: 2211.
Cieņa pret bērnu aicinājumu: 2232-2233.
Dzīvības tālāknodošana bērniem: 372.
Mērenība dzīvības tālāknodošanā: 2368.
Pamesto bērnu adoptēšana: 2379.
Prasības bērnu labumam: 1646, 2381.
Tiesību un pienākumu pret bērniem pamats: 1631.
Vecāku laulības šķiršana un ļaunās sekas bērnu dzīvē: 2385.
Vecāku pienākumi pret bērniem: 2221-2231.

Bezcerība (desperatio)

Bezcerības iemesli: 844, 1501.
Bezcerības sekas: 2091.

Bezdarbs (occupationis privatio)

Bezdarbs skar cilvēka cieņu un apdraud dzīves līdzsvaru: 2436.

Bezdievība (irreligio)

Bezdievības grēks: 2119-2120, 2139.
Bezdievības nosodīšana: 2110, 2118.

Bezvainīga (immaculata)

Bezvainīgā ieņemšana: 490-493.
Bezvainīgās ieņemšanas svētki: 2177.

Bībele (Biblia)

sk. Svētie Raksti.

Bijāšana [bailes, bijība] (timor)

Bailes kā vienas no galvenajām jūtām: 1772.
Bailes no ļaunā: 1765.
Bailes no mūžīgās pazušanas: 1453.
Bijība, ko rada Dieva klātbūtne: 2144.
Dieva bijāšana kā pamats cieņai pret vecākiem: 2217.
Dieva bijāšana kā Svētā Gara dāvana: 1303, 1831.
Dieva bijāšana, ko izraisa Pēdējās tiesas pasludināšana: 1041.

Bijība (timor), sk. bijāšana.

Bijība [dievbijība] (pietas)

Bērna bijība pret Tēvu: 2215.
Bijība pret Jaunavu Mariju: 971.
Dievbijība kā Svētā Gara dāvana: 1303, 1831.
Tautas dievbijība un katehēze: 1674, 2688.

Biķeris (calix)

Jaunās derības biķeris un Euharistija: 612, 1334-1335, 1339, 1365, 1396, 1412.
Jēzus un biķeris, kuru Viņam sniedza Tēvs: 607.
Biķera pasniegšanas reliģiskā nozīme: 1148.

Bīskaps (episcopus)

sk. Ordo: episkopāts.
Bīskapa līdzstrādnieki: 927, 1562-1568, 1570.
Bīskapa sēdeklis: 1184.
Bīskaps - dzīvs Dieva Tēva attēls: 1549.
Bīskaps kā apustuļu pēctecis: 77, 861-862.
Bīskaps un prezbitērijs: 1567.
Bīskapu kolēģija: 857, 877, 879-887, 1577.
Bīskapu ordinācija: 1555-1561, 1572.
Romas bīskaps, sk. pāvests.

Bīskapa uzdevumi

Atbildīgs par vietējo Baznīcu: 1560, 1594.
Bīskapa atbildība par Euharistiju: 1369.
Bīskapa funkcijas ievadīšanā kristīgajā dzīvē: Kristībā, Iestiprināšanā un Euharistijā: 1120-1121.
Euharistijas svinēšanas vadītājs: 1142, 1561.
Gandarīšanas sakramenta kalpotājs: 1462.
Iesvēta svēto hrizmu: 1297.
Mācītājs: 12, 85, 888, 1558, 1676, 2034, 2068.
Pārvaldnieks: 816, 873, 894-896.
Piešķir Iestiprināšanas sakramentu: 1299, 1312-1313.
Piešķir Ordinācijas sakramentu: 1538, 1569, 1576.
Svētdarītājs: 893.
Tiesnesis atsevišķos gadījumos: 919, 1483, 1673.

Bīskapu kolēģija (collegium episcopale)

Baznīca un bīskapu kolēģija: 857, 869.
Bīskapa konsekrācija un bīskapu kolēģija: 1559.
Bīskapi un bīskapu kolēģija: 877.
Bīskapu kolēģijas izpausme: 885.
Bīskapu kolēģijas nemaldīgums: 891.
Romas bīskaps un bīskapu kolēģija: 936.
Vara un bīskapu kolēģija: 883-984.
Vietējās Baznīcas un koleģiālais gars: 886-987.

Brālība (fraternitas)

Audzināt brālībā: 2207.
Brālība, ko veido tautas dievbijība: 1676.
Brālība starp priesteriem: 1568.
Draudi brālībai: 1740.
Konsekrētā dzīve un brālība: 925, 929.
Solidaritāte - cilvēku un kristiešu brālības prasība: 1939.

Brālīga aizrādīšana (correctio fraterna)

Atgriešanās un brālīga aizrādīšana: 1435.
Mīlestība un brālīga aizrādīšana: 1829.

Brālis (brāļi) (frater / res)

Atbildība pret brāļiem: 2831.
Baznīca kā Kristus brāļu vienība: 788.
Brāļi Kungā: 818, 1271, 2074, 2790.
Cieņa pret brāļiem cilvēciskumā: 1789, 2054, 2269, 2302.
Cieņa pret saviem brāļiem un māsām: 2212, 2219, 2231.
Dot liecību brāļiem: 932.
Ieļaunot brāļus: 2284.
Izlīgšana ar brāļiem: 1424, 1469, 2608, 2840, 2843, 2845.
Izraēlis kā "vecāko brāļu" tauta: 63.
Jēzus brāļi un māsas: 500.
Jēzus kā mūsu Brālis: 469.
Ko nozīmē - būt Kristus brālim: 2233.
Kristus - pirmdzimtais daudzo brāļu vidū: 381, 501, 2012, 2448.
Lūgšana par brāļiem: 2768.
Mīlestība pret "mazākajiem brāļiem": 678, 952, 1033, 1397, 1932, 2447, 2449.
Visi cilvēki ir brāļi: 361, 1931.

Breviārs (breviarium)

sk. liturģija: Stundu liturģija.

Briedums (maturitas) kristīgajā ticībā

1248, 1308.

Brīnums(i) (miraculum / a)

Dāvana darīt brīnumus: 2003.
Kristus brīnumi kā Viņa dievišķības zīme: 515.
Kristus brīnumi un nozīme, kas tiem piemīt kā zīmēm: 548-549, 1335.
Kristus brīnumu nozīme: 156, 547, 1335.
Kristus mācekļu veiktie brīnumi: 434.

Brīvība (libertas)

Audzināšana brīvībai: 2207, 2223, 2228, 2526.
Brīvība noslēgt laulību: 1625.
Brīvība pieprasa sirdsapziņas audzināšanu: 1748.
Brīvības definīcija: 1731.
Cilvēka brīvība: 33, 387, 1700, 1730-1748.
Cilvēka rīcības brīvība: 1738, 1782, 2008.
Cilvēka brīvības nozīme: 1705.
Draudi brīvībai: 1740, 1883.
Ģimenes brīvība: 2211.
Informācijas un saziņas brīvība: 2304, 2498.
Morāliskās dzīves īstenošana dāvā brīvību: 1828.
Nosacījumi brīvības īstenošanai: 2223, 2236, 2406.
Patiesība kā brīvības dāvana: 1741.
Politiskā brīvība: 2245.
Šīszemes vara un personiskā brīvība: 450.
Ticības brīvība: 1907, 2107-2109, 2211.

Brīvība pestīšanas vēsturē

Brīvība un grēks: 387, 601, 654, 1739, 1741, 1853, 1859.
Brīvība un pirmgrēks: 397, 407, 415, 1707, 1714, 1739.
Brīvības robežas: 396, 450.
Brīvību mums dāvā Kristus: 908, 1741.
Dievs rada brīvi - "no nekā": 296.
Dievs respektē cilvēka brīvību: 311, 1884.
Jaunavas Marijas brīvība: 488, 511.
Jēzus brīvība, paklausot Tēvam: 609-610, 1009, 2749.
Ticības brīvība: 154, 160, 180.
Žēlastība neapdraud cilvēka brīvību: 1742, 1993, 2008.

Brīvība un atbildība: 1731-1738.

Brīvība un spēja izvēlēties starp labo un ļauno: 1732.
Brīvības pielietošanas konsekvences: 1733-1734.
Griba un brīvība: 1734-1735.
Pārkāpumi pret personisko brīvību: 2356, 2492.
Tiesības īstenot brīvību: 1738, 1907, 2254.

C

Celebrēt (celebrare)

sk. svinēšana.

Celibāts (Cælibatus)

Austrumu Baznīcas un celibāts: 1580.
Konsekrētā dzīve un celibāts: 915.
Latīņu rita Baznīca un priesteru celibāts: 1579, 1599.
Nelaulātas personas un pastorālā aprūpe: 1658.
Šķīstība un celibāts: 2349.

Ceļamaize (viaticum)

Euharistija kā ceļamaize: 1331, 1392, 1517, 1524-1525.

Ceļš(i) (via / æ)

Dieva apredzības ceļi: 314.
Dieva nodoma ceļi: 778.
Dieva valstības ceļi: 1967.
Evaņģēlija līdzība par diviem dažādajiem ceļiem: 1696.
Jēzus kā Ceļš: 459, 846, 2664, 2674.
Kristus ceļš: 1696-1697.
Krusta ceļš: 1674, 2669.
Misijas ceļi: 852.

Centieni (nisus)

sk. pūles.

Cerība (spes)

Ābrahama cerība kā paraugs kristiešu cerībai: 1819.
Atbalsts cerībai: 274, 1717, 1820, 2657.
Cerība - atbilde cilvēku ilgām pēc laimes: 1818.
Cerība kā dievišķais tikums: 1813, 1817-1821.
Cerība uz jaunām debesīm un jaunu zemi: 1042-1050, 1405.
Cerība uztur ticību un tai palīdz: 162.
Cerības definīcija: 1817, 2090.
Grēki pret cerību: 2091-2092.
Izraēļa cerība: 64, 673-674.
Kristīgās cerības pamats: 1681, 2785.
Lūgšana kā cerības avots: 2657.
Mūžīgā dzīve kā kristiešu cerība: 1843.
Pirmais bauslis kā cerības avots: 2086.

Cieņa (dignitas)

Aizskart personas cieņu: 1487, 2261, 2275, 2295, 2297, 2324, 2353-2355, 2377, 2414, 2418, 2424, 2436, sk. cieņa (observantia).
Aizstāvēt cieņu: 1929, 2158, 2235, 2238, 2267, 2279, 2284-2301, 2304, 2402, 2407, 2479, 2494, 2521, 2526.
Bezdarbs skar cilvēka cieņu: 2436.
Cieņa pret cilvēka miesu - Dieva attēlu: 364, 1004.
Cieņa pret mīlestību, kas pacelta sakramenta godā: 1601, 1603, 1638, 1660.
Cieņas pamats un zīmes: 27, 356-357, 1700, 1706, 1730, 1956, 2524.
Cilvēka cieņa: 1700-1876.
Dieva bērnu vienlīdzīgā cieņa: 872, 1468, 1692, 1698, 1934.
Dieva radītā cilvēka cieņa: 306, 308.
Dieva tautas cieņa: 782, 786.
Ieļaunojums un cieņas aizskaršana: 2284-2301, sk. ieļaunojums.
Laulāto mīlestības cieņa: 1632.
Laulāto vienlīdzīgā cieņa: 1645.
Likt ciest dzīvniekiem - pretrunā cilvēka cieņai: 2418.
Peļņa un cieņa: 2424.
Priesteru cieņa: 1587, 1595.
Vīrieša un sievietes vienlīdzīgā cieņa: 369, 2334.
Visu ģimenes locekļu vienlīdzīgā cieņa: 2203.

Cieņa (honor)

sk. gods.

Cieņa [ievērošana] (observantia)

sk. cieņa (dignitas).
Baušļu, Likuma un evaņģēlisko padomu ievērošana: 532, 579, 1986, 2053, 2200.
Baznīcas baušļu ievērošana: 1269.
Cieņa pret cilvēka dzīvību: 2259-2283.
Cieņa pret cita cilvēka labumiem: 2408-2414.
Cieņa pret Dieva vārdu: 2144, 2148, 2149.
Cieņa pret Dievu: 209, 2101, 2148.
Cieņa pret grēciniekiem: 1466, 1467.
Cieņa pret ģimeni: 2206, 2214-2217, 2219, 2228, 2251.
Cieņa pret kristiešiem-nekatoļiem: 818.
Cieņa pret patiesību: 2488-2492.
Cieņa pret politiskajām autoritātēm: 1880, 1900.
Cieņa pret radību tās veselumā: 2415-2418.
Cieņa pret savu miesu: 1004.
Cieņa pret templi: 583-584.
Cilvēka brīvības ievērošana: 1738, 1884.
Dabiskā likuma ievērošana: 2036.
Mīlestība kā cieņa pret tuvāko: 1789, 1825.
Privātīpašuma respektēšana: 2403.
Reliģiskās brīvības ievērošana: 2188.

Ciešanas (ægritudo)

sk. ciešanas (dolor).
Ciešanas - grēka sekas: 1264.
Ciešanas - zīme tam, ka cilvēka daba ir novājināta: 2448.
Ciešanu jēga: 1502, 1505.
Ciešanu sekas un iespaids: 1500-1501.
Cietēja pieredze: 1500.
Jēzus ciešanas: 572.

Ciešanas (dolor)

sk. ciešanas (ægritudo).
Ciešanas kā pirmgrēka sekas: 1521.
Ciešanas, kas pavada sirds atgriešanos: 1431, 1490.
Ciešanu pieņemšana: 1435, 1460.
Cilvēku ciešanu piedzīvojums: 164, 272, 385.
Dzemdību ciešanas: 1607, 1609.
Eitanāzija, lai pārtrauktu ciešanas: 2277.
Mirēju ciešanu atvieglošana: 2279.
Nav slimību paradīzē: 376.

Cilts (gens)

sk. tauta.

Cilvēce (humanitas)

sk. cilvēku dzimums.
Ādama grēka sekas pārmanto cilvēce: 400, 402-406.
Cilvēces nākotne: 1917.
Cilvēces vienība un pestīšana - Baznīcā: 776, 845.
Dieva tauta un cilvēce: 782.

Cilvēka aicinājums (vocatio hominis)

Ābrahama aicinājums: 762.
Aicinājums ieiet Dieva valstībā: 543.
Aicinājums īstenot Dieva kultu un kalpot Baznīcai: 1121.
Aicinājums meklēt Dievu: 30.
Aicinājums uz dievišķo svētlaimi: 1700, 1703, 1716-1724.
Aicinājums uz dzīvi Svētajā Garā: 1699.
Aicinājums uz komūniju-vienotību ar Dievu: 27, 44.
Aicinājums uz kristīgo apustulātu: 863.
Aicinājums uz laulību: 1603-1604, 1607, 2331.
Aicinājums uz līdzdarbību ar Dievu radīšanā: 307.
Aicinājums uz mīlestību: 1604, 2331, 2392.
Aicinājums uz mūžīgo dzīvi: 1998, 2820.
Aicinājums uz šķīstību: 2337-2359.
Aicinājums uz tēvišķību: 2369.
Aicinājums uz vienotību ar Kristu: 521, 542.
Aicinājums veidot jauno Dieva tautu: 804, 831.
Aicināts atklāt citiem Dievu: 2085.
Cilvēka aicinājuma sabiedriskais raksturs: 1878-1885.
Cilvēka aicinājumam nepieciešama sabiedrības palīdzība: 1886.
Cilvēces aicinājums: 1877.
Cilvēka aicinājums - kļūt par pieņemto Dieva bērnu: 1.
Cilvēka aicinājums - Kristus atklāts: 1701.
Cilvēka aicinājums - līdzīgs vienībai un brālīgajai kopībai, kas pastāv starp dievišķajām Personām: 1878.
Cilvēka aicinājums - īstenots, dzīvojot Svētajā Garā: 1699.
Cilvēka galīgais aicinājums: 1260.
Dieva tautas priesteriskais aicinājums: 784.
Evaņģēliskie padomi un personiskais aicinājums: 1974.
Kristiešu aicinājums - īstenots Baznīcā: 2030.
Kristus pilnībā īstenoja Izraēļa aicinājumu: 539.
Laju aicinājums: 898-900, 2442.
Marijas aicinājums: 490.
Priesteriskais aicinājums: 1583.
Respektēt un atbalstīt bērnu aicinājumu: 1656, 2226, 2232.
Sabiedrībai jāļauj ikvienam īstenot savu aicinājumu: 1907, 2461.
Svētums un misija - ikviena mācekļa aicinājums: 1533, 1962.
Vīrieša un sievietes aicinājums Dieva nodomā: 373.

Cilvēka cieņas respektēšana

2284-2301.
Cieņa pret cilvēka personu un tās tiesībām: 1907, 1929-1933, 1944.
Cieņa pret cilvēka personu un zinātniskie pētījumi: 2292-2296.
Cieņa pret cita cilvēka dvēseli: 2284-2287.
Cieņa pret miesu tās veselumā: 2297-2298.
Cieņa pret mirušajiem: 2299-2301.
Cieņa pret personas reputāciju: 2477, 2507.
Cieņa pret veselību: 2288-2291.

Cilvēka cieņas sekmēšana (provectio)

1929.

Cilvēka embrijs (embryon humanus)

Aizstāvēt cilvēka embriju: 2270-2271, 2273-2274, 2323, 2377-2378.
Likumīga iedarbība uz cilvēka embriju: 2275.

Cilvēka griba (voluntas hominis)

Cilvēka rīcības morāliskums un griba: 1755.
Cilvēka valdīšana pār savu gribu: 1734, 1809.
Grēks un brīvā griba: 1853.
Jūtas (passiones) un griba: 1767-1768.
Tikums un griba: 1834.

Cilvēka gudrība (sapientia hominis)

Cilvēka gudrība kā Dieva dāvana: 283, 1303, 1831.
Cilvēka gudrība kā Dieva varenības izpausme: 2500.

Cilvēkam raksturīgās īpašības (indoles hominis)

1264, 1810.

Cilvēka rīcība (actus humanus)

sk. rīkoties, cilvēks un jūtas.
Cilvēka rīcība, kas ir morāliski laba: 1755, 1760.
Cilvēka rīcība, kas ir morāliski ļauna: 1761.
Cilvēka rīcības apstākļi un sekas: 1754.
Cilvēka rīcības brīvība: 1731, 1744, 1745, 1782, 2008, 2106.
Cilvēka rīcības morāliskums: 1709, 1749-1756, 1757-1761, 1805, 1813, 1853, 1954, 2085, 2157.
Cilvēka rīcības nodoms: 1752-1753, 1756.
Cilvēka rīcības objekts: 1751.
Piekrišana, stājoties laulībā, ir cilvēciska rīcība: 1625-1632.
Ticība kā cilvēcisks akts: 154, 155, 180.

Cilvēka vārdi (verbum hominis)

Cilvēka vārdu patiesīgums: 2500.
Cilvēka vārdu patiesīgums un zvērests: 2151.

Cilvēks (homo)

Cilvēka galamērķis: 260, 356, 1024.
Cilvēka noslēpums - izgaismots cilvēktapušā Vārda noslēpumā: 359.
Cilvēks - atkarīgs no Radītāja: 396.
Cilvēks - ekonomiskās un sociālās dzīves autors, centrs un mērķis: 2459.
Cilvēks kā morāliskais subjekts: 1749.
Cilvēks - laimīgs vienīgi Dievā: 1057.
Cilvēks paradīzes dārzā: 374-379.
Cilvēks pēc grēka nav Dieva pamests: 410.
Grēks ievaino cilvēka dabu: 1849.
"Jaunais cilvēks": 1473, 2475.
Vīrietis un sieviete: 369, 371-372, 383, 400, 1605-1606.

Attiecības starp Dievu un cilvēku

Cilvēka pakļautība Dievam: 143, 154, 341, 2712.
Cilvēks var atmest Dievu: 29, 398, 1739.
Cilvēku vienotība ar Dievu Baznīcā: 773.
Dievam - pirmā vieta ticības apliecinājumā: 199.
Jēzus - vienīgais aizbildnis pie Dieva visu cilvēku labā: 2634.
Lūgšana kā attiecības starp Dievu un cilvēkiem: 2564.
Neizmērojamā nevienlīdzība starp Dievu un cilvēku: 2007.
Ticība kā cilvēka brīvā atbilde: 160, 307.
Ticība kā visa cilvēka pievēršanās Dievam: 176.

Cilvēka cieņa

Cieņa - atklāta morālajā dzīvē: 1706.
Cieņa - cilvēku tiesību avots: 1930.
Cieņa - grēka skarta: 1487.
Cieņa pieprasa apzinātu un brīvu rīcības izvēli: 2399.
Radību sadarbības ar Dievu cieņa: 306-308.
Tiesības uz brīvības īstenošanu - cilvēka cieņas prasība: 1738.
Vienotība ar Dievu kā cieņas pamats: 27, 357, 1700.
Vīrieša un sievietes vienlīdzīgā cieņa: 2393.

Cilvēka grēka sekas

399-400.
Brīvības nepareizā izmantošana un pirmgrēks: 396-401.
Cilvēka daba - ievainota: 405.
Cilvēks - ievainots velna darbības dēļ: 395.
Cilvēks - pakļauts kļūdām un nosliecēm uz ļaunumu: 1714.
Cilvēks - zaudējis līdzību ar Dievu: 705.
Cīņa starp garu un miesu: 2516.
Grēka invāzija pasaulē: 401.
Grēka klātesamība kopš cilvēka dzimšanas: 403.
Materiālās pasaules un cilvēka kopīgais liktenis: 1046.
Nāve ienāca pasaulē: 1008.
Sagrautā radības harmonija: 400.
Sākotnējās komūnijas-sadraudzības sagraušana: 1607.
Vājuma un trūkuma stāvoklis: 208, 396, 1500, 2448.
Visi ir iesaistīti Ādama grēkā: 402-403.

Cilvēka tiesības

Tiesības izvēlēties skolu: 2229.
Tiesības rīkoties brīvi un saskaņā ar sirdsapziņu: 1782.
Tiesības uz labu reputāciju: 2479, 2507.
Tiesības uz reliģisko brīvību: 2106.

Cilvēka un viņa rīcības īpašības

Cilvēka pilnības izpausmes atspoguļo kaut ko no Dieva bezgalīgās pilnības: 370.
Cilvēka seksualitāte, sk. seksualitāte.
Cilvēkam dāvātā brīvība - Dieva attēla zīme: 1705, 1730.
Cilvēkam nepieciešama Dieva palīdzība un pestīšana: 1949, 2090.
Cilvēkam nepieciešama sociālā dzīve: 1879-1880.
Cilvēks - apveltīts ar garīgu un nemirstīgu dvēseli: 1703.
Cilvēks dabiskā veidā tiecas pēc patiesības: 2467.
Cilvēks dabiskā veidā tiecas pēc tikumiem: 1803-1804.
Cilvēks ieklausās sirdsapziņas balsī: 1706, 1713.
Cilvēks ilgojas pēc laimes: 1718.
Cilvēks ir apveltīts ar prātu un gribu, lai meklētu un mīlētu patieso un labo: 1704.
Cilvēks kā reliģiska būtne: 28, 44-45.
Cilvēks - mudināts darīt labo: 1706-1707.
Cilvēks - pastāvīgā cīņā ar ļauno: 409.
Cilvēks var sasniegt Dievu, iepazīstot dabu: 32, 46.

Cilvēks kā radība

Cilvēks - apveltīts ar prātu un brīvu gribu: 311, 396.
Cilvēks - apveltīts ar saprātu: 1704.
Cilvēks - Dieva mīlestības radīts: 1, 315, 1604.
Cilvēks - radīts kā vīrietis un sieviete: 1605, 2203, 2331, 2334.
Cilvēks - radīts labs: 374.
Cilvēks radīts, lai pazītu un mīlētu Dievu un Viņam kalpotu: 358.
Cilvēku veido dvēsele un miesa: 327, 355, 362-365, 383.

Cilvēks meklē Dievu

Ceļi Dieva meklējumos: 31, 34.
Cilvēks meklē Dievu ar savu prātu: 36, 50.
Cilvēks meklē Dievu Atklāsmē: 35, 50, 52.
Cilvēks pastāvīgi meklē Dievu un Viņa gribu: 2566, 2826.
Dievs nepārtrauc aicināt cilvēku: 30.
Dievs pirmais aicina cilvēku: 2567.
Dievs runā cilvēku valodā: 101, 109.
Grūtības pazīt Dievu ar prāta gaismu vien: 37.
Vēstures gaitā cilvēki meklēja Dievu dažādos veidos: 28, 31, 34, 285.
Vienīgi cilvēks meklē Dievu: 285.

Cilvēks - pēc Dieva attēla un līdzības

Cilvēks - pēc Dieva attēla un līdzības - pirms un pēc Kristus nestās pestīšanas: 1701.
Cilvēks - radīts pēc Dieva attēla: 225, 356-361, 1702, 2713.
Līdzības ar Dievu atjaunošana: 705, 2809.

Cilvēks un aicinājums

sk. aicinājums.
Aicinājums ieiet Dieva valstībā: 543.
Aicinājums sasniegt Dievu - kopīgs visiem cilvēkiem: 1878.
Aicinājums uz dzīvi Svētajā Garā: 1699.
Aicinājums uz laulību: 1603.
Aicinājums uz mīlestību: 1604.
Aicinājums uz mūžīgo dzīvi: 1998.
Aicinājums uz vienotību ar Kristu: 521, 542.
Aicinājums veidot jauno Dieva tautu: 804, 831.
Dievišķais aicinājums - galīgais aicinājums: 1260.

Cilvēks un cilvēce

Cilvēces kopīgā izcelsme un galamērķis: 842.
Cilvēces vienotība: 360.
Visi cilvēki ir viens otram vajadzīgi: 361, 1947-1948.

Cilvēks un pārējā radība

Cilvēka atbildība par pasauli: 373.
Cilvēka respekts pret radībām: 339.
Cilvēka nozīme radībā: 343, 355.
Cilvēkam jārespektē radības likumi: 346.
Cilvēks - vienīgā radība, kas cienīga saņemt likumu no Dieva: 1951.
Dievs visu radīja cilvēka dēļ: 358.
Radību hierarhija: 342.
Radību savstarpējā atkarība - Dieva gribēta: 340.
Sākotnējā harmonija: 374-379, 384.

Cilvēku vienlīdzība un atšķirība

Cilvēka cieņa kā vienlīdzības pamats: 1935, 1945.
Netaisnīga nevienlīdzība: 1938.
Spēju dažādība: 1936-1937.
Visiem cilvēkiem ir viena un tā pati daba, izcelsme un galamērķis: 1934.

Cilvēktapšana (incarnatio)

sk. iemiesošanās.

Cilvēku dzimums (genus humanum)

sk. cilvēks un cilvēce.
Cilvēku dzimuma aicinājums: 1877.
Cilvēku dzimuma ilgas pēc laimes: 1718.
Cilvēku dzimuma izcelsme un galamērķis: 297, 842.
Cilvēku dzimuma meklējumi pēc Dieva: 28.
Cilvēku dzimuma vienība: 360, 775-776, 1045.
Dieva rūpes par cilvēku dzimumu: 55-56, 353.
Dievs vēlas pestīt cilvēku dzimumu: 56.
Radības labumi, kas paredzēti cilvēku dzimumam: 2402.

Cīņa (dimicatio)

Atgriešanās un cīņa: 1426.
Cilvēka daba un garīgā cīņa: 2516.
Cilvēka dzīve kā cīņa: 409, 1707.
Cīņa par šķīstību: 2520-2527.
Cīņa pret ļaunumu: 409-410.
Kristība, grēku piedošana un cīņa pret ļaunumu: 978-979, 1264.
Kristīgais svētums un garīgā cīņa: 2015.
Lūgšana kā cīņa: 2612, 2725-2751, 2846, 2849.
Miesa, gars un cīņa: 2516, 2819, 2846.
Pirmgrēka sekas un garīgā cīņa: 405, 407-409.
Ticība un cīņa: 162, 2573.

Č

Četrdesmit dienu gavēnis (quadragesima)

540, 1095, 1438.

D

Daba (natura)

Cilvēka daba

Aicinājums uz laulību - ierakstīts pašā cilvēka dabā: 1603.
Cilvēka daba kā autoritātes pamats: 1898.
Cilvēka daba - mirstīga: 1008.
Cilvēka dabas prasības: 1879, 1891.
Cilvēka dabas struktūra: 365.
Dabiskais likums un cilvēka daba: 1955-1956.
Grēks un cilvēka dabas nosliece uz ļaunumu: 404-405, 407, 419, 978, 1250, 1426, 1707.
Jēzus cilvēciskā daba: 467-468, 470, 473, 503, 612.
Kam cilvēka daba ir lemta: 412.
Kristus uzņem sevī cilvēka dabu: 461.
Pārkāpumi pret cilvēka dabu: 1849.
Sabiedriskās kopības formas, kas atbilst cilvēka dabai: 1882.
Tiesības un pienākumi, kas izriet no cilvēka dabas: 2104, 2106, 2273, 2467.
Viena un tā pati daba piemīt visiem cilvēkiem: 1934.

Dievišķā daba

Cilvēks - līdzdalīgs dievišķajā dabā: 460, 1212, 1265, 1692, 1721, 1812, 1988, 1996.
Dievišķās dabas vienība: 252, 650.
Dievs pēc savas dabas ir viens vienīgs: 200, 202, 253.
Jēzus dievišķā daba: 449, 465, 503.
Trīs Personas ar vienu un to pašu dabu: 245.

Radītā daba

Būt harmonijā ar dabu: 1676.
Daba dievišķajā nodomā: 310.
Dabas izcelsme: 338.
Dabas likumi: 341.

Darbība / darboties (actio / agere)

sk. rīcība / rīkoties.

Darbība (activitas)

sk. rīcība un darbs (labor).
Apustulāts kā Kristus Mistiskās Miesas darbība: 863.
Baznīcas darbība: 824, 828, 1442.
Dieva darbība: 2500, 2501.
Dieva vadītā cilvēka darbība: 912, 1818, 2172, 2185.
Ekonomiskā darbība: 2426, 2431, 2424.
Kristietis, kas savu krustu nes ikdienas darbā: 2427.
Kristīgā ģimene un tās darbība: 2205.
Misionārā darbība: 856.
Taisnīgs atalgojums par darbu: 2434.

Darbs (actio)

sk. rīcība / rīkoties.

Darbs(i) (opus / opera)

Cilvēku darbi: 679, 901.
Dieva darbi: 198, 214, 295, 339, 1328.
Dieva darbi - ceļš, lai Viņu pazītu: 32, 176, 236, 286.
Gandarīšanas darbi: 1430, 1460.
Kristus darbi Viņu atklāj kā "Dieva Svēto": 438.
Miesas darbi: 1852.
Mīlestības un žēlsirdības darbi: 1473, 1458, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447.
Velna darbi: 394.

Darbs (labor)

Atalgojums par darbu kā solidaritāte: 1940.
Cilvēka darba nozīme: 378, 901, 1609, 1914, 2427.
Cilvēka darba vērtība: 1368, 2428.
Darba pārtraukšana: 1193, 2172, 2184-2188.
Jēzus strādā ar savām rokām: 531, 533, 564.
Konflikti darbā: 2430.
Pastorālais jeb apustuliskais darbs: 893, 924.
Streiks - morāliski pieļaujams: 2435.
Taisnīga alga: 2434.
Tiesības uz darbu: 2211, 2433, 2436.
Valsts atbildība ekonomiskajā darbībā: 2431.

Darīt svētzādzību (profanare)

2120.

Daudzdievība (polytheismus)

2112.

Daudzsievība (polygamia)

Daudzsievība aizskar laulības cieņu: 2387.
Daudzsievība - pretrunā ar vīrieša un sievietes vienlīdzīgo cieņu: 1645.
Daudzsievība vecajā likumā: 1610.

Daudzu (multi) atpirkšana

605, sk. pestīšana.

Dāvanas (dona)

sk. Dievs un Svētais Gars.

Dāvāšana [apmaiņa, saziņa] (communicatio)

Apmaiņa starp katolisko Baznīcu un Austrumu Baznīcām: 1399.
Dieva labestības dāvāšana: 294, 947.
Garīgu labumu dāvāšana: 955.
Kristus noslēpuma sakramentālā dāvāšana: 947, 1076, 1092.
Miers un apmaiņa starp cilvēkiem: 2304.
Patiesība un apmaiņa: 1886, 2488-2489, 2495, 2512.
Pestīšanas dāvāšana: 1088.
Sabiedriskie saziņas līdzekļi: 906, 2492-2496, sk. masu mēdiji.

Debesis (cælum)

Baznīca un debesu godība: 769, 778, 1042, 1053.
Cerība un debesu godība: 1821.
Debesu nozīme: 326, 1024-1026, 2794-2795, 2802.
Debesu skaistums un Dieva pazīšana: 32.
Debesu svētlaime: 1729.
Debesu un zemes radīšana ticības apliecinājumā: 198, 279, 325.
Debesu valstība, celibāts un jaunavība: 1579, 1618-1619.
Debesu valstība un atslēgas: 553.
Debesu valstība un Baznīca: 865.
Debesu valstība un cerība: 1817-1819.
Debesu valstība un Dieva griba: 2826.
Debesu valstība un Kalna svētības: 1716, 1724-1725.
Debesu valstība un Kristus Lieldienas: 541, 567, 763.
Debesu valstība un Kristus: 541, 567, 763.
Debesu valstība un likums: 577, 1964.
Debesu valstība un nabadzība: 544, 2544, 2547, 2556.
Dievs - debesu un zemes Radītājs: 212, 216, 269, 287, 290.
Euharistija - debesu Maize: 1331, 1355, 1419, 2837.
Jaunās debesis un jaunā zeme: 1042-1050.
Komūnija-sadraudzība starp debesu un zemes Baznīcu: 954-959, 962.
Kristieši - debesu pilsoņi: 2796.
Kristus un Viņa debeskāpšana: 659-664, 665-667.
Kristus un Viņa nonākšana no debesīm: 440, 1001.
Lūgšana "Tēvs mūsu" un debesis: 2794-2796, 2802.
Manta debesīs: 2053.

Debeskāpšana (Kristus) (ascensio)

sk. Kristus.
Debeskāpšanas dienas svinēšana: 2177.

Dedzība (reliģiskā) (zelus)

579, 2442.

Dekalogs (decalogus)

sk. baušļi.

Demogrāfija (demographia)

2372.

Dēmons [velns] (dæmonium)

Apustuļu spēja izdzīt velnus: 1506.
Atbrīvošana no velna: 2850, 2853-2854.
Cilvēka cīņa pret tumsības varu: 407, 409.
Eksorcismi, lai izdzītu velnus: 517, 550, 1237, 1673.
Elkdievība un griešanās pie velniem: 2113, 2116-2117.
Jēzus vara pār velniem: 421, 447, 539, 550, 566, 635-636, 1086, 1708.
Kristība - atteikšanās no velna: 1237.
Kritušie eņģeļi: 391, 392, 414.
Ļaunuma izcelsme: 397, 413, 1707, 2583, 2851.
Termina "velns" nozīme un etimoloģija: 2851.
Velna darbi: 394-395, 398, 2851-2852.
Velns kārdina Jēzu: 538-540, 566, 2119.

Derība (testamentum)

sk. Vecā Derība un Jaunā Derība.

Derības šķirsts (Arca Fœderis)

Dieva tautas lūgšana un derības šķirsts: 2578, 2594.
Liecības plāksnes un derības šķirsts: 2058.
Pestīšanas simbols un derības šķirsts: 2130.

Desmit baušļu plāksnes

2058, 2067.

Diakonija (diaconia)

1569, 1588.

Diakons (diaconus)

Cieņa pret diakoniem: 896, 1554.
Diakona ordinācijas svinīgums: 1572-1574.
Diakona uzdevumi: 1256, 1570, 1588, 1596.
Diakonāts - viena no Ordinācijas sakramenta pakāpēm: 1554.
Diakons kā bīskapu un priesteru palīgs: 886, 1554, 1569, 1596.
Diakons - ordinēts kalpošanai: 1538, 1569-1571.
Pastāvīgais diakons: 1571.
Zīmogs (character) ordinācijā, ar kuru diakons tiek apzīmogots : 1570.

Dialogs (dialogus)

Cilvēka saruna ar Dievu: 27, 1153, 2063, 2575, 2653.
Dialogs ar pārējām reliģijām, ar filozofiju un zinātni: 39.
Dialogs ar tiem, kas nepieņem Evaņģēliju: 856.
Dialogs starp Baznīcām kristiešu vienības nolūkā: 821, 1126.
Dialogs starp cilvēkiem - cilvēciska nepieciešamība: 1879.

Diecēze (diœcesis)

Diecēzes definīcija: 833.

Diena (dies)

Astotā diena: 349.
Augšāmcelšanās Pēdējā dienā: 364, 989.
Četrdesmit dienas: 538, 540, 659.
Jēzus augšāmcelšanās diena: 2174.
Kunga diena: 1166-1167, 2170, 2174-2188.
Nāves diena: 1682.
Pēdējā diena: 841, 994, 1001, 2730.
Radīšanas diena: 337, 2169.
Septītā diena: 345, pēc 2051, 2168-2173.
Svinamā diena un svētku diena: 1389, 2177, 2181, 2185, 2187-2188.
Tiesas diena: 678, 681, 1040, 1059.

Dienests (servitium)

sk. kalpošana.

Dienišķais (cotidianus)

Termina "dienišķais" nozīme: 2837.

Dieva atlīdzība (mūžīgā) (retributio)

1021-1022, 2016.

Dieva bērni (filii Dei)

Baznīca - Māte un mājas Dieva bērniem: 808, 1186.
Bērna atgriešanās pie Tēva: 2608.
Bērnu drosme lūgšanā: 2610, 2777.
Dieva bērni - atdzimuši sakramentos: 1213, 1243, 1250, 1692.
Dieva bērnu atdošanās: 305, 2830.
Dieva bērnu cieņa: 2736.
Dieva bērnu lūgšana: 2565, 2673, 2712, 2766.
Dieva bērnu vienība un vienotība: 706, 831, 845, 855, 959, 1097, 1108.
Dieva darbi Viņa bērnu labā: 104, 239, 305.
Dieva pieņemtie bērni: 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009.
Palīdzība dzīvot Dieva bērnu dzīvi: 736, 1568, 1813, 1831, 1996, 2157, 2650, 2766.
Sakramenti - Dieva bērnu tikšanās ar Tēvu: 1153.
Svētā Gara klātbūtne Dieva bērnos: 742, 2639.

Dieva Dēls (Filius Dei)

sk. Kristus.

Dieva eksistence (existentia Dei)

sk. Dievs.

Dieva griba (voluntas Dei)

51, 294-295, 541, 2059, 2822, sk. Dievs: Kristus.

Dieva gudrība (sapientia Dei)

Cilvēks - līdzdalīgs Dieva gudrībā: 1954.
Dieva patiesība kā Dieva gudrība: 216.
Dievs rada ar gudrību: 295, 299.
Krustā sistais Kristus kā Dieva gudrība: 272.
Morālais likums kā Dieva gudrības darbs: 1950.
Radības atstaro Dieva gudrības starus: 339, 369.

Dieva kā Trīsvienības atklāsme

Dieva Dēla atklāsme: 240, 242.
Dieva Tēva atklāsme: 238, 240.
Svētā Gara atklāsme: 243-248.
Trīsvienības atklāsme: 244, 684, 732.

Dieva klātbūtne (præsentia)

Atrasties Dieva klātbūtnē: 2565.
Cilvēka apziņa par Dieva klātbūtni un šīs apziņas augļi: 208, 2144.
Dieva klātbūtnes zīmes: 1148.

Dieva labestība [labums] (bonitas)

sk. Dievs.
Atklāsme un Dieva labestība: 51, 101.
Dieva labestība pret cilvēkiem: 41, 294, 396, 842, 1050, 1722, 2009, 2784.
Dieva labestība un Viņa dāvanas Baznīcai: 750.
Dieva labestība parādās Viņa darbos: 299.
Dievs parāda savu labestību visos savos darbos: 214, 284.
Radības, radīšana un Dieva labestība (labums): 1, 214, 284, 293, 295, 299 (labums), 308, 310, 311, 759, 1951, 2086, 2500, 2828.

Dieva meklējumi (indagatio Dei)

28, 30, 285, 843, 1501, 2566.

Dieva skatījums (visio)

sk. Dieva skatīšana.

Dieva skatīšana [skatījums] (visio)

Dieva skatīšana - augstākā svētlaime: 2548.
Dieva skatīšana - dāvāta sirdsšķīstajiem: 2519.
Dieva svētlaimīgais skatījums: 1028, 1045.
Dievs aicina cilvēkus uz Viņa skatīšanas laimi: 1720.
Ellē neredz Dievu: 633.
Mirušie un Dieva skatīšana: 1032.

Dieva tauta (Populus Dei)

781-786.
Baznīca kā Dieva tauta: 781-786.
Dieva tautas īpašības: 782.
Dieva tautas sapulcināšana: 761-762, 776, 865.
Dieva tautas ticība: 93, 99.
Dieva tautas universālisms: 831, 885.
Izraēlis - izraudzīts par Dieva tautu: 762.
Jūdi, nekristieši un Dieva tauta: 839.
Kalpojumi, lai palīdzētu Dieva tautai: 874.
Karaliska tauta: 786.
Kas pieder pie Dieva tautas: 836, 871.
Pravietiska tauta: 785.
Priesteriska tauta: 784.
Tautu un kultūru daudzveidība Dieva tautā: 814.
Vecās derības Dieva tauta un jaunā Dieva tauta: 840.

Dieva transcendence (transcendentia)

42, 212, 239, 300, 1028.

Dieva un lūgšanas "šodiena" (hodie)

1165, 2659-2660, 2836.

Dieva valstība (regnum Dei)

1720, 2819.
Aicināti uz valstību: 526, 543-544, 2603.
Attīstība un Dieva valstība: 2820.
Baznīca - Dieva valstības iedīglis un sākums: 567, 669, 764, 768.
Baznīca - Kristus valstība, kas jau ir noslēpumaini klātesošā: 763.
Cerēt uz Dieva valstību: 1817.
Dieva valstība kā Svētā Gara darbs: 709.
"Dieva valstība pietuvojusies": 541-542, 1503, 2612.
Dieva valstības atnākšana un kristīgā dzīve: 2046.
Dieva valstības celšana: 395.
Dieva valstības pasludināšana: 543-546, 768.
Dieva valstības piepildījums: 677, 1042, 1060.
Dieva valstības zīmes: 547-550, 670, 1505.
Ģimene un Dieva valstība: 2232-2233.
Izslēgšana no Dieva valstības un tās cēloņi: 1852, 1861, 2450.
Jaunavība Dieva valstības dēļ: 1579, 1599, 1618-1619.
Kā izplatīt Dieva valstību: 853, 863.
Kalna svētības un debesu valstība: 1716, 1726, 2546.
Kristus Pārveidošanās (transfigurācija) - valstības baudīšana pirms laika: 554.
Kristus valstība vēl nav piepildīta: 671.
Kristus valstības triumfs: 680.
"Lai atnāk Tava valstība": 2804, 2816-2821, 2859.
Likums un Dieva valstība: 1963.
Lūgšana un Dieva valstība: 2632, 2646, 2660.
Meklēt vispirms Dieva valstību: 305, 1942, 2632.
Mūžīga valstība: 664.
Nosacījumi, lai ieietu valstībā: 526, 543-544, 556, 577, 1215, 1427, 1470, 1716, 2544, 2556, 2826.
Pieņemt Dieva valstību: 764.
"Valstības atslēgas": 551-553.
Zīmes, kas liecina par Dieva valstības atnākšanu: 560.

Dieva Vārda pasludināšana (proclamatio)

sk. Vārds.
Diakoni pasludina Dieva Vārdu: 1570.
Dieva Vārda pasludināšana Euharistijā: 1408.
Dieva Vārda pasludināšanas svarīgums: 1154.

Dieva Vārds (Verbum Dei)

sk. Svētie Raksti un Katehēze.
Dieva Vārda darbi: 131, 162, 138, 338, 1177, 1454, 1785.
Dieva Vārda interpretācija: 85-86, 113, 1101.
Dieva Vārda izpratne: 108, 119, 1155.
Dieva Vārda liturģija: 1154, 1349.
Dieva Vārda sludināšana: 1102.
Dieva Vārda svarīgums liturģijā: 1100, 1153, 1184.
Dieva Vārds - ikvienas radības eksistences un dzīvības cēlonis: 703.
Dieva Vārds kā barība: 2835.
Dieva Vārds kā lūgšanas avots: 2587, 2653-2654, 2716, 2769.
Dieva Vārds kā patiesība: 2465.
Dieva Vārds - neiznīcīgā sēkla: 1228.
Kristietība - Dieva Vārda reliģija: 108.
Kristīgā ikonogrāfija un Dieva Vārds: 1160.
Kristus - Dieva Vārds: 65, 101-104.
Pieņemt Dieva Vārdu: 543, 764.
Svētie Raksti un Dieva Vārds: 81, 104, 124.
Vienīgais Dieva Vārds: 102.

Dieva varenība (potentia Dei)

Dieva šķietamais nespēks: 272.
Dieva Vārds kā varenība: 124, 131.
Dieva varenība sakramentos: 1128.
Dieva varenības īpašības: 268, 270.
Dieva varenības izpausmes: 277, 296, 648, 1508, 2500.
Dievišķā visvarenība nekādā ziņā nav akla: 271.
Kristus varenība: 449, 649.
Svētā Gara varenība: 496, 1127, 1238, 2778.
Svētie Raksti apliecina Dieva varenību: 269.
Ticība Dieva visvarenībai: 273-274.

Dievbijība (devotio)

Audzināt patiesā dievbijībā: 24.
Solījumi un svētsolījumi - dievbijības forma: 2101-2102.
Tautas dievbijība: 1676.
Tautas dievbijība papildina Stundu liturģiju: 1178.

Dievbijība (pietas)

sk. bijība.

Dievišķā pedagoģija (pædagogia divina)

53, 708, 1950, 1964.

Dievišķība (divinitas)

Cilvēka līdzdalība Dievam piemītošajā dievišķībā: 460.
Dievs Tēvs - visas dievišķības avots: 245.
Elki: 1723, 2112.
Jēzus dievišķība: 209, 455, 464-469, 484, 515, 653, 663, 1374, 1413.
Svētā Gara dievišķība: 245, 684.
Trīsvienības dievišķība: 253-254, 266.

Dievs (Deus)

sk. Trīsvienība.
Debesis - īpašā "vieta", kur mājo Dievs: 326.
Dieva apredzība: sk. Apredzība.
Dieva attēls: 370, 399, 844, 1549, 1702, 1705, 2129-2132.
Dieva Dēls: sk. Dieva Dēls.
Dieva esamība: 31, 33-35, 46, 48, 286, 2127.
Dieva Gars: sk. Svētais Gars.
Dieva "lielums": 41, 223, 272, 283, 300, 306, 1147.
Dieva tauta: sk. Dieva tauta.
Dieva valstība: sk. valstība.
Dieva Vārds: sk. Vārds.

Cilvēka rīcība attiecībā pret Dievu

Atgriezties pie Dieva: 1428, 1431-1432.
Būt līdzdalīgam Dieva dzīvē: 1988, 1997.
Būt līdzdalīgam Dieva tēvišķībā: 2367, 2398.
Būt saskaņā ar Dieva gribu: 348, 847, 1026, 2103, 2233, 2822-2827.
Izlīgt ar Dievu: 980, 1445, 1462, 1468, 1484, 1493, 1496.
Kā dēlam pievērsties Dievam: 2609.
Kalpot Dievam: 1273, 2424.
Meklēt Dievu: 28, 1281, 1501, 2566.
Mīlēt Dievu - pirmais un lielākais bauslis: 2055, 2083.
Nonākt komūnijā-vienotībā ar Dievu: 197, 367, 518, 613, 737, 1071, 1472, 1540, 2562.
Paklausīt Dievam: 143-144, 154, 2242, 2256.
Paļauties uz Dievu: 227.
Redzēt Dievu: 163, 1716, 1722, 2518-2519, 1531, 1547-1550, 2557.
Skatīt Dievu: 97, 1028.
Spēt runāt par Dievu: 39-43, 48.
Ticēt uz Dievu: 150-151, 199, 222-227, 1266, 1842.
Veltīt sevi Dieva kalpojumam: 931, 934-944, 1579.

Cilvēka sliktā rīcība attiecībā pret Dievu

Apvainot Dievu: 398, 1440, 1487, 1850, 1871, 2277, 2281, 2314, 2324, 2464.
Grēkot, tas ir nepaklausīt Dievam: 397.
Kārdināt Dievu: 2139.
Nošķirties no Dieva: 1033, 1035, 1057, 1263, 1607.

Dieva apzīmējumi un īpašības

Dzīvais: 205, 2112, 2575.
Dzīvo Dievs: 993.
Labs: 339, 385, 2052.
Lūgšanas avots: 2639.
Mīlestība: 214, 218-221, 257, 342.
Neizsakāms noslēpums: 230.
Patiesība: 214-217.
Svēts: 208, 1352.
Taisnīgs: 62, 215, 271, 2577.
Tēvs: 233, 238-240, 2779-2785, 2794-2796, 2802, sk. Tēvs.
Tīrs Gars: 370.
Viens vienīgs Dievs: 200-202, 212, 222-228, 254, 258, 2110-2128.
Visa labā un visas mīlestības avots: 1723, 1955, 2465.
Visvarens: sk. visvarenais Dievs.
Žēlsirdīgs: 210-211.

Dieva veiktais cilvēku labā

Aicina izlīgt: 1442.
Aicina lūgties: 2567, 2591.
Aicina mīlēt: 1604, 2331.
Aicina uz mūžīgo dzīvi: 1011, 1998.
Aicina uz patiesību: 160, 410.
Aicina uz savu valstību: 1726.
Aicina uz svētumu: 2012-2014.
Apsola Ābrahamam pēcnācējus: 706.
Atklāj dekalogu: 2058-2059.
Dāvā attaisnošanu: 1994, 2020.
Dāvā Svēto Garu: 741, 1993.
Dāvā žēlastību: 1996, 2008, 2021, 2023-2024.
Dāvā žēlsirdību: 1422, 1846, 1870.
Dieva labestība: sk. labestība.
Ielej cilvēka sirdī ilgas pēc laimes: 1718, 1721, 1725, 1818.
Ielej cilvēku dvēselēs dievišķos tikumus: 1812-1813, 1840.
Īsteno Euharistijas brīnišķīgo darbu: 1325.
Izveido savu tautu: 781.
Noslēdz derību ar Izraēli: 2060.
Pabeidz mūsos to, ko ir uzsācis: 2001.
Pestī cilvēku: 15, 74, 169, 430-431, 1949.
Piedod grēkus: 208, 1440-1442.
Rada: sk. Dievs: Visuma un cilvēka Radītājs.
Sarunājas ar cilvēku: 715, 1777, 1795, 2700.
Sūta Jēzu: 422, 457-458.
Svētī visas dzīvās būtnes: 1080-1081.
Uztic apustulātu lajiem: 900.
Uztic dzīvības kalpojumu: 2271.
Ved uz morālo likumu: 708, 1776, 1950-1951, 1961, 1975, 1981, 2063.
Vieno cilvēku ar Dievu: 950, 1027, 1033, 2305.
Virza cilvēka gribu uz labo: 27, 51-52, 152-154, 162, 179, 1724, 1742, 1811-1813, 1817, 1821, 1830-1831, 1848, 1949, 1989, 1994, 1999, 2001-2002, 2008, 2021-2022.

Dieva dāvanas

Atgriešanās: 1432.
Autoritāte: 1899, 1918.
Brīvība: 1730.
Cilvēka līdzdarbība Dieva nodoma īstenošanā: 306-307, 323, 378.
Dāvanu diženums: 1692.
Dāvanu apkopojums ticības Simbolā: 14, 1692.
Dieva mīlestība pret cilvēkiem: 516, 604, 776, 2658.
Dzīve un fiziskā veselība: 2288.
Jēzus: 603, 614.
Komūnija: 1489.
Likums: 1955, sk. Likums.
Lūgšana: 2559-2561, 2564, 2713.
Mūžīgā dzīve: 1016, 1722.
Nožēla: 1452-1453.
Personas cieņa: 2334, 2393.
Pestīšana: 169, 620.
Prāts: 1955.
Priesterība: 983.
Skaidrība: 2520.
Svētais Gars: 683, 733-736, 742.
Svētlaime: 1722, 1727.
Šķīstība: 2345.
Ticība: 153, 155, 162, 848, 1381.
Zeme un tās resursi: 2402.
Žēlastība: 1608, 1999, 2000, 2005, 2712.

Dieva griba: 2822-2827.

Atklāt Dieva gribu: 1787.
Būt saskaņā ar Dieva gribu: 348.
Īstenot Dieva gribu: 1260, 1332.

Dieva nodoms

Apredzība - Dieva nodoma īstenošana: 302-314.
Atsacīšanās, piekrišana un cilvēka sevis saskaņošana ar Dieva nodomu: 716, 2745.
Atšķirības starp personām Dieva nodomā: 1937, 1946.
Baznīca Dieva nodomā: 7, 751-780, 851.
Cilvēka līdzdarbība Dieva nodomā: 2062, 2611, 2738.
Darbi un fakti, kas ir pretrunā ar Dieva nodomu: 1665, 1935, 2387.
Dieva nodoma mērķis: 257, 294, 772.
Dieva nodoma noraidīšana no cilvēka puses un tās sekas: 1739.
Dieva nodoma piepildījums un īstenošana: 332, 571, 670, 686, 1043, 1138, 2683.
Dieva nodoms aptver visus cilvēkus: 841-842.
Dieva nodomu atklāj un paziņo pats Dievs: 50-64, 474, 1066, 1079.
Ekonomiskā darbība, kas atbilst Dieva nodomam: 2426.
Eņģeļi - Dieva nodoma vēstneši: 331.
Ģimene Dieva nodomā: 2201-2206.
Izpratne par Dieva nodomu: 158, 426.
Jēzus nāve Dieva nodomā: 599-605, 624.
Jēzus piekrišana Dieva nodomam: 566, 606-607.
Kristus - Dieva nodoma sirds un centrs: 112.
Laulība Dieva nodomā: 1602-1620, 1665.
Marijas jaunavīgā mātišķība Dieva nodomā: 502-507, 723, 2617.
Radīšana - Dieva nodoma pamats: 280, 315.
Sātans - Dieva nodoma pretinieks: 2851, 2864.
Vēlēšanās īstenot Dieva nodomu: 2823, 2860, 2825.

Dieva vārds

Cieņa pret Dieva vārdu: 2150-2155, 2162-2163.
Dieva vārda atklāšana: 203-204, 207.
Dieva vārda svētums: 2142-2149.
Dieva vārdi: Adonai, 209; JHVH, Kyrios, 206, 210-211, 213-214, 231, 446.
"Svētīts lai top Tavs vārds": 203-204, 2858.

Pielūgsme, lūgšana un Dieva kults

Dieva pagodināšana: 824.
Dievam veltītās pielūgsmes nozīme: 2097, 2628.
Dievam veltītās pielūgsmes un kalpošanas bauslis: 2083-2094, 2095-2109, 2133-2136.
Dieva slavēšana, izteikta lūgšanā: 2589, 2639, 2649.
Euharistija - pateicības akts un Dieva slavēšana: 1359-1361, 1408.
Ģimene - pirmā kopiena, kas godina Dievu: 2207.
Lūgšana "Tēvs mūsu": sk. Tēvs mūsu.
Lūgt Dievu: 2664, 2800.
Novirzes Dieva kultā: 2138.
Pielūgsme liturģijā: 1110.
Pielūgsme - radīšanas mērķis: 347.
Sabats - Kunga diena: 2168-2173, 2189.
Situācijas, kurās nākas pateikties Dievam, Viņu slavēt un pielūgt: 1164, 1167, 1174, 2502, 2513.
Svētdiena - Kunga diena: 2174-2188, 2190-2195.
Tabernākuls un baznīcas kā vietas, kas veicina Dieva pielūgsmi: 1183, 2691.
Veidi un līdzekļi, lai godinātu un slavētu Dievu: 1123, 1162, 1670-1671, 1678, 1698, 2062, 2641.
Veltīt Dievam upurus: 2099.

Visuma un cilvēka Radītājs: 279, 324.

Dzīvības Kungs: 2280, 2318.
Iespēja pazīt Radītāja eksistenci: 286.
Īsteno savu nodomu: 302-314, 320-324.
Pakāpeniski atklāj radīšanas noslēpumu: 287-828.
Pasaules izcelšanās jautājums: 285.
Pirmcēlonis: 308.
Rada ar gudrību un mīlestību: 295.
Rada no nekā: 296-298.
Rada sakārtotu un labu pasauli: 299.
Rada visu redzamo un neredzamo: 325, 327, 337-338.
Radības cēlonis, motīvs un galamērķis: 293-294, 319, 760.
Radījis cilvēku pēc sava attēla: 355-361, 1701-1709.
Saglabā un uztur radību: 301.
Transcendenti stāv pāri radībai un ir tai klātesošs: 300.
Uztic pasaules pārvaldīšanu cilvēkam: 1884.
Veido cilvēku: 362, 371, 704.
Vienīgais Radītājs: 290, 317.

Visvarenais Dievs

Dieva šķietamā nespēka noslēpums: 272-274.
Dievišķā visvarenība - taisnīga un saprātīga: 271.
Dievišķās visvarenības darbi: 311, 997, 1004.
Dievišķās visvarenības īpašības: 268.
Dievišķās visvarenības izpausmes: 277, 312, 315.
Dievs - Tēvs un visvarens: 268-278.
Kad visvarenais Dievs atklājas: 274, 278.
"Lielas lietas man ir darījis Varenais": 273.
Universālā visvarenība: 269.

Diskriminācija (discriminatio)

Darbība, kas ir pretrunā ar Dieva nodomu: 1935.
Homoseksuālistu netaisnīga diskriminācija: 2358.
Pieeja darbam bez netaisnīgas diskriminācijas: 2433.

Dogma

Baznīcas autoritāte definē dogmas: 88.
Bezvainīgās Ieņemšanas dogma: 491.
Svētās Trīsvienības dogma: 253-256.
Svētās Trīsvienības dogmas veidošana: 249-252.
Ticības dogmas: 88-90.

Doksoloģija (doxologia)

Doksoloģija kā pateicības un slavēšanas lūgšana: 1003.
Doksoloģijas avots: 2641.
Noslēguma doksoloģija: 2855-2856.

Doma(s) (cogitatio / nes)

Labvēlīgi interpretēt tuvākā domas: 2478.
Šķīstas un nešķīstas domas: 2520.
Taisnīgā cilvēka taisnās domas: 1807.

Domāšanas veids (cogitandi modus)

Domāšanas veidu un konfesiju dažādība laulībā: 1634.
Kristīgais domāšanas veids: 2105.
"Šīs pasaules" domāšanas veids: 2727.

Dot priekšroku (optio præferentialis)

sk. mīlestība: mīlestība, kas dod priekšroku Kungam.

Draudze (parœcia)

2179, 2226.

Draudzība (amicitia)

Draudzība kā palīdzība homoseksuālistam: 2359.
Draudzība neattaisno patiesības viltošanu: 2480.
Draudzība starp Dievu un cilvēku: 55, 277, 355, 374, 384, 396, 1023, 1030, 1468, 1863, 2709.
Draudzība starp Kristu un cilvēku: 1395, 2665.
Mīlestība, saskaņa un draudzība: 1829, 1939.
Šķīstība tiek izpausta un izteikta draudzībā: 2347.

Draugs (amicus)

Atdot savu dzīvību par draugiem: 609.
Dievs - cilvēka Draugs: 142, 2063, 2576.
Kristus - cilvēka Draugs: 1972.

Duālisms (dualismus)

285.

Dusmas (ira)

Ābela nonāvēšana un cilvēka dusmas: 2259.
Dieva dusmas un mīlestība: 208, 210.
Dusmas kā viens no galvenajiem netikumiem: 1866.
Dusmu definīcija: 2302.
Jūtas (passiones) un dusmas: 1772.
Ļaunums un dusmas: 1765.

Dvēsele (anima)

Augšāmcelšanās - dvēseles un miesas savienošanās: 990, 997, 1005, 1016.
Bauslis "Tu mīlēsi Kungu. ar visu savu dvēseli": 2055, 2083.
Cilvēks - apveltīts ar dvēseli: 1934.
Dabiskais likums - ierakstīts dvēselēs: 37, 1954.
Dieva Vārds - dvēseles barība: 127, 131.
Dievišķie tikumi - Dieva ielieti dvēselē: 1813.
Dvēselei galamērķis: 367.
Dvēseles nozīme: 363.
Dvēseles pestīšana: 95, 1023, 1053, 2032, 2264, 2280, 2420, 2458.
Dvēseles radīšana: 33, 366, 382.
Dvēseles un miesas vienība cilvēkā: 327, 362, 364-365, 382, 992, 1004, 1060, 1503, 2332.
Euharistija piepilda dvēseli ar žēlastību: 1323, 1402.
Euharistija un dievišķība: 1374.
Euharistija un Kristus klātbūtne Viņa Miesā un Asinīs: 1374.
Gars, dvēsele un miesa: 367.
Grēka ietekme uz dvēseli: 400, 403, 1035, 1456, 1863.
Kristība un Iestiprināšana iespiež zīmogu dvēselē: 1280, 1304, 1317.
Kristus - dvēseļu dziedinātāji: 658, 1421, 1509.
Kristus dvēsele: 466, 467, 470-472, 624-626, 630, 632, 637, 650.
Lūgšana un dvēsele: 2559, 2562, 2590, 2700, 2703, 2709.
Lūgšana un dvēseles šķīstītavā: 1498.
Marija - uzņemta debesīs ar miesu un dvēseli: 966, 972, 974.
Miesa un dvēsele: 362-364.
Miesas un dvēseles pagodināšana: 1042, 1052.
Sakramenti un piedošana - dvēseles dziedināšana: 978, 981, 1520.
Svētais Gars - Mistiskās Miesas dvēsele: 809.
Zīmes, kas liecina par garīgo dvēseli: 33.

Dvēseles uzticēšana (recommendatio animæ)

690, 1020.

Dvesma (flatus)

Dvesma - Svētā Gara simbols: 691, sk. Svētais Gars.

Dziedājums [dziesma] (canticum)

Eņģeļu slavas dziesma, Kristum piedzimstot: 333.
Garīgie dziedājumi un mūzika: 1156-1158, 1162, 1191.
Kalpa dziedājums: 713.

Dziedināšana (sanatio)

Dievs dziedina garīgi: 739, 798, 1210, 1484, 1502.
Dziedināšanas harizmas: 1508.
Dziedināšanas sakramenti, sk. gandarīšana un izlīgšana un slimnieku svaidīšana.
Medicīnas un zinātnes iejaukšanās cilvēka dziedināšanā: 2274-2275, 2292.
Svētītā eļļa - zīme dziedināšanai: 1293.

Dziesma (canticum)

sk. dziedājums.

Dzimstības regulēšana (regulatio)

2368, 2370, 2372, 2399.

Dzīvais (vivens)

Dzīvais Dievs: 205, 2112, 2575.

Dzīve [dzīvība] (vita)

Atdot dzīvību par draugiem: 609.
Baznīcas dzīve, sk. Baznīca.
Cilvēka dzīve kā cīņa pret ļaunumu: 386, 409, 1707.
Cilvēka dzīve paradīzes dārzā: 376.
Cilvēka dzīvība - svēta pēc savas dabas: 2258, 2319.
Cilvēka miesīgās dzīves cieņa: 364.
Dieva dzīve, sk. Dievs.
Dieva Vārds un Viņa Dvesma - ikvienas dzīvības pamatā: 703.
Dievs vienīgais ir dzīvības Kungs: 2258.
Dzīvība - saistībā ar nāvi: 1007, 1012.
"Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība": 994.
Jēzus - "dzīvības Devējs": 635.
Kalpošana dzīvībai - laulības un ģimenes pamatpienākums: 1653.
Kristus dzīve, sk. Kristus.
Kristus - nāves un dzīvības sastapšanās vieta: 625.
Mainīt savu dzīvi ar atgriešanos: 1431.
Nāve kā šīszemes dzīves noslēgums: 1013.
Slimība un ciešanas - smaga problēma cilvēka dzīvē: 1500.
Ūdens kā dzīvības un auglības avots: 1218.

Atteikšanās no cilvēka dzīvības

Aborts: 2271, 2322.
Bērna nogalināšana: 2271.
Eitanāzija: 2276-2279.
Medicīniskā iedarbība uz embriju: 2275.
Pašnāvība: 2280-2283.
Tīša slepkavība: 2268-2269.

Cilvēka dzīve

Cieņa pret cilvēka dzīvību: 2559-2583.
Cieņa pret cilvēka dzīvību kopš ieņemšanas brīža: 2270-2275, 2322.
Cieņa pret cilvēka dzīvību un likumīgā aizstāvēšanās: 2263-2267, 2321.
Cieņa pret cilvēka dzīvību un nāves sods: 2266-2267.
Dzīves mērķis: pazīt un mīlēt Dievu un Viņam kalpot: 1, 68.
Miers un cieņa pret dzīvību: 2304.
Tiesības dzīvot: 2264, 2273.

Dzīvības tālāknodošana

Dzīvības tālāknodošana - Dieva gribēta: 372.
Dzīvības tālāknodošana kā laulāto mīlestības mērķis: 2363, 2366.
Dzīvības tālāknodošana - līdzdarbība Radītāja darbā: 372, 2367, 2398.
Dzīvības tālāknodošanas regulēšana: 2368, 2370.

Garīgā dzīve

Dzīve Garā: 1699, sk. garīgums.

Jaunā dzīve, dievišķā dzīve

sk. žēlastība - 684.
Augļi jaunajā dzīvē - Kristū un saskaņā ar Garu: 740.
Dievišķā dzīve - cilvēkiem dāvāta sakramentos: 694, 1131.
Dievs vēlas dāvāt cilvēkiem savu dievišķo dzīvi: 52, 541.
Jaunā dzīve - iespējama, pateicoties Svētā Gara atnākšanai: 735.
Jaunā dzīve - pieejama, pateicoties Kristus augšāmcelšanai: 654.
Jaunā dzīve - saņemta no Baznīcas Kristībā: 168, 628, 683.
Jaunā dzīve un grēks: 1420.
Katehēze par jauno dzīvi: 1697.
Kristība kā jaunās dzīves avots: 1254, 1279.
Kristus mums nopelnīja dievišķo dzīvi: 1708.
Līdzdalība dievišķajā dzīvē - ne no miesas iegribas bet no Dieva: 505.
Liturģija - jaunās dzīves avots: 1071-1072.
Vienotība ar dievišķo dzīvi - kā radības mērķis: 760.
Žēlastība kā līdzdalība Dieva dzīvē: 375, 1997.

Konsekrētā dzīve

Apustuliskās dzīves apvienība: 930.
Baznīca atzīst konsekrēto dzīvi: 915.
Eremītu dzīve: 920-921.
Evaņģēliskie padomi un svētsolījumi: 914-916, 944.
Jaunavas un konsekrētās atraitnes: 922-924, 1537, 1672.
Klosterdzīve: 925-927.
Konsekrētās dzīves dažādās formas: 917-919.
Konsekrētās dzīves definīcija: 916.
Konsekrētās dzīves nozīme Baznīcā: 932.
Sekulārie institūti: 928-929.
Veltīšanās Dievam un misija: 931-933.

Kristīgā dzīve

Eņģeļi - atbalsts kristīgajā dzīvē: 336.
Euharistija - "visas kristīgās dzīves avots un virsotne": 1324, 1391-1392.
Ģimene - kristīgās dzīves pirmā skola: 1657.
Katehumenāts - audzināšana kristīgajai dzīvei: 1248.
Kristīgā dzīve kā komūnija-vienotība ar dievišķajām Personām: 259.
Kristīgā dzīve un ceļš uz pilnību: 2015.
Kristīgā dzīve un līdzdalība Kristus nāvē un augšāmcelšanā: 1002.
Kristīgās dzīves baušļi Kalna sprediķī: 1966.
Lūgšana - pilnīgi nepieciešama kristīgajai dzīvei: 2701, 2745, 2764, sk. lūgšana.
Sakramenti kā pamats un palīdzība kristīgajai dzīvei: 1210, 1212-1213.
Svētie Raksti kā kristīgās dzīves barība un norma: 141.
Tautas dievbijība bagātina kristīgo dzīvi: 1679.
Vissvētā Trīsvienība - centrālais kristīgās dzīves noslēpums: 234.

Laulāto dzīve

sk. laulība.
Laulāto dzīve un auglība: 1654, 1664.
Laulāto dzīve un Kristus klātbūtne tajā: 1642.
Laulāto dzīvi nodibinājis Radītājs, kurš to apveltījis ar saviem īpašajiem likumiem: 1660.

Morāliskā dzīve

Dabiskais likums un morāliskā dzīve: 1955.
Jūtas (passiones) un morālā dzīve: 1767-1770.
Morāliskā dzīve dāvā garīgo brīvību: 1828.
Morāliskā dzīve kā garīgais kults: 2031, 2047.
Morāliskā dzīve kā Baznīcas un Dieva valstības attīstības nosacījums: 2045-2046.
Morāliskā dzīve kā pirmais nosacījums Evaņģēlija sludināšanai: 2044.
Morāliskā dzīve savu piepildījumu sasniegs mūžīgajā dzīvē: 1715.
Morāliskā dzīve un Baznīcas maģistērijs: 2032-2040, 2049-2051.
Morāliskā dzīve un personas cieņa: 1706.
Morāliskās dzīves definīcija: 2047.
Šķēršļi morāliskajā dzīvē: 1740.
Ticība kā morāliskās dzīves avots: 2087.
Tikumi un Svētā Gara dāvānas kā palīdzība morāliskajā dzīvē: 1804, 1808, 1830.

Mūžīgā dzīve

Aicinājums uz mūžīgo dzīvi - Dieva nepelnīta dāvana: 1998.
Dievs būs "visā viss" mūžīgajā dzīvē: 150, 1060.
Dievs vēlas dāvāt cilvēkam mūžīgo dzīvi: 55.
Es ticu mūžīgajai dzīvei: 1020.
"Kas ēd manu Miesu., tam ir mūžīgā dzīve": 1406, 1524.
"Kas labs man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvi?": 2052, 2075.
Kristība - "mūžīgās dzīves zīmogs": 1274.
Kristus - mūžīgās dzīves Kungs: 679.
Mirušo augšāmcelšanās un mūžīgā dzīve: 989-990, 994, 997-998, 1016.
Mūžīgā dzīve - atalgojums taisnīgajiem: 1038, 2002.
Mūžīgās dzīves ķīla sakramentos: 1130.
Smagais grēks - šķērslis, lai saņemtu mūžīgo dzīvi: 1472.
Svētlaimīgo mūžīgā dzīve - pestīšanas augļu pilnīgā baudīšana: 1026.
Vienīgi Dievam ir "mūžīgās dzīves vārdi": 1336.

Sociālā dzīve

Ģimene un sociālā dzīve: 2207, 2210.
Kopējais labums un sociālā dzīve: 1906, 1911, 1924.
Kristīgā Atklāsme un sociālā dzīve: 2419.
Līdzdalība sociālajā dzīvē: 1882, 1897-1917.
Mīlestība sociālajā dzīvē: 1889.
Organizēt sociālo dzīvi: 2442.
Sociālā dzīve - nepieciešama cilvēkam: 1879, 1891.
Sociālā dzīve un privātās dzīves aizsargāšana: 1907.
Sociālajā dzīvē jāvadās pēc tā, kā pārvaldīšanu veic Dievs: 1884.

Dzīves piemērs ticīgajiem (exemplar vitæ pro fidelibus)

Ābrahams: 144, 1819.
Bīskapi: 893.
Dievs: 813, 2172.
Jaunava Marija: 273, 967, 2030.
Kristus: 459, 520, 896, 1618, 2348, 2620, 2740.
Svētie: 828.

Dzīvība (vita)

sk. dzīve.

Dzīvības tālāknodošana (procreatio)

Atbildīgā tēvišķība un mātišķība: 2368.
Dzimstības regulēšana: 2368, 2370.
Dzimstības regulēšanas metožu morāliskums: 2370.
Dzīvības tālāknodošana kā laulības mērķis: 1652.
Dzīvības tālāknodošanas tehniskie paņēmieni, kas ir pretrunā ar personas cieņu: 2377.
Laulātie - atbildīgi par dzīvības tālāknodošanu: 2372.
Seksualitāte un dzīvības tālāknodošana: 2351-2352.

Dzīvības tālāknodošana (transmissio vitæ)

372, 2363, 2366, 2368, sk. laulība.

Dzīvnieki (animalia)

Atšķirības starp cilvēku un dzīvniekiem: 371.
Attiecības starp cilvēku un dzīvniekiem: 2417, 2456-2457.

Laba izturēšanās pret dzīvniekiem: 2415, 2416, 2418.

E

Ebreji (hebræi)

sk. Izraēlis.

Egoisms (egoismus)

Audzināšanas mērķis - novērst egoismu: 1784.
Cerība pasargā no egoisma: 1818.
Dzimstības regulēšana un egoisms: 2368.
Laulība palīdz uzvarēt egoismu: 1609.
Mīlestība spēj uzvarēt egoismu: 1931.

Eitanāzija (euthanasia)

sk. ciešanas.
Atšķirība starp eitanāziju un "terapeitisko forsēšanu": 2278.
Eitanāzija - morāliski nepieņemama: 2277.
Eitanāzijas nozīme: 2277.
Tīšas eitanāzijas grēka smagums: 2324.

Ekonomija (œconomia salutis)

sk. pestīšanas norise.

Ekonomika (œconomia)

Baznīcas sociālā mācība un ekonomika: 2420-2421, 2423, 2458.
Cilvēks ekonomiskajā dzīvē: 2459.
Ekonomika un cilvēka cieņas respektēšana: 2407.
Ekonomikas mērķi: 2426.
Nepieciešamība ekonomiku regulēt: 2425, 2431.
Nepieņemamās ekonomikas teorijas: 2424.
Nevienlīdzība un netaisnīgums ekonomikā un to sekas: 1938, 2317, 2437.
Sociālais taisnīgums un ekonomiskā darbība: 2426-2436.
Solidaritāte un taisnīgums ekonomikā: 1941, 2438, 2440, 2832.
Tiesības uz ekonomisko iniciatīvu: 2429.

Ekseģēze (exegesis)

Ekseģētu uzdevums: 119.
Ekseģēze un patiesā Rakstu interpretācija: 116.

Eksistence (existentia)

sk. dzīve.

Ekskomunikācija (excommunicatio)

Ekskomunikācija - sods, kas neļauj pieņemt sakramentus: 1463.

Eksorcisms (exorcismus)

Eksorcisma nozīme, mērķis un veids, kā to praktizēt: 1673.
Eksorcisms Kristības laikā: 1237.
Jēzus veikto eksorcismu nozīme: 517, 550.

Ekumenisms (œcumenismus)

Ekumeniskā dialoga augļi: 1636.
Kādēļ nepieciešami centieni pēc ekumeniskās vienotības: 816, 819-822.
Kristība kā ekumenisma pamats: 818, 1271.
Neveiksme centienos pēc kristiešu vienotības un tās cēloņi: 817.
Neveiksme centienos pēc kristiešu vienotības un tās sekas: 855.

Elkdievība / elks (idolatria / idolum)

Aizliegums darināt elkus: 2129.
Atbrīvoties no pasaules dievināšanas: 2097.
Cilvēka ķermenis kā elks: 2289.
Elkdievība kā grēks: 1852.
Elkdievība kā māņticība: 2138.
Elkdievība kā reliģijas izkropļošana: 2114.
Elkdievības definīcija un nozīme: 2112-2114.
Nauda kā elks: 2424.
Slava un bagātības kā elki: 1723.

Elle (infernus)

Baznīcas mācība par elli: 1036.
Elle - galīgās atteikšanās no Dieva sekas: 1034.
Elle kā brīvprātīga attālināšanās no Dieva: 1037.
Elles definīcija: 1033-1034.
Mūžīgā atšķirtība no Dieva - galvenais elles sods: 1035.
Nāvīgais grēks kā mūžīgās nāves cēlonis: 1861.

Eļļa (oleum)

sk. hrizma, sakraments(i) un svaidīšana.
Eļļas svētīšana: 1297.
Eļļas svētīšanas nozīme un tās izmantošana: 695, 1183, 1237, 1241, 1289, 1293-1294.

Eņģelis (angelus)

Debesis un eņģeļi: 326, 1023-1029, 1053.
Eņģeļi Baznīcas dzīvē: 334-335.
Eņģeļi - cilvēku sargi: 336.
Eņģeļi euharistiskajā lūgšanā: 1352.
Eņģeļi var krist: 311.
Eņģelis Gabriēls - vēstnesis: 148, 2676.
Eņģeļu attēlošana mākslā: 1192, 2131, 2502.
Eņģeļu eksistence - ticības patiesība: 328.
Eņģeļu identitāte un uzdevumi: 329, 332-336, 350-352, 1034, 1352.
Kosmosa kārtība un eņģeļu aizsardzība: 57.
Kristus piedzimšana un eņģeļi: 525, 559.
Kristus un eņģeļi: 331, 538, 954, 1038, 1161.
Kritušie eņģeļi: 391-393, 414, 760.
Sargeņģelis: 336.

Epifānija (epiphania)

Epifānijas nozīme: 528, 1171.

Epiklēze (epiclesis)

Epiklēze - Euharistijas centrā: 1106.
Epiklēze laulības svinēšanā: 1624.
Epiklēze Slimnieku svaidīšanas sakramenta svinēšanā: 1519.
Epiklēzes lūgšanas rezultāts: 1238, 1297.
Epiklēzes nozīme: 1105. 1109. 1353.
Lūgšana "Tēvs mūsu" apkopo epiklēzi: 2770.
Zīmes un kustības epiklēzes laikā: 699.

Episkopāts (episcopatus)

sk. bīskaps.
Episkopāts - apustuliskā kalpojuma sakraments: 1536.
Episkopāts - līdzdalība Kristus priesterībā: 1554.

Eremīts (eremita)

sk. konsekrētā dzīve.

Eshatoloģija (eschatologia)

676, 1186, 2771, 2776, sk. tiesa, elle, nāve, paradīze, laiku piepildījums, mūžīgā dzīve.

Euharistija (Eucharistia)

1322-1419, sk. sakraments(i), konsekrācija un transsubstanciācija.
Euharistija kā Baznīcas dzīves avots un kulminācija: 1324.
Euharistija kā klātbūtne: 1373-1375.
Euharistija kā pateicības akts: 1359.
Euharistija kā piemiņa: 1357, 1362.
Euharistija kā upuris: 1362-1372.

Euharistijas apzīmējumi

Dienišķā maize: 2837.
Euharistija: 1328.
Euharistiskā svētsapulce: 1329.
Komūnija: 1331.
Kunga ciešanu un augšāmcelšanās piemiņa: 1330.
Kunga Pēdējās vakariņas: 1329.
Maizes laušana: 1329.
Mises Upuris: 1330.
Sakramentu sakraments: 1169, 1211.
Slavas Upuris: 2643.
Svētā Mise: 1332.
Svētā un dievišķā Liturģija: 1330.
Svētais Upuris: 1330.
Vissvētākais Sakraments: 1330.

Euharistijas augļi

Attīrīt un nošķirt no grēka: 1393-1395, 1436, 1846.
Dāvāt vienotības ar Trīsvienību noslēpumu: 950, 2845.
Euharistija - atgriešanās un gandarīšanas avots: 1436.
Euharistija - garīgā barība: 1212, 1275, 1436, 2837.
Kristības žēlastības izaugsme: 1392.
Kristīgās dzīves izaugsme: 1392, 1397, 1644.
Līdzdalība Kristus upurī: 1322.
Nākamās dzīves ķīla: 1000, 1326, 1402-1405, 1419.
Pārveido cilvēku caur Kristu: 1074.
Uzliek pienākumu rūpēties par nabagiem: 1397.
Veido kristiešu vienību: 1398.
Veido ticīgo kopienu: 805, 1396, 2637.
Vieno ar debesu liturģiju: 1370.
Vieno ar Kristu: 790, 1003, 1391.

Euharistijas būtība

Jaunās derības piemiņa: 1621.
Komūnija ar Kunga Miesu un Asinīm: 1097, 1382.
Komūnijas sakraments: 1382, 1395.
Kristīgās dzīves avots un kulminācija: 1324-1327.
Kristīgas iniciācijas sakraments: 1212, 1533.
Kristus darbības noslēpums: 2718.
Kristus klātbūtne: 1357-1358.
Kristus Upura piemiņa: 611, 1337, 1357-1358, 1362-1372, 1382.
Mīlestības avots: 864, 1395.
Nākamās valstības klātesamība: 1405, 2861.
Pateicības un slavas lūgšana Tēvam: 1358-1361.
Pestīšanas sakraments: 1846.
Sakramentu sakraments: 1169, 1211.

Euharistijas iedibināšana

"Dariet to manai piemiņai": 1341-1344.
Euharistijas iedibināšanas mērķis: 610, 1341.
Jēzus un Euharistijas iedibināšana: 1337-1340.

Euharistijas kalpotājs

sk. priesteris un bīskaps.

Euharistijas svinēšana

Dieva Vārda liturģija gadījumos, kad nav iespējama Euharistijas svinēšana: 2183.
Euharistijas svinēšana un kristiešu vienība: 838, 1398-1401.
Euharistijas svinēšanas vieta: 1180-1181.
Līdzdalība Euharistijas svinēšanā: 2042, 2181-2182.
Nepieciešamība celebrēt un saņemt Komūniju: 1384.
Svētdienas Euharistijas svinēšana: 2177, 2181.
Svinēšana - Jēzus iedibināta: 1341-1344, 1356.
Vietas, kas piemērotas Euharistijas svinēšanai: 1181, 1379.
Euharistijas svinēšanas elementi
Anafora: 1352-1354.
Dieva Vārda liturģija: 1349.
Epiklēze: 1105, 1353.
Galvenie elementi: 1346.
Kolekte: 1351.
Komūnija: 1355, 1382, 1570.
Kristum ticīgo sapulcēšanās: 1348.
Upurdāvanu prezentācija: 1350.
Euharistijas zīmes
Altāris: 1383.
Maize un vīns: 1333-1335.
Euharistiskā Komūnija
Aizliegums to saņemt: 1650.
Cik bieži var saņemt Komūniju: 1388-1389.
Euharistijas ordinētais kalpotājs: 1411.
Komūnija zem abām zīmēm: 1390.
Nepieciešamā sagatavošanās Komūnijas saņemšanai: 1385-1387.
Nepieciešamie nosacījumi Komūnijas saņemšanai: 1355, 1415.
Pirmā Komūnija: 1244.
Svētzādzība pret Komūniju: 2120.

Euharistijas vēsture

Euharistijas pirmtēli: 1094, 1335.
Euharistijas svinēšanas izcelsme: 2176.
Euharistijas svinēšanas struktūra saglabājusies cauri gadsimtiem: 1346.
Pirmkristiešu svētdienas Euharistija: 1342-1343, 2178.
Tā pati Mise - visos laikmetos: 1345.

Kristus klātbūtne Euharistijā

Euharistijā klātesošā Kristus pielūgšana un adorēšana: 1378-1379.
Klātbūtne zem abām zīmēm: 1373.
Kristus apslēptā klātbūtne Euharistijā: 1404.
Kristus euharistiskās klātbūtnes nozīme: 1380.
Kristus - klātesošs Dieva Vārda liturģijā: 1088, 1349.
Kristus - klātesošs Euharistijas svētsapulcē: 1348.
Kristus - klātesošs priestera personā: 1348.
Kristus pastāvīgā klātbūtne Euharistijā: 1377.
Kristus visā savā veselumā - patiesi, reāli un substanciāli klātesošs Euharistijā: 1374.
Patiesā un noslēpumainā Kristus klatbūtne Euharistijā: 1357, 1373-1377.
Ticība uz Euharistijā klātesošo Kristu: 1381.
Transsubstanciācija Kristū - definēta Tridentas koncilā: 1376.

Euharistiskais Upuris, sk. Euharistija.

Cilvēka līdzdalība Kristus euharistiskajā Upurī: 618, 1419.
Euharistija dara klātesošu Kristus upuri: 1330.
Euharistiskā Upura iedibināšana: 1113.
Euharistiskā Upura svinēšanas mērķis: 1382, 1414.
Euharistiskais Upuris kā Kristus upura piemiņa: 611, 1358, 1362-1372.
Euharistiskais Upuris kā morālās dzīves avots un kulminācija: 2031.
Kristus klātbūtne euharistiskajā Upurī: 1088.
Kristus pats upurē Euharistiju: 1410.

Evaņģēlija svētības (beatitudines evangelicæ)

1716.
Evaņģēlija svētības atklāj cilvēka eksistences mērķi: 1719.
Evaņģēlija svētības atspoguļo Jēzus vaigu: 1717.
Evaņģēlija svētības iedvesmo Baznīcas mīlestību: 2444.
Evaņģēlija svētības - Jēzus veiktās sludināšanas centrā: 1716.
Evaņģēlija svētības - atbilde uz cilvēka dabiskajām alkām pēc laimes: 1718, 1725, 2548.
Evaņģēlija svētības piepilda Dieva solījumus: 1725.
Evaņģēlija svētību gars: 1658, 2603.
Evaņģēlija svētību katehēze: 1697.
Evaņģēlija svētību mācība: 1726, 1728, 1820, 2546.
Evaņģēlija svētību nozīme un augļi: 1717.
Konsekrētā dzīve un Evaņģēlija svētību gars: 932.
Kristus - Evaņģēlija svētību paraugs: 459, 1697.
Likums un Evaņģēlija svētības: 581, 1967, 1984.
"Svētīgi nabadzīgie. 2546-2547, 2603, 2660, 2833.

Evaņģēlijs(i) (Evangelium / a)

sk. Labā Vēsts, Jaunā Derība, Svētie Raksti.
Diakonu uzdevums - sludināt Evaņģēliju: 1570.
Evaņģēlija autori: 515.
Evaņģēlija sarakstīšana: 126.
Evaņģēlija saturs: 514.
Evaņģēlija svarīgums un nozīme: 125-117, 139.
Evaņģēlija talāknodošana: 76-79.
Evaņģēlijs un Baznīcas sociālā mācība: 2419, 2421.
Evaņģēlijs - vecā likuma piepildījums: 1968.
Evaņģēlijs - žēlsirdīgā Dieva Atklāsme: 1846.
Katehēze un Evaņģēlija sludināšana: 6, 854.
Lūgšana "Tēvs mūsu" - visa Evaņģēlija kopsavilkums: 2761, 2763, 2774.
Pieņemt Evaņģēliju: 1229.
Sludināt Evaņģēliju: 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419.
Vecais likums sagatavo uz Evaņģēliju: 1964.

Evaņģēliskais instinkts (instinctus evangelicus)

1676, 1679.

Evaņģēliskie padomi (consilia evangelica)

Apustuliskās dzīves apvienības un evaņģēliskie padomi: 930.
Baušļi un evaņģēliskie padomi: 2053.
Baznīca un evaņģēliskie padomi: 2103.
Eremītu dzīve un evaņģēliskie padomi: 920.
Jaunais likums un evaņģēliskie padomi: 1973-1974, 1986.
Klosterdzīve un evaņģēliskie padomi: 925.
Konsekrētā dzīve un evaņģēliskie padomi: 914-916, 918, 944.
Misija un evaņģēliskie padomi: 931.
Sekulārie institūti un evaņģēliskie padomi: 929.

Evaņģelizācija (evangelizatio)

Baznīca un misionārā sūtība: 849.
Evaņģelizācija - Baznīcas tiesības un uzdevums: 848.
Evaņģelizācija un kristīto liecība: 2044, 2472.
Evaņģelizācija un liturģija: 1072.
Evaņģelizācija un sakramenti: 1122.
Evaņģelizācijas motīvs: 851.
Evaņģelizācijas pamats un mērķis: 850.
Evaņģelizācijas veidi: 852-856.
Kas nosaka vēlmi - veikt evaņģelizāciju: 429.
Laju misija evaņģelizācijā: 905.
Līdzstrādnieki evaņģelizācijā: 927-933.
Vecāki un viņu bērnu evaņģelizācija: 2225.

Ē

Ētika (ethica)

sk. audzināšana.

F

Farizeji (pharisæi)

Attiecības starp Jēzu un farizejiem: 575.
Domstarpības starp Kristu un farizejiem: 574, 581, 588, 596, 2285.
Farizeju rīcības veids: 576, 579, 595, 993, 2054.

Fiziskā veselība (salus physica)

Izveseļošanās - Slimnieku svaidīšanas auglis: 1532.
Lūgties par veselību: 1512.
"Rūpēties par slimajiem" - Baznīcas uzdevums: 1509.
Veselības aizsargāšana: 2211.
Veselības apstākļu uzlabošana un medicīniskā iedarbība uz embriju: 2275.
Veselības respektēšana: 2288-2291.

Formula(s) [formulējums] (formula)

Absolūcijas formula: 1449, 1481.
Baušļu formulējums katehēzei: 2051.
Dekaloga formulējums: 2065.
Kristīgo lūgšanu formulējuma izcelsme: 1096.
Ticības apliecinājuma formulējums: 170.

Formulējums (formula)

sk. formula

G

Gaidas [gaidīšana] (expectatio)

sk. advents, piepildījums.
Advents un Mesijas gaidīšana: 524.
Cerība un gaidas: 2090.
Dvēsele gaida uz miesas augšāmcelšanos: 997.
Iemiesošanās kā gaidīšanas piepildījums: 422, 489.
Izraēlis un Mesijas gaidīšana: 62, 522, 529, 706, 711-716, 840, 1334.
Jaunā zeme un gaidīšana: 1049.
Kristus atgriešanās gaidīšana: 1619, 2817.
Liturģija un gaidīšana: 1096, 2760.
Lūgšana un gaidīšana: 2772, 2854.
Marija un gaidas pēc apsolījumu piepildīšanās: 489.
Mirušie - gaidās pēc Pestītāja: 633.
Tagadne - gaidīšanas laiks: 672.

Gaidīšana (expectatio)

sk. gaidas

Gaisma (lux)

Dekalogs kā gaisma: 1962.
Dieva Vārds kā gaisma: 141, 1785.
Dievs kā gaisma: 157, 214, 234, 242, 257.
Gaisma kā simbols: 697, 1027, 1147, 1189.
Gaisma un tumsa: 285, 1707.
"Gaismas bērni": 736, 1216, 1695.
Kristība kā gaisma: 1216.
Kristus kā gaisma: 280, 529, 748, 1202, 2715, 2466, 2665.
Pasaules gaisma: 1243, 2105, 2466.
Prāta gaisma: 37, 47, 156-157, 1955.
Ticības gaisma: 26, 89, 286, 298, 2730.

Galamērķis [beigas] (finis)

Dievs - visa pamats un galamērķis: 198.
Laiku beigas: 682, 686, 865, 1042, 1048, 1059.
Nāve kā šīszemes dzīves noslēgums: 1013, 1021.

Galds (mensa)

Altāris kā Kunga galds: 1182, 1383.
Galda svētības nozīme: 2834.
Jēzus sēž pie grēcinieku galda: 1443.

Galva (caput)

sk. Kristus un Pēteris.

Galvenie tikumi [kardinālie] (cardinales virtutes)

sk. tikumi.

Ganāmpulks (grex)

Baznīca kā ganāmpulks: 754, 764.
Gani: 861, 881, 893, 1548, 1575, 1586.

Gandarīšana (pœnitentia)

Gandarīšanas darbi - mirušo labā: 1032.
Gandarīšanas mērķis: 2043.
Gandarīšanas veidi kristīgajā dzīvē: 1434-1439.
Iekšējā gandarīšana: 1430-1433.

Gandarīšana un izlīgšana (Pœnitentia un Reconciliatio)

sk. sakraments(i).
Atlaida: 1471.
Baznīcas prasība - veikt Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramentu: 1457, 2042.
Euharistija un grēku piedošana: 1393, 1395, 1436, 1846.
Gandarīšana un izlīgšana kā sakraments: 1210.
Gandarīšana, izlīgšana un Kristība: 1425-1426.
Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramenta eshatoloģiskā nozīme: 1470.
Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramenta mērķis: 1421, 1468.
Gandarīšanas un Izlīgšanas sakraments - iedibināts visiem cilvēkiem: 827, 1446.
Gandarīšanas un Izlīgšanas sakraments - Kristus iedibināts: 1446.
Gandarīšanas un Izlīgšanas sakraments ļoti smagos gadījumos: 1463.
Grēksūdzes sakramentālais noslēpums: 1467, 2490.
Kristība un grēku piedošana: 535, 977-978.
Kristus upuris kā cilvēku grēku piedošanas avots: 1851.
Nepieciešamais vecums grēku izsūdzēšanai: 1457.
Saņemt absolūciju Gandarīšanas sakramentā pirms euharistiskās Komūnijas pieņemšanas: 1415.
Saņemt Gandarīšanas sakramentu pirms laulībām: 1622.
Slimnieku svaidīšana un grēku piedošana: 1532.
Vara dāvāt Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramentu kristiešiem, kas nav katoļi: 1401.

Gandarīšanas sakramenta augļi

Atgūt žēlastību: 1446, 1468.
Dāvāt "garīgo augšāmcelšanos": 1468.
Izlīgšana ar Baznīcu: 980, 1422, 1469.
Izlīgšana ar Dievu: 980, 1468.
Piedod apvainojumu, kas vērsts pret Dievu: 1422.
Sniedz spriedumu pirms galīgā sprieduma: 1470.

Gandarīšanas sakramenta nepieciešamība

Lai atgūtu attaisnošanas žēlastību: 1446.
Lai izlīgtu ar Dievu un Baznīcu: 1484.
Lai nāvīgie grēki tiktu piedoti: 1395.
Lai saņemtu pārējos sakramentus: 1385.

Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramenta nosaukumi

Atgriešanās sakraments: 1423.
Gandarīšanas sakraments: 1423.
Grēksūdzes sakraments: 1424, 1455-1458.
Grēku piedošanas (remissionis) sakraments: 1395.
Izlīgšanas sakraments: 1385, 1424, 1440.
Piedošanas (indulgentiæ) sakraments: 1423.
Piedošanas (veniæ) sakraments: 1422.

Gandarītāja veiktās darbības

1491.
Sirdsapziņas izmeklēšana: 1454, 1456.
Nožēla
1451-1454.
Nav gandarīšanas pēc nāves: 393.
Nožēla kā dvēseles ciešanas: 1451.
Nožēla nepieciešama piedošanas saņemšanai: 982, 1259, 1861, 1864.
Nožēla un sakramentālā grēksūdze: 1452.
Pilnīgā un nepilnīgā nožēla: 1492.
Svētais Gars dāvā nožēlas žēlastību: 1433.
Grēksūdze
1455-1458.
Grēku izsūdzēšana un atgriešanās: 1435.
Ikdienišķo grēku izsūdzēšana: 1493, 1863
Individuālā grēksūdze un kopīgā svinēšana: 1482.
Nepieciešamība izsūdzēt grēkus: 1448.
Nepieciešamība izsūdzēt smagos grēkus, lai saņemtu piedošanu: 1493.
Personiskā grēksūdze - visnozīmīgākā izlīgšanas forma: 1484.
Absolūcija
1480-1484.
Absolūcija mirušajam: 1020.
Absolūcijas formulas: 1449, 1481.
Bizantijas liturģija un absolūcijas formulas: 1481.
Ekskomunikācija un absolūcija: 1463.
Kopīga svinēšana un individuālā grēksūdze: 1482.
Smagie grēki un absolūcija: 1415, 1457, 1497.
Vara piedot grēkus: 553, 976, 1441-1442, 1444-1445, 1461.
Vispārējā absolūcija: 1483.
Piedošana un izlīgšana
sk. piedošana (venia) un grēku piedošana.
Baznīca kā izlīgšanas vieta: 755.
Izlīgšana ar Baznīcu: 1443-1445.
Izlīgšanas līdzekļi: 981, 1449, 1455.
Kristū Dievs samierināja pasauli ar sevi: 433.
Piedošana kā izlīgšanas pamatnosacījums: 2844.
Visu kristiešu izlīgšana Kristus Baznīcas vienībā: 822.
Gandarījums
Biktstēva uzlikts: 1460.
Gandarījuma mērķis: 1494.
Gandarījums kā gandarītāja darbs: 1491.
Gandarīšanas veidi un to mērķis: 1460.

Liturģiskā svinēšana jeb Gandarīšanas sakramenta rits

Gandarītāja darbības, sk. gandarītāja darbības.
Kopīgā svinēšana: 1482-1483.
Pamatstruktūra: 1448, 1480.
Pārmaiņas Gandarīšanas sakramenta svinēšanā gadsimtu gaitā: 1447-1448.
Priestera darbība: 1491.
Svinēšanas kalpotājs: 1461-1462, 1466.

Garīgā lasīšana (lectio divina)

Apcere un garīgā lasīšana: 2708.
Liturģija un garīgā lasīšana: 1177.

Garīgie vingrinājumi (exercitia spiritualia) - noderīgi gandarīšanai

1438.

Garīgums (spiritualitas) / garīgā dzīve (vita spiritualis) / jaunā dzīve Garā (nova vita in Spiritu)

Aizstāvēt reliģijas brīvību, lai varētu īstenot garīgo dzīvi: 2188.
Dieva Vārds un lūgšana kā garīgās dzīves avots: 131, 2687, 2697.
Dzīvot saskaņā ar Garu: 1533, 2848.
Euharistija un garīgā dzīve: 1374, 1392.
Garīgumu daudzveidība: 2684.
Jaunā dzīve Garā: 1698, 1708, 1715.
Kristīgā garīguma veidi: 2693.
Saikne starp garīgo dzīvi un dogmām: 89.
Vienotība ar Kristu garīgajā dzīvē: 2014.

Gars (spiritus)

Cilvēka gars iegrimis apcerē: 2705.
Cilvēks - miesa un gars: 327, 365, 367, 2515-2516, 2702, 2846.
Dievs kā tīrs gars: 370.
Eņģeļi kā gari: 329.
"Nabagi garā": 2546.
Pacelt garu pie Dieva: 2098.
Sātans - radība un tīrs gars: 395.

Gavēnis (ieiunium)

Gavēnis - Evaņģēlija likums: 1969.
Gavēnis kā gandarīšanas veids: 1434, 1438, 2043.
Gavēnis, lai sagatavotos saņemt Komūniju: 1387.

Glābējs (salvator)

sk. Pestītājs.

Gnoze (gnosis)

285.

Godība (gloria)

Apustuļi un Dieva godība: 241.
Baznīca godina Dievu: 434, 824, 1204, 2639.
Baznīcas godības piepildījums debesīs: 769, 1042, 1821, 2550.
Cilvēkam atņemta Dieva godība: 705.
Cilvēku veltītais gods nav patiesas laimes pamats: 1723.
Daba un māksla godina Dievu: 1162, 2416, 2502.
Dieva godība un Viņa svēlaimīgā dzīve: 257.
Dievs atklāj savu godību: 2059.
Eņģeļi godina Dievu: 350.
Kristus pagodināšana: 124, 312, 429, 663, 1335.
Mozus un Dieva godība: 210.
Pasaule radīta Dieva godam: 293-294.

Godināšana (veneratio)

Dieva Vārda godināšana: 127, 1154.
Euharistijas godināšana un pielūgsme: 1378.
Relikviju godināšana un tautas dievbijība: 1674.
Svētbilžu godināšana: 2132.
Svēto godināšana: 1090.

Gods [cieņa] (honor)

Cilvēka tiesības uz cieņu: 2479.
Godāt autoritātes: 1900.
Godāt cilvēka miesu: 364, 2300.
Godāt Dievu: 449, 2116.
Godāt svētbildes: 2132.
Godāt vecākus: 2197-2200, 2214.

Grāmata (liber)

sk. Vārds, Svētie Raksti un Evaņģēlijs.

Grēcinieks(i) (peccator / es)

Atzīt sevi par grēcinieku: 208, 827, 1697, 2677, 2839.
Dieva žēlsirdība pret grēciniekiem: 1465, 1846.
Gandarīšana, ko pienākas veikt grēciniekiem: 1459.
Gandarīšanas sakramenta augļi grēcinieka dzīvē: 1423, 1468-1470.
Grēcinieki un izlīgšanas veidi: 1449.
Grēcinieki un taisnīgie Baznīcā: 827.
Grēcinieku attaisnošana: 1994.
Grēcinieku Pēdējā tiesa: 1038.
Grēcinieku šķīstīšana: 1475.
Jēzus aicina grēciniekus: 545, 588.
Jēzus žēlsirdība pret grēciniekiem: 589, 1443.
Katrs grēcinieks - atbildīgs par Kristus ciešanām: 598.
Vara piedot grēkus: 979, 1444.
Visi cilvēki - "kļuvuši grēcinieki": 402.

Greizsirdība (zelotypia)

Dieva greizsirdība: 399, 584.
Greizsirdība kā miesas darbs: 1852.
Greizsirdība laulībā: 1606.

Grēkā krišana (lapsus)

sk. pirmgrēks.
Cilvēka grēkā krišanas cēlonis: 215, 385.
Dievs nepamet cilvēku pēc grēkā krišanas: 55, 70, 410.
Eņģeļu grēkā krišanas cēlonis un pamats: 391-393, 760.
Stāsts par grēkā krišanu Radīšanas grāmatā: 289, 390.

Grēks (peccatum)

Atbildība par līdzdarbību citu grēkos: 1868.
Cilvēka dziļā saikne ar Dievu un grēka pazīšana: 286-288.
Eņģeļu grēks: 392-393.
Grēka definīcija: 1849-1850.
Grēka realitāte: 385-387.
Grēka sakne: 1853.
Grēks Baznīcā: 827.
Grēks kā vislielākais ļaunums: 1488.
Iekāre mudina uz grēku: 978.
Līdzekļi, lai iznīdētu grēkus: 943.
Mīlestība - stiprāka par grēku: 2844.
Sātans - grēka izraisītājs: 2852.

Atbrīvošana no grēka

sk. gandarīšana un izlīgšana.
Dieva likums palīdz tiem, kurus ievainojis grēks: 1949.
Dievs "mūsu dēļ padarīja [Kristu] par grēku": 602-603.
Dievs neatstāja cilvēku nāves varā: 410-411, 1609.
Dziedināt cilvēkus no grēka: 211, 549, 1989-1990, 1999, 2057, 2097.
Gandarīšana un izlīgšana: sk. gandarīšana un izlīgšana.
Grēka vardarbība un daudzveidība atklājas Kristus ciešanās: 1851.
Iekšējā gandarīšana kā līdzeklis, lai uzvarētu grēku: 1431.
Kristība atbrīvo no grēka: 977-978, 985, 1213, 1237, 1263-1264.
Kristus piedod grēkus: 987, 1741.
Kristus sniedz Tēvam gandarījumu par mūsu grēkiem: 615, 1708.
Kristus upurē sevi par cilvēku grēkiem: 606-618.
Kristus - "Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku": 523, 536, 608.
Kristus - "gandarījuma upuris par mūsu grēkiem": 457, 604.
Līdzekļi, lai saņemtu grēku piedošanu: 1434-1439.
Lūgties, lai neuzsāktu iet pa grēka ceļu: 2846.
Vienīgi Dievs var piedot grēkus: 270, 277, 430-431, 1441.

Galvenie grēki

Galvenie grēki izraisa citus grēkus: 1866.
"Grēki, kas sauc uz debesīm": 1867.

Grēka interpretācija

Apvainojums, kas vērsts pret Dievu: 431, 1850.
Dieva dāvātās brīvības nepareiza izmantošana: 1739.
Dieva noraidīšana: 398.
Draudi pret Baznīcas vienību un komūniju: 814, 1440.
Grēks izjauc cilvēku vienotību: 761, 953.
Miesas auglis: 1852.
Morālais ļaunums - ienācis pasaulē: 311, 1869.
Nāve - ienākusi cilvēces vēsturē: 400, 1006, 1008.
Personiska rīcība: 1868.
Shizmas, herēzijas, apostāzijas: 817.
"Sociālais grēks": 1869.

Grēka sekas

Cīņa starp garu un miesu: 2516.
Dieva Dēla nonāvēšana: 312.
Grēcinieks - pats ievainots: 1459.
Grēka pelnītie sodi: 1472-1473.
Kristīgās dzīves novājināšana: 1420.
Līdzības ar Dievu zaudēšana: 705.
Mūžīgās dzīves zaudēšana: 1472.
Nekārtīga piesaistīšanās radībām: 1472.
Netikumi un ļaunās noslieces: 1426, 1865.
Vienotības ar Dievu zaudēšana: 761, 1472.

Grēki

Dusmas: 2302.
Dzimumakts ārpus laulības: 2390.
Grēki pret cerību: 2091.
Grēki pret ticību: 2088-2089.
Ļaunums: 1860.
Melošana: 2484.
Naids: 2303.
Nepiedalīties Euharistijā svinamajās dienās: 2181.
Skaudība: 2539.
Slepkavība: 2268.
Svētzādzība: 2120.
Zaimi pret Svēto Garu: 1864.
Zaimošana: 2148.

Grēkošanas veidi

Grēkošanas veidi pret Dieva mīlestību: 2094.
Grēkot ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību: 1853.

Grēku iedalījums

Grēku iedalījums pēc to objekta: 1853.
Grēku iedalījums pēc to smaguma: 1854.

Ikdienišķs grēks (peccatum veniale)

Grēks tiek vērtēts atkarībā no tā sastāva, apzināšanās un piekrišanas tam: 1862.
Ikdienišķo grēku izsūdzēšana: 1458.
Ikdienišķo grēku sekas: 1863.

Nāvīgs grēks

Atšķirība starp nāvīgu un ikdienišķu grēku: 1854.
"Kas nemīl, tas paliek nāvē": 1033.
Mirt nāvīga grēka stāvoklī: 1033, 1035.
Mūžīgie sodi, kas paredzēti dvēselēm, kas mirst nāvīga grēka stāvoklī: 1033.
Nāvīgie grēki tiek piedoti, ja ir pilnīga nožēla: 1452, 1856.
Nosacījumi: 1858 (smags sastāvs); 1859 (pilnīga apzināšanās);. 1859 (stingra piekrišana).
Sekas: 1855, 1861.
Vainas pieskaitāmība: 1860.

Sakramentālā grēku piedošana

sk. gandarīšana un izlīgšana.
Atbrīvošana no soda par grēku: 1475.
Autoritāte un vara atlaist un piedot grēkus: 553, 976, 1441-1445, 1461.
Dieva mīlestība - grēku piedošanas cēlonis: 734.
Grēksūdze un absolūcija: 1424.
Grēku izsūdzēšana - otrais Baznīcas bauslis: 2042.
Grēku piedošana kā attaisnošanas auglis: 2018.
Grēku piedošana un izlīgšana ar Baznīcu: 1443.
Sakramenti grēku piedošanai: 1421, 1486, 1520.
Slimo svaidīšana un grēku piedošana: 1520.

Grēksūdze (confessio)

sk. gandarīšana un izlīgšana.

Grēku piedošana (remissio peccatorum)

sk. gandarīšana un izlīgšana.
Baznīcas vara piedot grēkus: 981.
Dievs Kristu "mūsu dēļ padarīja par grēku": 602-603.
Euharistija un grēku piedošana: 1393, 1846.
Gandarīšanas veidi un līdzekļi, lai saņemtu grēku piedošanu: 1434-1439.
Grēku piedošana kā attaisnošanas auglis: 2018.
Grēku piedošana kā Dieva mīlestības dāvana: 734.
Grēku piedošana kā izlīgšana ar Baznīcu: 1443.
Grēku piedošana un Gandarīšanas sakraments: 1496.
Kristība un grēku piedošana: 403, 977-980, 1226, 1263.
Kristus attaisno cilvēkus: 615, 1708.
Kristus - "Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku": 523, 536, 608.
Kristus - "mūsu grēku izpircējs": 615, 1708.
Kristus piedod grēkus: 987, 1741.
Kristus upuris cilvēka grēku piedošanai: 536, 545, 610, 613.
Kristus upuris Tēvam par mūsu grēkiem: 606-618.
Priesteri - grēku piedošanas instrumenti: 1421, 1486, 1520.
Svētais Gars un grēku piedošana: 984.
Vienīgi Dievs var piedot grēkus: 430-431, 1441.

Gudrība (sensus)

sk. apziņa.

Ģ

Ģimene (familia)

sk. laulība.
Audzināšana un cieņa pret bērniem: 2221-2224, 2228-2230.
Baznīca - Dieva ģimene, Kristus ģimene: 1, 759, 764, 959, 1655, 2233.
Bērnu cieņa pret vecākiem: 2214-2220.
Bērnu evaņģelizācija: 2225-2226.
Bērnu pienākumi ģimenē: 2214-2220.
Cieņa pret bērnu aicinājumu: 2232-2233.
Daudzbērnu ģimene - Dieva svētības zīme: 2373.
Dieva ģimene: 2232.
Draudi, vērsti pret ģimeni: 2436.
Ģimene Dieva nodomā: 2201-2203.
Ģimene - izcila kopiena: 2206.
Ģimene - mājas Baznīca: 1655-1658, 1666, 2204-2205, 2685.
Ģimene - sabiedriskās dzīves pamatšūniņa: 1882, 2207.
Ģimene - Tēva veiktā radīšanas darba atspulgs: 2205.
Ģimene - Trīsvienības attēls: 2205.
Ģimene un ceturtais bauslis: 2197-2200.
Ģimene un Dieva valstība: 2232.
Ģimenes atvērtība auglībai: 1652-1654.
Ģimenes pienākumi pret jauniešiem un sirmgalvjiem: 2208.
Ģimenes sabiedriskā aizsargāšana: 2209-2211.
Ģimenes veidošana, daba un mērķis: 2201-2203, 2249, 2363.
Jēzus ģimene: 533, 564.
Kristīgā ģimene: 2204-2206.
Kristīto priesterība: 1657.
Lūgšana ģimenē: 2183, 2685, 2691, 2834.
Personas, kam nav ģimene: 1658.
Rīcība, kas aizskar ģimeni: 2390.
Sagatavošana ģimenes dibināšanai: 1632.
Savas ģimenes audzināšana: 1914.
Tiesības dibināt ģimeni: 1908.
Vecāku pienākumi ģimenē: 2221-2226.
Vecāku tiesības ģimenē: 2229-2230.
Veltīt svētdienu savai ģimenei: 2186.

Ģimenes Baznīca (Ecclesia domestica)

sk. ģimene un laulība.

H

Harizma (charisma)

sk. Svētais Gars.
Harizmas nozīme un mērķis: 799, 800, 2003.
Harizmas patiesīgums un izaugsme ticībā: 94.
Harizmu izšķiršana: 801.
Harizmu vienotība: 951.
Konsekrēto harizma: 924, 1175.
Laju harizma: 910.
Nemaldības harizma: 890, 2035.
Svētais Gars un harizma: 688, 798, 800, 809, 1508, 2003, 2024, 2684.

Harmonija (harmonia)

Harmonija cilvēku attiecībās: 1807.
Harmonija ģimenē: 2219, 2251.
Harmonija radībā: 307, 341, 2500.
Harmonija starp abām derībām: 1094.
Harmonija starp cilvēku un radībām: 374, 376, 379, 400, 1676.
Harmonija starp cilvēku vēlmēm un Baznīcas sludināšanu: 2126.
Harmonija starp liturģiju un tautas dievbijību: 1675.
Harmonija starp tiesībām un pienākumiem: 912.
Harmonija starp vīrieti un sievieti: 2333.
Zīmju harmonija dievnamos: 1158, 1162, 1181.

Herēzija (hæresis)

Herēzijas definīcija: 2089.
Herēzijas izcelsme: 817.
Pirmās herēzijas: 465.

Hermeneitika (hermeneutica)

sk. ekseģēze.

Hierarhija (hierarchia)

Aizlūgumu hierarhija lūgšanā: 2632.
Baznīcas hierarhija: 871-876, 1569, 1571.
Garīgo un materiālo vērtību hierarhija: 1886, 1895, 2236, 2244.
Radību hierarhija, kas izpaužas radībā: 342.
Ticības patiesību hierarhija: 90, 234.

Himna (hymnus)

Himnas tradīcijā: 1156.
Liturģiskās himnas: 1100.
Slavas himnas: 32, 2589.

Hipostāze (hypostasis)

Kristus - viena vienīga Hipostāze jeb Persona: 466, 468.
Termina "hipostāze" nozīme: 252.

Homīlija (homilia)

Bēru homīlija: 1688.
Homīlija Dieva Vārda liturģijā: 1346.
Homīlijas svarīgums: 132, 1154.

Homoseksuālisms (homosexualitas)

2357-2359, sk. seksualitāte.

Hostija (Hostia)

Konsekrēto hostiju godināšana ārpus Mises: 1378.
Kristus kā dzīvā Hostija: 1992.

Hrizma (Chrisma)

sk. Iestiprināšana.
Hrizmas svētīšana: 1297.
Iestiprināšana un hrizma: 1289, 1297, 1300, 1312, 1320.
Svaidīšana ar svēto hrizmu: 1241, 1289, 1291, 1294, 1312, 1574.
Svētās hrizmas uzglabāšana: 1183.

I

Identitāte (identitas)

Baznīcas identitāte: 865.
Izredzēto identitāte: 1025.
Jāpilnveido cilvēka identitāte: 1880.
Jēzus identitāte: 430, 440, 590.
Kultūru īpatnības un to respektēšana: 2441.
Personas identitāte: 203.
Pieņemt savu seksuālo identitāti: 2333.

Ideoloģija (ideologia)

Baznīcas ideoloģija un totalitāro un ateistisko ideoloģiju noraidīšana: 2425.

Ieceļotāji (immigrantes)

Darba pieejamība - arī ieceļotājiem: 2433.
Politisko autoritāšu pienākumi pret ieceļotājiem: 2241.

Iedomība savas personiskās pestīšanas jautājumā [pašpārliecinātība] (præsumptio)

Iedomība kā grēks pret cerību: 2091-2092.

Iedvesma [iedvesmotība] (inspiratio)

Iedvesma (iedvesmotība) Svētajos Rakstos: 76, 81, 105-108, 135.
Iedvesma, kas nāk no Dieva: 105, 136, 2008.
Iedvesma, kas nāk no Svētā Gara: 105, 107, 111.

Iedvesmotība (inspiratio)

sk . iedvesma.

Iekāre (concupiscentia)

sk. iekāre (cupido) un vēlme.
Baušļi un iekāre: 2529, 2534.
Cīņa pret iekārēm: 978, 1264, 1426, 2520, 2530.
Grēks un iekāre: 1869.
Iekāres veidi un nozīme: 2514-2515.
Likums un iekāre: 1963, 2542.
Miesas iekāre: 2514, 2520.
Pirmgrēks un iekāre: 376, 400, 405.
Sirds šķīstīšana un iekāre: 2517, 2530.

Iekāre (cupido)

sk. iekāre (concupiscentia) un vēlme.
Iekāres cēlonis: 1607, 2259.
Iekāres savaldīšana: 377, 2552.
Kapēc nepadoties iekārei: 2541.
Otra cilvēka labumi un iekāre: 2534, 2536.

Iekļaušana [inkorporācija] (incorporatio)

Iekļaušana Kristū: 1010.
Iekļaušana Baznīcā: 837, 1396.

Iekšējā sakopotība (interioritas)

Personiskās iekšējās sakopotības nepieciešamība: 1779.

Ieļaunojums (scandalum)

Ārlaulību dzimumsakari, pornogrāfija un prostitūcija kā ieļaunojums: 2353-2355.
Ieļaunojuma definīcija: 2284.
Ieļaunošanas grēka smagums: 2284-2285, 2326.
Jēzus - klupšanas akmens: 589.
Likuma vai institūciju radītais ieļaunojums: 2286.
Pašnāvība kā ieļaunojums.
Pienākums izvairīties no ieļaunojuma: 2489.
Sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība ir ieļaunojums: 1938.
Tie, kas ieļauno: 2287.

Iemiesošanās [cilvēktapšana] (incarnatio)

461-463.
Cilvēka daba - Dieva Dēlā uzņemta, nevis absorbēta: 470.
Dieva Dēla iemiesošanās konsekvences: 432, 521.
Dieva Dēlam piemīt cilvēciskā un dievišķā pazīšana: 474.
Dieva Dēls pieņem cilvēcisku dvēseli: 472.
Dieva Dēls veic cilvēciskas darbības: 470.
Herēzijas, kas noliedz Kristus cilvēciskumu: 465-468.
Iemiesošanās noslēpums: 359.
Iemiesošanās nozīme: 461, 464, 479, 483.
Iemiesošanās un debeskāpšana: 661.
Jēzus Kristus - patiess Dievs un patiess Cilvēks, bez juceklīga sajaukuma: 464, 499.
Koncili, kas apliecina Kristus iemiesošanos: 465-468.
Kristus cilvēciskā griba paklausa Viņa dievišķajai gribai: 475.
Kristus cilvēcisko seju var uzgleznot: 476.
Kristus iemiesošanās vēsturiskums: 423.
Sagatavošanās uz iemiesošanos: 522-523.
Ticība uz Kristus iemiesošanos: 463, 465.
Vārds atklājas Jēzus miesā redzamā veidā: 477.
Vienība vienīgajā Vārda Personā: 466, 468, 483.

Iemiesošanās motīvs

Cilvēks kļūst līdzdalīgs dievišķajā dabā: 460.
Dieva mīlestības pazīšana: 458.
Jaunās radības sākums: 504.
Piedot grēkus un pestīt: 456-457.
Svētuma paraugs cilvēkiem: 459.

Ienaidnieks (inimicus)

Cilvēks - sava līdzcilvēka ienaidnieks: 2259.
Fiziskā nāve - pēdējais cilvēka ienaidnieks: 1008.
Mīlēt ienaidniekus un tiem piedot: 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 2647, 2844.
Naids pret ienaidnieku: 1933.

Ieņemšana (conceptio)

Bezvainīgā ieņemšana: 490-493.
Ieņemšana un cilvēka dzīvības respektēšana: 2270, 2273-2274, 2323, 2378.
Ieņemšana un tiesības dzīvot: 2322.
Kristus ieņemšana: 466, 496, 498, 505.

Iepriekšnolemtība [izredzētība, predestinācija] (prædestinatio)

257, 600, 1007, 2012, 2782, 2823.

Ieroči (arma)

Akla ieroču lietošana: 2314.
Atteikšanās pielietot ieročus: 2311.
Bruņošanās sacensība: 2315, 2329, 2438.
Ieroči apdraud mieru: 2317.
Ieroču lietošanas nosacījumi: 2243, 2309.
Ieroču ražošana un tirgošana: 2316.
Ieroču uzkrāšana: 2315.

Iestiprināšana jeb Hrizmācija (Confirmatio seu Chrisma)

1285-1321, sk. sakraments(i).
Iestiprināšanas nozīme: 1289.
Iestiprināšanas zīmogs: 698, 1121, 1304-1305, 1317.
Jaunais likums un Iestiprināšana: 1210.
Kas var saņemt Iestiprināšanas sakramentu: 1306-1311.
Laju apustulāts un Iestiprināšana: 900, 941.
Liecība un Iestiprināšana: 2472.
Nepieciešamie nosacījumi Iestiprināšanas saņemšanai: 1310, 1318-1319.
Pestīšana un Iestiprināšana: 1286-1292.
Sagatavošana Iestiprināšanai un Iestiprināšanas mērķis: 1309.
Ticīgo priesterība un Iestiprināšana: 1546.
Vecums, kurā var saņemt Iestiprināšanas sakramentu: 1307-1308.

Iestiprināšana un sakramenti

Ievadīšana kristīgajā dzīvē un Iestiprināšana: 695, 1212, 1275, 1285, 1533.

Iestiprināšanas iedarbīgums

Gara dāvāšana: 1302.
Iestiprināšanas neizdzēšamais zīmogs: 1304-1305, 1317.
Pieaug Kristības žēlastības: 1303, 1316.
Zīmogs un Iestiprināšana: 698, 1121.

Iestiprināšanas rits

1297-1301.
Iestiprināšanas zīmes un rits: 1293-1301, 1320.
Iestiprināšanu var piešķirt tikai vienreiz: 1304.
Krusttēvs un krustmāte: 1311.
Lūgšanas "Tēvs mūsu" tālāknodošana: 2769.
No Kristības atšķirta svinēšana: 1233, 1290, 1321.
Ordinētais kalpotājs, kas iestiprina: 1312-1314, 1318.
Roku uzlikšana: 1288.
Svaidīšana: 695, 1242, 1291, 1294, 1300, 1523.
Svētā hrizma: 1297.

Iesvētīšana (consecratio)

sk. konsekrācija.

Ieva (Eva)

Ādama un Ievas nepaklausības sekas: 399, 404, 417.
Ādama un Ievas sākotnējais stāvoklis: 375.
Dieva dotais apsolījums Ievai: 489.
Ievas nepaklausības labošana: 494.
Marija kā "jaunā Ieva": 411, 489, 726, 2618, 2853.

Ievadīšana kristīgajā dzīvē (initiatio christiana)

sk. kristīgā iniciācija.

Ievērība (rumor) presē

1723.

Ikdienišķs (veniale)

sk. grēks.

Ikona(s) (icon / es)

sk. svētbildes.
Ikonas nozīme: 1161.
Ikonu kontemplēšana: 1162.
Ikonu kults: 1159, 1192, 2131.
Ikonu noderīgums: 2705.

Ilgas (desiderium)

sk. vēlme.

Individuālisms (individualismus)

2425, 2792.

Informācija (informatio)

Informācija un privātā dzīve: 2489, 2491-2492.
Informācijas brīvība: 2498.
Informācijas līdzekļi: 2493.
Nepieciešams ievērot informācijas patiesīgumu: 2497-2498, 2525.
Tiesības uz informāciju: 2494.

Inkorporācija (incorporatio)

sk. iekļaušana.

Inkulturācija (inculturatio)

Baznīca un inkulturācija: 854.
Garīguma veidi - ticības liecība: 2684.
Ietvert kristīgajā iniciācijā kultūras elementus, kas īpaši katrai tautai: 1232.

Institūcijas (institutiones)

Cilvēku un sabiedriskās institūcijas: 909, 1869, 1881-1882, 1888, 1897, 1916, 2211, 2238, 2244, 2286.
Institūcijas Vecajā Derībā: 576, 709.

Intereses (commodum / a)

Ekonomiskā dzīve - saistīta ar dažādām interesēm: 2430.
Kopējais labums un personiskās intereses: 1908, 2236.
Mīlestība, nemeklējot personiskas intereses: 953, 1825.
Personiskās jeb individuālās intereses: 1740, 2278, 2316.

Interpretācija (interpretatio)

Atklāsmes interpretācija: 82.
Dieva Vārda interpretācija: 85, 109, 111, 116, 119, 572, 601, 2055, 2336.
Interpretēt līdzcilvēka rīcību, domas un vārdus: 2478.
Likuma interpretācija: 581-582, 2173.
Notikumu patiesības interpretācija: 1788, 2422.
Pareģošana un nākotnes interpretēšana: 2116.
Svēto Rakstu interpretācija: 109-119.
Ticības mantojuma interpretācija: 84-95.

Invalīds ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem (incapacitate laborantes)

sk. slimnieki.
Eitanāzija un invalīdi ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem: 2277.
Solidaritāte, rūpes un cieņa pret invalīdiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem: 2208, 2276.

Izaugsme (incrementum)

sk. attīstība (augmentum, progressio, progressus).
Attīstība un kopējais labums: 1908.
Morāliskā izaugsme: 1784.
Tautu attīstība: 2315.

Izceļošana (exodus)

Dekalogs izceļošanas kontekstā: 2057.
Izceļošanas pastāvīgā vērtība: 130.
Liturģija un izceļošanas piemiņa: 1093, 1363.
Maizes nozīme izceļošanas kontekstā: 1334.

Izglītošana (efformatio)

Audzināšana lūgšanā: 2686.
Bērnu garīgā izglītošana: 2221.
Izglītošana evaņģelizācijai: 428.
Katehētiskā izglītošana: 906.
Katehumēnu izglītošana: 1248.
Sabiedriskie saziņas līdzekļi un izglītošana: 2493.
Sirdsapziņas izglītošana: 1783-1785.

Izjūta (sensus)

sk. apziņa.

Izlīdzināšana (reparatio)

sk. labošana.

Izlīgšana (reconciliatio)

sk. gandarīšana un izlīgšana.

Izlīgšanas sakramenta noslēpums (secretum sacramenti Reconciliationis)

1467, 2490.

Izpausme (expressio) (ārējā lūgšanas izpausme)

2702-2703.

Izpratne (sensus)

sk. apziņa.

Izraēlis (Israel)

Attiecības starp jūdiem un Jēzu: 581.
Baznīca - pasludināta pirmtēlos un sagatavota Izraēļa tautā: 759-762, 1093.
Baznīcas attiecības ar jūdu tautu: 839.
Dieva Atklāsme jūdiem: 201, 228, 287-288, 2085.
Dieva derība ar Izraēli: 1611-1612.
Dieva likums un Jūdu tauta: 708-710, 1965.
Dieva mīlestība pret Izraēli: 218-219.
Dieva vārda atklāšana jūdiem: 203-204, 209, 214.
Dievs atpestī Izraēli no grēka: 431.
Ebreju liturģija un kristiešu liturģija: 1096.
Grēks Izraēļa vēsturē: 401.
Izraēļa cerība: 64, 436, 453.
Izraēlis - Dieva dēls: 238, 441.
Izraēlis - Dieva tauta: 62-64, 762.
Izraēlis - izredzētā tauta: 60, 762.
Izraēlis - priesteriskā tauta: 63.
Izraēļa tauta - Dieva izredzēta: 781, 1539.
Izraēlis un sabata ievērošana: 348, 2170-2171.
Izraēlis un ticība uz Dievu: 212, 587-591, 594.
Izraēlis - "vecāko brāļu" tauta: 63.
Izraēļa gaidas un cerība: 529, 673-674.
Jēzus - Izraēļa Mesija: 438, 528, 535.
Jēzus līdzdalība Izraēļa kultā un likumā: 527, 531, 578.
Jēzus piedzimšanas pasludināšana Izraēlim: 437, 522, 719.
Jēzus un Izraēlis: 539, 574-594.
Jūdi nav kolektīvi atbildīgi par Jēzus nāvi: 597-599.
Jūdi un likuma ievērošana: 578-579.
Jūdu lūgšana par pestīšanu: 2591-2597.
Pasha Izraēlī: 1363.
Šķīstīšanās no grēkiem rits Izraēlī: 433.

Izredzētība (prædestinatio)

sk. iepriekšnolemtība.

Izslēgšana (exclusio)

Dieva mīlestība nevienu neizslēdz: 605.
Elle - stāvoklis, kad cilvēks pats sevi ir izslēdzis: 1033.
Grēks un izslēgšana no Dieva valstības: 1861.
Izslēgšana no vienotības ar Dievu: 1445.

Izšķiršana [novērtēšana] (discretio)

Atpazīt kārdinājumus: 2847.
Harizmu izšķiršana: 800.
Novērtēt cilvēka stāvokli un viņa darbību: 407, 1780.
Novērtēt tautas dievbijību un reliģisko apziņu: 1676.
Novērtēt zemes labumus un to izmantošanu: 1729.
Svētais Gars dāvā izšķiršanas spēju: 2690.

Iztēle (imaginatio)

Iztēles izmantošana lūgšanā: 2708.
Iztēles savaldīšana: 2520.

Izturēšana (perseverantia)

sk. izturība.

Izturība [izturēšana] (perseverantia)

Izturēšana līdz galam un atlīdzība: 2016.
Izturība lūgšanā: 2728, 2742-2743.
Izturība ticībā: 162.

Izvairīšanās (omissio)

Izvairīties rūpēties par slimniekiem: 2277.
Nolaidība kā grēks: 1853.

Izvarošana (violatio)

2356.

Izvēle(s) (electio / nes)

Cilvēka izvēles brīvība: 311, 1470.
Elle - brīva izvēle: 1033.
Izraēlis - izredzētā tauta: 60, 762.
Izvēle saskaņā ar sirdsapziņu: 1777, 1786-1789, 1799.
Jēzus no ikviena pieprasa izšķirošo izvēli: 546.
Kalna svētības un izšķirošā morālā izvēle: 1723.
Kristības žēlastība kā nepelnītas izredzētības žēlastība: 1308.
Objekta izvēle un rīcības morāliskums: 1755

J

Jaunā derība (Fœdus Novum)

sk. Jaunā Derība (grāmata).
Altāris un derība: 1182.
Apustuļi - derības priesteri: 611, 859, 1337.
Baznīca un derība: 759, 778, 796, 839, 840.
Derības biķeris: 612.
Euharistija un derība: 610, 611, 1339, 1365, 1410, 1846.
Jēzus apgraizīšana kā derības zīme: 527.
Kristus - derības vienīgais priesteris: 662, 1348, 1365, 1410.
Kristus - Dieva galīgā derība: 73.
Kristus nāve un derības Pashas upuris: 613.
Kulta vieta un derība: 1179.
Lūgšana derības ietvaros: 2565, 2607, 2614, 2771, 2787, 2801.
Pravieši un derības gaidas: 64.
Sakramenti un derība: 1091, 1116, 1129, 1222, 1541.
Svētdienas kults un derība: 2176.
Vecais likums un derība: 577, 1964, 2056.

Jaunā Derība (Novum Testamentum)

sk. Svētie Raksti.
Evaņģēliji kā Jaunās Derības sirds: 125-127.
Jaunās Derības grāmatas: 120.
Jaunās Derības rašanās: 83, 105.
Jaunās Derības saturs: 124, 684.
Vecās un Jaunās Derības vienība: 128-130.

Jaunā dzimšana (nativitas nova)

Ar jauno dzimšanu - kļūt par Dieva tautu: 782.
Baznīca - mūsu jaunās dzimšanas Māte: 169.
Dzimšanas noslēpums: 525-526.
Jaunās dzimšanas iedarbīgums: 526, 1279.
Jaunās dzimšanas nepieciešamība: 1250.
Jaunava Marija ir līdzdalīga Kristum ticīgo jaunajā dzimšanā: 963.
Jēzus iedibina jauno dzimšanu: 505.
Kristība dāvā jaunās dzimšanas žēlastību: 683, 720, 1215, 1262.
Kristības ūdens - jaunās dzimšanas zīme: 694.
Kunga lūgšana izsaka jauno dzimšanu dievišķajai dzīvei: 2769.
Nāve - jaunās dzimšanas piepildījums: 1682.

Jaunais (novitas)

Jaunais, ko sevīŹnes Dieva valstība: 2832.
Jaunais, ko nes kristīgā koncepcija par nāvi: 1010.
Jaunais, kas piemīt kristīgajai lūgšanai: 2599, 2614-2615.

Jaunava Marija (Virgo Maria)

sk. Marija.

Jaunavība (virginitas)

Jaunavība debesu valstības dēļ: 922, 1618-1620.
Jaunavība un šķīstība: 2349.
Marijas jaunavība: 496-499, 502-503, 506, 510, 723.

Jaunieši (iuvenes)

Draudi, vērsti pret jauniešiem: 2282, 2353, 2389.
Jauniešu audzināšana un izglītošana: 5, 1632, 2688, 2526, 2685.

Jautājumi (quæstiones)

Atbilde uz galvenajiem cilvēka jautājumiem: 68, 282, 1676.

Jāzeps (Ioseph)

Eņģeļa vēsts Jāzepam: 497, 1846.
Jāzepa uzdevums un aicinājums: 437.
Jāzeps - svētīgas nāves aizbildnis: 1014.
Jēzus paklausība Jāzepam: 532.
Sv. Jāzepa svētki: 2177.

Jēga (sensus)

sk. apziņa.

Jērs (agnus)

Ābrahams un jērs dedzināmajam upurim: 2572.
Baznīca - Jēra līgava: 757, 796.
Jāņa Atklāsmes grāmata un Jērs: 1137, 2159.
"Jēra kāzu mielasts": 1329, 1602, 1612, 1642, 2618.
Kristus-Jērs: 523, 536, 602, 608, 613, 719, 1364.
Liecinieki un Jēra godība: 2642.

Jēzus (Iesus)

sk. Kristus.

Jēzus pazemošanās (humiliatio)

272, 472, 520, 537, 2748.

Jēzus prezentācija [upurēšana] templī (presentatio)

529.

Jēzus stunda (hora)

729-730, 1165, 2719, 2746.

JHVH

Atklātais Dieva vārds: 206, 210-213, 446.
Jēzus vārds: 211, 446-447, 2666.

Jūtas (sensus)

sk. apziņa.

Jūtas [kaislības] (passio / nes)

Jūtas pašas par sevi - ne labas, ne ļaunas: 1767.
Jūtu definīcija, izcelsme un jūtu izraisītā rīcība: 1763-1764.
Jūtu morāliskums: 1762-1770.
Jūtu piepildījums: 1769.
Kā izšķirt, vai jūtas ir morāliskas: 1768.
Kaislību un jūtu uzplūdi mazina vainu: 1860.
Mīlestība - galvenās jūtas: 1765.
Neapvaldītas kaislības - aizliegtas: 2536.
Valdīt pār jūtām: 908, 1804, 1809, 2339, 2341.
Verdzība savām kaislībām: 1792.

Jutekļi (sensus)

sk. apziņa.

K

Kaislības (passiones)

sk. jūtas.

Kalna sprediķis (sermo montanus)

Dievišķais likums Kalna sprediķī: 577, 1965-1966, 1968.
Kalna sprediķa mācība un prasības: 2153, 2262, 2336, 2608, 2830.
Kalna sprediķis - garīgā vadība un teksts apcerei: 1454, 1724, 1966.

Kalpojums (ministerium)

Apustuliskais kalpojums: 553, 983, 1536.
Dieva Vārda kalpošana un interpretēšana: 119.
Ekleziālais kalpojums: 874-879.
Īpaši kalpojumi: 1143.
Izlīgšanas kalpojums: 981, 1442, 1461-1462.
Jēzus kalpojums atklātībā: 583.
Kalpojuma pildīšana: 2039.
Kalpojumu daudzveidība: 873, 910.
Katehētiskais kalpojums, sludināšana un Dieva Vārds: 9, 24, 132, 903.
Ordinētais kalpojums: 1120, 1142, sk. priesterība.

Kalpojums (servitium)

sk. kalpošana.

Kalpošana [dienests, kalpojums] (servitium)

Civilais dienests: 2311.
Diakoni - ordinēti kalpošanas nolūkā: 1569-1570, 1596.
Eņģeļu kalpošana: 333.
Kalpošana civilajai varai un kalpošana Dievam: 2242.
Kalpošana ģimenē - kalpojums dzīvībai: 1653.
Kalpošana tēvzemei: 2239, 2310.
Kalpošana - veids, kā sekot Kristum: 852.
Laju kalpojums ekleziālā kopienā: 910.
Liturģija kā kalpošana Dievam: 1069-1070.
Radību un kalpojumu savastarpējā saistība: 340.
Vara kā kalpošana: 2235.

Kalpotāji Baznīcā (minister / ri)

sk. ordinētie kalpotāji, kas pieminēti saistībā ar atsevišķiem sakramentiem.
Apustuļi kā "Dieva kalpi": 859.
Baznīcas kalpotāju uzturēšana: 2122.
Kalpotāja personiskais aicinājums: 878.
Kalpotāju darbības mērķis: 874.
Kristus un Baznīcas kalpotāji: 1553.
Ordinētā kapotāja cieņas trūkums un Kristus darbība: 1584.
Ordinētie kalpotāji kā Kristus kalpi: 876.
Ordinētie kalpotāji kā Kristus-Priestera ikona: 1142.
Ordinētie kalpotāji - adbildīgi par audzināšanu lūgšanā: 2686.
Ordinēto kalpotāju izraudzīšana: 1579.
Ordinēto kalpotāju uzdevuma pildīšana: 1592.

Kalps (Kristus) (servus)

Cietēja kalpa sūtība, kas nes pestīšanu: 440, 601.
Kristus kā Dieva kalps - pilnīgi paklausīgs Dievam: 539, 615.
Kristus - visu kalps: 786.

Kalps (servus)

Baznīcas ordinētie kalpotāji kā Dieva kalpi: 876.
Diakons kā visu kalps: 1570.
Līdzība par nežēlīgo kalpu: 2843.

Kanonisks (canonicus)

sk. lietvārdu, ar kuru tas ir saistīts.

Kanonizācija (canonizatio)

sk. svēts(ie).

Kapitālisms (capitalismus)

sk. Baznīcas sociālā mācība un taisnība.
Baznīcas spriedums par dažiem kapitālisma aspektiem: 2425.

Kaps (sepulcrum)

Altāris kā Jēzus kapa simbols: 1182.
Kristus tukšais kaps: 640, 657.

Kapsēta (cœmeterium)

1686.

Kārdinājums (tentatio)

Elkdievība kā pastāvīgs kārdinājums pret ticību: 2113.
Jēzus kārdinājumi: 538-540, 566.
Kārdinājumi lūgšanā: 2732-2733, 2753, 2755.
Kārdināt Dievu: 2119.
Lūgties, lai izvairītos no kārdināšanas: 2612.
"Neieved mūs kārdināšanā": 2846-2849, 2863.
Palīdzība, lai izturētu kārdinājumos: 1808, 2157, 2340.

Kardinālie tikumi (cardinales virtutes)

sk. galvenie tikumi.

Karš (bellum)

Bruņošanās sacensība: 2315.
Ekonomiskā un sociālā netaisnība un nevienlīdzība - kara cēloņi: 2317.
Ieroči: 2314, 2316.
Karš neatceļ pienākumu ievērot morālo likumu: 2312-2313.
Pienākums izvairīties no kara: 2307-2308.
Pienākums pretoties netaisnīgajām pavēlēm: 2313.
Stāvoklis, kad nav kara, un miers: 2304.
Taisnīgais karš: 2309.

Kārtība (ordo)

Politiskā kārtība: 2246.
Radības kārtība: 299, 341, 1608.
Sociālā un sabiedriskā kārtība: 1909, 1940, 2032, 2266-2267, 2298, 2304, 2424.
Starptautiskā kārtība: 1885.

Katehēts (catechista)

Katehēta īpašības: 428.
Katehēti - lūgšanas skolotāji: 2663.
Katehētiem veltīts katehisms: 12.

Katehēze (catechesis)

sk. kristīgā mācība.
Apustuļu mācības katehēze par morāli: 1971.
Katehēze un baušļi: 2065.
Katehēze un Baznīcas maģistērijs: 2033, 2049.
Katehēze un ievadīšana kristīgajā dzīvē: 1233, 1248.
Katehēze un liturģija: 1074-1075, 1095, 1135.
Katehēze un lūgšana: 2688, 2695.
Katehēze un radīšana: 282.
Katehēze un Svētie Raksti: 132.
Katehēze un tautas dievbijība: 1674.
Katehēze un ticības apliecinājums: 188.
Katehēzes būtība un galamērķis: 4-7, 426, 983, 1095, 2688.
Kristus - katehēzes dzīvais centrs: 426-427, 1697-1698, 2145.

Katehumenāts (catechumenatus)

Katehumenāta nozīme un mērķis: 1248.
Katehumenāta veidi: 1230-1233.
Pieaugušie un katehumenāts: 1247.

Katehumēns (catechumenus)

Baznīca un katehumēni: 1249, 1537.
Katehumēns un mīlestība: 1248-1249.
Katehumēns un ticības apliecinājums: 168, 256, 1253.
Katehumēnu eļļa: 1294.
Katehumēnu izglītošana: 281.
Katehumēnu pestīšana: 1248.
Lūgšana "Tēvs mūsu" un katehumēns: 2769.

Katoliskās Baznīcas katehisms (Catechismus Ecclesiæ catholicæ)

Galvenie katehisma avoti: 11.
Kam katehisms ir veltīts: 12.
Katehisma mērķis: 11.
Katehisma piemērošana dažādām kultūrām: 24.
Katehisma sagatavošana: 10.
Katehisma struktūra: 13-17.
Katehisms - visas ticības sakārtots izklāsts: 18.

Katolisks (catholicus)

sk. lietvārdu, uz ko šis īpašības vārds attiecas.

Katoliskums (catholicitas)

Bīskaps, kristieši un katoliskums: 1292.
Evaņģēlija sludināšana un katoliskums: 849.
Liturģija, tradīcijas un Baznīcas katoliskums: 1200-1203.
Šķelšanās starp kristiešiem un katoliskums: 855.
Vietējās Baznīcas un katoliskums: 832-836.

Kaunīgums (pudor)

Kaunīguma definīcija: 2521-2522.
Kaunīgums kā cilvēka cieņas zīme: 2524.
Kaunīgums kā šķīstības prasība: 2521, 2533.
Kaunīgums saistībā ar ķermeni: 2423.

Kāzas (nuptiæ)

Jēra kāzas: 1244, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618.
Kānas kāzas: 1613, 2618.
Kāzu mielasts debesu valstībā: 1027, 1335.
Mistiskās kāzas: 923.

Kerigma (kerygma)

sk. sludināšana.

Kyrie eleison

2613.

Kyrios

209, 446.

Klēriķi (clerici), ordinētie kalpotāji

934, 1174.

Klērs (clerus)

sk. klēriķis.

Klosterbrālis un klostermāsa (religiosus / a)

sk. konsekrētā dzīve un klosterdzīve.
Klosterbrāļu un klostermāsu liecība: 933.
Klosterdzīves stāvoklis: 916, 925-927.
Reliģiskās ģimenes: 917-918, 927.

Klusums (silentium)

Lūgšana kā "nākošās pasaules simbols": 2717.
Pielūgsme un cieņas pilns klusums Dieva priekšā: 2628.

Kļūda (error)

sk. maldi.

Koks (arbor) (laba un ļauna atzīšanas koks)

396.

Kolekte (collecta) un tās nozīme

1351.

Komūnija [vienotība, kopība, sadraudzība] (communio)

Baznīca un vienotība: sk. Baznīca.
Baznīcas vienība un ģimene: 2204-2205.
Baznīcas vienība un grēks: 1440, 1446, 1448, 1455.
Baznīcas vienība un shizma: 2089.
Bīskapa vienotība ar ticīgajiem: 84, 1301.
Cilvēka vienotība ar dievišķajām Personām: 259, 732, 737, 850, 1107.
Cilvēka vienotība ar Dievu: 27, 45, 54, 154, 613, 780, 1489, 1804.
Cilvēka vienotība ar Jēzus noslēpumiem: 519-521.
Cilvēka vienotība ar Kristu: 533, 725, 787, 790, 1331.
Draudzība kā garīga kopība: 2347.
Euharistiskā Komūnija: sk. Euharistija.
Garīgo labumu kopība: 949, 952.
Harizmu vienība: 951.
Katehēze un vienotība ar Kristu: 426.
Komūnija-sadraudzība ar mirušajiem: 958, 1684, 1689, 1690.
Komūnija-sadraudzība starp debesu un šīszemes Baznīcu: 954-959.
Liturģija un komūnija: 1071, 1136.
Lūgšana kā komūnija-vienotība: 2565, 2655, 2682, 2689, 2713, 1799, 2801.
Mīlestības vienotība: 953.
Pāvesta vienotība ar bīskapiem: 85, 100, 816, 892, 895.
Sakramenti, kas kalpo vienībai: 790, 1126, 1533-1535.
Sakramentu komūnija-vienotība: 950.
Svētā Gara komūnija-sadraudzība: 734, 1108-1109, 1097.
Vienotība starp cilvēkiem: 357, 775, 1445, 1702, 2419.
Vienotība starp dievišķajām Personām: 267, 738, 1693.
Vienotība starp vīrieti un sievieti: 371-372, 383, 2331-2332.
Vienotība ticībā: 154, 185, 188, 949, 1102, 1209.

Koncils(i) (concilium / a)

Bīskapu kolēģija un koncils: 884, 887, 891.
Katehēze un koncils: 9.
Ticība un koncils: 250.
Ticības apliecinājums un koncils: 192.

Konflikts (conflictio / nes)

Bruņotie konflikti un ieroču uzkrāšana: 2315-2316.
Bruņotie konflikti un morālais likums: 2312, 2328.
Konflikti laulībā: 1606.
Konflikts starp Dieva likumu un grēka likumu: 2542.
Konflikts starp labo un ļauno: 285.
Sociālie konflikti un ekonomiskā darbība: 1940, 2424, 2430.

Konsekrācija [iesvētīšana, konsekrēšana, veltīšanās Dievam] (consecratio)

Bīskapu iesvētīšana: 1556-1559, 1562.
Hrizmas svētīšana: 1297.
Iesvētīšana un Ordinācijas sakraments: 1538.
Iesvētīšana un priesterība: 1548.
Iesvētīšana un sakramenti: 1535.
Iesvētīšana un svaidīšana: 1294.
Jaunavu konsekrēšana (liturģiskais rits): 923.
Jēzus iesvētīšana: 438, 534.
Konsekrācija un anafora: 1352.
Konsekrēšana un svētība: 1672.
Laju iesvētīšana: 901.
Veltīšanās Dievam un konsekrētās dzīves stāvoklis: 916, 931.
Veltīšanās Dievam un misija: 931-932.

Konsekrēšana (consecratio)

sk. konsekrācija.

Konsubstanciāls [kam tā pati daba] (consubstantialis)

sk. Trīsvienība.
Dēls, kuram tā pati daba, kas Tēvam: 242, 262, 467, 663.
Svētais Gars, kuram tā pati daba, kas Tēvam un Dēlam: 685, 703.
Trīsvienība un konsubstanciālā vienotība: 248, 253, 689, 2789.

Kontemplācija [uzlūkošana, raudzīšanās] (contemplatio)

Baznīca un kontemplācija: 771.
Cilvēka raudzīšanās uz Dievu: 1028.
Cilvēka raudzīšanās uz Jēzu: 2715.
Euharistija un kontemplācija: 1380.
Lūgšana un kontemplācija: 2651, 2687.
Svētbilžu uzlūkošana: 1162.

Kopējais labums (bonum commune)

Baznīca un kopējais labums: 2246, 2420, 2458.
Cilvēka pienākumi un kopējais labums: 1880, 2237-2241, 2288.
Ekonomika un kopējais labums: 2425, 2429, 2432.
Imigrācija un kopējais labums: 2241.
Kopējā labuma nozīme un mērķis: 1906, 1912, 1925.
Likumīgā civilā vara un kopējais labums: 1888, 1897-1898, 1901-1903, 1921-11922, 2238, 2309, 2406, 2498.
Likumīgi aizstāvēt kopējo labumu: 2238, 2242, 2265-2267, 2310, 2321.
Likums un kopējais labums: 1951, 1976.
Nosacījumi kopējam labumam: 1907-1909, 1924-1925.
Personiskais labums un kopējais labums: 801, 951, 1905, 2039.
Pienākums attīstīt kopējo labumu: 1913-1914, 1916, 1926.
Politiskā kopiena, valsts un kopējais labums: 1910, 1927, 2239.
Politiskās tiesības - piešķirtas saskaņā ar kopējā labuma prasībām: 2237.
Privātīpašums un kopējais labums: 2401, 2403.
Reliģijas brīvība un kopējais labums: 2109.
Respekts pret pasauli un kopējais labums: 2415.
Rīcība, sociālais taisnīgums un kopējais labums: 1807, 1928, 2239, 2442.
Saziņa, informācija un kopējais labums: 2489, 2492, 2494, 2498.
Starptautiskā sabiedrība un kopējais labums: 1911, 1927.
Streiks un kopējais labums: 2435.

Kopība (communio)

sk. komūnija.

Kopība (koinonia)

948.

Kopiena (communitas)

Baznīca kā komūnija-kopība: 751-752, 771, 833, 899.
Baznīcas kopiena un laju apustulāts: 900, 910.
Baznīcas kopiena un lūgšana: 2632, 2691, 2696.
Bēres un kopiena: 1684, 1687.
Cilvēku kopienas aicinājums: 1877.
Cilvēku kopienu pārvaldīšana: 1884, 1898, 1901, 1919, 2213.
Draudze kā komūnija-kopība: 2179, 2226.
Ekonomiskā darbība, socialais taisnīgums un cilvēku kopiena: 2411, 2426, 2428.
Euharistija un ticīgo kopiena: 1166, 1400.
Ģimene grūtībās un kopiena: 1649, 1651.
Iestiprināšana un uzdevumi Baznīcas kopienā: 1309, 1319.
Kopējais labums un kopiena: 1910-1911, 1922.
Kristība un kopiena: 1253, 1255.
Laulāto un ģimenes kopiena: 1644, 1666, 2201, 2204, 2206-2207, 2249-2250, 2364.
Liturģija un kopiena: 1071, 1140-1141, 1198.
Piedošana un atgriešanās komūnijā-kopībā: 1443.
Politiskā kopiena, pilsoņu tiesības un pienākumi: 2239, 2242.
Politiskā kopiena un Baznīca: 2244-2246.
Politiskā kopiena un ģimene: 2209, 2211.
Priesterība un ticīgo kopiena: 1546, 1551.
Reliģijas brīvība un reliģiskās kopienas: 2107.
Sūtība dibināt kristīgas kopienas: 854.
Ticība un ticīgo kopiena: 1102.
Ticīgo kopiena: 1045.
Ticīgo pirmā Komūnija un viņu ticība: 642, 949, 2624.
Visas pasaules kopiena: 842.

Krāpšana (fraus)

Krāpšanas nosodījums: 1916, 2409.
Krāpšanas sakne: 2534.
Pamudināšana uz krāpšanu - ieļaunojums: 2286.

Kremācija (crematio)

2301.

Kristiānisms (christianismus) - cilvēktapušā Dieva Vārda reliģija, nevis "Grāmatas reliģija"

108.

Kristība (Baptismus)

sk. sakraments(i).
Apustuļi un sūtība kristīt: 1223, 1376.
Atgriešanās un Kristība: 1427-1429.
Baznīca un Kristība: 846, 866, 1226-1228, 1267.
Bērni, kas miruši nekristīti: 1261, 1283.
Bērnu kristīšana: 403, 1231, 1233, 1250-1252, 1282, 1290.
Jāņa Kristītāja sniegtā Kristība: 523, 720.
Jēzus kristīšana: 535-537, 556, 565, 608, 701, 1223-1225, 1286.
Kas var tikt kristīts: 1245-1246.
Katehumēni, kas miruši nekristīti, un pestīšana: 1259, 1281.
Katehumēnu izglītošana un Kristība: 281.
Konsekrētā dzīve un Kristība: 916, 931, 945.
Kristiešu vārds un Kristība: 2156, 2165.
Kristiešu vienība un Kristība: 855, 1271.
Kristība asinīs: 1258.
Kristība - ticības sakraments: 1236, 1253.
Kristības nepieciešamība: 846, 1257-1261, 1277.
Kristības pirmtēli: 117, 527, 1034, 1217-1222.
Kristības sakramenta nosaukumi: 628, 950, 1213-1214, 1220, 1227-1228, 1234-1245, 1262, 1617.
Kristības solījumi: 1185, 1254, 2101, 2340.
Kristības žēlastība: 1262-1266, 1308.
Kristīgā dzīve sakņojas Kristībā: 1266.
Kristus ciešanas un Kristība: 565, 1225.
Kristus ciešanas un Krusts - Kristības avots: 1225.
Kristus sniegtā žēlastība un Kristība: 1255, 1262-1274, 1279, 1997, 1999.
Pieaugušo kristīšana: 1247-1249.
Svētais Gars un Kristība: 691, 694, 698, 701, 798, 1274, 2017, 2670.
Šķīstība un Kristība: 2345, 2348, 2355.
Ticība un Kristība: 172, 1226, 1236, 1253-1255.
Ticības apliecinājums un Kristība: 14, 167, 189, 1064.
Vēlme tikt kristītam: 1258-1260, 1280.

Kristība un sakramenti

1113, 1210, 1535.
Euharistija un Kristība: 1244, 1392, 1396.
Gandarīšana un Kristība: 980, 1425, 1446-1447, 2042.
Iestiprināšana un Kristība: 1288-1291, 1298, 1304-1306, 1312-1313.
Ievadīšana kristīgajā dzīvē un Kristība: 1212, 1229-1233, 1275, 1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533.
Slimnieku svaidīšana un Kristība: 1523.

Kristības augļi

1262.
Apustulāts - uzdevums, kas saņemts Kristībā: 871, 900, 1268.
Attaisnošana un Kristība: 1987, 1992, 2020, 2813.
Dieva Vārda dzīvinošā ietekme: 1228.
Dievišķo tikumu un Svētā Gara dāvanu piešķiršana un morāliskie tikumi: 1266.
Galīgā pestīšana un Kristība: 1023, 2068.
Grēku piedošana: 403, 405, 628, 977-980, 981, 985, 1213, 1216, 1262-1266, 1279, 1434, 1694, 2520.
Iekļaušanās Baznīcā, Dieva tautā: 782, 784, 804, 846, 950, 1185, 1277.
Jauna radība, dzimusi Svētajā Garā: 168, 507, 683, 1010, 1227, 1262, 1265-1266, 1277, 1279.
Kristība mūs dara par Kristus Miesas locekļiem: 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-1270, 1279, 1694, 2565, 2782, 2791, 2798.
Līdzdalība Trīsvienības dzīvē: 265.
Neizdzēšams garīgs zīmogs: 1272-1274, 1280.
Svētdarīšana un Kristība: 2813.
Ticības un jaunās dzīves dāvana: 168, 1236, 1253-1255.
Tiesības un pienākumi, kas saņemti līdz ar Kristību: 1269-1270.
Veltīšana vispārējai priesterībai: 119, 1141, 1305, 1546, 1591
Vienība ar mirušo Kristu Kristībā: 790, 1002, 1010, 1227.
Vienotība ar Baznīcu: 838, 846, 1267-1270, 1273, 1277, 1279.

Kristīšana un Kristības rits

Eksorcisms Kristības liturģijā: 1673.
Kas var kristīt: 1256, 1284.
Kristības rits: 1185, 1278, 1229-1245, 2769.
Krustvecāki, vecāki un Kristība: 1255, 1311.
Laji drīkst kristīt: 903.
Lūgšanas "Tēvs mūsu" nodošana Kristības laikā: 2769.
Svaidīšana ar eļļām un Kristība: 1294.
Ūdens un tā simboliskā nozīme Kristībā: 694, 1214, 1217.

Kristietis (christianus)

Iestiprināšanas garīgā zīme kristietī: 1304, 1309, 1317.
Kristībā saņemtais kristīgais vārds: 2165.
Kristība un kristieša jaunā dzīve: 537, 1010, 1229, 1241, 1266, 1272, 1997.
Kristieša barība: 1392.
Kristietis īsteno savu aicinājumu Baznīcā: 2030.
Krusta zīme un kristietis: 2157.
Lūgšana un kristietis: 2707, 2743.
Nāve un kristietis: 1011, 1020, 1314, 1681-1682.
Pirmie kristieši: 83, 2636, 2643.
Vārda "kristietis" nozīme: 1289.

Kristīgā iniciācija [ievadīšana kristīgajā dzīvē] (initiatio christiana)

1229-1233.
Bērnu kristīga iniciācija: 1231.
Kristīgās iniciācijas būtiskie elementi: 1229.
Kristīgās iniciācijas latīņu un austrumu riti: 1233.
Kristīgās iniciācijas piepildījums: 1289, 1306, 1322.
Kristīgās iniciācijas sakramenti: 1212-1419, 1420, 1533.
Kristīgās iniciācijas svinēšanas veidi: 1230, 1233, 1244.
Kristīgās iniciācijas vienība: 1285, 1292, 1318, 1321.
Pieaugušo kristīgā iniciācija: 1233, 1247.

Kristīgais humānisms (humanismus)

1676.

Kristīgā mācība (doctrina christiana)

sk. katehēze.
Evaņģēlijs - vērtīgākā mācība: 127.
Garīgo dziedājumu teksti - saskaņā ar katolisko mācību: 1158.
Jēzus mācība kā Tēva mācība: 427.
Kalna sprediķis - dzīves mācība: 2764.
Kristīgās mācības īsās formulas: 186.
Kristīgas mācības kopsavilkums: 9-10.
Kristīgās mācības mērķi: 25, 78, 98.
Kristīgās mācības pasniegšana: 5, 11, 427, 2179.
Kristīgas mācības patiesums un mocekļu liecība: 2473.
Laju iniciatīvas nepieciešamība, lai kristīgā mācība caurstrāvotu sabiedrības realitātes: 899.

Kristus (Christus)

sk. Mesija.

Kristus apzīmējumi

Aizbildnis, Vidutājs, ceļš pie Dieva: 51, 65-67, 257, 294, 2574, 2634.
Aizstāvis: 519.
Amen: 1065.
Augšāmcelšanās un dzīvība: 994.
Ceļš pie Tēva: 2609.
Cerības avots: 1820.
Cilvēces pirmdzimtais: 381, 2790.
Cilvēka Dēls: 440, 460.
Cilvēku gans: 160, 754.
Cilvēku svētdarīšana: 2813.
Dāvida Dēls: 439, 559.
Dieva atklāsme: 50, 53, 151, 240, 272, 385, 2583, 2812.
Dieva Dēls: 423-424, 441-445, 454, 1286, 2783.
Dieva izlīgšana ar pasauli: 433, 620, 1449, 2795, 2839.
Dieva jērs: 608.
Dieva sūtīts: 422, 437.
Dieva tautas Galva, Miesas Galva: 747, 753, 782, 792-795, 807, 947, 1698.
Dieva templis: 1197.
Dvēseles un miesas dziedinātājs: 1421, 1458, 1484, 1503-1505, 1509.
Dzīvais: 625-626, 640, 662.
Dzīvība: 2697.
Dzīvības Maize: 1338, 1406, 2837.
Eņģeļu pasaules centrs: 331, 333, 351.
Evaņģelizācijas un sprediķošanas avots: 49, 74-76.
Glābējs: 389, 846, 1019, 1359, 1507, 1584, 1741, 1846.
Jaunais Ādams: 359, 411, 504.
Jēzus: 430-435, 452, 2666.
Kalps: 565, 623, 608.
Karalis: 783, 786, 908, 2105.
Katehēzes sirds: 426-429.
Kristīgās dzīves centrs: 1618.
Kristus: 436-440, 453, 486, 629, 690, 695, 727, 745, 783, 1289.
Kungs: 202, 209, 446-451, 455, 668-669.
Likuma galamērķis: 1953, 1965, 1977.
Lūgšanas Skolotājs: 2601, 2607-2615, 2621, 2674, 2707, 2722, 2759, 2765-2766, 2773, 2775.
Mesija: 440, 453, 547.
Mīlestības paraugs: 782, 1616, 1825.
Mūsu miers: 2305.
Paraugs: 564, 896, 1477, 2740, 2825, 2862.
Patiesais un vienīgais Vidutājs: 65-67, 480, 667, 771, 846.
Pestīšanas noslēpums: 774.
Pestītājs: 401, 616, 622, 679, 1026, 1069, 1235, 1476, 1992.
Pravietis: 783, 904.
Priesteris: 783, 1141.
Skolotājs, kas māca: 108, 561.
Svaidītais: 453.
Svēto Rakstu centrs: 112, 117, 122, 124, 126, 129, 133-134, 139, 158.
Svēto Rakstu piepildījums: 2763.
Svēto Rakstu vienīgais Vārds: 101-104.
Šķīstības paraugs: 2345, 2348, 2394.
Tas, kurš atbrīvo cilvēku no grēka: 360, 420-421, 549, 976, 981-982, 987, 2637.
Tautu, cilvēku Gaisma: 280, 748, 1243.
Tēva atklāsme: 73, 221, 238-242, 2798.
Tēva gribas piepildījums: 2824.
Tiesnesis: 1051, 1059.
Valstības vēstnesis: 567, 865.
Vārds: 241, 456-460.
Vīnakoks: 755, 2074.
Žēlastības avots: 1642.

Kristus dzīves noslēpumi

512-518.
Augšāmcelšanās
Augšāmcelšanās kā augstākā patiesība: 638, 651, 653, 991.
Augšāmcelšanās kā Vissvētās Trīsvienības darbs: 648.
Augšāmcelšanās - patiess notikums, kas atklāts vēsturē: 639, 643-645, 656.
Augšāmcelšanās - transcendents notikums: 645-648, 656.
Augšāmceltā Kristus miesas realitāte: 654-646.
Euharistija - Jēzus nāves un augšāmcelšanās piemiņa: 1163, 1166-1167, 1337.
Kristus augšāmcelšanās - atšķirīga no pārējām augšāmcelšanām: 646.
Jēzus augšāmcelšanās diena kā jaunā radīšana: 2174.
Jēzus augšāmcelšanās diena: 1166-1167, 2191.
Jēzus augšāmcelšanās nozīme pestīšanā: 654-655, 658.
Kristus augšāmcelšanās cilvēka attaisnošanas dēļ: 519.
Kristus augšāmcelšanās nozīme: 272, 638, 651-655.
Kristus augšāmcelšanās un cilvēka augšāmcelšanās: 992-1004.
Kristus miesa - pasargāta no satrūdēšanas: 627.
Kristus parādīšanās: 641-644, 645.
Tukšais kaps: 640.
Vecā Derība, apsolījumi un Kristus augšāmcelšanās: 652.
Bērnība
Agrīnā bērnība: 527-530.
Apgraizīšana: 527.
Bēgšana uz Ēģipti un tās nozīme: 530.
Dzīve Nazaretē: 531-534.
Epifānija: 528.
Pasludināšana ganiem: 437.
Piedzimšana: 525-526.
Prezentācija templī un tās nozīme: 529.
Ciešanas
Ciešanas Ģetzemanē: 612.
Ciešanu stunda: 730.
Ciešanu upurēšana: 621.
Kristus ciešanu iedarbīgums: 1708, 1992, 2020.
Kristus ciešanu nepieciešamība: 607.
Kristus ciešanu nozīme: 713.
Pienaglošana pie krusta un upuris: 616-617.
Tiesa: 595-598.
Vienotība ar Kristus ciešanām: 1521-1522, 1532.
Dzīve atklātībā
Apsūdzības pret Jēzu: 574-576.
Apustuļu sūtība: 553, 858-860, 862, 873, 877, 935, 981, 1122, 1536, 1575.
Atklātās dzīves sākums: 535.
Došanās uz Jeruzalemi: 557-558. 569.
Dziedināšanas: 517, 582, 695, 1151, 1503-1505, 2616.
Eksorcismi: 550, 1673.
Ieiešana Jeruzalemē: 559-560, 570.
Jēzus brāļi un māsas: 500.
Kārdinājumi: 538-540, 566.
Kristība: 535-537, 1223-1225.
Likuma piepildījums un Kristus: 577-582, 592.
Pārveidošanās jeb transfigurācija: 554-556, 568.
Pēdējās vakariņas: 610-611, 1339-1340.
Valstības pasludināšana: 543-546.
Kristus debeskāpšana
Kristus debesīs aiziešana - Viņa pēdējā parādīšanās: 659.
Kristus debesīs aiziešanas nozīme: 662, 664-665, 668.
Kristus debesīs aiziešanas sekas: 661, 663, 666-667.
Kristus pagodināšana: 312.
Kristus iemiesošanās
sk. Vārds un Trīsvienība.
"Dievs sūtīja savu Dēlu": 422.
Dzimis no Jaunavas Marijas: 487-507.
Ieņemts no Svētā Gara: 437, 484-486, 490-493, 496, 498-499, 502, 504-505.
Jēzus: 430-435, 452.
Kristus: 436-440, 453.
Kristus atnākšanas sagatavošana: 522-524.
Kristus - neredzamā Dieva attēls: 241, 477, 1559.
Kristus - viena no Trīsvienības Personām: 249, 258-259.
Kungs: 446-451, 455.
Vārda iemiesošanās: 456, 461-463.
Viendzimušais Dēls: 441-445, 454.
Kristus noslēpums, kas padarīts klātesošs
Augšāmcelties kopā ar Kristu: 1002-1004.
Būt par Kristus liecinieku: 942, 995, 1816.
Būt par Kristus locekli: 1213, 1241, 1265, 1271-1272, 1279.
Cilvēka komūnija-vienotība ar Kristu: 519, 521, 562.
Dzīvot Kristū: 2038.
Dzīvot, sekojot Kristum: 2046.
Katehēze un Kristus noslēpums: 90, 1075.
Komūnija-vienotība ar Kristu: 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1395-1396, 2014, 2182.
Kristus jaunā derība: 762, 781.
Kristus mīlestība: 478, 609.
Kristus noslēpums - apcerēts lūgšanā: 2708.
Kristus noslēpums - svinēts liturģijā: 1174.
Kristus noslēpumu kopējie elementi: 516-518.
Līdzināties Kristum: 1694.
Mīlēt Kristu: 166.
Mirt Kristū: 1005-1014, 1681.
Pievēršanās Kristum: 1426-1428, 1470.
Sekot Kristum: 916, 918, 923, 932, 1435, 1697, 2053, 2232-2233, 2253, 2466, 2708.
Ticēt uz Kristu: 161, 1709, 1715, 2074.
Kristus otrreizējā atnākšana
Baznīca un Kristus atnākšana godībā: 769.
Galējais Baznīcas pārbaudījums: 675-677.
Ilgas un cerība uz Kristus otrreizējo atnākšanu: 671, 673.
Kristus otrreizējās atnākšanas brīdis: 673.
Kristus otrreizējās atnākšanas mērķis: 217, 457-458, 460, 678-679, 681-682.
Pasaules atkalapvienošana un Kristus otrreizējā atnākšana: 1042-1043, 2818.
Pēdējā tiesa un Kristus otrreizējā atnākšana: 1038-1040.
Kristus paklausība
Kristus paklausība Likumam: 527.
Kristus paklausība Tēvam: 1009, 1019.
Kristus paklausība vecākiem: 532, 564.
Kristus paklausības augļi: 517.
Lūgšana
Jēzus priesteriskā lūgšana: 2604.
Jēzus stundas lūgšana: 2746-2751, 2758.
Kristus kā pilnīgais lūgšanas paraugs: 2620.
Kristus lūdzas: 2599-2606, 2701, 2741.
Kristus māca lūgties: 2607-2615, 2621.
Kristus uzklausa lūgšanu: 2616.
Lūgšana "Tēvs mūsu": 2759-2865, sk. "Tēvs mūsu"
Nāve
Kristus guldīšana kapā: 624-630.
Kristus nāve kā pestīšana: 573, 599-605, 619.
Kristus nāve kā upuris: 606-618.
Kristus nāve un Kristība kā nomiršana grēkam kopā ar Kristu: 628, 790, 1214.
Kristus nāves nestie augļi un nozīme: 634, 636-637.
Kristus nokāpšana nāves valstībā: 631-637.
Pestīšanas plāns un Kristus nāve: 571-572.
Sludināšana un tās galvenās tēmas
"Pēdējā diena": 678.
Aicinājums uz atgriešanos: 1427, 1430, 1439, 1989, 2608.
Augšāmcelšanās: 993.
Baušļi: 2054, 2076, 2083.
Dieva mīlestība: 2055, 2083, 2093, 2133-2134, sk. mīlestība.
Dieva valstība: 541-546, 2826.
Elkdievība: 2113.
Gandarīšana un izlīgšana: 1441, 1443.
Grēks: 1858.
Ieļaunojums: 2285.
Jēzus - Svētā Gara atklāts: 728.
Kalna svētības: 1716-1717, 1820.
Laulāto uzticība: 2380.
Laulība: 1614-1615, 2382.
Mīlestība: 1823, 2055.
Mīlestība pret nabagiem: 2443, 2449, 2463.
Mūžīgā dzīve: 2052.
Mūžīgā pazušana: 1034.
Nabadzība: 2544, 2546.
Piedošana: 1933, 2262, 2842.
Pienākumi pret ģimeni: 2218.
Respektēt cita cilvēka labumus: 2412.
Sirds modrība: 2730.
Šķīstība: 2336.
Tuvākmīlestība: 1970, 2196.
Zvērests: 2153-2154.

Kristus Miesa

Dienišķā maize un Kristus Miesa: 2835, 2837, 2861.
Euharistija un Kristus Miesa: 1323, 1331, 1339, 1374-1375, 1382, 1391, 1393, 1416.
Komūnija un Kristus Miesa: 1385.
Kristus Miesas augšāmcelšanās: 640, 645-646, 648, 657.
Kristus miesas godināšana: 103, 141.
Kristus Miesas pagodināšana: 659.
Kristus Miesas patiesais cilvēciskums: 476.
Kristus nāve un Viņa Miesa: 627, 630.
Maizes transsubstanciācija Kristus Miesā: 1106, 1333, 1353, 1376, 1411, 1413.
Marija un Kristus miesa: 466, 488, 973.
Svētais Gars un Kristus Miesa: 797-798, 1084, 1108.
Ticīgo komūnija-sadraudzība un Kristus Miesa: 948, 960.
Upurēšana - Kristus Miesas upuris: 606, 610, 621.

Kristus noslēpuma vienotība

Dieva mūžīgais Dēls
sk. Trīsvienība.
Cilvēciskās dabas pieņemšana: 461-463, 485, 488, 497.
Dieva nodoma piepildīšanās: 128.
Ko nozīmē vārdkopa "Dieva Dēls": 441-445.
Kristus atnākšanas mērķis: 217, 456-460.
Kristus - ceļš pie Tēva: 2609.
Kristus iemiesošanās: 479, 485, 488, 497, 723.
Kristus kā Dēla lūgšana: 2605.
Kristus - Tēva Atklāsme: 73, 221, 238-242, 2798.
Marija, Kristus Māte: 508-509.
"Pirmdzimtais starp daudziem brāļiem": 2790.
Radīšanas vidutājs: 291-292.
Visas pasaules balsts un sargs: 320, 703.
Kristus daba
Augšāmcelšanās apstiprina Kristus dievišķību: 653.
Kristus cilvēciskā daba: 470-478, 481-482.
Kristus cilvēciskā griba: 475.
Kristus cilvēciskā izziņas spēja: 472.
Kristus dievišķā daba: 211, 447.
Kristus - dzīvā Dieva Dēls: 153.
Kristus Miesa: 476-477.
Kristus - pakļāvies Tēvam: 536, 539, 606, 2600, 2824.
Kristus - patiess Dievs un patiess cilvēks: 464-469, 480-482.
Kristus prāts: 482.
Kristus Sirds: 478.
Kristus Gars
sk. Svētais Gars.
Apustuļi un Kristus Gars: 1120.
Kristus Gara darbs: 2832.
Rīkoties saskaņā ar Kristus Garu: 2752.
Valstība un Kristus Gars: 2832.
Kristus un Svētais Gars
Attiecības starp Svēto Garu un Kristu: 739, 747, 797, 1108.
Kristus, kas dāvā Svēto Garu: 667, 730-731, 739, 1287.
Svētais Gars un Kristus noslēpums: 1099, 1104-1107.

Kristus un Baznīca

Baznīca - Dieva Vārda sargātāja: 171.
Baznīca - komūnija-vienotība ar Kristu: 787-789.
Baznīca, Kristība un Kristus: 1261.
Baznīca - Kristus darbības sakraments: 1118.
Baznīca - Kristus Līgava: 757, 772-773, 796, 808, 823, 867, 926, 1617.
Baznīca - Kristus Miesa: 787-796, 805.
Kristus atnākšana un Baznīcas piepildījums: 769.
Kristus - Baznīcas balsts: 820, 822-824, 830, 837, 869, 1076, 1547.
Kristus - Baznīcas dibinātājs: 424, 763-767.
Kristus - Baznīcas maģistērija pamatā: 88.
Kristus - Baznīcas sākums, pamats un Galva: 2, 424, 551-553, 771, 778, 807, 864, 874.
Kristus, kas vada Baznīcu: 551, 852, 1547.
Kristus klātbūtne Baznīcā: 775, 779, 1119.
Kristus piešķīris Baznīcai tās īpašības: 811, 889-890.
Kristus priesterība: 941, 1544-1545.
Kristus - vienīgās durvis: 754.
Liturģija un Kristus noslēpumi: 1164-1165, 1201, 1204, sk. liturģija.
Upuris - Kristus piemiņa: 1341, 1358, 1362-1372, 1409, sk. upuris.

Kristus augšāmcelšanās (resurrectio)

sk. Kristus.

Kristus ciešanas (passio Christi)

sk. Kristus.

Kristus klātbūtne (præsentia)

Kristus klātbūtne Euharistijā: 1374, 1378-1379, 2691.
Kristus klātbūtne šīszemes liturģijā: 1088.

Kristus Miesas locekļi (membra corporis Christi)

Kristus Miesas locekļu dažādība: 791, 873.
Kļūt par Kristus Miesas locekli: 1213, 1267.
Kristieši - Kristus Miesas locekļi: 521, 738-739, 793, 795-796, 1988.
Kristus Miesas locekļu vienība un komūnija: 790-791, 797, 947, 953, 1368, 1396, 1496.
Šķelšanās starp Kristus Miesas locekļiem: 821.
Svētais Gars - Kristus Miesas locekļu vitālais pamats: 798.

Kristus Pārveidošanās [transfigurācija] (transfiguratio)

554-556, 568.

Kristus upuris

Kristus upura nozīme: 545, 606.
Kristus upuris kā grēku piedošanas avots: 1851.
Kristus upuris piepilda un pārspēj Vecās Derības upurus: 1330.
Kristus upuris un euharistiskais Upuris - viens vienīgs upuris: 1367.
Kristus upuris un Jaunava Marija: 964.
Kristus upuris uz krusta - par visiem: 616-617.
Kristus upuris - vienīgais un galīgais: 613-614, 1545.
Viens vienīgs un pilnīgs Kristus upuris: 2100.
Viss priesteriskais kalpojums gūst spēku no Kristus upura: 1566.

Krusts (= krusta zīme) (signum crucis)

Krusta zīmes nozīme: 1235.
Sakramentālijas un krusta zīme: 1668, 1671.
Uzsākt dienu un darbu ar krusta zīmi: 2157, 2166.

Krusts (crux)

Atbildība par krustā piesišanu: 598.
Dieva valstība - nodibināta ar Kristus Krustu: 550.
Euharistija - uz krusta sniegtā upura pastāvīgā klātesamība: 1323, 1364-1366, 1382.
Kristus kā Ķēniņa valdīšana un krusts: 440.
Krusts - jaunās derības altāris: 1182.
Krusts kā ceļš uz svētumu: 2015.
Krusts kā sekošanas Kristum ceļš: 555, 1816.
Ņemt un nest savu krustu: 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427.
Upuris uz krusta - solidaritātes un mīlestības paraugs: 1939.
Upuris uz krusta un tā pieņemšana: 561.
Uz krusta sniegtā upura augļi: 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305.
Valstības izplatīšanās caur Krustu: 853.

Kults (cultus)

Euharistijas kults: 1178, 1418, 1325, 1378, 1380, 1408.
Garīgais kults un morāliskā dzīve: 2031, 2047.
Kulta nesaderība jauktajās laulībās: 1633-1637.
Kults Jaunajā Derībā: 1179.
Kults kā Dieva pielūgsme: 28, 347, 939, 1121, 1123, 1148, 1180, 1564, 1596, 2083, 2135.
Kults Vecajā Derībā: 1093.
Laiks, kas veltīts dievišķajam kultam: 2184-2187, 2193.
Marijas kults: 971.
Novirze kultā: 2111, 2113, 2138, 2581.
Svētbilžu kults: 2131-2132, 2141.

Kultūra(s) (cultura / æ)

Baznīcas vienība un kultūru dažādība: 814.
Brīvība un kultūra: 1740.
Dabiskais likums un kultūra: 1957.
Darbs, atpūta un kultūra: 2184.
Evaņģēlijs un kultūra: 2527.
Ievērot kultūras identitāti: 2441.
Katehēze un kultūru atšķirība: 24, 854.
Kultūra kā kopējais labums: 1908.
Kultūras progress un Dieva valstības attīstība: 2820.
Laulība un kultūra: 1606.
Liturģiskās svinības un kultūra: 1145, 1149, 1204, 1207, 1668, 1686.
Morālā dzīve un kultūra: 909, 2524.
Publiskā dzīve, līdzdalība un kultūra: 1915, 1917.
Sabiedriskā saziņa un kultūra: 2493.
"Socializācija" un kultūra: 1882.
Solidaritāte un kultūra: 361.

Kunga Pēdējās vakariņas (dominica Cena)

Dieva valstības Pasha un Kunga Pēdējās vakariņas: 1166, 1403, 2816.
Ekleziālās kopienas, kas radušās līdz ar reformāciju, un Kunga Pēdējās vakariņas: 1400.
Euharistija un Kunga Pēdējās vakariņas: 1337, 1366.
Euharistiskā Upura iedibināšana un Kunga Pēdējās vakariņas: 1323.
Jaunās derības biķeris un Kunga Pēdējās vakariņas: 612.
Kunga Pēdējo vakariņu nozīme: 1329.
Maize, vīns un Kunga Pēdējās vakariņas: 1412.
Maizes laušana un Kunga Pēdējās vakariņas: 1329.
Ofertorijs un Kunga Pēdējās vakariņas: 1350.

Kunga vara (dominatus)

Cilvēkam piemītoša vara būt kungam: 2293, 2415.
Dievam piemītoša vara būt Kungam: 304.
Jēzum piemītošā vara būt Kungam: 449-450.
Ķēniņvara kā vara būt Kungam: 2816.

Kungs (Dominus)

sk. Kristus un Dievs.

Ķ

Ķēniņvara (regalitas) - karaliskā tauta

786, 2105.

Ķermenis (corpus)

sk. miesa.

L

Labais (bonum)

sk. labums (bonum).

Labā vēsts (bonus nuntius)

sk. Evaņģēlijs, Jaunā Derība.
Apustuļu Labā Vēsts: 638, 977, 1427, 2443.
Kristus Labā Vēsts: 422, 632, 634, 714, 763, 852, 2763.
Labās Vēsts augļi: 2527.
Lieldienu noslēpums un Labā Vēsts: 571.

Labestība (bonitas)

sk. labums.

Labošana [izlīdzināšana] (reparatio)

Euharistija kā izlīdzinājuma Upuris par grēkiem: 1414.
Kristus labo Ādama nepaklausību un izlīdzina mūsu grēku nodarījumus: 411, 615.
Labot nodarīto pret patiesību: 2509.
Netaisnības labošana: 2412, 2454.
Pienākums labot: 2487.

Labs

sk. labums (bonum).
Dieva radītā pasaule - laba un pakārtota mērķim: 299.

Labums [labais] (bonum)

Baznīcas kalpojumi - vērsti uz labo: 874, 937, 1539.
Bērni un ģimenes labums: 1652, 2217.
Bīskapi veicina visu vietējo Baznīcu labumu: 886.
Cilvēka aicinājums darīt labu: 307, 409, 1706, 1713, 2002, 2541.
Cilvēka cīņa starp labo un ļauno: 1707.
Dieva spēja panākt no ļaunā labo: 311-312, 324, 412.
Dievs - mūžīgais un augstākais labums: 356, 2052.
Dievs - visa labā Radītājs un Avots: 14, 1723, 2052.
Fiziskā dzīve un veselība - Dieva dāvātie labumi: 2288.
Fiziskais ļaunums pastāvēs līdz galam kopā ar fizisko labumu: 310.
Grēks un labums: 398, 1707, 1855, 1863, 1865, 2094.
Jūtas un labums: 1751, 1768, 1770-1771, 1773, 1775.
Konsekrētā dzīve un Baznīcas labums: 917, 931, 945.
Kristus - cilvēka labums: 457, 519.
"Labā un ļaunā pazīšanas koks": 396.
Labā uzvara pār ļauno: 681.
Laji un Baznīcas labums: 907.
Laulība un laulāto labums: 1601, 1660, 2201, 2203, 2363.
Meklēt gandarītāja garīgo labumu: 1460.
Meklēt labo: 1811, 1828, 2727, 2857.
Morālā apziņa un labais: 1776-1777, 1780-1781, 1783, 1791, 1798.
Morālais likums un labais: 33, 1713.
Morālais likums un labums: 1954-1955.
Nevar attaisnot ļaunumu kā līdzekli, lai sasniegtu kādu labumu: 1756, 1761, 1789.
Objektīvs kritērijs, lai noteiktu labo un ļauno: 2244.
Pilnības sasniegšana, meklējot un darot labu: 1711, 1775, 2500.
Radīšana: "Un Dievs redzēja, ka tas bija. ļoti labs": 299.
Sabiedrībā katram pienākas pievērsties labajam: 1886.
Sakramenti - Baznīcas labumi, kas tiek dāvāti cilvēkam: 1116, 1129, 1499, 1522, 1532.
Svētais Gars un cilvēka labums: 291, 798-799.
Svētdiena un labie darbi: 2186.
Svēto sadraudzības labums: 947.
Tikumi un labais: 1266, 1803-1804, 1806-1810, 1833, 1835, 1837.
Vecāki, viņu autoritāte un bērnu labums: 2234, 2248.
Visas radības - pakārtotas cilvēces labumam: 353.
Zinātne, tehnika un cilvēka personas labums: 2294.

Labums [labestība] (bonitas)

Brīvība un kļūšana labākam: 1721.
Cilvēka rīcība, kas ir laba: 1754-1755, 1760.
Kristus labestība un likums par sabatu: 2173.
Labums kā Svētā Gara auglis: 1695.
Laulība ir laba pēc savas dabas: 1613.
Radība ir laba pēc savas dabas: 299, 302, 339, 353, 1333, 1359.
Svētais Gars dāvā labestību: 736, 1832.

Labvēlība (benevolentia)

Cilvēku kopienas un labvēlība: 2213, 2540, 2554.
Cilvēku labvēlība pret dzīvniekiem: 2416.
Dieva labvēlīgais nodoms: 50-51, 257, 315, 2807, 2823.
Mīlestība un labvēlība: 1829.
Paša Dieva labvēlība: 214.
Svētais Gars piešķir labvēlības dāvanu: 736, 1932.

Laikmets (tempus)

sk. laiks.

Laiks [laikmets] (tempus)

Baznīcas laikmets: 1076.
Cilvēka dzīve un laiks: 1007.
Dievs un laiks: 205, 600.
Laiks atpūtai: 2184, 2186-2187, 2194.
Laiku beigas: 1042.
Laiku piepildījums: 484.
Liturģiskais laiks: 1163-1165.
Pēdējie laiki: 715, 2819.
Radīšana un laika sākums: 338.
Tagadējais laiks: 672.

Laime (felicitas)

Cilvēka ilgas pēc laimes: 33, 1718-1719, 1818, 2548.
Dievs dāvā laimi: 27, 30, 384, 1028, 1035, 1723.
Kalna svētības - ceļš uz laimi: 1697, 1718, 2546.

Lajs (laicus)

Laji un Stundu liturģija: 1174-1175.
Laji var svētīt: 1669.
Laju aicinājums: 898-900, 2442.
Laju apustulāts: 864, 900, 2442.
Laju līdzdalība Kristus karaliskajā funkcijā: 908-913, 943.
Laju līdzdalība Kristus pravietiskajā funkcijā: 785, 904-907, 942.
Laju līdzdalība Kristus priesteriskajā funkcijā: 901-903, 941.
Termina "lajs" nozīme: 897.

Laulātā draudzene (uxor)

sk. laulība.

Laulātais draugs (maritus)

sk. laulība.

Laulātais pāris (par)

Cilvēka neauglība un laulātais pāris: 2377, 2374.
Laulātā pāra harmonija un savstarpēji papildinošās fiziskās īpašības: 2333.
Laulība un laulātais pāris: 1603, 1624, 1636, 1642, 2363.
Uzticība un laulātais pāris: 2364.

Laulātie (coniuges)

sk. laulība un šķiršanās.

Laulāto šķiršanās (separatio coniugium)

2383, sk. laulības šķiršana.

Laulāto uzticība (fidelitas coniugalis)

1646-1651, 2364-2365.
Kopdzīve divatā un laulāto uzticība: 2390.
Kopdzīves pārtraukšana un laulāto uzticība: 1649.
Laulāto uzticības liecība: 1611, 2223.
Laulāto uzticības motīvs: 1647-1648.
Laulāto uzticības nozīme: 2365.
Laulāto uzticības prasības: 1643-1644, 1646, 2363.
Laulības šķiršana un pamestā laulātā drauga uzticība Laulības sakramentam: 2386.
Svētā Gara dāvana: 1624.

Laulība (Matrimonium)

sk. sakraments un laulības šķiršana.
Atteikties no laulības: 1618.
Brīvība noslēgt laulību: 1625, 1628-1629.
Jauktās laulības un kulta nesaderība: 1633-1637.
Laulāto mīlestības īpašības: 1643.
Laulāto šķīstība: 2349.
Laulāto uzticība: 1646, 1648-1649, 2364.
Laulība apustuļa Pāvila sniegtajā mācībā: 1616.
Laulība Dieva nodomā: 1601.
Laulība Jēzus sniegtajā mācībā: 1612-1615.
Laulība kā derības starp Kristu un Baznīcu zīme: 1617.
Laulība Likuma pedagoģijā: 1609.
Laulība pēc krišanas grēkā: 1606-1608.
Laulība radības kārtībā: 1603-1605.
Laulība Svētajos Rakstos: 1602.
Laulības cēlums: 1603.
Laulības iedarbīgums: 1638-1 642.
Laulības nederīgums: 1629.
Laulības piepildījums miesā: 1640.
Laulības saikne - pastāvīga un neatkārtojama: 1638.
Seksualitāte laulības ietvaros un tās nozīme: 2360-2362, sk. seksualitāte.
Šķirteņi, kas noslēguši jaunu civillaulību: 1650.

Auglība

2366-2372, 2373-2379.
Atvērtība uz auglību: 1652-1654.
Auglība kā sadarbība ar Dievu Radītāju: 2367.
Auglība un bērnu adoptēšana: 2379.
Auglība un dzimstības regulēšana: 2368.
Bērni kā auglības dāvana: 2378.
Neauglība kā lielas ciešanas: 2374.
Neauglība un laulības dzīves nozīme: 1654.
Neauglība un tehniskie paņēmieni: 2375-2377.
Periodiskā atturība un mākslīgie pretapaugļošanas līdzekļi: 2370.

Grēki, kas aizskar laulības cieņu

2380-2381.
Asinsgrēks: 2388
Brīvāas attiecības un kopdzīve: 2390.
Daudzsievība: 1645, 2387.
Laulības pārkāpšana: 2380-2381.
Laulības šķiršana: 2382-2386.
Seksuālās attiecības pirms laulības: 2391.

Laulība kā sakraments

1601-1658.
Baznīcas pieņemtā laulības svinēšana kanoniskā formā: 1630-1631.
Jauktā laulība un kulta nesaderība: 1633-1637.
Laulība - pacelta sakramenta godā: 1601.
Laulības galvenās konsekvences: 1638-1640.
Laulības sakramenta žēlastība: 1641-1642.
Laulības svinēšana: 1621-1624, 1627.
Sagatavošana uz laulību: 1632.

Laulības mērķi

Dzīvības tālāknodošana un bērnu audzināšana: 1652-1653, 2366.
Dzīvības tālāknodošana: 372, 2363.
Laulāto labums: 1660.
Laulība kā cilvēka aicinājums: 372, 1604-1605.
Laulība - pakārtota citu pestīšanai: 1534.
Sadarbība ar Radītāju: 372.

Laulības nešķiramība

1644-1645.
Laulājamo piekrišana: 1625.
Laulājamo piekrišana kā būtisks elements: 1626.
Laulājamo piekrišana kā laulības nešķiramības pamats: 1601, 1627, 2367.
Laulājamo piekrišanas nozīme un raksturs: 1627-1628.
Laulāto mīlestības uzticība: 1646-1648.
Laulības nederīgums: 1629.
Laulības nešķiramība Jēzus mācībā: 1614-1615.
Laulības nešķiramība kā laulāto mīlestības prasība: 1644.
Laulības saites: 1639-1640.
Ticības tālāknodošana ģimenes Baznīcā: 1656.
Vienība un laulība vecajā likumā: 1610-1611.

Laulības nešķiramība (indissolubilitas Matrimonii)

1610-1611, 1615, 1643-1645, 1647, 2364.

Laulības pārkāpšana (adulterium)

Laulības pārkāpšana skar laulības cieņu: 2380-2381.
Laulības pārkāpšana - smags grēks: 1756, 1856, 1858, 2380, 2400.
Laulības pārkāpšana un cilvēka sirds: 1853, 2517.
Laulības pārkāpšana un Dieva bauslis: 2052, 2055, 2196.
Laulības pārkāpšana un iekāres: 2336, 2528.
Laulības pārkāpšana un šķiršanās: 1650, 2384.
Laulības pārkāpšanas definīcija: 2380.

Laulības šķiršana (divortium)

Civilšķiršana - pieļaujama: 2383.
Laulības nešķiramība un laulības šķiršana: 2382.
Laulības šķiršana starp katoļiem - tās sekas: 1650, 1664, 2384-2385, 2400.
Laulības šķiršanas definīcija: 2384.
Netaisnīgi pamestā laulātā drauga nevainība: 2386.
Žēlsirdības darbi, kurus var veikt šķirteņi: 1651.

Lekcionārijs (lectionarium)

1154.

Lēnprātība / lēnprātīgie (mansuetudo / mites)

716, 736, 1716, 1832.

Lēnprātība (suavitas)

153, 395, 736, 2219.

Lepnība [augstprātība] (superbia)

1866, 2514.
Cīņa pret augstprātību: 1784.
Lepnības sekas: 2094, 2317, 2540, 2728.

Līdzatbildība (corresponsabilitas) un kopējais labums

2240.

Līdzcietība (compassio)

Dieva līdzcietība: 270.
Kristus līdzcietība pret cilvēkiem: 1503, 1506, 2448, 2571, 2575, 2715.
Piedošana un cilvēku līdzcietība: 2843.

Līdzdalība (participatio)

Būt līdzdalīgam dievišķajā dzīvē: 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 1726, 1997.
Jēzus - līdzdalīgs Dieva varā un autoritātē: 668.
Laju līdzdalība Kristus karaliskajā funkcijā: 908-913.
Laju līdzdalība Kristus pravietiskajā funkcijā: 904-907.
Laju līdzdalība Kristus priesteriskajā funkcijā: 901-903, 1546, 1591.
Līdzdalība Euharistijā: 1000, 1388, 2182.
Līdzdalība Kristus lūgšanā: 1073.
Līdzdalība Kristus nāvē un augšāmcelšanā: 1002, 1006.
Līdzdalība Kristus upurī: 618, 1372.
Ordinēto kalpotāju līdzdalība Kristus priesterībā: 1554.
Ticīgo līdzdalība liturģiskajās svinībās: 1141, 1273.

Līdzdalība sabiedriskajā dzīvē (participatio in vita sociali)

1882, 1897-1917.

Līdzdarbība (cooperatio)

sk. sadarbība.

Līdzība(s) (parabola / æ)

Līdzību nozīme un mērķis: 546, 2507.

Dažādas līdzības

Līdzība par diviem dažādajiem ceļiem: 1696.
Līdzība par farizeju un muitnieku: 2613, 2839.
Līdzība par ieraugu: 2660, 2832.
Līdzība par Labo Ganu: 1465.
Līdzība par nabadzīgo Lāzaru: 633, 1021, 2463, 2831.
Līdzība par neatlaidīgo atraitni: 2613.
Līdzība par neatlaidīgo draugu: 2613.
Līdzība par nezāli: 681, 827.
Līdzība par nežēlīgo kalpu: 2843.
Līdzība par pazudušo avi: 605.
Līdzība par pazudušo dēlu: 1439, 1465.
Līdzība par Pēdējo tiesu: 1038.
Līdzība par sējēju: 2707.
Līdzība par sēklu: 543.
Līdzība par taisnīgo tiesnesi: 1465.
Līdzība par talentiem: 1880, 1937.
Līdzība par žēlsirdīgo samarieti: 1465.

Līdzība (similitudo)

Cilvēka līdzība ar Dievu: 225, 705, 1604, 1701-1709, 2319, 2331, 2784.
Kristība - sakraments, kas dara līdzīgu Dievam: 1682.
Līdzekļi, lai atjaunotu līdzību: 734, 2572.
Līdzība starp dievišķo Personu vienību un cilvēku brālīgo kopību: 1878.
Radību līdzība ar Dievu: 41.

Līdzināšanās (configuratio)

Gandarītāju līdzināšanās Kristum: 1460.
Kristieša līdzināšanās Kristum: 1121.
Kristība un vienotība ar Kristus Lieldienu noslēpumu: 1239.
Līdzināšanās Kristum Ordinācijas sakramentā: 1322, 1585.
Slimnieku līdzināšanās Kristum: 1505.
Slimnieku svaidīšana un līdzināšanās Kristum: 1521, 1523.

Liecība (testimonium)

Augšāmceltā liecinieki pirmajā ticīgo kopienā: 642.
Konsekrēto personu liecība: 932-933.
Kristiešu liecība: 2506.
"Liecība" - Likuma plākšņu nosaukums: 2058.
Liecības loma, audzinot ticībā: 2226.
Liecības rezultāts: 30.
Liecības svarīgums: 2044.
Moceklība - augstākā liecība: 2473.
Nepatiesa liecība: 2464, 2476.
Pienākums liecināt: 1816, 2087, 2471.
Sekulāro institūtu locekļu liecība: 929.
Svēto liecība: 688.
Ticības liecība: 2472.

Liecinieki (testes)

Apustuļi kā liecinieki: 857.
Iestiprināšana dara par Kristus liecinieku: 1285, 1303.
Jēzus augšāmcelšanās liecinieki: 642.
Ko nozīmē būt par Kristus liecinieku: 995.
Laji - Kristus liecinieki: 904-905, 913, 942, 2242.
Laulātie - Dieva mīlestības liecinieki: 1647-1648.
Laulības noslēgšanas liecinieki: 1631.
Liecinieku, kas pirms mums iegājuši debesu valstībā, aizbildniecība: 2683.
Ticības liecinieki: 165.

Lieldienas (Pascha)

sk. Pasha.

Lieldienu vigilija (vigilia paschalis)

281, 1217, 1254, 2719.

Lietas (realitates)

sk. realitātes.

Līgums (contractus)

Cilvēku kopienu pārvaldīšana un līgumu ievērošana: 2213.
Ekonomiskā joma, līgums un labais nodoms: 2410.
Laulības līgums, sk. laulība un laulības pārkāpšana.

Likumīga aizstāvēšanās (defensio legitima)

2263-2267.
Likumīga aizstāvēšanās - smags pienākums tam, kas atbildīgs par cita cilvēka dzīvību: 2265.
Likumīgas aizstāvēšanās mērķis: 2266.
Likumīgas aizstāvēšanās pamatojums: 2264, 2309.
Likumīgas aizstāvēšanās rezultāts: 2263.
Tiesības uz likumīgu aizstāvēšanos: 1909, 2308.

Likums (lex)

Cilvēciskais likums nāk no mūžīgā likuma: 1904.
Dažādās likuma izpausmes (mūžīgais, dabiskais, atklātais likums utt. 1952.
Likuma definīcija: 1952.
Likuma piepildījums: 2196.
Likuma un žēlastības "ekonomija" atbrīvo sirdi: 2541.
Tiesiskā valstī valda likums, nevis atsevišķu cilvēku iegribas: 1904.
Tirgus likums: 2425.

Dabiskais likums

1954-1960.
Atklātais likums un dabiskais likums: 1960.
Baznīcas maģistērijs un dabiskais likums: 2036.
Dabiskā likuma nemainīgums: 1958.
Dabiskā likuma nozīme: 1954-1955.
Dabiskā likuma pielietošana dažādās kultūrās: 1957.
Dabiskā likuma universālisms: 1956.
Dabiskais likums kā pamats pārējiem likumiem: 1959.
Dekalogs un dabiskais likums: 2070-2071, 2079.
Laulības šķiršana un dabiskais likums: 2384.
Politiskās iekārtas un dabiskais likums: 1901.
Rīcība, kas ir pretrunā ar dabisko likumu: 2235, 2242.

Jaunais Evaņģēlija likums

1965-1971, sk. jaunā derība.
Jaunā likuma definīcija: 1965-1966.
Jaunais likums kā dievišķā, dabiskā un atklātā likuma izpausme: 1965.
Jaunais likums kā mīlestības, žēlastības un brīvības likums: 1972.
Jaunais likums kā vecā likuma piepildījums: 1967-1968.
Jaunais likums un Svētais Gars: 1966.
Jēzus dzīve - jaunā likuma norma: 459.

Likums vecajā derībā

Dekalogs kā Dieva likums: 2058.
Dieva likums kā patiesība: 2465.
Grēks - Likuma pārkāpšana: 401.
Jēzus un Likums: 527, 576-582, 592, 2053, 2382.
Likuma aizmiršana un tās sekas: 710.
Likuma dāvana: 238, 700, 2060.
Likuma galvenie priekšraksti: 2055.
Likuma lāsts: 580.
Likuma mērķis: 62, 708.
Likuma vērtība un nozīme: 1961-1964.
Likums ķēniņu laikā un trimdā: 709.
"Zelta likums" kā Likuma kopsavilkums: 1970.

Morāliskais likums

1950-1974.
Brīvība un morāliskais likums: 1740, 2526.
Daudzsievība un morāliskais likums: 2387.
Dieva dotā morāliskā likuma ievērošana: 2222.
Grēks - rīcība, kas ir pretrunā ar morālisko likumu: 1849, 1855, 1859.
Morāliskā likuma nezināšana: 1860.
Morāliskā likuma nozīme: 1950.
Morāliskā likuma pilnība un vienība Kristū: 1953.
Morāliskais likums ir spēkā kara laikā: 2312.
Noziegumi pret dzīvību un morālisko likumu: 2269, 2271, 2282.
Paražas, kas ir pretrunā ar morālisko likumu: 2291, 2295-2297, 2357, 2409, 2455.

Līķu sekcija (autopsia)

2301.

Limbs [jaundzimušo liktenis, kuri miruši nekristīti] (limbus)

1261, sk. Kristība, bēres.

Litānijas (litaniæ)

1154, 1177.

Literārie žanri (genera litteraria) Svētajos Rakstos

110.

Liturģija (liturgia)

Austrumu ritu liturģijas un to īpašības: 948, 1182, 1240, 1623.
Baznīca kā liturģiskās lūgšanas īpašā vieta: 2691, 2695.
Debesu liturģija: 1090, 1137-1139, 1326.
Dieva Vārda liturģija: 1103, 1154, 1346, 1349, 2183.
Ebreju un kristiešu liturģija: 1096.
Eņģeļi liturģijā: 335.
Līdzdalība Baznīcas liturģijā: 1273, 1389.
Lieldienu liturģija: 1217.
Liturģijas mērķis: 1068.
Marija liturģijā: 721.
Šīszemes liturģija: 1088-1089.
Tautas dievbijība un liturģija: 1674-1675.
Vārda "liturģija" nozīme: 1069-1070.

Dievišķās Personas liturģijā

Dievs Tēvs kā liturģijas avots un mērķis: 1077-1083.
Kristus kā liturģijas centrs un Priesteris: 662, 1070, 1088.
Kristus liturģijā: 1084-1090, 1097, 1136, 2655.
Liturģija kā Trīsvienības darbs: 1076-1109.
Svētais Gars liturģijā: 688, 1091-1109.

Liturģijas interpretācija

Liturģija dara klātesošus pestīšanu nesošos notikumus: 1104.
"Liturģija ir virsotne, uz kuru tiecas Baznīcas darbība, un vienlaikus avots, no kura tā smeļas visu savu spēku": 1074.
Liturģija jāpiemēro atsevišķajām kultūrām: 1204-1206.
Liturģija kā Baznīcas darbība: 1071-1072.
Liturģija kā galvenā vieta katehēzei: 1074.
Liturģija kā ticības atbilde Dievam: 1083.
Liturģija - Tradīcijas sastāvdaļa: 1124.

Liturģiskā svinēšana

Bēru liturģiskā svinēšana: 1684-1690.
Euharistijas liturģiskā svinēšana: 1330, 1345-1355, 1363.
Gandarīšanas liturģiskā svinēšana: 1480-1484.
Iestiprināšanas liturģiskā svinēšana: 1297-1301, 1321.
Kalpojumi un liturģiskā svinēšana: 1142-1144.
Kristības liturģiskā svinēšana: 1234-1245, 1278.
Kristus Lieldienu noslēpums liturģiskajā svinēšanā: 1067-1068.
Laulības liturģiskā svinēšana: 1621-1624, 1631, 1663.
Liturģiskās tradīcijas un Baznīcas katoliskums: 1200-1203.
Ordinācijas liturģiskā svinēšana: 1572-1574, 1597.
Pārmaiņas sakramentālajā ritā: 1125.
Slimo svaidīšanas liturģiskā svinēšana: 1517-1519, 1531.
Liturģijas celebranti: 1137-1139.
Galva un locekļi: 1142-1143.
Kopiena un svētsapulce: 1140-1141, 1144.
Sakramentālās liturģijas celebranti: 1140-1144.
Liturģiskās svinēšanas elementi
Dziedājumi un mūzika: 1156-1158.
Svētbildes: 1159-1162.
Vārdi un darbības: 1153-1155.
Zīmes un simboli: 1145-1152.

Liturģiskais gads (annus liturgicus)

sk . Advents, Kristus dzimšanas svētki, Četrdesmit dienu Gavēnis, Lieldienas, Vasarsvētki.
Gandarīšanas laiki: 1438.
Liturģiskā gada apraksts: 1168-1171.
Lūgšana un liturģiskais gads: 2698.
Svētdiena - liturģiskā gada pamats un kodols: 1193.

Liturģiskais laiks

1163-1178.
Liturģiskais gads: 1168.
Jaunavas Marijas piemiņa: 1172, 1370.
Laika interpretācija liturģiskajā izpratnē: 1095.
Lieldienu noslēpuma skaidrojums: 1171.
Lieldienu noslēpums - liturģiskā gada interpretācijas pamats: 1168-1169.
Svēto piemiņa: 1173.
Svētdiena: 1166-1167.
Pārējie svinamie svētki: 2177.
Svētdienas Euharistijas nozīmīgums: 1166-1167.

Stundu liturģija: 1174-1178.

Stundu liturģijas iedarbīgums: 1437.
Stundu liturģijas izcelsme: 1096.
Stundu liturģijas līdzdalībnieki: 1175.
Stundu liturģijas mērķis: 1174.
Stundu liturģijas nozīme: 1174, 1178.
Stundu liturģijas saturs un struktūra: 1176-1177.
Vietas, kas piemērotas stundu liturģijas svinēšanai: 2691.
Visas Dieva tautas lūgšanas: 1173.

Lūgšana (oratio)

sk. "Tēvs mūsu", psalmi un Stundu liturģija.
Dievs aicina uz lūgšana: 2567.
Dievs uzklausa mūsu lūgšanu: 1127, 2737.
Iedarbīga lūgšana: 2738-2741.
Jēzus uzklausa lūgšanu: 2616.
Kunga lūgšana: 276, 2623-2625.
Lūgšana Jēzum: 2616, 2664-2669.
Lūgšana kā vitāla nepieciešamība: 2744.
Lūgšana kopā ar Mariju: 2673-2679, 2682.
Lūgšana Marijai: 971.
Lūgšana Svētajam Garam: 2670-2672.
Lūgšana Tēvam: 2664, 2680, 2779-2785, 2792.
Lūgšana un Dieva meklēšana: 2566.
Lūgšanas definīcija: 2559.
Lūgšanas ritms un laiks: 2698.
Lūgties šodien un katru dienu: 2659-2660.
Lūgties - vienmēr iespējams: 2743.
Marijas lūgšana: 2617-2619, 2622.
Neatlaidība lūgšanā: 2742, 2582.

Baznīcas lūgšana

"Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu": 435.
Liturģiskā lūgšana: 1073, 2655.
Lūgšana Jēzum: 2665-2669, 2680.
Lūgšana, kas pavada Svēto Rakstu lasīšanu: 2653-2654.
Lūgties Jēzus vārdā: 2664, 2668, 2671, 2815.
Pirmā Jeruzalemes kopiena: 2424-2425.
Visi vienprātīgi pastāvēja lūgšanā Vasarsvētku dienā: 2623.

Grūtības lūgšanā: 2731, 2735-2737, 2754.

Iebildumi pret lūgšanu: 2726-2727.
Izklaidība: 2729.
Kārdinājumi: 2732-2733, 2755.
Lūgšanas cīņa: 2725.
Neuzklausīta lūgšana: 2737.
Neveiksmes lūgšanā: 2728.

Jēzus lūgšana

Jēzus lūdz savu Tēvu: 2599.
Jēzus lūgšana Viņa dzīvē: 2598-2606, 2620.
Jēzus stundas lūgšana: 2746-2751, 2758.
Marija māca Jēzum lūgties: 2599.
Svētā Gara darbība Jēzus lūgšanā: 2600.

Jēzus māca lūgties: 2601, 2603-2604, 2607.

Jēzus kā lūgšanas paraugs: 520, 2601.
Jēzus māca lūgties ar savu lūgšanu: 2607.
Jēzus uzsver sirds atgriešanās nepieciešamību: 2608.
Lūgt Jēzus vārdā: 2614.
Lūgties ar dēla uzdrošināšanos: 2610.
Lūgties ar ticību un paļāvību: 2609-2610.
Lūgties garīga nomoda stāvoklī: 2612.
Lūgties, lai pildītu Tēva gribu: 2611.
līdzības par lūgšanu
Farizejs un muitnieks: 2613.
Neatlaidīgā atraitne: 2613.
Neatlaidīgais draugs: 2613.

Lūdzējam raksturīgās īpašības

Cerība: 1820.
Modrība: 2730.
Paļāvība: 2734.
Pazemība - lūgšanas pamatā: 2559.

Lūgšana Svētajā Garā: 2615.

Svētais Gars aizlūdz par mums: 688, 741.
Svētais Gars - lūgšanas avots: 2652.
Svētais Gars - lūgšanas Skolotājs: 2670, 2672.

Lūgšana un kristīgā dzīve: 2564-2565.

Attiecības ar Dievu kā ar Tēvu kristīgajā lūgšanā: 2525, 2786-2788.
Jēzus vārds - kristīgās lūgšana sirdī: 435, 2664.
Kristīgās lūgšanas tradīcija: 2650-2651.
Lūgšana ikdienas dzīvē: 2659-2660.
Lūgšana konsekrētajā dzīvē: 2687.
Tituls "Kungs" raksturo kristīgo lūgšanu: 451.
Vārda "Amen" nozīme: 1061-1065.

Lūgšana vecās derības laikā: 2568.

Ābrahama lūgšana: 2570.
Ķēniņa Dāvida lūgšana: 2578-2580, 2594.
Mozus lūgšana: 2574-2577, 2593.
Praviešu lūgšana: 2581-2584, 2595.
Psalmu lūgšana: 2585-2589, 2596.
Radība kā lūgšanas avots: 2569.

Lūgšanas izpausmes formas: 2644, 2663, 2684.

Aizlūgums: 2634-2636, 2647.
Anafora: 1352.
Anamnēze: 1354.
Apcere: 2705-2708, 2723.
Iekšējā lūgšana: 2709-2719, 2724.
Lūgšanas dzīve: 2697-2699.
Lūgties jebkuros apstākļos: 2633.
Lūguma izteikšana: izlūgt, prasīt, neatlaidīgi aicināt, piesaukt, saukt, izsaukties un pat "cīnīties lūgšanā": 2629-2633, 2646.
Pateicības akts: 2637-2638, 2648.
Pielūgsme: 2096-2097, 2628.
Prefācija: 1352.
Slavēšana: 2639-2643, 2649.
Stundu liturģija: 1174-1178.
Svētība: 2626-2627.
Vaidi: 2630.

Lūgumu un aizlūgumu nodomi

Lūgties dienišķo maizi: 2828-2837.
Lūgt pēc piedošanas: 2631, 2838-2841.
Lūgt Svētā Gara dāvanu: 2671.
Lūgties, lai atnāktu Dieva valstība: 2816.
Lūgties, lai tiktu atbrīvots no ļaunā: 2850-2854.
Lūgties par ekumenismu: 821.
Lūgties par mirušajem: 958, 1032.
Lūgties par slimajiem: 1499, 1510.

Palīgi lūgšanas dzīvē: 2041, 2695.

Audzinātāji: 2252, 2686, 2688-2689, 2694.
Garīgā vadība: 2690.
Katehēze: 2688.
Kristīgā ģimene: 2205, 2685.
Lūgšanas grupa, sk. lūgšanas grupa.
Svētie kā garīguma liecinieki: 2683-2684.
Vietas, kas palīdz lūgties: 2691.

Lūgšanas grupa (orationis cœtus)

2689, 2695.

Lūgšanas likums (lex orandi)

Izteikuma "lex orandi, lex credendi" nozīme: 1124.
Lūgšanas likuma ekumeniskā izpratne: 1126.

Lūguma izteikšana (supplicatio)

Lūguma izteikšana - viens no lūgšanas veidiem: 2588.
Lūguma izteikšanas dažādās formas: 2629.
Uzklausīt lūgumus: 2614.

Lūgums (petitio)

2734, sk. lūgšana.

Ļ

Ļaunais (malum)

sk. ļaunums.

Ļaunums [ļaunais] (malum)

sk. labums.
Attālināties no ļaunā: 1427, 1431, 1706, 1776.
Augšāmcelšanās uz tiesu: 998.
Dieva apredzība un ļaunums kā klupšanas akmens: 309-314.
Dieva uzvara pār ļauno: 272, 410, 677.
Dieva valstību joprojām apkaro ļaunais: 671.
Dieva varenība var panākt labumu no ļaunā: 312-313, 412.
Fiziskais ļaunums: 310.
Galaspriedums tiem, kas darījuši ļauno: 1039.
Grēks kā vislielākais ļaunums: 1488.
Izdarītā ļaunuma atkārtošana un tās sekas: 1865.
Izdarītā ļaunuma nezināšana un pieskaitāmība: 1791, 1793, 1860.
Izvēle starp labo un ļauno: 1732-1733.
Kristīgā ticība kā atbilde uz ļaunumu: 309, 385.
Kristus atbrīvo cilvēku no ļaunā: 549, 1505.
Lūgums atbrīvot no ļaunā: 2846, 2850-2854, sk. "Tēvs mūsu".
Ļaunuma invāzija pēc pirmā grēka: 401, 1707.
Ļaunuma izcelsmes jautājums: 385.
Ļaunuma universālisms cilvēces vēsturē: 401.
Ļaunums cilvēku reliģiskajā uzvedībā: 844.
Ļaunums duālismā un maniheismā: 285.
Ļaunums un cilvēku rīcības morāliskums: 1749-1756.
Morāliskais ļaunums: 311-312.
Nekad nav atļauts darīt ļaunu, lai no tā gūtu kādu labumu: 1789.
Nevēlēt ļaunu līdzcilvēkam: 2303, 2539.
Palīglīdzekļi, lai sevi pasargātu no ļaunuma: 1806, 1889, 1950, 1962, 2527.
Pavedināt uz ļaunu: 1869, 2284.
Pirmgrēks - grēka izcelsme: 403, 407, 1607, 1707.
Prāts un labā un ļaunā izšķiršana: 1954.

M

Māceklis (discipulus) (Kristus māceklis)

Dāvanas, kuras Kristus ir uzticējis mācekļiem: 908.
Iestiprināšana - mācekļa uzdevumu saņemšana: 1319.
Jēzus mūs aicina kļūt par Viņa mācekļiem: 520.
Ko nozīmē kļūt par mācekli: 546, 2475, 2614.
Māceklis - Kristus brālis: 654.
Mācekļiem izteiktās prasības un viņu pienākumi: 562, 915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 2347, 2427, 2466, 2612.
Mācekļu aicinājums: 618, 767.
Mācekļu izglītošana: 1248.
Mācekļu kopīgais aicinājums: 1533.
Mācekļu lūgšana: 2612, 2621.
Mācekļu vara: 983.
Mācekļu vienība: 820, 2791.
Palīdzība māceklim: 1275, 1494, 1709, 2601, 2844.
Vienotība starp Jēzu un mācekļiem: 787-788.

Mācekļi (discipuli) (Jēzus no Nazaretes mācekļi)

Augšāmceltā Kristus parādīšanās mācekļiem: 645, 647.
Mācekļi apstiprina vēsturiskās augšāmcelšanās liecību: 656.
Mācekļi sludina Jēzu: 425.
Mācekļiem uzticētā lūgšana: 2701, 2722, 2759.
Mācekļu veiktie brīnumi Jēzus vārdā: 434, 1506.
Mācekļu misija: 542.
Mācekļu piedzīvotais, sastopoties ar Kristus augšāmcelšanās realitāti: 643-644.
Pēdējās vakariņas un mācekļi: 1339.
Pirmie mācekļi: 949.
Svētajam Garam Jēzus liek nonākt pār mācekļiem: 696, 730, 788, 2623.
Veids, kādā mācekļi darbojas: 1336.

Maģija (magia)

2115-2117.

Maģistērijs (Magisterium) (Baznīcas un ganītāju maģistērijs)

85-87, 888-892.
Baznīcas ganītāju maģistērijs: 2033.
Maģistērija autoritāte un nepārtrauktā pēctecība: 77, 88.
Maģistērija funkcija un sūtība: 890.
Maģistērija nemaldīgums: 2035.
Morāliskā dzīve un maģistērijs: 2032, 2036.
Parastais un universālais pāvesta un bīskapu maģistērijs: 2034.
Saikne starp svēto Tradīciju, Svētajiem Rakstiem un maģistēriju: 95.

Maigums (teneritudo)

Dieva maigums: 239, 295, 2335.
Maigums starp laulātajiem: 1611, 2350.

Maize (panis)

Dienišķā maize: 1334, 2828-2837, 2861.
Dzīvības maize: 103, 1338, 1405, 2835.
Jēzus - dzīvā Maize: 1406.
Komūnija tikai zem maizes zīmes: 1390.
Maizes laušana: 1329, 1377.
Maizes pārvēršana Kristus Miesā: 1106, 1353, 1375-1376.
Maizes pavairošana: 1335, 2828-2837.
Maizes un vīna zīmes Euharistijā: 1333-1336.
Manna tuksnesī - no debesīm nākusi patiesā maize: 1094.
Neraudzētās maizes: 1334.

Maizes laušana (fractio panis)

Maizes laušana kā Euharistijas apzīmējums: 1329.
Maizes laušana un Kristus veselums: 1377.
Pastāvēt maizes laušanā: 84, 949, 1342, 2624.

Mākonis (nubes)

Mākoņa nozīme Jēzus Pārveidošanās (transfigurācijas) brīdī: 555.
Mākoņa nozīme pēdējās Jēzus parādīšanās brīdī: 659.
Mākoņa nozīme Vecajā un Jaunajā Derībā: 697, 1094.

Māksla (ars)

sk. ikona un svētbildes.
Līdzība starp mākslu un Dieva darbību radīšanā: 2501.
Sakrālā māksla: 2500, 2502-2503, 2513.

Mākslīgā apaugļošana (fecundatio artificialis)

Heterologā mākslīgā apsēklošana vai apaugļošana - smagi nosodāmas: 2376.
Mākslīgā apaugļošana - morāliski nepieņemama: 2377.

Mākslīgā apsēklošana (inseminatio artificialis)

Mākslīgā apsēklošana - morāliski nepieņemama: 2376-2377.

Maldi [kļūdas] (error)

Attīrīties no maldiem: 856, 2825.
Cilvēku kļūdu sekas: 844.
Jēzus izlabo cilvēku kļūdas: 615.
Līdzekļi, lai izvairītos no maldiem: Atklāsme - 38; Likums - 1956; Labā Vēsts - 2527.
Maldi spriedumos: 1786, 1790-1794, 1799, 1801.
Maldi traucē un izkropļo Dieva pazīšanu: 286.
Meli maldina: 2483, 2485.
Nosliece uz kļūdīšanos un tās izcelsme: 1707, 1714.
Ticības doktrīna un tās nosargāšana no maldiem: 250.

Manna: 1094, 1334.

Mantkārība (avaritia)

viens no galvenajiem grākiem: 1866.

Mantojums (hereditas)

Nopelni dara cienīgu saņemt mūžīgās dzīves mantojumu: 2009.
Radība - cilvēkam paredzēts un uzticēts mantojums: 299.
Svētā Gara ķīla: 1107.

Māņticība (superstitio)

2110-2111, 2138.

Marana ta (Marana tha)

451.

Marija (Maria)

Marija - Kristus Māte, kas ieņēmusi no Svētā Gara: 437, 456, 484-486, 723-726.

Baznīca un Marija

Baznīca savu pilnību sasniedz Marijā: 829.
Marija - Baznīcas priekšzīmīgais īstenojums un pirmtēls: 967.
Marijas garīgā mātišķība: 501.
Marijas vieta Baznīcas noslēpumā: 773, 963-972.

Marija kā piemērs

Marija ar savu "Fiat" un "Magnificat" - lūgšanas paraugs: 2617, 2619.
Marija - cerības piemērs: 64.
Marija kā ticības paklausības piemērs: 144, 148-149, 494.
Marija kā ticības piemērs un lieciniece: 165, 273.
Marija kā vienotības ar Dēlu piemērs: 964.
Marija - svētuma piemērs: 2030.

Marija pestīšanas vēsturē

Bezvainīgā Ieņemšana: 490-493.
Ieņemšana no Svētā Gara: 437, 456, 484-486, 495, 723.
Marija apmeklē Elizabeti - Dievs apmeklē savu tautu: 717.
Marija - pasargāta no grēka: 411.
Marija - žēlastības vidutāja: 969.
Marijas izredzētība: 488-489, 508.
Marijas jaunavība: 496-498, 502-507.
Marijas piekrišana: 148, 490, 494.
Marijas uzņemšana debesīs: 966.
Pasludināšana: 484, 490.
Svētā Gara darbs: 721-726.

Marijas apzīmējumi

Aizstāve, Aizbildinātāja, Palīgs un Vidutāja: 969.
Baznīcas eshatoloģiskā ikona: 967, 972.
Baznīcas Māte: 963-970.
Bezvainīgā: 491-492.
Dieva Māte: 466, 495, 509.
Dzīvo Māte: 494, 511.
Gudrības sēdeklis: 721.
Hodēgētria - ceļa Rādītāja: 2674.
Jaunā Ieva: 411.
Kristus Māte: 411.
Kunga kalpone: 510.
Mūžam Jaunava: 499-501.
Panagia - Vissvētā: 493.
Uzņemta debesīs: 966.
Žēlastības pilnā: 722, 2676.

Marijas kults

Cieņa pret Marijas vārdu: 2146.
Godināšana, nevis pielūgsme: 971.
Lūgšana Marijai: 2675-2679.
Marijas kults liturģiskajā gadā: 1172, 1370.
Marijas liturģiskie svētki: 2043, 2177.
Ticība saistībā ar Mariju - pamatota uz ticību saistībā ar Kristu: 487.

Marijas dziedājums (canticum Mariæ)

722, 2629.

Masturbācija (masturbatio)

2352.

Masu mēdiji (media pro massa)

sk. masu saziņas līdzekļi.

Masu saziņas līdzekļi [masu mēdiji] (media pro massa)

Likumi pret masu saziņas līdzekļu sliktu izmantošanu: 2498.
Masu saziņas līdzekļu labā izmantošana: 2496.
Masu saziņas līdzekļu sliktā izmantošana: 2523.

Materiālisms (materialismus)

285, 2124.

Meditācija (meditatio)

sk. apcere.

Meli (mendacium)

Kārdinātāja meli kā grēkošanas sākums: 215.
Melošana - grēks pret patiesību: 2483.
Melošanas definīcija un sekas: 2482.
Melošanas nosodīšana: 2485.
Melošanas vainas smagums: 2484, 2486.
Veidi, kā atķirt patiesību no meliem: 1954, 2847.
Velns - meļu tēvs: 392, 2482.

Mērenība (temperantia)

Mērenība - viens no galvenajiem tikumiem: 1805.
Mērenības augļi: 1838, 2290.
Mērenības definīcija: 1809.
Pieķeršanās laicīgajiem labumiem un mērenība: 2407.
Šķīstība un skaidrība - atkarīgas no mērenības tikuma: 2341, 2517, 2521.

Mērķis (destinatio)

Cilvēka mērķis: 30, 311, 1008, 1031, 1036, 1703, 1995, 2371.
Cilvēka mērķis un institūcijas: 2244, 2257.
Pasaules, radības mērķis: 295, 302, 1046-1047.

Mesiānisms (messianismus)

Milenārisms: 676.
Pseido mesiānisms: 675.

Mesija (Messias)

sk. Kristus.
Gaidas pēc Mesijas atnākšanas Izraēlī: 702, 711-716.
Jēzus godība kā Mesijas valstības iedibināšana: 664.
Jēzus Kristus - Mesija: 436-440, 528-529, 535, 540, 547.
Kristiešu ilgas pēc Mesijas atgriešanās: 840.
Pirmā vēsts par Mesiju pēc cilvēka krišanas grēkā: 410.
Svētā Gara nonākšana pār Jēzu Kristības brīdī: 1286.
Vārda "Mesija" nozīme: 436, 695.

Mielasts (convivium)

Atgriešanās un svētku mielasts: 1439.
Debesu mielasts: 1036, 1344.
Dieva valstības mielasts: 1642, 1682, 2618, 2770, 2837, 2861.
Euharistiskais mielasts: 1390, 1391, 1397, 1408, 1617.
Grēcinieki un mesiāniskais mielasts: 589.
Jēra kāzu mielasts: 546, 1244, 1335.
Pashas mielasts: 1340, 1382-1401.
Svētdiena un aicinājums uz Kunga mielastu: 1166.
Vienotība ar Dievu un līdzība par kāzu mielastu: 1027.

Miers (pax)

2304.
Draudi, vērsti pret mieru: 1938, 2315, 2317.
Kungs aicina uz mieru: 2302.
Līdzekļi, kas veicina mieru: 1941, 2015, 2310.
Miera aizstāvēšana: 2302-2317.
Miera veicinātāji: 1716, 2442.
Miers - Dieva dāvana: 1424, 1468.
Miers - Gara auglis: 736, 1832.
Miers - kopējā labuma pamats: 1909.
Miers - mīlestības auglis: 1829.
Miers virs zemes - Kristus attēls: 2305.
Sirdsapziņas audzināšana un miers: 1784.

Miesa (caro)

Cīņa starp miesu un dvēseli: 1819, 1846, 2116.
Kristus - miesā atklājies Vārds: 51, 423, 461, 476-477.
Kristus Miesa kā dzīvības barība: 728, 787, 1384, 1391, 1406, 1524.
Miesas augšāmcelšanās: 988, 990, 996, 1017.
Miesas darbi: 1852.
Miesas iekāre: 2514, 2520.
Vājā miesa: 2733.
Vīrs un sieva - viena miesa: 372, 1605, 1616, 1627, 1642, 2364.

Miesa (cilvēka) [ķermenis] (corpus)

Apgānīt savu miesu: 2355.
Augšāmcelšanās un miesa: 298, 990, 992, 997, 999, 1000, 1016-1017.
Cieņa pret miesu: 1004, 2301.
Dieva valstība un miesa: 1042, 1060.
Dvēseles un miesas vienība: 327, 360, 362-368, 382.
Grēks un miesa: 1863, 2516.
Kaunīgums un ķermenis: 2523.
Kristus - miesas dziedinātājs: 1421, 1503, 1509.
Laulāto mīlestība un cilvēka ķermenis: 1643.
Lūgšana un miesa: 2702-2703, 2722.
Miesas atpūta un svētdiena: 2185, 2193.
Miesas pestīšana: 1046.
Mīlestība un cilvēka ķermenis: 2447.
Nāve un miesa: 1011, 1016, 1681.
Neiznīcīgās miesas daba: 997, 999, 1016-1017.
Pazudināšana un miesa: 1034.
Pēdējā tiesa un miesa: 1059.
Rūpes par miesu un dvēseli: 2289.
Seksualitāte un miesa: 2332, 2362, 2370.
Svētā Gara templis: 364.
Valdīt pār savu miesu: 908.

Mīlestība, kas dod priekšroku Kungam

2729, 2732.

Mīlestība pret Dievu

Baušļi - lai kalpotu un pastāvētu mīlestībā: 1824.
Kristietis mirst, lai būtu kopā ar Dievu: 1011.
Liturģija - ticības un mīlestības atbilde Dievam: 1083.
Lūgšana - mīlestības vienotība Svētajā Garā: 2615, 2712.
Lūgšana visu saņem mīlestībā, ar kuru mūs mīl Kristus: 2658.
Lūgšana un mīlestība: 2709, 2792.
Lūgties par Dieva valstību un būt līdzdalīgam Dieva mīlestībā, kas nes pestīšanu: 2633, 2738.
Mīlēt Dievu kā savu Kungu: 2086.
Nemitīgā lūgšana un mīlestības dāvātā dedzība: 2742.
Pieņemt celibātu aiz mīlestības pret Dievu: 1599.
Ticība kā paļāvība uz Dieva mīlestību: 278, 1064, 2087, 2614.
"Tu mīlēsi Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi. 2055, 2063, 2083, 2093.

Mīlestība pret tuvāko

Mīlestība pret ienaidniekiem: 2608, 2844.
Mīlestība pret nabagiem nav savienojama ar mīlestību pret bagātībām: 2445.
Mīlēt Dievu un tuvāko - dekaloga kopsavilkums: 1822, 2055, 2067, 2069.
Mīlēt nabagus un ienaidniekus, kā to darīja Kristus: 1825, 2443.
"Mīli savu tuvāko. 1844, 2055, 2196.
"Mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. 459, 1337, 1823.
Nazaretes ģimene - tuvākmīlestības paraugs: 533.
Tuvākmīlestība nav šķirama no mīlestības pret Dievu: 1878.
Tuvākmīlestība prasa lūgt par visu cilvēku kopīgo Tēvu: 2793.
Tuvākmīlestība prasa piedot brālim sirds dziļumos: 2843.
Tuvākmīlestība pret to, kas maldās ticības jautājumos: 2104.

Mīlestība (amor)

sk. mīlestība (caritas).

Baznīcas mīlestība

sk. Baznīca.
Baznīcas mīlestība pret atšķirtajiem brāļiem: 818.
Baznīcas mīlestība pret nabagiem: 2448.

Cilvēka mīlestība, sk. cilvēks.

Cilvēka mīlestība pret labo: 1765-1766.
Cilvēka patiesības mīlestība: 2105, 2185, 2466, 2518.
Cilvēka mīlestība pret savu Tēviju: 2239.
Ģimene - dabiskā mīlestības kopiena: 2207.
Laulāto cilvēciskā mīlestība - Dieva mīlestības attēls: 1604.
Laulāto cilvēciskā mīlestība - laulības iedibinājuma ietvaros: 1603.
Laulāto cilvēciskā mīlestība - nešķirama un pēc savas dabas uzticīga: 1646.
Laulāto cilvēciskā mīlestība - pakārtota dzīvības tālāknodošanai un vienībai: 1652, 2363, 2366, 2369.
Mīlestība iedzīvina pakārtotību kopējam labumam: 1902.

Dieva mīlestība

sk. Dievs.
Cilvēks ir līdzdalīgs trīsvienīgajā Mīlestībā: 850.
Dieva mīlestība - "greizsirdīga" mūsu labā: 2737.
Dieva mīlestība - jaunās dzīves cēlonis: 735.
Dieva mīlestība - lūgšanas avots: 2658.
Dieva mīlestība - pirmā dāvana: 733.
Dieva mīlestība - radīšanas cēlonis: 27, 293, 295.
Dieva mīlestība - Svētā Gara auglis: 736, 1832, 2658.
Dieva mīlestība dod radībām galamērķi: 321.
Dieva mīlestība pret Izraēli: 219-220.
Dieva mīlestība rada un uztur eksistencē pasauli: 421.
Dieva mīlestība visu pakārto cilvēka pestīšanai: 313.
Dievs nepamet savas radības: 2577.
Radīšana - Dieva mīlestības pirmais apliecinājums: 315.
Vīrietis un sieviete - radīti pēc Dieva mīlestības attēla: 2331.

Dievs - atklāts kā mīlestība

Cilvēki tiks tiesāti pēc viņu mīlestības: 1022.
Debesis - mīlestības kopība: 1024.
"Dievs ir mīlestība": 214, 221, 231, 733.
Tēvs, Dēls un Svētais Gars - mīlestības vārdā: 221, 257, 850.

Kristus mīlestība

Dziedināšanas - mīlestības zīme: 1503.
Jēzus dzīve atklāj Tēva mīlestības noslēpumu: 516, 701.
Kristus ciešanas - Viņa Upuris grēku piedošanai: 545.
Kristus ciešanas - mīlestība pret visiem: 605, 616.
Kristus mirst aiz mīlestības pret mums: 1825.
Kristus Sirds - zīme Viņa mīlestībai pret mums: 478, 2669.
Lūgšana - Tēva mīlošās gribas pieņemšana: 2600.
Mīlestība - jaunais bauslis: 1823.

Mīlestība (caritas)

sk. mīlestība (amor).
Aicinājums uz mīlestību: 1694, 2013.
Atlaidas un mīlestība: 1478.
Informācija un mīlestība: 2489, 2494-2495, 2497.
Katehēze un mīlestība: 25, 1967, 1971.
Mīlestība - mīlēt savu tuvāko: 1822-1829.
Mīlestība "nekad nemitējas": 25.
Mīlestība iznīcina ikdienišķos grēkus: 1394, 1472.
Mīlestība tiek ikdienišķā grēka ievainota: 1855, 1863, 1875.
Mīlestība tiek nāvīgā grēka sagrauta: 1855-1856, 1861, 1874.
Nolaidība un vienaldzība - pretstatā mīlestībai: 2094.
Sirds - mīlestības mājoklis: 1853.
Vienotība mīlestībā: 953, 1475.

Dievišķie tikumi un mīlestība

1813, 1822, 1826, 1841, 1844.
Cerība un mīlestība: 1818, 2090.
Dieva bērnu brīvība un mīlestība: 1828.
Jaunais likums un mīlestība: 1965-1966, 1968, 1972-1974.
Kristus žēlastība - mīlestības avots: 2011.
Mīlestība - nopelnu avots: 2011, 1026.
Mīlestība - svētuma dvēsele: 826.
Mīlestība pret Dievu un tuvāko: 1822, 1840, 1844, 2055, 2086, 2093.
Mīlēt, sekojot Kristus mīlestības paraugam: 1823, 1825.
Pastāvēt mīlestībā: 1824.
Ticība un mīlestība: 162, 1794, 1814, 2093.

Mīlestība kā liecība un kalpošana

Apustuliskās dzīves apvienība un mīlestība: 930.
Atteikšanās no varmācības un mīlestības liecība: 2306.
Baznīca - mīlestības kopiena: 771, 815, 834.
Diakoni un kalpošana mīlestībā: 1570, 1588, 1596.
Draudze - mīlestības telpa: 2179.
Ģimene - kristīgās mīlestības skola: 1657, 1666, 2204-2205.
Klosterdzīve un mīlestība: 915-916, 926.
Marija - mīlestības paraugs: 967-968.
Materiālie labumi un mīlestības pienākumi: 2401, 2439, 2451, 2459, 2545.
Mīlestība - apustulāta dvēsele: 864.
Mīlestība kā sabiedrisks pienākums: 1889.
Mīlestība pret tuvāko: 1789, 1878, 1931-1932, 2447, 2462.
Mīlestība starp Kristus Miesas locekļiem: 791.
Sekulārie institūti un mīlestība: 928.
Solidaritāte un mīlestība: 1939, 1942.
Svētie kā mīlestības paraugi: 2156, 2165.
Tēvzemes mīlestība pieder pie mīlestības pienākumiem: 2239.

Mīlestība un kristieša morālā dzīve

Brīvība un mīlestība: 1740.
Harizmas un mīlestība: 800, 2003.
Lūgšana un mīlestība: 2098, 2662, 2806.
Miers - mīlestības auglis: 2304.
Mīlestība - kristīgās dzīves pilnība: 1844, 1973.
Mīlestība - mūsu rīcības galamērķis: 1829.
Mīlestība - tikumu forma: 826, 1827, 1841, 1844.
Mīlestības augļi: 1825, 1829.
Reliģijas tikums un mīlestība: 2095.
Šķīstība un mīlestība: 2346.

Mīlestība un sakramenti

Euharistija - mīlestības sakraments: 1323, 1394-1395, 1416.
Gandarīšanas sakraments un mīlestība: 1434, 1466.
Katehumēni un mīlestība: 1248-1249.
Kristība un mīlestība: 1269, 1273, 1997, 2156, 2165.
Laulība un mīlestība: 1570, 1654.
Sakramentālā dzīve un nobriešana mīlestībā: 1134.
Sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē, un mīlestības attīstība: 1212.

Mirons (Myron)

sk. hrizma.

Mirstošie (moribundi)

2279, 2299.

Mirušie (defuncti)

sk. bēres.
Atlaidas par mirušajiem: 1471, 1479.
Bēru svinēšana: 1689.
Cieņa pret mirušā miesu: 2300.
Euharistija un aizlūgums par mirušajiem: 1032, 1056, 1371, 1414.
Komūnija-sadraudzība ar mirušajiem: 958.

Mirušo augšāmcelšanās

Dvēsele un miesa pēdējā augšāmcelšanā: 366.
Euharistija - augšāmcelšanās spēks: 1524.
Kas ir miesas augšāmcelšanās: 990.
Ko nozīmē augšāmcelties: 997.
Kremācija un ticība uz miesas augšāmcelšanos: 2301.
Kristus Pārveidošanās (transfigurācija) kā cilvēka augšāmcelšanās zīme: 556.
Mirušo augšāmcelšanās kā Vissvētās Trīsvienības darbs: 989.
Mirušo augšāmcelšanās laiks: 1001, 1038.
Mirušo augšāmcelšanās pakāpeniskā atklāsme: 992.
Mirušo augšamcelšanās veids: 999, 1000.
Pamatojums un pamats ticībai uz mirušo augšāmcelšanos: 993-995.
Pretestība un neizpratne saistībā ar ticību uz mirušo augšāmcelšanos: 996.
Ticība uz mirušo augšāmcelšanos - kristīgās ticības būtisks elements: 991.
"Ticu miesas augšāmcelšanai": 988-1013.
Visu mirušo augšāmcelšanās: 998.

Mise (Missa)

sk. Euharistija.

Misija (missio)

sk. sūtība.

Misionārs (missionalis vai missionarius)

Misionārais pienākums: 849-850.
Misionārās dedzības avoti: 828, 851.
Misionārie centieni: 854.

Mistagogia

1075.

Mistisks (mysticus)

sk. Baznīca: Kristus Mistiskā Miesa.
Mistiskā dzīve: 2014.

Mitoloģija / mīts (mythologia / mythus)

285, 498.

Mocekļi (martyres)

Moceklības nozīme: 2473.
Mocekļu darbi: 2474.
Mocekļu kults: 957, 1173.
Mocekļu rīcības veids: 2113.

Modrība [nomoda stāvoklis] (vigilantia)

Kristus aicina palikt nomodā: 672.
Modrība, lai saglabātu ticību: 2088.
Modrība lūgšanā: 2612, 2699, 2799, 2849, 2863.
Modrība, saskaroties ar dažādiem domāšanas veidiem: 2727.
Modrība saziņas līdzekļu izmantošanā: 2496.
Modrības nepieciešamība: 1036.
Tagadējais laiks - nomoda laiks: 672.

Morālā norma (regula)

sk. likums un norma.
Dabiskais likums kā norma: 1957, 1959.
Kristus - rīcības morālā norma: 2074.
Morālais likums kā rīcības norma: 1951.
Svētie Raksti - ikvienas morālās normas avots: 75, 141.
"Zelta likums": 1789, 1970, 2510.

Morālie un garīgie labumi (bona moralia et spiritualia)

Gandarīšanas sakraments un dievišķās dzīves labumi: 1468-1469.
Garīgie labumi: 293, 1050, 1948, 2121, 2548.
Garīgo labumu apmaiņa: 1475-1476, 1697.
Konsekrētās dzīves stāvoklis un debesu labumi: 933.
Kristus un labumi, kurus Viņš dāvā cilvēkiem: 412, 420, 819.
Labumi un lūgšana: 2010, 2559, 2590, 2736, 2830.
Labumi, morālā apziņa un saprātīgs spriedums: 1780.
Labumu kopība: 947, 949-953, 955.
Laulības labums un laulāto mīlestība: 1643, 2333, 2363.
Nākamie labumi: 662, 2549.

Morāliskums (moralitas)

Baznīca un morāliskums: 2420.
Ievērot un nosargāt morāliskumu: 2210, 2294, 2498.
Jūtu morāliskums: 1762-1770.
Mīlestība pret sevi kā morāliskuma pamats: 2264.
Morāliskā apziņa un personas cieņa: 1780, 1794.
Morāliskuma avoti: 1750-1754.
Rīcības apstākļi, nodoms un morāliskums: 1756.
Spriedums par cilvēka rīcības morāliskumu: 1756, 1768.

Morāls (moralis)

sk. morāliskais likums.

Mortifikācija (mortificatio)

2015.

Muitnieks(i) (publicanus / i)

Jēzus un muitnieki: 588.
Līdzība par farizeju un muitnieku: 2613.

Musulmaņi (musulmani)

841.

Mūzika (liturģiskā) (musica liturgica)

1156-1158.

Mūžība (æternitas)

33, 488, 679.

N

Nabagi / nabadzība (pauperes / paupertas)

sk. trūcīgie.
Atteikšanās no bagātībām kā dzīves veids: 2544-2545.
Bagāto tautu solidaritāte ar nabagiem: 2439-2440.
Bruņošanās sacensība - zaudējums nabagiem: 2329.
Debesu valstība un nabagi: 544.
Euharistija uzliek pienākumus pret nabagiem: 1397.
Kristus nabags: 517, 525, 544, 1351, 2407.
Nabadzība kā evaņģēliskais padoms: 915.
Nabadzība kā Kristus un Baznīcas ceļš: 544, 786, 852.
Nabagi garā: 709, 716, 1716, 2544-2547.
Rūpes un mīlestība pret nabagiem: 886, 1033, 1435, 1825, 1941, 2208, 2405, 2443-2449.

Nācija (natio)

Dieva darbības kārtība (ekonomija) attiecībā pret nācijām: 56-57.
Dieva pestīšana aptver visas nācijas: 64, 543.
Draudi mieram starp nācijām: 2316-2317.
Genocīda nosodīšana: 2313.
Kopējais labums un nāciju organizēšana: 1911.
Nācijas kopējais labums kā mērķis: 2237, 2310.
Taisnīgums un solidaritāte starp nācijām: 1941, 2241, 2437-2442.

Naids (odium)

Naida izcelsme: 1765, 2539.
Naida nosodīšana: 2262, 2302-2303.
Naids pret brāli un slepkavība: 1033.
Naids pret Jēzu un Dievu: 2094, 2148.
Naids pret ļaunumu un ienaidniekiem: 1933.
Naids pret sātanu: 395.

Nākotne (futurum)

Cilvēces nākotne: 1917.
Pazīt nākotni: 2115.

Narkotiskās vielas (pharmaca nociva)

Aizsargāt ģimenes no narkotiskajām vielām: 2211.
Narkotisko vielu ražošana, tirdzniecība un lietošana - smags grēks: 2291.

Nauda (pecunia)

Aizliegums aizdot naudu uz procentiem: 2449.
Elkdievība un naudas kults: 2113, 2172, 2424.
"Mantkārīgajam naudas nekad nepietiks": 2536.
Simonija: 2121.

Nāve (mors)

Cieņa pret mirušā cilvēka miesu: 2300.
Izraisīt citu cilvēku nāvi: 2261, 2269, 2277, 2296.
Kristieši nāves briesmās: 1307, 1314, 1463, 1483, 1512.
Kristīgā nāve: 1010-1014, 2299.
Kristīgais skatījums uz nāvi - uzsvērts liturģijā: 1012.
Mirt ar "ticības zīmi": 1274.
Mirt Kristū Jēzū: 1005-1014.
Mirt nāvīga grēka stāvoklī: 1033.
Mirt ticības dēļ: 1258.
"Dzīves novakarā mēs tiksim tiesāti pēc mīlestības": 1022.
Mūžīgā nāve - ellē: 1861.
Nāve - dzīves noslēgums: 1007.
Nāve - grēka sekas: 1008.
Nāve - Kristus pārveidota: 1009.
Nāve - tēma pārdomām: 1687.
Nāve un augšāmcelšanās: 992, 996.
Nāvessods: 2267.
Nosacījumi, lai pārietu no nāves uz dzīvību: 1470.
Sagatavošanās nāvei: 1014.

Jēzus nāve sk. Kristus: nāve.

Atbildība par Jēzus nāvi: 597.
Jēzus nāves nestie augļi: 1019.
Jēzus nāves īpašais raksturs: 627.
Jēzus nāves jēga: 571, 599, 601, 605, 613-614, 624.
Jēzus pieņem savu nāvi: 609, 612.
Kristus - nokāpis nāves valstībā: 632-635.

Kristīgās nāves interpretācijas

Būt līdzdalīgam Kunga nāvē: 1006.
Cilvēka vājuma zīme: 2448.
Grēka sekas: 400-403, 1008.
Ieiešana mūžīgajā dzīvē: 1020.
Jaunās dzimšanas piepildījums: 1682.
Nāves pozitīvā nozīme: 1010-1014.
Šīszemes dzīves noslēgums: 1007.

Pēc nāves

Aicinājums būt līdzdalīgam trīsvienīgajā dzīvē: 265.
Atsevišķais spriedums: 1021-1022.
Dvēsele un nāve: 1005.
Dvēseles liktenis: 366.
Dzīvot debesīs, tas ir - "būt kopā ar Kristu": 1023-1026.
Elle: 1033-1037, sk. elle.
Galīgā šķīstīšana jeb šķīstītava: 1030-1032, 1472.
Galīgais spriedums: 1038-1041.
Miesas augšāmcelšanās: 990, 996-997.
Nav gandarīšanas pēc nāves: 393.
Pēc nāves nav "reinkarnācijas": 1013.
Taisnīgo liktenis: 989, 1027-1029.

Nāves valstība (inferi)

Cilvēka nokāpšana nāves valstībā: 1035.
Kristus nokāpšana nāves valstībā: 624, 631, 632-635.
Nāves valstības vārti un Baznīca: 552, 834.

Neauglība (sterilitas)

2375, 2379.

Negausība (gula) viens no galvenajiem grēkiem

1866.

Nelabais [ļaunais] (malignus)

Eksorcisms pasargā no nelabā virskundzības: 409, 1707.
Nelabā virskundzība pār cilvēku: 1673.

Nemaldība (infallibilitas)

Baznīcas nemaldība: 889-891.
Cik tālu sniedzas nemaldības harizma: 2035.
Ganītāju maģistērija nemaldība: 2051.
Pāvesta nemaldība: 891.

Nemirstība (immortalitas)

Dvēseles nemirstība: 366, 382.
Euharistija kā "nemirstības" līdzeklis: 1405-2837.

Nepateicība (ingratitudo) Dievam

2094.

Nepelnītā pestīšana (gratuitas salutis)

218, 1250, 1699, 1722, 1996.

Nepieciešamība (necessitas)

sk. trucība.
Baznīcas nepieciešamība: 846.
Kristības nepieciešamība: 1256-1261.
Lūgšanas nepieciešamība: 2638, 2744.
Sniegt palīdzību tiem, kam tas ir nepieciešams: 1351, 1883, 2440, 2444, 2447, 2829.
Ticības nepieciešamība: 161.
Ticīgie rūpējas par Baznīcas materiālajām vajadzībām: 2043.

Neraudzētā maize (azymi)

1334, 1339.

Nespēks (infirmitas)

sk. vājums.

Nešķīstība (luxuria)

Nešķīstība - viens no galvenajiem netikumiem: 1866.
Nešķīstības nozīme: 2351.

Netaisnība (iniquitas)

Netaisnības noslēpums: 385.

Netaisnība (iniustitia)

sk. tiesības, taisnība.
Dieva taisnība un cilvēku netaisnības: 1040.
Netaisnības cēloņi: 1869, 2534.
Netaisnības labošana: 2412.
Netaisnības sekas: 2317.
Sociālā netaisnība: 1867.

Neticība (incredulitas)

Neticības definīcija un sekas: 2089.
Neticība kā grēks: 678, 1851.

Netiklība (fornicatio)

Netiklības amorāliskums: 1755, 1852, 2353.
Netiklības definīcija: 2353.

Netikums(i)

sk. lepnība, mantkārība, skaudība, dusmas, nešķīstība, negausība, slinkums jeb acēdija.
Netikumi un galvenie grēki: 1866.
Netikumi un tikumi: 1768, 1774, 2516.
Netikumu cēlonis: 1865, 1876.
Netikumu labošana: 2302.

Neuzticība (infidelitas)

Dieva tautas neuzticības šķīstīšana: 64, 218.
Grēki pret patiesību kā neuzticība Dievam: 2464.
Grēks - neuzticība Dievam: 401.
Laulāto neuzticība: 2380-2381.
Neuzticība Dievam un tās sekas: 710, 821.

Nevienlīdzība (inæqualitas)

Ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība un kādēļ tā jāsamazina: 1947.
Resursu un ekonomisko līdzekļu sadales nevienlīdzība: 1938, 2317, 2437.

Nezināšana (ignorantia)

Atbildība un nezināšana: 1735.
Dieva nepazīšana: 2087.
Krāpšana, izmantojot cilvēku nezināšanu: 2409.
Netīša nezināšana: 1860.
Sirdsapziņas ignorēšana, kas pieskaitāma grēkam: 1790-1791, 1793.
Svēto Rakstu nepazīšana: 133.
Tīša nezināšana: 1859.

Noasa šķirsts (Arca Noe)

845, 1094, 1219.

Noass (Noe)

Dieva derība ar Noasu: 56, 58, 71.

Nodoms (intentio)

Meli un nodoms maldināt: 2152.
Mērķis neattaisno līdzekļus: 1753, 1759, 2399.
Nodoma definīcija: 1752.
Nodoma skaidrība: 2520.
Nodoms kā būtisks elements rīcības morāliskajā izvērtēšanā: 1750-1751.
Nosodāmie nodomi: 2117, 2282.
Rīcības morāliskums - vērtējams neatkarīgi no nodoma: 1756.
Rīcību, kas pati par sevi ir laba, ļauns nodoms dara ļaunu: 1753.
Sirds nodoms un vēlmes: 582, 2534.
Vairāki nodomi izraisa vienu un to pašu rīcību: 1752.

Nomoda stāvoklis (vigilantia)

sk. modrība.

Nopelni (meritum)

2006-2011.
Cilvēkam nav neviena nopelna Dieva priekšā: 2007.
Cilvēks - līdzdalīgs Kristus nopelnos: 2008-2009.
Kristus - mūsu nopelnu avots: 1476, 2011.
Nopelnu definīcija un nozīme: 2006.
Svēto nopelni: 956, 1476.
Žēlastība un nopelni: 1708, 2008-2009, 2011, 2025-2027.

Norma

sk. morālā norma un morāliskais likums.
Apdomība kā pareizā norma, kas regulē rīcību: 1806.
Būt saskaņā ar morāles normām: 1794.
Dievs - ikvienas patiesības norma: 2151.
Ģimenes dzīves normas: 2223.
Kalna sprediķis - morāles normu kopsavilkums: 1966.
Kristus kā jaunā likuma norma: 459.
Normu, kas nosaka to, ka rīcība ir laba, izcelsme: 1950, 1955, 1959.
Morāles normas - Dieva iedibinātas: 396.
Morāles normas - vienmēr spēkā: 1789, 1958.

Noslepkavot (occidere)

2258.
Aborts: 2270-2275.
Aizliegums izdarīt slepkavību Svētajos Rakstos: 2259-2262.
Dusmas un vēlme noslepkavot: 2302.
Eitanāzija: 2276-2279.
Likumīga aizstāvēšanās: 2263-2267.
Pašnāvība: 2280-2283.
Tīša slepkavība: 2268-2269.

Noslēpums (mysterium)

Baznīcas noslēpums: 770-776.
Baznīcas vienības noslēpums: 813-816.
Cilvēka noslēpums: 359.
Cilvēka pestīšanas noslēpums: 122.
Dieva noslēpums: 42, 206, 234, 1028, 2779.
Kristus noslēpums: 280, 512-560, 639, 654, 1067.
Ļaunuma pastāvēšanas noslēpums: 309, 385, 395.
Radīšanas noslēpums: 287, 295-301.
Ticības noslēpums: 2558.

Noslēpums (sigillum)

sk. zīmogs.

Nosodīšana [pazudināšana] (damnatio)

Aborta nosodīšana: 2322.
Bezdievības nosodīšana pirmajā bauslī: 2118.
Daudzdievības nosodīšana: 2112.
Grēcinieku nosodīšana: 1034.
Grēka nosodīšana: 1458.
"Ēst un dzert sev tiesu": 1385.
Laulības pārkāpšanas nosodīšana: 2380.
Nepatiesa liecība un nevainīgā sodīšana: 2476.
Pazudināšanas iemesls: 1037.
Pēdējā tiesa un pazudināšana: 1039.
Pirmgrēks un cilvēka sodīšana: 402.
Pretošanās priekšniecībai un sodīšana: 1899.
Šķelšanās, kas rodas Baznīcā, nosodīšana: 817.

Notikums (eventus)

sk. vēsture.
Adventa liturģijas svinēšana: 524.
Kristus atnākšana: 122, sk. Advents, gaidīšana, piepildījums.
Otrreizējā atnākšana: 2612.
Pestīšanas vēsture un notikumu izpratne, tos apcerot: 1095.
Valstības atnākšana: 560, 570, 1720, 2632, 2660, 2817, 2857.

Novērtēšana

sk. izšķiršana.

Novērtēt (æstimatio) labo un ļauno

1865.

Nožēla (contritio)

1451-1454, sk. gandarīšana un izlīgšana: gandarītāja akts.

O

Ofertorijs (offertorium)

sk. upurdāvanu prezentācija.

Ordinētais kalpojums (ordo kā sakraments)

sk. sakraments(i), kalpojums.
Dieva aicinājums uz ordinēto kalpojumu: 1578.
Kristus dāvā Ordinācijas sakramentu: 1575.
Kristus klātbūtne ordinētajā kalpojumā: 1548-1550.
Ordinācija - apustuliskās pēctecības tālāknodošanas ceļš: 1087.
Ordinācija un iesvētīšana: 1538.
Ordinācija - viens no septiņiem sakramentiem: 1113, 1210.
Ordinācijas pakāpes: 1593.
Ordinētā kalpojuma izpausme: 1142.
Ordinētā kalpojuma mērķis un nozīme: 1120, 1534, 2686.
Ordinētā kalpojuma pirmtēli: 1541.
Vārda "ordo" nozīme: 1537-1538.

Kas var tikt ordinēts?

Kristīts vīrietis: 1577.
Laulātie pastāvīgie diakoni: 1579.
Likums, kas spēkā Austrumu Baznīcās: 1580.
Nelaulātie kristieši (latīņu rita Baznīcā): 1579.
Nevienam nav tiesības saņemt Ordinācijas sakramentu: 1578.
Tie, kurus Dievs aicinājis: 1578.

Ordinācijas sakramenta iedarbīgums

Darboties Kristus-Galvas personā: 1142, 1548.
Diakoni saņem spēju kalpot Dieva tautai: 1588.
Kļūt līdzīgam Kristum-Priesterim: 1585.
Ordinācijas neizdzēšamais zīmogs: 1121, 1582-1583.
Ordinētā kalpotāja necienīgums neliedz Kristum darboties: 1584.
Spēja darboties kā Kristus pārstāvim: 1581.
Spēka žēlastība bīskapam: 1586.
Spēka žēlastība priesterim: 1587.
Vara piedot grēkus: 1461.

Ordinācijas sakramenta svinēšana

Bīskaps ordinē: 1576.
Iesvētīšanas zīmes: 1538.
Svinēšanas vieta un laiks: 1572.
Triju pakāpju svinēšanas rits: 1573-1574.

Ordinācijas sakramenta trīs pakāpes

1536, 1554.
Episkopāts, sk. bīskaps.
Apustuļu sūtības tālāknodošana: 1556.
Iesvētīšanā saņem svētdarīšanas, mācīšanas un pārvaldīšanas funkciju: 1558.
Ordinācijas sakramenta pilnība: 1557.
Romas bīskapa atļauja - nepieciešama likumīgai bīskapa ordinācijai: 1559.
Prezbiterāts, sk. priesteris (presbyter, sacerdos).
Iecelts prezbitera kārtā: 1568.
Neizdzēšamais zīmogs: 1563.
Ordinētais kalpojums tiek nodots tālāk caur bīskapiem: 1562.
Paklausības bīskapam solījuma nozīme: 1567.
Prezbiterāts tiek piešķirts tikai pēc iniciācijas sakramentu saņemšanas: 1563.
Priesteri - līdzdalīgi Kristus universālajā sūtībā: 1565.
Priesteru sūtības nozīme: 1564.
Svaidīšana: 1563.
Diakonāts, sk. diakons.
Diakons - pakārtots bīskapa kalpojumam: 1569.
Neizdzēšamais zīmogs: 1570.
Tikai bīskaps uzliek rokas: 1569.

Orgānu pārstādīšana (transplantatio organorum)

2296.

Ortodoksās Baznīcas (Ecclesiæ orthodoxæ)

"Credo" un ortodoksās Baznīcas: 247.
Vienība starp katolisko Baznīcu un ortodoksajām Baznīcām: 836.

Ortodoksi (orthodoxia)

sk. ortodoksās Baznīcas.

P

Paaugstināšana

sk. pacelšanās.

Pacelšanās [paaugstināšana] (elevatio)

Dvēseles pacelšanās pie Dieva: 2098, 2559.
Krusta paaugstināšana: 662.

Pacietība (patientia)

Dieva pacietība: 2822.
"Mīlestība ir pacietīga": 1825.
Pacietība ģimenē: 2219.
Pacietība - Gara auglis: 736, 1832.
Panest ar pacietību - garīgas žēlsirdības darbs: 2447.
Ticības pacietība un lūgšana: 2613.

Padoms (concilium) kā Svētā Gara dāvana

1303, 1831.

Pagāni (pagani)

522, 528, 781.

Paklausība (obœdientia)

Jaunavas Marijas paklausība: 148, 494, 511.
Kristīto paklausība viņu aicinājumam: 1269.
Kristus paklausība: 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009.
Paklausība kā dēla cieņa pret tēvu: 2216-2217, 2251.
Paklausība kā evaņģēliskais padoms: 915, 2053.
Paklausība pieņemtajiem likumiem: 2240.
Paklausība sirdsapziņai: 1790.
Paklausība un brīvība: 1733.
Paklausība un grēks: 1850, 1862, 2515.
Paklausības pienākums: 1900.
Priesteru paklausība: 1567.
Ticības paklausība: 143, 144-149, 1831, 2087, 2098, 2135, 2340, 2716, 2825.

Pakļaušanās (submissio)

sk. pakļautība (submissio).

Pakļautība [pakļaušanās] (submissio)

Atsacīšanās no pakļautības pāvestam (shizma): 2089.
Cilvēka pakļaušanās likumīgai varai: 2239-2240.
Cilvēka pakļautība Dievam: 154, 341, 396, 1955.

Palīdzība / palīdzēt [piedalīšanās] (assistentia / assistere)

Diakonu piedalīšanās liturģijā: 1369, 1570.
Dievišķā palīdzība Baznīcas virsganam un bīskapiem: 892.
Eņģeļu palīdzība cilvēkam: 332, 335.
Kunga palīdzība slimajiem: 1520.
Palīdzība ģimenei: 2211.
Piedalīšanās liturģijā: 2178, 2180.
Sociālā palīdzība slimajiem: 2288.
Svētā Gara palīdzība: 86, 94, 688, 2182, 2422.

Paļāvība (fiducia)

Cilvēka paļāvība uz Dievu: 301, 304, 2086, 2115, 2119, 2828, 2836, 2861.
Meli - uzticības starp cilvēkiem graušana: 2486.
Paļāvība uz Dieva apredzību: 2115, 2547.
Paļāvība uz Dieva Vārdu: 215.

Paradīze (paradisus)

sk. debesis.
Cilvēka atgriešanās paradīzē: 736.
Paradīze Dieva nodomā: 1721.
Paradīzes nozīme: 1027.
Pirmais cilvēks paradīzē: 374-379, 1023.

Paraklēts (Paracletus)

sk. Svētais Gars.

Parbaudījums(i) (probatio / nes)

Atšķirība starp pārbaudījumu un kārdinājumu: 2847.
Baznīcas galīgais pārbaudījums: 675-677.
Baznīcas pilnību sasniedz, ejot caur lieliem pārbaudījumiem: 769.
Cerība - prieka avots pārbaudījumos: 1820.
Izturēt pārbaudījumos: 901, 1508.
Jēzus - sātana pārbaudīts: 538, 2119.
Spēks, lai izturētu pārbaudījumus: 1808.
Ticība - pakļauta pārbaudījumiem: 164, 272.

Pārbaudījums(i) (tribulatio / nes)

Kalna svētības - palīdzība pārbaudījumos: 1717.
Pārbaudījums - nepieciešams, lai ienāktu Dieva valstībā: 556.
Pārbaudījums un bērna paļāvība: 2734.
Pārbaudījums un cerība: 1168.
Pārbaudījums un stiprums: 1808.

Pārdabisks (supernaturalis)

Cilvēka pārdabiskais mērķis: 367.
Dievišķie tikumi un pārdabiskie akti: 1812-1813, 1840-1841.
Pārdabiskā komūnija: 950.
Pārdabiskā svētlaime: 1722, 1727.
Pārdabiskais aicinājums uz mūžīgo dzīvi: 1998.
Ticība kā pārdabisks tikums: 153, 179.
Ticības pārdabiskā izpratne (sensus): 91-93.

Pārdomas (reflexio)

sk. apcere.
Pārdomas lūgšanas laikā: 2708.
Personisko pārdomu svarīgums: 1779.

Pārkāpums (transgressio)

Baušļu pārkāpšana: 2069.
Grēks kā pārkāpums: 1849.

Pārliecināt atteikties (dissuasio) no kara

2315.

Parūsija [Kristus otrreizējā atnākšana] (parusia)

1001, sk. laiku piepildījums.

Pasaule (mundus)

Attiecības starp cilvēku un pasauli: 373, 377.
Attiecības starp Dievu un pasauli: 212, 300.
Baznīca - sūtīta visā pasaulē: 782, 863, 2105.
Dieva apredzība darbojas pasaulē: 303, 395.
Jaunā un atjaunotā pasaule: 655, 670, 916, 1042-1050.
Kristus - pasaules Pestītājs: 457-448, 608, 728, 1355.
Pasaule paver "ceļus", lai pazītu Dievu: 31-34.
Pasaule un grēks: 310, 402, 408, 2844, 2852-2854.
Pasaule un radīšana: 216, 295, 325, 327, 337-349, 760, sk. radīšana, radība / radītais un Dievs: Visuma un cilvēka Radītājs.
Pasaules izcelsme: 284-285.
Pasaules liktenis: 314, 769, 1001, 1046, 1680.
Pasaules mērķis: 681, 1001, 1243.
Pieķerties šīszemes labumiem - ar mērenību: 2545, 2548.
Rūpes par pasaules labumu un pestīšanu: 799, 909, 928, 1941, 2044, 2438.
Samierinātā un atkalapvienotā pasaule: 620, 2748.
Trešā pasaule: 2440.

Pasha [Lieldienas] (Pascha)

Baznīcas galīgā Pasha: 677.
Pashas piepildīšanās Dieva valstībā: 1403.
Euharistija - Kristus Pashas piemiņa: 1340, 1362-1366.
Jūdu Pashas nozīme: 1363.
Kā pashu svin kristieši un jūdi: 1096.
Kristiešu galīgā Pasha: 1680-1683.
Kristum ticīgo vienība Kristus Pashā: 793.
Kristus Pashas augļi: 1225, 1449.
Kristus Pashas piepildījums: 731.
Lieldienu notikums: 640.
Pashas apzīmējumi: 1169.
Pashas galīgā piepildīšanās: 1096, 1164.
Pashas svinēšanas diena: 1170.

Pashas mielasts (Convivium Paschale)

1323.

Pasludināšana (annuntiatio)

sk . Marija un eņģelis.
Ar pasludināšanu iesākās pēdējie laiki: 484.
Dieva dotais vārds "Jēzus" pasludināšanas brīdī: 430.
Marijas lūgšana un pasludināšana: 2617.
Marijas mātišķība un pasludināšana: 969, 2674.
Marijas piekrišana pasludināšanas brīdī: 973.
Pasludināšanas brīdī eņģelis Mariju sveicina kā "žēlastības pilno": 490.
Pasludināšanas svētku diena: 1171.

Pastorāls (pastoralis)

Bīskapiem uzticētā pastorālā pārvaldīšanas funkcija: 886, 896, 927, 1560.
Dieva Vārds - pastorālās sludināšanas barība: 132.
Draudzes pastorālā aprūpe: 2179.
Jaukto laulību kopējā pastorālā aprūpe: 1636.
Maģistērija pastorālā funkcija: 890.
Nepieciešama pastorālā gudrība, lai atbalstītu un veicinātu tautas reliģiozitāti: 1676.
Pastorālās misijas mērķis: 857.

Pašnāvība (suicidium)

2280-2283, 2325.

Pateicība (gratitudo)

Cilvēku pateicība Dievam: 1148, 1334, 1360, 1418, 2062, 2097, 2099.
Cilvēku pateicība Kristum: 1418.
Cilvēku pateicība tuvākajiem: 1648, 1900, 2199, 2215, 2218, 2220.

Pateicības lūgšana [akts] (gratiarum actio)

sk. žēlastība: pateicības lūgšana.

Patiesība (veritas)

2468, 2505.
Baznīcas maģistērijs kalpo patiesībai: 890.
Cilvēks dabiski tiecas pēc patiesības: 2467.
Dieva iedvesmotās grāmatas māca patiesību: 107, 110, 136.
Dievs kā Patiesība: 144, 214, 215-217, 2465.
Dzīvot patiesībā: 2465-2470, 2504-2505.
Galīgā patiesība ir nodota tālāk Jaunajā Derībā: 124.
Grēki pret patiesību: 2464, 2475-2487, 2509.
Izprast un nodot tālāk atklāto patiesību: 91, 94.
Jānosoda valstis, kas falsificē patiesību: 2499.
Jēzus augšāmcelšanās - augstākā ticības patiesība: 638.
Jēzus - "ceļš, patiesība un dzīvība": 2614.
"Liecināt par patiesību": 2471-2473, 2506.
Meklēt patiesību: 1260, 1954, 1960, 2104.
Nevērība pret atklāto patiesību un atsacīšanās no tās: 2089.
Patiesība atbrīvo: 1741.
Patiesība attiecībās ar citiem: 2464, 2469.
Patiesība - pestīšanas līdzeklis: 851.
Patiesība, skaistums un sakrālā māksla: 2500-2503.
Patiesības definīcija: 2468, 2505.
Patiesības hierarhija: 90, 234.
Respektēt patiesību: 2488-2492, 2511.
Saziņas līdzekļi un patiesība: 2497, 2499, 2512.
Simbols - galveno ticības patiesību kopsavilkums: 188.
Svētais Gars vada uz patiesību: 243, 2625.
Ticība kā patiesības pieņemšana: 150.
Tiesības uz patiesības atklāšanu: 2488-2492, 2510.
Vienīgi Dievā cilvēks atradīs patiesību un laimi: 27.
Zvērests un patiesība: 2151, 2164.

Patriarhi (patriarchæ)

Jūdu tautas patriarhi: 839.
Patriarhi - Baznīcas saknes: 755.
Patriarhu godināšana Vecajā Derībā: 61.

Pāvests (Summus Pontifex): 882.

Bīskapu kolēģija un pāvests: 880-887, 895, 1559.
Dieva palīdzība pāvestam: 892.
Mēs esam vienoti ar pāvestu ikvienā Euharistijas svinēšanā: 1369.
Pāvesta funkcijas, vara un autoritāte: 100, 882, 892, 937, 1463, 2034.
Pāvesta nemaldība: 891.

Pazemība (humilitas)

"Nabadzība garā" - pazemība: 2546.
Pazemība - lūgšanas pamats: 2559, 2631.
Pazemība - nepieciešama lūgšanai: 2713.

Pazīšana [zināšana] (cognitio)

Kā cilvēks pazīst Dievu: 31-38, 40, 50, 158, 261, 286, 356, 2197, 2614.
Kā cilvēks pazīst Kristu: 428-429, 471-474, 1792, 2708, 2715.
Pazīt labo un ļauno: 396, 1734.
Pazīt patiesību: Katoliskās Baznīcas katehisma prologs, 74, 94, 851, 2822.
Pazīt radību kā Dieva dāvanu: 216, 283, 287.
Pazīt radīto un neradīto: 2500.
Pazīt ticību un katehismu: 23, 186.
Zināšana un grēka apziņa: 708, 1859.

Pazudināšana

sk. nosodīšana.

Peļņa no aizdevumiem (usura)

2269, 2449.

Persona sk. cilvēks un sabiedrība.

Atšķirības starp personām: 1946.
Cilvēka persona - lemta mūžīgai svētlaimei: 1703.
Cilvēka personas transcendentās īpašības: 1295, 2245.
Darbs un persona: 2428.
Persona kā Dieva attēls: 1730.
Persona kā Svētā Gara templis: 364.
Persona un kopējais labums: 1738, 1905, 1912-1913.
Persona un sabiedrība: 1878-1889, 1929.
Persona un saziņas līdzekļi: 2492, 2494.
Personas identitāte: 203, 2158.
Personas integritāte: 2338-2345.
Personas respektēšana un zinātniskie pētījumi: 2292-2296.
Personas respektēšana: 1907, 1929-1933, 2212, 2297-2298, 2477, 2479, 2524.
Personas spējas: 1704.
Personas struktūra: 362.
Personu tiesības un pienākumi: 1738, 2070, 2108, 2270, 2273.
Personu un viņu labumu respektēšana: 2407-2418.
Seksualitāte un persona: 2332, 2337.
Valsts un persona: 2237.

Dievišķās Personas (Personæ divinæ)

sk. Trīsvienība.
Attiecības starp Personām: 255.
Dievs Tēvs - Trīsvienības pirmā Persona: 198.
Kristus - Trīsvienības otrā Persona: 466, 468, 470, 473, 477, 481, 483, 626.
Personu dabas vienība: 202, 253.
Personu izšķiršana: 254, 266, 689.
Personu rīcība atklāj Viņu īpašības: 258, 267.
Svētais Gars - Trīsvienības trešā Persona: 245, 684-686, 731.
Vārda "persona" nozīme, runājot par Trīsvienību: 252.

Personas cieņa

Cilvēka personas cieņa: 1700-1876.
Cilvēka personas cieņas prasības: 1780, 1930, 1938, 1944, 2339, 2467.
Eitanāzija un cilvēka personas cieņa: 2277, 2324.
Eksperimenti ar cilvēkiem un personas cieņa: 2295.
Grēks un personas cieņa: 1487, 2261, 2320, 2353, 2414.
Iejaukšanās ģenētiskajā kodā un personas cieņa: 2275.
Mākslīgā apsēklošana un personas cieņa: 2377.
Personas cieņa un reliģiskā brīvība: 1738, 1747, 2106.
Personas cieņa un sociālā taisnība: 1911, 1913, 1926, 1929, 1938, 2213, 2238, 2402.
Personas cieņas pamats: 225, 357, 1700, 1730, 1934, 2126.
Personas cieņas respektēšana: 1935, 2158, 2235, 2267, 2297, 2304.
Pornogrāfija, prostitūcija, izvarošana un personas cieņa: 2354-2356.

Persona tās veselumā [personas integritāte] (integritas personæ)

2273-2275, 2295, 2297-2298, 2338-2345, 2356, 2389.

Pestīšana (redemptio)

Baznīca - visu cilvēku pestīšanas instruments: 776.
Kristus dzīve - pestīšanas noslēpums: 517, 635, 1067.
Kristus nāve - upuris, kas nes pestīšanu: 613, 616.
Marija kalpo pestīšanas noslēpumam: 494, 508.
Pestīšana "daudziem": 605.
Pestīšana - izprotama tikai ticībā: 573.
Pestīšana - kristīgās vēsts centrā: 571, 601.
Pestīšanas darba ietvari: 634.
Pestīšanas pasludināšana un apsolījums: 55, 64, 601.

Pestīšana (salus)

Baznīca - pestīšanas universālais līdzeklis un sakraments: 776, 780, 816.
Baznīcas kalpojums - cilvēka pestīšanas labā: 874.
Cerība uz pestīšanu Izraēlī: 64.
Cerība uz pestīšanu: 2091.
Cilvēka brīvība un pestīšana: 1739-1742.
Cilvēkam pestīšana ir vajadzīga: 1949, 2448.
Dabisko likumu ievērošana nepieciešama pestīšanai: 2036.
Dievs grib, lai visi tiktu pestīti: 851.
Dievs sagatavo cilvēka pestīšanu: 54, 56, 218, 431, 781, 1058, 2275.
Eņģeļi - dievišķā pestīšanas nodoma vēstneši: 331-332.
Jaunavas Marijas līdzdarbība cilvēku pestīšanā: 511, 969.
Kristība - nepieciešama pestīšanai: 1256-1257, 1277.
Kristus atnākšana cilvēka pestīšanas dēļ: 456-457, 519, 1019.
Lūgties par pestīšanu: 2744.
Morālo lēmumu nozīme pestīšanā: 1696.
Nav pestīšanas bez Kristības: 1259, 1261.
Nelabais pretojas pestīšanas darbam: 2851.
Palīdzība dvēseles pestīšanā: 95.
Pāvils vispārējam grēka postam pretnostata universālo pestīšanu: 402.
Personas un sabiedrības pestīšana - saistīta ar laulāto laimi: 1603-2250.
Pestīšana nāk vienīgi no Dieva: 169, 620.
Pestīšana un svēto komūnija-sadraudzība: 1477.
Pestīšanas dāvana - nodota caur Kristu: 1811.
"Pestīšanas ekonomija (norise)": 1066.
Pestīšanas līdzekļi: 830, 980.
Pestīšanas sūtība, kas uzticēta priesteriem: 1565.
Pestīt savu dvēseli: 1889.
Sakramenti - nepieciešami pestīšanai: 1129.
Svētie Raksti - cilvēka pestīšanai: 107, 122.
Ticības kalpojums un liecība - nepieciešama pestīšanai: 1816.
Upuris uz krusta - cilvēka pestīšanai: 600-602, 617.
Visiem nepieciešama pestīšana: 588.
Viss ir pakārtots cilvēka pestīšanai: 313.

Pestīšanas norise [ekonomija] (œconomia salutis)

Atklāsmes norise - notikumos un vārdos: 1103.
Dievišķās pestīšanas kārtības mērķi: 122, 260.
Draudi, vērsti pret dievišķo pestīšanas kārtību: 57.
Likuma un žēlastības ekonomija atbrīvo cilvēka sirdi: 2541.
Lūgšana un pestīšanas norise: 2850.
Pestīšanas norises galīgais raksturs: 66.
Pestīšanas norises sākums: 56, 489, 705.
Radīšanas un pestīšanas norise Jēzus lūgšanā: 2604, 2606, 2746, 2758.
Sakramenti pestīšanas kārtībā: 1076-1209, sk. sakraments(i).
Visa pestīšanas norise - trīs dievišķo Personu darbs: 258-259, 1066.

Pestīšanas vēsture (historia salutis) (svētā vēsture)

Eņģeļi pestīšanas vēsturē: 332.
Izraēlis pestīšanas vēsturē: 431.
Jēzus atkalapvieno (rekapitulē) pestīšanas vēsturi: 430, 668.
Liturģija un pestīšanas vēstures notikumi: 1103.
Pestīšanas vēstures sākums: 280, 1080.

Pestīšanu nesošie notikumi (eventus salvifici)

Atklāsme - pestīšanu nesošajos notikumos un vārdos: 53, 1103, 2651.
Dieva svētība atklājas notikumos, kas izraisa izbrīnu un nes pestīšanu: 1081.
Liturģija - notikumu, kas nesuši pestīšanu, piemiņa: 1093, 1095, 1217.
Notikumi, kas atklāj Kristus godību, un to sekas: 126.
Pestīšanu nesošie notikumi - klātesoši liturģijā: 1104.
Psalmi un pestīšanu nesošo notikumu piemiņa: 2586.

Pestītājs (Redemptor sk. Kristus.

Pestītājs [glābējs] (salvator)

sk. Kristus: apzīmējumi.
Jēzus - cilvēku Pestītājs: 389, 457, 594, 2812.

Pēteris (apustulis) (Petrus)

Pētera funkcijas: 552, 642, 881.
Pētera liegšanās un atgriešanās: 1429, 1851.
Pētera ticība uz Kristu: 153, 424, 440, 442.
Pēteris - apustuļu galva: 552, 765, 880-881.
Pēteris - Kristus augšāmcelšanās liecinieks: 641-642.
Romas bīskaps, sk. Romas bīskaps.

Pieaugušie (adulti)

Pieauguši bērni un ģimenes dzīve: 2214, 2218, 2230.
Pieaugušo ievadīšana kristīgajā dzīvē: 1233, 1247, sk. ievadīšana kristīgajā dzīvē.
Pieaugušo katehēze: 5, 2688.
Pieaugušo katehumenāts: 1232, 1233.
Pieaugušo Kristība: 1247.

Piedalīšanās (assistentia)

sk. palīdzība.

Piederība (pertinentia)

Piederība Kristum: 1272, 1296, 2182.
Piederības Baznīcai izjūta: 1309.

Piedošana (venia)

sk. gandarīšana un izlīgšana.
Atgriešanās un piedošana: 2608.
Dažādi līdzekļi, lai saņemtu piedošanu: 1434, 1437, 1452.
Dieva piedošana - Viņa visvarenības zīme: 277.
Dieva žēlastība - piedošanas avots: 2010.
Ģimene - skola, kur mācās piedot: 1647, 2227.
Grēku piedošanas augļi: 1443, 1473.
Nevar piedot zaimus pret Svēto Garu: 1864.
Piedot tiem, kas mums pāridarījuši: 2840, 2845.
Prasīt piedošanu lūgšanā: 1425, 2631, 2838-2845.
Sakramenti - līdzekļi, lai saņemtu piedošanu: 987, 2839.
Var piedot visus grēkus: 982.
Vara piedot: 981.
Vienīgi Dievs var piedot: 1441.

Piekrišana (obsequium)

Piekrist ticības maģistērija definīcijām: 891.
Reliģiska dvēseles piekrišana maģistērija parastajai mācībai: 892.

Piekrišana [pieņemšana] (adhæsio)

Jēzus, kas pieņem Tēva nodomu: 566, 2600, 2603, 2620.
Marijas piekrišana Tēva gribai: 967.
Ticība, kas pieņem Baznīcas dogmas: 88.
Ticība, kas pieņem Dievu: 150, 176, 1098, 1102, 2609, 1730, 2716.

Pielūgsme [adorācija] (adoratio)

Eņģeļi pielūdz cilvēktapušo Vārdu: 333.
Pielūgsme kā galvenais reliģijas tikuma akts: 2096, 2628, sk. Dievs.
Pielūgt Dievu: 2096.
Sakrālā māksla un pielūgsme: 2502.
Svētība un pielūgsme: 2626.

Piemērs (exemplum)

Apustuļu piemērs: 76.
Bīskapu piemērs, lai svētdarītu Baznīcu: 893-894.
Jēzus piemērs, kuram jāseko: 83, 520, 564, 618, 1011, 1351, 1694, 2470, 2722, 2862.
Labais piemērs - kristiešu pienākums: 2188, 2472.
Svēto piemērs: 1173, 1195, 1697, 2683.
Ticīgo sliktais piemērs un tā sekas: 29, 1792.
Vecāku piemērs viņu bērniem: 1632, 1656, 2223.

Piemiņa (memoria)

Dieva vareno darbu piemiņa: 1103.
Eņģeļu piemiņa: 335.
Jēzus Kristus un Viņa Upura piemiņa: 1333, 1341-1344, 1394.
Kristus ciešanu un augšāmcelšanās piemiņa: 1163, 1167, 1354.
Mirušo piemiņa: 958, 1032.
Radīšanas piemiņa: 2169.
Svētais Gars kā Baznīcas dzīvā atmiņa: 1099.
Svēto piemiņa: 957, 1173, 1195.

Piemiņa (memoriale)

Euharistija kā Jēzus nāves un augšāmcelšanās piemiņa: 611, 1167, 1330, 1358, 1362-1372, 1382.
Jēzus iedibina savas brīvprātīgās upurēšanās piemiņu: 610, 1323, 1337.
Liturģija kā pestīšanas noslēpuma piemiņa: 1099.
Vecās derības pestīšanas notikumu piemiņa: 1093, 2170.

Pienākums (obligatio)

sk. uzdevums.
Atbrīvošana no pienākumiem, kas saistīti ar ordināciju: 1583.
Cieņa pret radību un pienākumi pret nākamajām paaudzēm: 2456.
Konsekrēto pienākumi: 931.
Laju pienākums veltīt sevi apustulātam: 900.
Pienākumi, kkurus nosaka baušļi: 2072.
Pienākums aizstāvēt valsti: 2310.
Pienākums atbildēt uz Dieva mīlestību: 2093.
Pienākums ievērot evaņģēliskos padomus: 915.
Pienākums izsūdzēt grēkus: 1457.
Pienākums meklēt patiesību un to pieņemt: 2467, 2497.
Pienākums piedalīties liturģijā svētdienā un svinamajās dienās: 1389, 2180-2183.
Pienākums rūpēties par Baznīcas materiālajām vajadzībām: 2043.
Pienākums saglabāt laulības vienību un nešķiramību: 2364.
Pienākums svētīt svētdienas un svinamās dienas: 2187.
Pienākums uzlabot institūcijas un dzīves apstākļus: 1888.
Taisnības pienākums: 2412, 2439, 2446.
Ticības paklausības pienākums: 2086-2087.

Pienākums (officium)

Atšķirība starp pilsoņu un Kristum ticīgo tiesībām un pienākumiem: 912.
Attīstība - visu sociālo pienākumu kopsavilkums: 1908.
Bērnu pienākumi: 2214-2220.
Dabiskais likums kā pienākumu pamats: 1956, 1978.
Dekalogs kā gaisma, kas atklāj būtiskākos pienākumus: 2070, 2072.
Likumīgas aizstāvēšanās pienākums: 2265-2266, 2321.
Nāciju solidaritātes pienākums: 2439.
Pienākumi pret ģimeni: 2211.
Pienākums aizstāvēt valsti: 2310.
Pienākums cienīt cilvēka personu: 1907, 2432.
Pienākums cienīt cita cilvēka brīvību: 1738.
Pienākums iesaistīties sabiedriskajā dzīvē: 1913, 1916.
Pienākums kalpot patiesībai informācijas jomā: 2497.
Pienākums ļaut pilsoņiem īstenot savu aicinājumu: 1907.
Pienākums nosodīt to, kas grauj cilvēka cieņu un kopējo labumu: 2238.
Pienākums paklausīt priekšniecībai: 1900.
Pienākums reglamentēt ieroču ražošanu un tirdzniecību: 2316.
Pienākums regulēt tiesības uz privātīpašumu: 2406.
Pienākums strādāt: 2427.
Pienākums uzlabot dzīves apstākļus: 1926.
Pilsoņu pienākumi: 2238-2243.
Sabiedrisko autoritāšu pienākumi: 2235-2237, 2498.
Vecāku pienākumi: 2221-2231.

Pieņemšana / pieņemt (acceptatio / accipere)

Cilvēks pieņem Dieva dzīvi: 505.
Evaņģēlija pieņemšana un ievadīšana kristīgajā dzīvē: 1229, 1247.
"Kas jūs pieņem, tas pieņem mani": 858.
Marija pieņem: 148, 502, 2617.
Pieņemt bērnu aicinājumu: 2233.
Pieņemt Dieva mīlestību: 2712, 2792.
Pieņemt Dieva Vārdu 839, 1719, 2030, 2086, 2835.
Pieņemt Dieva žēlastību: 2001.
Pieņemt Dieva žēlsirdību: 1847, 1991.
Pieņemt homoseksuālistus: 2358.
Pieņemt Jēzus vārdus: 528, 543, 764, 1967, 2835.
Pieņemt nabagus: 2449.
Pieņemt piedošanu: 1989.
Pieņemt sveštautiešus: 2241.
Pieņemt ticībā Atklāsmi: 35, 99.
Pieņemt tuvāko: 2519.
Pieņemt žēlastību: 678, 682.

Pieņemšana (adhæsio)

sk. piekrišana.

Pieņemt par bērnu (adoptio)

Būdami pieņemti par bērniem, cilvēki kļūst Dieva bērni: 257, 1077.
Būdami pieņemti par Dieva bērniem, cilvēki kļūst Kristus līdzmantinieki: 2009.
Cilvēks ir pieņemts par bērnu caur Jēzu Kristu: 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825.
Dieva nodoms, pieņemot cilvēkus par saviem bērniem: 270, 2782.
Dievs ir brīvs, kad Viņš piešķir pieņemtā bērna stāvokli: 52, 257, 1996.
Dievs piešķir pieņemtā bērna stāvokli caur sakramentiem: 537, 1129, 1197, 1265, 1279.
Ko saņem pieņemtais bērns: 654, 1709, 2784.
Kristus nav pieņemts Dēls: 2673, 2717, 2740, 2745, 2766.
Pieņemt ģimenē pamestos bērnus: 2379.
Pieņemtais Dieva bērns un mūžīgās svētlaimes mantojums: 1, 294.
Pieņemti par bērniem pēc Dieva nodoma: 1, 52, 257.

Piepildījums (adimpletio)

Augšāmcelšanās un cerības piepildījums: 992.
Marija un Dieva vārdu piepildījums: 148-149. 2676.
Taisnības prasību izpildīšana: 2411.
Vecās derības piepildījums: 580.

Piepildījums [piepildīšanās] (consummatio)

sk. piepildījums (adimpletio).
Apsolījuma par jaunām debesīm un jaunu zemi piepildījums: 1045.
Atklāsmes piepildījums Kristū: 67, 75, 134, 561, 652, 729.
Baznīcas piepildījums: 759, 769, 778, 1042.
Cerības uz Mesijas atnākšanu piepildīšanās: 676.
Cilvēka cieņas piepildījums aicinājumā uz svētlaimi: 1700.
Dieva darba piepildījums Kristū: 2749.
Dieva gribas piepildīšanās un lūgšana: 2750, 2857.
Dieva nodoma piepildīšanās: 686.
Dieva vārdu piepildīšanās Marijā: 484, 497, 2676.
Euharistija kā vecās derības upuru piepildījums: 1330.
Kristus lūgšana un laiku piepildījums: 2749.
Labā pilnīgais piepildījums pasaules beigās: 681.
Laulāto piekrišanas piepildījums: 1627, 2366.
Likuma piepildījums Kristū: 577, 580-582, 592.
Likuma piepildījums mīlestībā: 1706, 1829, 2055, 2196.
Pestīšanas noslēpums un tā piepildījums: 1107.
Radīšanas piepildījums augšāmcelšanās notikumā: 1015.
Radīšanas piepildījums septītajā dienā: 345.
Svētdiena kā sabata piepildījums: 2175-2176.
Vecā likuma piepildījums: 1967-1968, 1984, 2053.
Vecās Derības pirmtēlu piepildīšanās: 1093, 1152, 1544.
Vēsture un radības piepildījums Kristū: 668.

Pieredze (experientia)

Biktstēva pieredze cilvēciskās dzīves jautājumos: 1466.
Cilvēciskā vājuma pieredze: 1550.
Garīgā vadītāja pieredze: 2690.
Kristīgas dzīves pieredze: 6, 2038.
Ļaunuma pieredze: 272, 1606.
Pieredzes un laikmeta zīmju interpretācija: 1788.

Piesaukšana (invocatio)

Dieva piesaukšana: 431, 1105, 2154, 2807.
Kristus piesaukšana: 2665, 2667-2668.
Okulto spēku piesaukšana: 2117.
Svētā Gara piesaukšana: 1333.
Trīsvienības piesaukšana: 1278.

Pieskaitāmība (imputabilitas)

Rīcības un vainas pieskaitāmība: 1735, 1860, 2125, 2355.

Pilnība (perfectio)

Ceļš uz pilnību: 2015.
Cilvēka tikumi un pilnība: 1804.
Dievs - visas pilnības pilnība: 41, 213, 370.
Gribas un sirds tieksme morālajā pilnībā: 1770, 1775.
Kristus - ceļš uz pilnību: 1953.
Marijas un Baznīcas pilnība: 829.
Mīlestība - "pilnības saite": 1827.
Pilnība - Svētā Gara auglis: 1832.
Pilnība, kas jāatrod, meklējot patieso un labo: 1704.
Pilnība, kas jāsasniedz Kristum ticīgajiem: 825, 1709, 2013, 2028.
Radības pilnība: 302, 310.
Radību pilnība: 41, 330, 339.
Vīrietis un sieviete atspoguļo Dieva pilnību: 370.

Pilnība (plenitudo)

Dieva valstības pilnība: 1042.
Evaņģēliskie padomi kā mīlestības pilnība: 1974.
Kristīgās dzīves pilnība: 5, 2013.
Kristus - Atklāsmes vidutājs un pilnība: 65-67.
Kristus - morāliskā likuma pilnība: 1953.
Kristus pilnība: 423, 515.
Laiku piepildījums: 422, 484, 717-730, 744, 2598-2619.
Lūgšana, laikiem piepildoties: 2598-2619.
Mīlestība - Likuma piepildījums: 2055.
Pestīšanas līdzekļu pilnība: 824.

Pilsēta (civitas)

Svētā pilsēta un Baznīca: 756, 1198.
Svētā pilsēta un cerība: 2016.
Svētā pilsēta un Dieva valstības piepildījums: 1045.
Svētā pilsēta un liturģija: 1090.
Šīszemes pilsēta un ateisms: 2124.

Pilsoņi (cives)

Autoritāte un pilsoņi: 1901, 2242.
Baznīca un pilsoņi: 2245.
Darbs un pilsoņi: 2433.
Demogrāfija, valsts un pilsoņi: 2372.
Izlīdzinājuma taisnība un pilsoņi: 2411.
Kari un pilsoņi: 2308.
Kopējais labums un pilsoņi: 1910.
Kristieši - debesu pilsoņi: 2796.
Militārais dienests un pilsoņi: 2310.
Pienākumi un pilsoņi: 1915, 2238-2240, 2255.
Reliģijas brīvība un pilsoņi: 2107.
Sabiedriskā dzīve un pilsoņi: 1915.
Sabiedrība un pilsoņu veselība: 2288.
Sabiedrība, attiecības un pilsoņi: 2212-2213.
Svētdienas svinēšana - pilsoņu tiesības: 2187.
Tēvzeme un pilsoņi: 2199.
Tiesības un pilsoņi: 2273.

Pirmgrēks (peccatum originale)

Kapēc Dievs pieļāva pirmgrēku: 412.
Mācības par pirmgrēku nozīme: 389.
Nepaklausība kā pirmgrēka cēlonis: 215, 397-398.
Pirmgrēka tālāknodošana visiem cilvēkiem: 404.
Pirmgrēks kā cilvēka brīvības pārbaudījums: 396.
Pirmgrēks kā ticības patiesība: 388-389.
Stāsts par pirmgrēku: 390.

Pirmgrēka sekas

Grūtības pazīt Dievu: 37.
Ļaunuma invāzija: 401.
Sakotnējās svētuma žēlastības zaudēšana: 399.
Sekas cilvēces vēsturē: 402-406, 1250, 1607, 1609, 1707, 2259, 2515.
Visa pasaule ir nelabā varā: 409.

Pirmie augļi (primitiæ)

Austrumzemju gudrie kā pirmie augļi, ko nes pagānu tautu: 528.
Kristus kā pirmais starp mirušajiem: 655.
Marija - Baznīcas pirmais auglis: 972.
Svētā Gara augļi kā mūžīgās godības pirmie augļi: 1832.

Pirmtēls(i) (præfiguratio / nes)

Euharistijas pirmtēls: 1335.
Kristības pirmtēls Vecajā Derībā: 1217-1222.
Priesterības pirmtēls Vecajā Derībā: 1544.
Vecās Derības pirmtēli: 1223.

Plūdi (diluvium) - Kristības pirmtēls

1094, 1219.

Politiskais (politicus)

Atšķirība starp kalpošanu Dievam un kalpošanu politiskai kopienai: 2242.
Baznīcas morālais spriedums politiskajos jautājumos: 2246.
Cilvēka tiesības un politiskā vara: 2273.
Lūgšana par politisko varu: 1900.
Politiskā kopiena un Baznīca: 2244-2246.
Politiskā valdīšana pār sabiedrisko domu: 2499.
Politiskās iekārtas un kopējais labums: 1901-1904, 2237.
Politiskās varas robežas: 1923.
Pretošanās politiskajai varai, kas apspiež: 2243.
Ticīgo laju ieguldījums politikā: 899, 2442.

Pornogrāfija (pornographia)

2211, 2354, 2396.

Prāts (intellectus)

Prāts - Svētā Gara dāvana: 1303, 1831.

Prāts (intelligentia)

Cilvēka prāta izpausmes: 2501.
Cilvēka prāts - Dieva dāvana: 283.
Garīgā izpratne: 1095, 1101.
Prāts un cilvēka tikumi: 1804.
Prāts un dabiskais likums: 1955.
Prāts un ticība: 89, 143, 154, 156-159, 299.

Prāts (ratio)

sk. saprāts.

Pravietis(ši) (propheta / æ)

Elijs - praviešu tēvs: 2582.
Izraēļa praviešu uzdevums un sūtība: 64, 201, 522, 762, 1964, 2581, 2595.
Jānis Kristītājs - pēdējais pravietis: 523, 719.
Pravieši kā Dieva mīlestības liecinieki Izraēlim: 218.
Pravieši kā Dieva taisnības liecinieki: 2543.
Pravieši nosoda: 2100, 2380.
Pravieši un Mesijas pasludināšana: 522, 555, 702.
Praviešu lūgšanas nozīme un svarīgums: 2584.
Svētā Gara darbība caur praviešiem: 243.

Pravietojums (prophetia)

Pavietojumi par cietēju Kalpu: 601.
Pravietojumi kā dāvana: 2004.
Pravietojumi par tempļa nopostīšanu: 585.

Predestinācija (prædestinatio)

sk. iepriekšnolemtība.

Pretapaugļošanās līdzekļi (contraconceptio)

Dzimstības regulēšana un pretapaugļošanās līdzekļi: 2399.
Laulāto mīlestība, gars, kas atvērts uz dzīvību, un pretapaugļošanās līdzekļi: 2370.

Pretošanās sirdsapziņas vārdā (obiectio conscientiæ)

sk. atteikšanās paklausīt.

Prezbitērijs (presbyterium)

1595.
Prezbitērija vienība: 1567-1568.
Priesteru kalpojums un prezbitērijs: 877.

Prieks (gaudium)

Debesu prieks: 1029-1030.
Nabagu prieks: 2546.
Prieka avots: 30, 163, 301, 1804, 1829, 2015, 2362.
Prieka nosacījumi: 2094.
Prieks - Svētā Gara auglis: 736, 1832.
Svētdiena - prieka diena: 1193.

Priesteris [prezbiters] (presbyter)

sk. priesteris (sacerdos).
Par priesteri var būt tikai kristīts vīrietis: 1577.
Priestera vara veikt eksorcismus: 1673.
Priesteris - bīskapa līdzstrādnieks: 1595.
Priesteris - Kristus ikona: 1142.
Priesteris - sakramentu kalpotājs: 1257, 1312, 1411, 1461-1462, 1530, 1623.
Priesteru celibāts: 1580.
Priesteru ordinācija: 1562-1568, 1572.

Priesteris / priesterība (sacerdos / sacerdotium)

sk. ordinācija un priesteris (presbyter).
Atsevišķie kalpojumi: 1143.
Augstākās pakāpes priesterība kā Ordinācijas sakramenta pilnība: 1557.
Baznīca kā priesteriska tauta: 784, 941, 1591, 1119.
Baznīca kā priesteru valstība: 1546.
Bīskapu un priesteru kalpojošā (ordinētā) jeb hierarhiskā priesterība: 1547.
Kristīto kopīgā priesterība: 1141, 1143, 1268, 1273, 1546-1547.
Kristus priesterība: 1544-1547, 1551, 1554, sk. Kristus.
Kristus-Priesteris, sk. Kristus.
Kristus vienīgā priesterība: 1544-1545.
Līdzdalība Kristus priesterībā: 1546.
Vārda "priesteris" nozīme: 1554.
Vecās derības priesterība: 1539-1541, 1591.

Prezbitērijs sk. priesteris (presbyter).

Prezbitērija vienība: 1568.
Prezbitērija attiecību ar bīskapu koleģiālais raksturs: 877.
Prezbitērijs - pakļauts bīskapam: 1562.
Viens vienīgs prezbitērijs kopā ar bīskapu un priesteru paklausība bīskapam: 1567.

Priesteriskā kalpojuma identitāte

Jaunās derības patiesais priesteris: 1564.
Kalpojošā (ordinētā) priesterība kalpo kopīgajai priesterībai: 1120, 1547, 1592.
Kalpojošā priesterība - iedibināta cilvēku un Baznīcas kopienas labā: 1551.
Priestera saikne ar Kristu un apustuļiem: 1120.
Priesteris darbojas Kristus Personā: 1548.
Priesteris - rīks, lai celtu Baznīcu: 1547.
Priesteriskais kalpojums - saistīts ar Kristus priesterību: 1544-1545.
"Visas Baznīcas vārdā": 1552-1553.

Priesteriskais kalpojums

Baznīcas vārdā pieņemt laulāto piekrišanu: 1630.
Kur priesteris pilda savu sūtību: 877, 1564.
Laju sadarbība priesteriskajā kalpojumā: 900.
Priestera cilvēciskais vāums: 1550.
Priestera pienākums Stundu liturģijā: 1175.
Priestera sūtības universālā dimensija: 1565.
Priesteris dara klātesošu bīskapu vietējās kopienās: 1567.
Priesteris - Gandarīšanas sakramenta kalpotājs: 983, 1461-1467, 1495.
Priesteris - bīskapa līdzstrādnieks: 1562.
Priesteris - Kristības sakramenta kalpotājs: 1256.
Priesteris - Slimnieku svaidīšanas sakramenta kalpotājs: 1516, 1530.
Priesteris vada Euharistijas dievkalpojumu un konsekrē maizi un vīnu: 1142, 1411.

Primāts [pirmā vieta] (primatus)

Dieva primāts: 304.
Kristus primāts: 792.
Pāvesta primāts: 882.
Romas Baznīcas primāts: 834.

Privātā dzīve (intimitas)

sk. tuvība.

Privātīpašums (proprietas privata)

Labumi, kas paredzēti visiem, un labumu privātīpašums: 2402-2406, 2452.
Privātīpašuma respektēšana: 2409.
Tiesības uz privātīpašumu: 2211, 2401, 2403, 2406, 2411.

Procesija (processio) kā kulta akts

Procesija ar konsekrētām hostijām: 1378.
Procesija - tautas dievbijības izpausme forma: 1674.

Profesija (professio)

sk. apliecinājums.

Profesionālie noslēpumi (secreta in munere constitutorum)

2491.

Propiciatorijs (propitiatorius)

433.

Prostitūcija (prostitutio)

2355.

Psalmi

Dažādās psalmu formas: 2588.
Piecu Psalmu grāmatu kopums: 2585.
Psalmi atklāj "nabagu" sirdi: 716.
Psalmi kā institūcija: 1176.
Psalmi lūgšanas grupā: 2585-2589.
Psalmi un liturģija: 1156, 1177.
Psalmu definīcija: 2596.
Psalmu galvenās īpašības: 2589.
Psalmu lūgšana māca cerību un ticību uz Dievu: 2657.
Psalmu nozīme: 2586-2588.
Psalmu svarīgums: 2597.

Pūles [centieni] (nisus)

Centieni iesaistīties sabiedriskajā apmaiņā: 1913, 1940, 1947.
Ģimenes rūpes par tuvākajiem: 2208.
Kristiešu centieni: 1319, 2046.
Misionārie centieni: 854.
Pastāvīgas pūles, lai valdītu pār sevi: 2342.
Pūles, kas jāiegulda laulībā: 2381, 2390.
Šķīstība prasa personisku piepūli: 2344.
Ticības atbilde kā pūles: 1102, 1428.

Pusaudži (adulescentia)

Pusaudži un katehēze: 5, 24.
Pusaudži un prostitūcija: 2355.
Pusaudži un seksuālā izmantošana: 2389.
Pusaudži un šķīsta atturība: 2524.
Pusaudži un valdīšana pār sevi: 2342.

R

Radība(s) (creatura / æ)

Attiecības starp Dievu un radībām: 42-43, 239, 295, 356, 441, 1703.
Attiecības starp radībām un cilvēku: 343.
Cieņa pret radībām: 1930, 2416.
Dieva klātbūtne radībās: 300, 308.
Dievišķā apredzība un radību sadarbība: 301, 306, 312, 321, 323, 342, 373, 1884.
Dievs - radību cēlonis: 293, 327.
Eņģeļi un radības: 350.
Kam radības ir domātas: 260, 353.
Kristība mūs dara par jaunu radījumu: 1214, 1265-1266, 1999.
Mīlestība pret Dievu un mīlestība pret radībām: 2069, 2093, 2095, 2113.
Pieķeršanās radībām: 1394, 1472.
Radības - līdzdalīgas Dieva labumā: 295, 319.
Radības - pakļautas Dievam: 49, 213, 396, 2097, 2628.
Radības un viņu līdzība Dievam: 41, 2500.
Radību ierobežotība: 311, 385, 396, 1998.
Radību savstarpējā atkarība: 340, 344.
Radību skaistums, labums un pilnība: 32, 339, 2500.
Radību vēstījums un Dieva esamība: 46, 48.

Radība [radīšana] / radītais (creatio / creatum)

Apustuļu simbols un ticība uz Dievu-Radītāju: 325-327.
Cieņa pret radības integritāti: 354, 2415-2418.
Cilvēka cieņa un radīšana: 1700.
Cilvēka darbs - viņa līdzdalība radīšanā: 2427, 2460.
Cilvēka saistība ar radību: 343, 355, 396, 1469.
Dieva apredzība un radīšana: 216, 301, 314.
Dieva Atklāsme un radīšana: 287-289, 337.
Dieva nodoms un radīšana: 257, 280, 315, 759, 1066.
Dieva Vārda klātbūtne radībā: 291, 320.
Dievs uztur radību esamībā: 421.
Dievs-Radītājs: 317, 337.
Iepazīt Dievu caur radību: 31, 32, 1147, 2500.
Jaunā radīšana Kristū: 315, 374.
Katehēze par radīšanu: 282-289.
Kristus saistība ar radīšanu: 792, 2105, 2637.
Laulība radības kārtībā: 1603-1605.
Lūgšana un radība: 2569, 2793.
Pateicība Dievam par radīšanu: 1352, 1359-1360.
Pirmgrēks un radība: 400, 1608.
Radība - mantojums, kas uzticēts cilvēkam: 299.
Radības labumi - paredzēti visiem: 299, 2402, 2452.
Radības nepilnība: 302, 307, 310, 378.
Radības nozīme: 326.
Radības skaistums un labums: 2169, 2190.
Radīšanas mērķis un motīvs: 293-294, 314, 319, 353, 358.
Radīšanas piepildījums: 668, 1015.
Septītā diena un radīšana: 2169, 2190.
Svētais Gars un radīšana: 243, 291, 703.
Trīsvienība un radīšana: 258, 290-292, 316.

Radību daudzveidība (diversitas)

339, 353, 1936-1938.

Radīšana (creatio)

sk. radība.

Radītājs (Creator)

sk. Dievs.

Rase (stirps)

Diskriminācija rases dēļ: 1935.
Rase kā elks, ko pielūdz: 2113.

Realitātes [lietas] (realitates)

Garīgās realitātes un veids, kā tās uztvert: 1146.
Konsekrētie laji un viņu darbība laicīgajās lietās: 929.
Kristum ticīgie laji un viņu darbība laicīgajās lietās: 898-999, 2442.
Realitātes, kas ir līdzekļi, lai pazītu Dievu: 32, 159, 1148.
Simonija - garīgo labumu pirkšana un pārdošana: 2121.

Redzēt (videre) Dievu

707, sk. teofānija.
Cilvēka vēlēšanās redzēt Dievu: 2548-2550, 2557.
Sirdsšķīstie redzēs Dievu: 1722, 2519, 2531.

Reformācija (reformatio)

406, 1400.

Reformācijas Baznīcas (Ecclesiæ reformatæ)

sk. reformācija.

Reinkarnācija (reincarnatio)

1013.

Rekapitulācija (recapitulatio)

sk. atkalapvienošana.

Reliģija(s) (religio / nes)

Baznīca un nekristīgās reliģijas: 842-843.
Brīvība praktizēt reliģiju: 2137.
Dieva kā Tēva piesaukšana daudzās reliģijās: 238.
Dieva meklējumi visās reliģijās: 2566.
Reliģija un politiskā kopiena: 2244.
Reliģijas sociālais pienākums: 2104-2105, 2467.
Reliģijas tikums: 1807, 2095-2096, 2117, 2125, 2135, 2144.
Reliģisks darbs: 1969.

Reliģiskā vienaldzība (indifferentia religiosa)

1634, 2094, 2128.

Reliģiskie pienākumi (officia religiosa)

Pienākums atklāt savu viedokli par Baznīcas labumu: 907.
Pienākums audzināt bērnus un viņiem palīdzēt: 2221-2231, 2252.
Pienākums godāt vecākus: 2214-2220.
Pienākums godināt Dievu ar kultu: 2083, 2104-2105, 2136.
Pienākums ievērot Baznīcas baušļus: 578, 2037.
Pienākums klausīt savai sirdsapziņai: 1778.
Pienākums labot netaisnības un melus: 2487.
Pienākums liecināt par patiesību: 2467, 2472.
Pienākums lūgties, lai atnāk Dieva valstība: 2817.
Pienākums neieļaunot: 2489.
Pienākums nosodīt nepatiesu zvērestu: 2151.
Pienākums palīdzēt ģimenei un to aizstāvēt: 2209-2210, 2211.
Pienākums palīdzēt tuvākajam: 1932-1933, 2198, 2444, 2446.
Pienākums pareizi izmantot Dieva dāvanas: 2820.
Pienākums piedalīties liturģijā: 1141.
Pienākums piemērot liturģiju dažādām kultūrām: 1205.
Pienākums pret vecākiem un priekšniekiem: 2199, 2234.
Pienākums rīkoties kā Dieva bērniem: 2784.
Pienākums sludināt Evaņģēliju: 848, 888.
Pienākums svinēt Kristus veikto pestīšanas darbu: 1163.
Pienākums ticēt Dievam un liecināt par patiesību: 2087, 2471-2472.
Pienākums veidot apgaismotu un taisnu sirdsapziņu: 2496.
Žēlsirdības pienākums: 2817.

Rīcība / rīkoties [darbs, darbība / darboties] (actio / agere)

Baznīcas darbība: 771, 1072, 1074, 1083.
Brīvība un rīcība: 302, 323, 1731, 1744, 1745.
Cilvēciska rīcība: 236, 307, 1146, 1148, 1724, 1806, 2306, 2668, 2670.
Darboties kā Evaņģēlija lieciniekiem: 2472.
Darbu patiesība: 2468.
Dieva darbība: 260, 292, 301, 308, 988, 1148, 1164, 1325, 1448, 2008, 2084, 2171, 2258, 2564, 2738.
Evaņģelizācijas darbs: 900, 905.
Ētiska rīcība: sk. sirdsapziņa.
Jēzus, kas darbojas: 576, 1575, 2076.
Kristus darbība: sk. Kristus.
Liturģiska darbība: 15, 1070, 1074, 1088, 1097, 1108, 1111, 1136, 1140, 1153, 1155.
Lūgšana un darbība: 2157, 2166, 2570, 2670.
Morāliskā rīcība savu nozīmi iegūst derībā: 2061.
Nopelns par darbu: 2006, 2008.
Ordinētie kalpotāji darbojas Kristus personā: 875, 935, 1548, 1563, 1581, 1584.
Pastorālā darbība: 2352, 2423.
Rīcības nodoms (intentio): 1752.
Rīcības nodoms (propositum): 1752.
Rīkoties kā kristietim: 3, 16, 1813, 2031, 2047, 2181.
Rīkoties pēc mīlestības tikuma: 1972.
Rīkoties saskaņā ar Dievu: 798, 1695, 2000, 2752.
Sociālais darbs: 407, 1883, 2442.
Svētā Gara darbība Marijā: 2675, 2682.
Trīsvienības darbība: 648.
Žēlastības darbība: 644, 1453, 1742.

Rīcības veids (agendi modus)

Cilvēku - reliģisku būtņu rīcības veids: 28, 844.
Egoistiski ieradumi un mīlestība: 1931, 2831.
Kristieša rīcības veids var ieļaunot: 2284, 2286.
Likums kā rīcības norma: 1951, 1958.
Rīcības morāliskums: 1753.

Rits (ritus)

sk. Tradīcija un liturģija.
Bēru rits, sk. mirušie.
Dažādi riti universālajā Baznīcā: 1201, 1203, 1208.
Pārmaiņas ritos: 1125.
Sakramentu rits: 1131, sk. atsevišķos sakramentus.

Roku uzlikšana (impositio manuum)

Jēzus dziedina, uzliekot rokas: 699, 1504.
Roku uzlikšana Iestiprināšanas ritā: 1288.
Roku uzlikšana kā derības zīme: 1150.
Roku uzlikšana Ordinācijas ritā: 1538, 1556, 1558, 1573.
Roku uzlikšanas nozīme: 699.

Romas bīskaps (episcopus romanus)

sk. pāvests.

Rožukronis

971, 2678, 2708.

S

Sabats

Kristus mācība par sabatu: 582.
Sabata atpūta un tās ievērošana: 2168-2173, 2189.
Sabats - Izraēļa likuma sirdī: 348.
Sabats kā sešu dienu darba noslēgums: 345.
Svētdiena - sabata piepildījums: 2175-2176, 2190.

Sabiedrība (societas): sk. sabiedriskā dzīve.

Attiecības starp sabiedrību un valsti: 1883, 1885.
Baznīca kā sabiedrības raugs: 854.
Baznīcas sociālā mācība: 2198, 2419-2425.
Ceturtais bauslis izgaismo attiecības sabiedrībā: 2212.
Cilvēka persona kā sabiedrības pamats, subjekts un mērķis: 1881, 1892, 1929, 2459.
Cilvēka personas un sabiedrības savstarpējā saistība: 2344.
Dekalogs apvieno sociālo un teologālo dzīvi: 2069.
Ģimene - sabiedriskās dzīves pamatšūniņa: 2207.
Kopējais labums un sabiedrība: 1905-1912, 1924, 1927.
Kristīgā šķīstība un gaisotne sabiedrībā: 2525.
Laulības šķiršana kā smaga sociālā problēma: 2385.
Līdzdalība sociālajā dzīvē: 1882, 1893.
Melošana kaitē jebkurai sabiedrībai: 2486.
Mīlestība kā lielākais sociālais bauslis: 1889, 1939.
Pārmaiņas sabiedrībā un iekšējā atgriešanās: 1888.
Politiskā kopiena un Baznīca: 2244-2246, 2257.
Sabiedrības attīstība un Dieva valstības izaugsme: 2820.
Sabiedrības attīstības nosacījumi: 2441.
Sabiedrības jēdziena definīcija: 1880.
Sabiedrības labklājība: 1603, 2250.
Sabiedrības likumīgā aizstāvēšana: 2266.
Sabiedrības skatījums uz cilvēku: 2244, 2257.
Saziņas līdzekļi un sabiedrība: 2493-2499.
Sociālā kārtība: 2032.
Sociālā taisnība un kopējais labums: 1928, 1943.
"Sociālais grēks": 1869.
Sociālais jautājums: 1896, 2438, 2459.
Sociālās dzīves nepieciešamība: 1879, 1886, 1891.
Sociālās dzīves organizēšana: 2442.
Taisnīga vērtību hierarhija sabiedrībā: 1886-1887, 1895.
Tiesības saņemt patiesu informāciju sabiedrībā: 2494, 2512.
"Tiesiska valsts": 1904.

Autoritātes 1897-1904, 1918-1923.

Dažādās un brīvi pieņemtās politisko iekārtu formas: 1884, 1901.
Dievs ikvienam dod savu uzdevumu atbilstoši viņa spējām: 1884.
Likumīgā varas pielietošana: 1921.
Paklausība priekšniecībai un tās respektēšana: 1899, 2234.
Pienākums aizstāvēt un atbalstīt informācijas brīvību: 2498.
Varas nepieciešamība un pienākums sabiedrībā: 1897-1898.

Pilsoņu pienākumi 2238-2243, 2255-2256.

Aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē: 1915.
Celt sabiedrību: 2255.
Izturēties pret priekšniecību ar pienācīgo godbijību: 1900.
Maksāt nodokļus, piedalīties vēlēšanās, aizstāvēt valsti: 2240.
Nepakļauties autoritāšu rīkojumiem, kas ir pretrunā ar sirdsapziņu: 2242.
Pretoties politiskajai varai, kas apspiež cilvēkus: 2243.
Sadarboties ar civilo varu sabiedrības labā: 2239.
Sniegt patiesu informāciju: 2495.
Uzņemt ārzemnieku: 2241.

Sabiedrības pienākumi

Atļaut ikvienam īstenot savu aicinājumu: 1907.
Ievērot tiesības uz dzīvību: 2273.
Palīdzēt atrast darbu: 2433.
Reliģiskie pienākumi un tiesības uz reliģijas brīvību: 2104-2105.
Rūpēties par pilsoņu veselību: 2288.
Sniegt palīdzību ģimenēm grūtībās: 2208-2210.

Sabiedrības (societates)

Atbalstīt sabiedrības: 1882, 1893.
Ekonomika un sabiedrība: 2431.
Nodrošināt sabiedrību darbībai nepieciešamos apstākļus: 1928, 1943, 2211.
Tiesības darboties asociācijās: 900.

Sabiedriskā doma (opinio publica)

2286, 2493, 2498, 2499, sk . ievērība.

Sadarbība (collaboratio)

Cilvēku sadarbība un darbs: 378.
Civilās autoritātes un sadarbība: 2236.
Laju sadarbība Baznīcā: 906, 911.
Marijas līdzdarbība Dieva nodomā: 488.
Pilsoņu sadarbība un kopējais labums: 2238.
Sadarbība starp Dievu un cilvēku un attaisnošana: 1993, 2001.
Sadarbība starp Dievu un cilvēku un nopelni: 1008, 2025.
Vecāku sadarbība: 2206.

Sadarbība [līdzdarbība] (cooperatio)

Cilvēka līdzdarbība Dieva nodoma īstenošanā: 306, 2062, 2738.
Cilvēka līdzdarbība Gara darbā: 1091, 1108.
Cilvēka līdzdarbība Kristus darbā: 970, 2632.
Cilvēka sadarbība ar Dieva žēlastību: 1993.
Kristiešu līdzdalība Baznīcas vienības celšanā: 821.
Līdzdalība pašnāvības gadījumā: 2282.
Līdzdarbība aborta izraisīšanā: 2272.
Līdzdarbība narkotiku ražošanā un izplatīšanā: 2291.
Marijas sadarbība ar Dievu: 488, 501, 968, 2675, 2682.
Vecāku sadarbība ģimenē: 2206.

Saderinātie (nupturientes)

Saderināšanās laiks - sagatavošanās laulībai: 1632.
Saderināto šķīstība, atturība un uzticība: 2350.

Sadraudzība (communio)

sk. komūnija.

Sagatavošanās (preparatio) sakramentu saņemšanai

sk. atsevišķos sakramentus.

Sakramentālais zīmogs (character sacramentalis)

Bīskapa ordinācijas sakramentālais zīmogs: 1558.
Iestiprināšanas sakramentālais zīmogs: 698, 1121, 1304-1305, 1317.
Krīstības sakramentālais zīmogs: 698, 1121, 1272, 1273, 1280.
Ordinācijas sakramentālais zīmogs: 698, 1121, 1563, 1570, 1581, 1583.

Sakramentālijas (sacramentalia)

1667-1676.
Laji var veikt dažas sakramentālijas: 1669.
Sakramentāliju definīcija un nozīme: 1667, 1677.
Sakramentāliju formas: 1671-1673, 1678.
Sakramentāliju iedarbīgums: 1668, 1670.

Sakramentāls (sacramentalis)

sk. lietvārdus, uz kuriem šis īpašības vārds attiecas.

Sakraments(i) (sacramentum / a)

sk. atsevišķos sakramentus.
Baznīca kā sakraments: 747, 774-776, 780, 1045, 1108, 1140.
Dieva Vārds - nepieciešams sakramentiem: 1122, 1133.
Euharistija kā "sakramentu sakraments": 1211, 1324, 1374.
Kristītā tiesības saņemt sakramentus: 1269.
Kristus klātbūtne sakramentos: 1088, 1127, 1509.
Neatkārtojamie sakramenti: 698.
Sakramentālā norise: 1076.
Sakramenti - Kristus iedibināti: 1114.
Sakramenti skar visus cilvēka dzīves posmus: 1210.
Sakramenti - Dieva "meistardarbi" jaunajā derībā: 1116.
Sakramenti - iedarbīgi: 1127.
Sakramenti - nepieciešami pestīšanai: 1129.
Sakramenti - pasludināti pirmtēlos Vecajā Derībā: 1150.
Sakramenti - "spēki, kas iziet" no Kristus Miesas: 1116.
Sakramenti - Svētā Gara veiktās darbības: 1116.
Sakramentu definīcija, nozīme un mērķis: 774, 1084, 1131.
Sakramentu mērķis: 1123, 1680.
Sakramentu pamats - Kristus dzīvē: 1115.
Sakramentu skaits: 1113, 1117.

Sakramentu augļi

Iespiež sakramentālo zīmogu (character): 698, 1121.
Ordinācijas un Laulības sakramenti - paredzēti, lai kalpotu citu pestīšanai: 1534-1535.
Palīdz dziedināšanā: 1420-1421.
Sakramenti dara ciešāku kristiešu vienību: 1126.
Sakramenti darbojas ar to vien, ka darbība tiek paveikta (ex opere operato): 1128.
Sakramenti dāvā Svēto Garu Kristus Miesas locekļiem: 739.
Sakramenti sniedz sakramentālo žēlastību: 2003.
Sakramenti dara kristiešus par Dieva bērniem: 1692.
Sakramenti savieno ar Kristu: 790, 950.
Sakramentos tiek piedoti grēki: 977, 987.
Sakraments dāvā žēlastību, kas atbilst sakramenta nozīmei: 1084, 1127, 1131.
Uztur un stiprina tos, kas ir ceļā uz svētumu: 1133, 2030.

Sakramentu doktrīna

Baznīcas sakramentu doktrīna: "caur viņu" un "viņas labā" - 1117-1121.
Kristus sakramentu doktrīna: 1114-1116.
Sakramenti iepriekš pasludina mūžīgās dzīves godību: 1130.
Sakramenti uztur, stiprina un pauž ticību: 1127-1129.
Sakraments dāvā žēlastību, kas atbilst sakramenta nozīmei: 1127-1129.

Sakramentu ekleziālā dimensija

Baznīcas sakramentālā sūtība: 738-740, 1132.
"Baznīcas" sakramenti - "caur viņu" un "viņas labā": 1118.
Sakramenti - saikne, kas vieno Baznīcu: 815.
Sakramenti dāvā Kristus labumu visiem locekļiem: 947.
Sakramenti - ievadīšanas kristīgajā dzīvē līdzekļi: 1212, 1275, 1425, 1533.
Sakramenti kā Dieva dotās piedošanas zīmes: 2839.
Sakramenti veicina Kristus locekļu izaugsmi un dziedina: 798.
Sakramentu komūnija-vienotība mūs vieno ar Kristu: 950.
Sakramentu svarīgums liturģiskajā katehēzē: 1074-1075.

Vissvētākais Sakraments

Kristus reālā klātbūtne Vissvētākajā Sakramentā: 1374.
Vissvētākā Sakramenta pielūgsme un kults: 1178, 1183, 1418, 2691.

Saprāts [prāts] (ratio)

Cilvēka prāts un ticība: 50, 156-159, 274, 1706.
Grēks - pretrunā saprātam: 1872.
Prāts dara cilvēku līdzīgu Dievam: 1730.
Prāts, morāliskā sirdsapziņa un spriedums: 1778, 1783, 1796, 1798.
Prāts un Dieva pazīšana: 35-39, 47, 237, 286.
Prāts un jūtas (passiones): 1767.
Prāts un tikumi: 1804, 1806, 2341.
Saprāts un likumu pasludināšana: 1902, 1976.
Saprāts un morālais dabiskais likums: 1954.

Sapulce (cœtus)

sk. svētsapulce.

Sātana valstība

550, sk. dēmons.

Sātans (satanas)

sk. dēmons.

Saziņa (communicatio)

sk. dāvāšana.

Sekošana Kristum (sequela Christi)

520, 618.
Sekošana Kristum kā gandarīšanas veids: 1435.
Sekošana Kristum kā pirmais kristieša aicinājums: 2232, 2253.
Sekošana Kristum konsekrētajā dzīvē: 916, 918, 923, 932, 1618.
Sekošana Kristum patiesības Garā: 2466.
Sekošanas Kristum augļi: 1694.

Seksuālās attiecības (iunctiones) pirms laulības

2391.

Seksualitāte (sexualitas)

sk. laulība.
Auglība un seksualitāte: 2370.
Bauslis, kas attiecas uz seksualitāti: 2336.
Cilvēks - radīts kā vīrietis un sieviete: 355, 383.
Dzimumu atšķirības un savstarpēji papildinošās saistības: 369-373, 1605, 2333.
Kaunīgums un šķīstība: 2522.
Laulāto savienības svarīgums: 2335.
Nesakārtotā seksualitāte: 2351-2357, 2380, 2388-2390.
Seksualitāte skar cilvēka spēju mīlēt: 2332.
Seksualitāte skar visas cilvēka personas dimensijas: 2332, 2362.
Seksualitātes cieņa: 2362.
Seksualitātes integrēšana cilvēka personā un šķīstība: 2337.
Seksualitātes jēga laulībā: 2360-2363.
Šķīstība un seksualitāte: 2337, 2395.
Vīrieša un sievietes vienlīdzīgā cieņa: 369, 2334, 2393.

Sekulārie institūti (instituta sæcularia)

928-929, sk. konsekrētā dzīve.

Sevis atdošana (relictio), sk. atstāšana.

Shizma (schisma)

817-819, 2089, sk. herēzija un apostāzija.

Sieva (mulier)

sk. sieviete.

Sieviete [sieva] (mulier)

Attiecības starp vīrieti un sievieti: 400, 1606-1607.
Daudzsievība un sieviete: 2387.
Harmonija starp vīrieti un sievieti paradīzes dārzā: 376, 384.
Katoliskās Baznīcas spriedums par sieviešu ordināciju: 1577-1578.
Konsekrēta sieviete: 918, 924.
Laulības šķiršana - no sievietes viedokļa: 2384.
Nelikumīgas intīmas attiecības starp vīrieti un sievieti: 2353, 2390-2391.
Seksualitāte - pakārtota laulāto (vīra un sievas) mīlestībai: 2337, 2353, 2360-2361, 2522.
Sieviete kā Baznīcas attēls: 1368, 2853.
Sievietes aizstāvēšana: 1610.
Sievietes cieņa: 1645, 2334, 2393.
Sievietes radīšana pēc Dieva attēla: 355, 369-370, 2335.
Sievietes un vīrieša aicinājums: 373, 1603, 2207, 2331.
Skatīties uz sievieti, viņu iekārojot: 2336.
Vīra un sievas mīlestības prasības: 2363.
Vīrieša un sievietes savstarpēji papildinošā saikne, viņu vienība un sadarbība: 378, 1605, 1614, 1616, 2333.
Vīrietis un sieviete: 369, 371-372, 383, 400.

Simboli (symbola)

sk. signa.
Cilvēkam zīmes un simboli ir nepieciešami: 1146, 1148, 1152.
Jēzus simboliskie žesti: 1151.
Liturģiskie simboli: 1145, 1150, 1189.
Vecās Derības simboli: 522, 697.

Simonija (simonia)

2118, 2121.

Sinedrijs (synedrion)

591, 596.

Sinode (synodus)

887.

Sirds (cor)

Baznīcas sirds: 1407.
Cilvēka sirds īpašības: 1432, 1697, 1725, 1809, 1818, 2551.
Cilvēka sirds tiekšanās: 401, 582.
Dabiskais likums un cilvēka sirds: 1955-1956, 1958, 2070.
Dieva griba un sirds piekrišana: 2611.
Dieva mīlestība un cilvēka sirds: 733, 2658.
Dievs tieši pieskaras cilvēka sirdij un to vada: 1742, 2002, 2070, 2072.
Dievs vada sirdis saskaņā ar savu gribu: 269.
Evaņģēlija likums un cilvēka sirds: 1776, 1965, 1968, 1984.
Grēks un cilvēka sirds: 1850, 1853, 1855, 1873, 1963, 2336, 2528.
Jūtas un to izcelsme sirdī: 1764.
Kā Dievs pazīst cilvēka sirdi: 473, 1586.
Kristus Sirds - cilvēktapušais Vārds: 478, 766, 1419, 1439.
Kristus Sirds, kas mīl visus kopā un katru atsevišķi: 478.
Kristus Sirds pielūgsme: 2669.
Kristus Sirds un Svētie Raksti: 112, 2599, 2603.
Lūgšana un sirds: 2562, 2588, 2655, 2700, 2710, 2721, 2800.
Mīlēt Dievu no visas sirds: 201-202. 1809, 2055, 2083.
Prasība pēc sirdsšķīstības un tās augļi: 298, 1720, 1728, 1990, 2517-2519, 2530-2533, 2621.
Sirds kā patiesības, derības, sastapšanās vieta: 2563, 2710.
Sirds, kas atvērta ticībai: 89.
Sirds, kas lūdzas, pārvēršanās: 2739.
Sirds nabadzība un šķērslis, kas kavē ieiet Dieva valstībā: 2544-2547.
Sirds nocietināšanās sekas: 643, 1610, 1614, 1859, 2840.
Sirds nozīme: 368, 2563, 2710.
Sirds pazemības augļi: 544, 570.
Sirds pazemīgā modrība: 2729-2733, 2849.
Sirdsapziņas audzināšana - sirdsmiera avots: 1784, 2302.
Svētais Gars atjauno cilvēka sirdi: 715.
Svētais Gars - cilvēka sirds palīgs: 2712, 2767.
Svētais Gars mājo sirdī: 683, 689, 742, 782, 1082, 1296, 1303, 2671.

Sirdsapziņa [apziņa] (conscientia)

1776-1802.
Apdomība un sirdsapziņa: 1806.
Atbildība par savu rīcību un sirdsapziņa: 1781.
Atgriešanās un sirdsapziņa: 1435, 1453, 1797, 1848.
Atteikšanās lietot ieročus sirdsapziņas dēļ: 2311.
Cilvēka rīcības morāliskums un sirdsapziņa: 1749, 1751, 1796, sk. cilvēka rīcība un morāliskums.
Cilvēku cieņa un morālā apziņa: 1700, 1780, 2524.
Definīcija un nozīme: 1776, 1778, 1795.
Dieva likums un sirdsapziņa: 1706, 1776, 1778, 1786-1787.
Grēks un pārkāpums pret taisnu sirdsapziņu: 1849, 1860, 1865.
Grēku piedošana un sirdsapziņa: 1454, 1468, 1493, 1496.
Klausīt sirdsapziņas balsij: 1779, 1800.
Maldīgs spriedums un sirdsapziņa: 1790-1794, 1801.
Masu mēdiji un sirdsapziņas audzināšana: 2496.
Morālā atlīdzība un sirdsapziņas pienākums: 2487.
Pestīšana un sirdsapziņa: 847.
Priekšniecība un sirdsapziņa: 1903.
Rīcības veids, izvēles un sirdsapziņa: 1786-1789, 1799.
Sirdsapziņas audzināšana: 1783-1785, 1798, 1802.
Sirdsapziņas balss: 33, 46, 1706, 1776, 1779, 1795, 2071.
Sirdsapziņas spriedums: 1777, 1800.
Ticība un sirdsapziņa: 160, 162, 1802.
Tiesības, pienākumi un sirdsapziņa: 912.
Tiesības rīkoties pēc sirdsapziņas: 1786-1789, 1799, 1907, 2106, 2242, 2256.
Tiesības rīkoties pēc sirdsapziņas brīvības: 1782.

Sirdsapziņas izmeklēšana (examen conscientiæ)

sk. gandarīšana un izlīgšana.
Sirdsapziņas izmeklēšana kā ceļš uz atgriešanos: 1427-1429, 1435.
Sirdsapziņas izmeklēšana - nepieciešama sakramentu saņemšanai: 1385, 1454, 1456, 1482, 1779.

Sirds nocietināšanās (induratio cordis)

591, 674, 1859.

Skaidrība (puritas)

sk. šķīstība.

Skaistums (pulchritudo)

2500.
Cilvēka ķermenis - dievišķā skaistuma izpausme: 2519.
Dieva pilnība un radību skaistums: 41, 341.
Dievs - skaistuma autors: 2129, 2500.
Lūgšana kā mīlestība pret Dieva skaistumu: 2727.
Lūgšana un tās paustais skaistums: 1157, 1191.
Māksla un skaistums: 2501-2503, 2513.
Pasaules skaistums ved pie Dieva: 32, 33.
Raudzīšanās Dieva skaistumā: 319, 2784.
Svēto ikonu skaistums - ticīgo dzīvē: 1162.

Skaudība (invidia)

Skaudība kā viens no galvenajiem netikumiem: 2538-2540, 2553-2554.

Skola (schola)

Tiesības izvēlēties skolu bērniem: 2229.

Skolotājs(i) (magister / ri)

Bīskapi kā ticības skolotāji: 1558, 2050.

Skumjas (tristitia)

Atpestījošās skumjas sirds atgriešanās procesā: 1431.
Skumjas, kas traucē lūgšanu: 2728.
Skumjas kā vienas no galvenajām jūtām: 1772.
Skumjas skaudībā: 2539-2540, 2553.

Slava (fama)

sk. ievērība.

Slava [slavēšana] (laus)

sk. liturģija.
Dieva slavēšana: 1138, 2171, 2513.
Dieva slavēšanas nozīme: 2639.
Dzīve, kas veltīta Dieva slavēšanai: 920, 2687.
Euharistija kā slavēšanas un pateicība lūgšana Tēvam: 1358-1361.
Laicīgās lietas un Radītāja slavēšana: 898, 1670.
Lūgšana, kas pauž slavu Dievam: 2098, 2639-2643.
Psalmi kā Dieva slavēšana: 2585, 2589.
Radības skaistums kā Dieva slavēšanas himna: 32.
Svētība Dieva slavēšanai: 1081, 1671.

Slavēšana (laus)

sk. slava.

Slepkavība (homicidium)

Naids un slepkavība: 1033.
Netīša slepkavība: 2263, 2269.
Slepkavība kā smags grēks: 1447.
Slepkavība likumīgas aizstāvēšanās gadījumā: 2263-2265.
Slepkavība - grēks, kas sauc uz debesīm: 1867.
Slepkavības cēloņi: 2517.
Slepkavības grēka piedošana: 1447.
Tīša eitanāzija ir slepkavība: 2324.
Tīšas slepkavības vainas smagums un nosodīšana: 1756, 2261, 2268.
Vienīgi Dievs ir dzīvības Kungs: 2258.

Slimnieki (ægroti)

sk. Slimnieku svaidīšanas sakraments.
Cieņa pret slimniekiem un rūpes par viņiem: 2405, 2186.
Jēzus un slimo izdziedināšana: 699, 1503-1506.
"Rūpējieties par slimajiem" - Jēzus izteiktā parsība: 1506-1510.
Slimnieki - Jēzus klātbūtnes zīmes: 1373.
Slimnieki Vecajā Derībā: 1502.
Slimnieku svaidīšanas sakraments: 1511, 1516, 1519.

Slimnieku svaidīšana (unctio infirmorum)

1499-1525, sk. sakraments(i).
Kas var saņemt Svaidīšanas sakramentu: 1514-1515, 1528-1529.
Sagatavot ticīgos saņemt Svaidīšanas sakramentu: 1516.
Slimnieku svaidīšanas sakraments romiešu ritā: 1513, 1517-1519, 1531.
Svaidīšanas sakramenta iedarbīgums: 1520-1523, 1532.
Svaidīšanas sakramenta kalpotājs: 1530.
Svaidīšanas sakramenta mērķis: 1511, 1527.
Svaidīšanas sakraments gadsimtu gaitā: 1512.

Slinkums (pigritia)

sk. acēdija.
Garīgais slinkums: 2094.
Slinkums kā viens no galvenajiem netikumiem: 1866.

Sludināšana [sprediķošana] (prædicatio)

Apustuliskā sludināšana: 76-77.
Dieva Vārds kā sludināšanas barība: 132.
Jēzus sludināšana: 1151, 1716.
Kristus augšāmcelšanās - mūsu sludināšanas pamats: 651.
Sludināšanas augļi: 94.
Sludināšanas svarīgums: 875, 1122.

Sludināšana [vēsts] (nuntius)

sk. evaņģelizācija.
Baznīcas sludināšana: 2126.
Evaņģēlija sludināšana ikonu attēlos: 1160.
Evaņģēlija sludināšana un katehēze: 6.
Evaņģēlija sludināšana un lūgšana "Tēvs mūsu": 2763.
Ģimene kā pirmā ticības sludināšanas vieta: 1666.
Pestīšanas vēsts izplatīšana: 900, 2044.
Valstības sludināšana un aicinājums uz atgriešanos: 1427, 1989.
Viena vienīga pestīšanas vēsts visā pasaulē: 174.

Socializācija (socializatio)

1882-1883.

Sods (pœna)

Atšķirība starp sodu šķīstītavā un ellē: 1031.
Grēks un sods par to: 2061.
Morāliskā dzīve un bailes no Dieva soda: 1828, 1964, 2090.
Nāves sods: 2267.
Sods atbilst vainas smagumam: 2266.

Solidaritāte (solidarietas)

Grēks skar cilvēku solidaritāti: 1849.
Kristīgā solidaritāte: 1942, 2850.
Labumu piesavināšanās un solidaritāte starp cilvēkiem: 2402.
Lūgšana un solidaritāte: 2831.
Solidaritāte kā cilvēciskās brālības prasība: 1939.
Solidaritāte kā cilvēka cieņas ievērošana: 2407.
Solidaritāte kā patiesas un godprātīgas informācijas apmaiņas rezultāts: 2495.
Solidaritāte starp cilvēkiem: 361.
Solidaritāte starp visām radībām: 344.
Solidaritātes definīcija: 1948.
Solidaritātes formas: 1940-1941.
Solidaritātes nozīme Baznīcā: 1942.
Svēto sadraudzība un solidaritāte starp cilvēkiem: 953.

Solidaritāte starp tautām (solidarietas inter populos)

2437-2442.
Laju uzdevums sociālās dzīves organizēšanā: 2442.
Solidaritāte starp tautām - nepieciešamība: 2438.
Solidaritāte starp tautām - pienākums: 2439.

Solījums (promissio)

sk. apsolījums.

Spēki (potentiæ vai potestates)

Baznīcas uzvara pār nāves spēkiem: 552.
Okultie spēki: 2116-2117.
Spēki, kas pretojas Kristus valstībai: 671.
Tumsības spēki: 409, 680.

Spēks (vis)

Cilvēka spēki: 60, 405, 661, 822, 2090, 2520.
Dieva apredzības spēks: 302.
Dieva Vārda spēks: 124, 131, 2057.
Dievs dāvā spēku: 1432, 2584, 2848.
Kristus dāvā spēku: 1504, 1566, 1615, 1642.
Lūgšanas spēks: 2610.
Mīlēt Dievu no visa sava spēka: 1, 201.
Militārais spēks: 2309.
Sakramenti dāvā spēku: 1116, 1496, 1521, 1588.
Svētā Gara spēks: 735, 1107, 1285, 1520, 1550, 1624, 1704, 2472.

Spēks [stiprums] (fortitudo)

Piesaukt spēka Garu: 2846.
Spēks kā Svētā Gara dāvana: 712, 1303, 1831.
Stiprums - kardinālais tikums: 1805, 1808.

Spīdzināšana (cruciatus)

2297-2298.

Sports (ludicræ exercitationes)

2289.

Sprediķošana (prædicatio)

sk. sludināšana.

Spriedums (iudicium)

sk. tiesa.

Stāvoklis (status)

Ādama un Ievas svētuma un taisnības stāvoklis: 375.
Izvēlēties savu dzīves stāvokli: 2230.
Konsekrētās dzīves stāvoklis: 916, 933, sk. konsekrētā dzīve.
Stāvokļa žēlastība: 2004.

Sterilizācija (sterilizatio)

2399.

Stiprums, sk. spēks.

Streiks (cessatio ab opere)

2435.

Struktūras (structuræ)

Grēka struktūras: 1869.
Sociālās struktūras: 408, 2286.

Stundas un liturģija (horæ et liturgia):

sk. Stundu liturģija.

Subsidiaritāte (subsidiaritas),

sk. atvietošana.

Substance (substantia)

Dēls - viena vienīga substance kopā ar Tēvu: 465.
Dievs - trīs Personas un viena vienīga substance: 200, 202, 255.
Substance (daba vai būtība) izsaka dievišķo Esmi: 252.
Vārda "substance" nozīme: 252.

Sūtība [misija] (missio)

Apustuļu sūtība: 2, 551, 858-860, 1122, 1223.
Baznīcas sūtība: 6, 730, 738, 768, 782, 811, 831, 849-856, 873.
Bīskapu sūtība: 2068.
Dēla un Svētā Gara kopējā misija: 689-690, 702, 727, 737, 743, 2655.
Diakonu sūtība: 1570.
Jaunavas Marijas sūtība: 489, 969.
Konsekrēto sūtība: 931-933.
Kristus misija: 430, 436, 438, 440, 534, 536, 606, 608.
Laju sūtība: 897-913.
Laulāto sūtība: 2367.
Maģistērija sūtība: 890.
Pētera sūtība: 552.
Sūtīti pie visām tautām: 1122, 1533, 1565, 2044, 2419.
Svētā Gara misija: 244, 485, 716, 1108.
Vecāku sūtība: 2226.

Svaidīšana (unctio)

Kristus - Svētā Gara svaidīts: 438, 690.
Svaidīšana Iestiprināšanas ritā: 1242, 1289, 1291, 1295, 1300.
Svaidīšana Kristības ritā: 1241, 1291.
Svaidīšana Ordinācijas sakramenta ritā: 1574.
Svaidīšanas ar eļļām simbols: 695.
Svaidīšanas nozīme: 1293-1294.
Svētā Gara svaidījuma augļi Kristum ticīgajos: 91, 698, 786, 2769.

Svētā Gara dāvāšana (effusio)

Kristīgās liturģiskās svinības un Svētā Gara dāvāšana: 1104.
Roku uzlikšana Svētā Gara dāvāšanai: 699.
Svētā Gara dāvāšana Iestiprināšanas sakramentā: 1299, 1302.
Svētā Gara dāvāšana kā Kristus Pashas piepildījums: 667, 731.
Svētā Gara dāvāšana mūsdienās: 2819.
Svētā Gara dāvāšana Ordinācijas sakramentā: 1573.
Svētā Gara dāvāšanas rezultāts: 686, 706, 759, 1076, 1229.
Svētā Gara nosūtīšana pār apustuļiem, lai viņi pildītu savu misiju: 1287, 1556.

Svētais Gars (Spiritus Sanctus)

Atjaunotne Svētajā Garā: 1215.
Cilvēks - Svētā Gara templis: 364, 782, 2519.
Cilvēks - līdzdalīgs Svētā Gara gaismā un spēkā: 1704.
Kristietis - Svētā Gara svaidīts: 1241.
Kristietis - Svētā Gara templis: 1197, 1265.
Lūgties kopā ar Svēto Garu un saskaņā ar Svēto Garu: 2736, 2756.
Lūgt Svētā Gara dāvāšanu: 1083, 1196, 1299, 1353, 2670-2672.
Svētā Gara atklāsme: 243-245, 683, 686-687.
Svētā Gara jaunais likums: 782.
Svētā Gara klātbūtne un darbība cilvēka gara spējās: 1813.
Svētā Gara misijas mērķis: 1987-1995, 2003.
Svēta Gara vēlmes - pretrunā ar miesas vēlmēm: 2541-2543.
Svētā Gara žēlastība un attaisnošana: 1987-1995, 2003.
Svētais Gars ticības Simbolā: 190.
Svētajam Garam - tā pati daba, kas Tēvam un Dēlam (konsubstanciāla): 685, 689.
Svētuma Gara varenība - atklāta kanonizētajos: 828.
Trīsvienība un Svētais Gars: 253-255, 263.
Uzsākt dzīvi Svētajā Garā: 1231.
Vārda "Gars" nozīme: 691.
Zaimi pret Svēto Garu: 1864.

Gars un pravietiskie apsolījumi

Apsolījums Ābrahamam: 705-706.
Gaidas pēc Mesijas un Viņa Gara: 711-716.
Jānī Kristītājā: 717-720.
Jaunavā Marijā: 721-726.
Jēzū Kristū: 727-730.
Kopš sākuma: 702.
Ķēniņu laikā un trimdā: 709-710.
Laikiem piepildoties: 717-730.
Radībā: 703-704.
Teofānijās: 707-708.
Vasarsvētkos: 731-732.

Svētā Gara apzīmējumi

Apustuļa Pāvila vēstulēs: 693.
Dzīvinātājs: 291.
Gars-Radītājs: 291.
Labestības avots: 291.
Mierinātājs (Iepriecinātājs): 1433.
Paraklēts: 692.
Patiesības Gars: 692, 1848, 2466.
Svētais Gars - īpašvārds: 691.

Svētā Gara dāvanas:

1830-1832.
Bijība pret Dievu: 2217.
Dāvanas, kas saistītas ar bīskapa ordināciju: 1556, 1558.
Dāvanas, kas saistītas ar Iestiprināšanu: 1289, 1303.
Dāvanas, kas saistītas ar Laulības sakramentu: 1624.
Dāvanas, kas saistītas ar Ordinācijas sakramentu: 1538, 1585-1589.
Dāvanas, kas saistītas ar Slimnieku svaidīšanu: 1520.
Dāvanas, kas saistītas ar varu piedot grēkus: 976.
Dziedināšanas harizma: 1508.
Gandarīšanas un atgriešanās žēlastība: 1433.
Gudrība, ticība un izšķiršanas spēja: 2690.
Harizmas: 799, 951.
Kas nepieciešams, lai saņemtu Svētā Gara dāvanas: 1310.
Mīlestība (caritas): 733, 735, 2712.
Mīlestība kā Svētā Gara auglis un Likuma piepildījums: 1824.
Septiņas Svētā Gara dāvanas: 1831, 1845.
Svētā Gara augļi: 736, 1832.
Šķīstība: 2345.
Žēlastība: 2003.

Svētā Gara simboli

Balodis: 535, 701.
Dieva pirksts: 700.
Gaisma: 697.
Mākonis: 555, 697.
Roka: 699.
Svaidīšana: 695.
Ūdens: 694, 1137, 2652.
Uguns: 696.
Zīmogs: 698, 1295-1296.

Svētais Gars pestīšanas norisē

Svētā Gara dāvāšana pēdējos laikos: 2819.
Svētais Gars aizlūdz par cilvēkiem: 2634.
Svētais Gars apgaismo, stiprina un atjauno kristieti: 1695, 1769.
Svētais Gars atjauno cilvēka līdzību Dievam: 720, 734.
Svētais Gars attaisno: 1987.
Svētais Gars audzina lūgšanas dzīvē: 2623, 2644, 2803.
Svētais Gars darbojas pestīšanas norisē: 685.
Svētais Gars iedvesmo un nodod tālāk Atklāsmi: 76, 81, 105.
Svētais Gars ieved ticīgos patiesībā: 79.
Svētais Gars interpretē Svētos Rakstus: 109-119, 137.
Svētais Gars - lūgšanas Skolotājs: 741, 2625, 2630, 2650, 2670, 2681, 2711, 2726, 2766.
Svētais Gars palīdz un stiprina ticību: 94, 152, 158, 175, 683-684.
Svētais Gars pārveido cilvēka dvēseli: 1989.
Svētais Gars sargā un dzīvina radību: 291.
Svētais Gars sniedz savas dāvanas visiem: 2003.
Svētais Gars - Svēto Rakstu galvenais autors: 137, 304.
Svētais Gars vada ticīgos: 79, 91, 737, 1697, 1742.
Svētais Gars ved kristiešus uz vienību: 738.
Svētais Gars - visa svētuma avots: 749.

Svētais Gars un Baznīca: 738-741.

Baznīca kā Svētā Gara templis: 797-801.
Jaunais likums un evaņģēliskais likums kā Svētā Gara žēlastība: 1965-1966.
"Kur ir Baznīca, tur ir Gars", un otrādi: 797.
Svētā Gara darbība sakramentos: 1116, 1127-1129, 1152, 1155, 1227, 1316.
Svētā Gara dāvāšana Iestiprināšanā: 1302, 1316.
Svētā Gara dāvāšana Kristībā: 784, 786.
Svētā Gara komūnija liturģijā: 1108-1109.
Svētā Gara veiktais - Apustuļu darbos : 2640.
Svētais Gars - Baznīcas dzīvības un svētuma avots: 749, 767-768, 867.
Svētais Gars ceļ un svētdara Baznīcu: 747.
Svētais Gars - dāvāts apustuļiem un viņu pēctečiem: 1087.
Svētais Gars - iniciators visā Baznīcas misijā: 852.
Svētais Gars izrauga piemērotus kalpotājus: 1142.
Svētais Gars nodod tālāk hierarhiskās un harizmātiskās dāvanas: 768.
Svētais Gars pārveido maizi un vīnu: 1333.
Svētais Gars vada Baznīcu tās misijas ceļos: 852.

Svētais Gars un Kristus

Attiecības starp Svēto Garu un Jēzu: 739, 747, 797, 1108.
Kristus misija un Svēta Gara misija - saistītas: 485, 680, 690, 727.
Svētais Gars atklāj Jēzu Kristu: 152, 683, 687, 689, 702, 727-730, 1092, 1112.
Svētais Gars atklāj Tēvu un Dēlu: 243-248, 687.
Svētais Gars kā Kristus dāvana: 729, 1287.
Svētais Gars - Kristus kalpojumā: 535, 555.
Svētais Gars Kristus lūgšanā: 2600.
Svētais Gars sagatavo pieņemt Kristu: 1093-1098, 1113.
Svētais Gars un Kristus augšāmcelšanās: 648.
Svētais Gars un Kristus noslēpuma piemiņa: 1099-1107.
Svētais Gars un Kristus noslēpums: 1099, 1104-1107.
Svētais Gars - vienotībā ar Kristu: 1286.

Svētais Gars un Marija

Marija - Svētā Gara sagatavota: 493, 721-722.
Svētais Gars - Dieva Vārda iemiesošanās Marijā Autors: 456, 484-486.

Svētbildes (imagines sanctæ)

1159-1162, sk. ikona(s).

Svētceļojums (peregrinatio)

Baznīcas svētceļojums: 769.
Cilvēka šīszemes svētceļojums: 1013, 1419.
Laiks, kas piemērots svētceļojumam: 1438.
Svētceļojuma nozīme: 2691.
Svētceļojums kā dievbijības un reliģiozitātes forma: 1674, 2101.

Svētdarīšana [svēttapšana] (sanctificatio)

Aicināti uz svēttapšanu: 2813.
Attaisnošana kā svētdarīšana: 1989, 1995.
Baznīca pastāv cilvēku svētdarīšanai: 824, 827.
Baznīcas svētdarīšana - Svētā Gara misija: 767.
Bīskapu funkcija - svētdarīt: 893.
Cilvēka darbs - svētdarīšanas līdzeklis: 2427.
Cilvēka galīgā svētdarīšana - tikai Kristus upura auglis: 1540.
Liturģija - cilvēka svētdarīšanai: 1070.
Sakramenti - cilvēku svētdarīšanai: 1123, 1152, 1668, 1677.
Sekulāro institūtu locekļu svēttapšana: 928.
Svētais Gars - sūtīts, lai piepildītu ikvienu svētdarīšanu: 2818.
Svētdarīšana laulībā: 1637.
Svētdarīšana piederas tieši Svētajam Garam: 703.
Svētīt dienu un nakti Stundu liturģijā: 1174.
Svētīt materiālas lietas: 1670.
Svētīt svētku dienas: 2187.
"Svētīts lai top Tavs vārds": 2807-2815, 2858.
Svēttapšanas elementi ārpus katoliskās Baznīcas: 819.
Vecāku līdzdalība svētdarīšanā: 902.
Žēlastība kā cilvēka svētdarīšanas avots: 1999, 2001.

Svētdiena (dominica dies)

Liturģiskā svinēšana svētdienā - Baznīcas dzīves centrs: 2177.
Pienākums piedalīties svētdienas Liturģijā: 1389, 2042, 2180-2183.
Svētdiena - galvenā Euharistijas svinēšanas diena: 1193.
Svētdiena - Jēzus augšāmcelšanās diena: 1343.
Svētdiena kā nedēļas pirmā diena: 1166-1167, 2174.
Svētdiena kā sabata piepildījums: 2175-2176.
Svētdiena - paredzēta, lai izkoptu ģimenes, kultūras, sabiedrisko un garīgo dzīvi: 2184, 2194.
Svētdienas atpūta: 2185-2186, 2193.
Svētdienas kā svinamās dienas aizstāvēšana: 2187-2188.
Svētdienas nozīme: 1163, 2190.
Svētīt svētdienu ar lūgšanu: 2698.

Svētība (benedictio)

Baznīcas svētība: 1082, 1217, 1245, 1624, 1630, 1671-1672.
Daudzbērnu ģimene un Dieva svētība: 2373.
Dieva svētība: 1077-1082, 1110, 2627, 2644.
Euharistija un svētība: 1328, 1360, 1402.
Galda svētīšana pirms ēdienreizes: 2843.
Kristītie - aicināti svētīt: 1669.
Lūgšana un svētība: 2589, 2767, 2781, 2803.
Maizes un vīna svētīšana: 1000, 1334-1335, 1347, 1353, 1412.
Nāve kā svētība: 1009.
Svētības nozīme: 1078, 2626, 2645.
Svētību veidi: 2627.
Tēvs pavisam īpašā veidā svētī Mariju: 492, 2676.

Svētie Raksti: 81, sk. Vecā Derība un Jaunā Derība.

Apstiprinātais Svēto Rakstu saraksts jeb kanons: 120, 138.
Cieņa pret Svētajiem Rakstiem: 103.
Dievs - Svēto Rakstu Autors: 105, 136.
Evaņģēliji un to svarīgums: 125, 127, 139.
Evaņģēliju sarakstīšana: 126.
Kristus - Jaunās Derības centrā: 124, 127.
Kristus kā Svēto Rakstu piepildījums: 2763.
Lūgšana "Tēvs mūsu" kā Svēto Rakstu centrs: 2763, 2774.
Radīšanas grāmatas trīs pirmo nodaļu īpašā nozīme: 289.
Svētie Raksti Baznīcas dzīvē: 131-132.
Svētie Raksti kā Dieva Vārds: 104, 135.
Svētie Raksti - kristīgās dzīves barība: 141.
Svētie Raksti māca patiesību: 107.
Svētie Raksti un Tradīcija: 78, 80-83, 95, 97.
Svēto Rakstu autori - cilvēki - Dieva iedvesmoti: 106.
Svēto Rakstu iedvesmotība un patiesums: 106-107.
Svēto Rakstu lasīšana: 1437, 2653.
Svēto Rakstu svarīgums liturģijā: 1096, 1100.
Vecā Derība - neatņemama Svēto Rakstu sastāvdaļa: 121, 123.
Vecās Derības mērķis un nozīme: 122.

Svēto Rakstu interpretācija

Pamatprincips Svēto Rakstu interpretēšanai: 111, 137.
Pareizas Svēto Rakstu interpretācijas principi: 112-114, 121-125.
Svētais Gars - Svēto Rakstu skaidrotājs: 109-111.
Svētajiem Rakstiem ir jābūt plaši pieejamiem visiem kristiešiem: 131.
Svēto Rakstu ekseģēze: 109, 119.
Svēto Rakstu nozīmes: tiešā, garīgā, alegoriskā, morāliskā, anagoģiskā: 115-119.
Svēto Rakstu pētīšana: 132-133.
Vecās un Jaunās Derības vienība: 128-130.

Svētki (festivitas)

Debesu liturģija un svētki: 1136.
Euharistija un svētki: 1389, 1391, 2042.
Jūdu svētki un Jēzus: 583.
Lieldienas kā svētku svētki: 1169.
Liturģisko svētku sagatavošana: 2043.
Svētdiena - pirmā starp visām dienām un svētku dienām: 2174.
Svētīt svētku dienu: 2180, 2187-2188, 2193.

Svētlaime (beatitudo)

Alkas pēc laimes un svētlaime: 1718, 2548.
Cerība un mūžīgā svētlaime: 1818.
Cilvēka aicinājums uz svētlaimi: 1700, 1934.
Cilvēka persona - lemta mūžīgajai svētlaimei: 1700, 1703, 1711, 1769, 1818, 1934, 2548.
Dievišķās svētlaimes iegūšana caur Kristību: 1257.
Dievs kā mūsu svētlaime: 257, 1731, 1855.
Grēks novērš cilvēku no Dieva un no Viņa svētlaimes: 1855, 1863, 1874, 1949.
Svētlaime - nepelnīta Dieva dāvana: 1720-1722, 1727.
Svētlaimes augļi: 1721.

Svētnīca (sanctuarium)

Svētnīca - vieta, kas veicina lūgšanu: 2691.
Svētnīcu apmeklēšana - tautas dievbijības forma: 1674.

Svēto komūnija-sadraudzība (communio sanctorum)

946-962.
Aizlūgums kā svēto komūnijas-sadraudzības izpausme: 1055, 2635.
Dažādi garīgumi un svēto komūnija-sadraudzība: 2684.
Svēto komūnijas-sadraudzības nozīme: 1331.

Svēto Rakstu lasīšana (lectio Sacræ Scripturæ)

Svēto Rakstu lasījumu tiešā, garīgā, alegoriskā, morāliskā un anagoģiskā nozīme: 115-119.
Svēto Rakstu lasīšana ģimenē: 2205.
Svēto Rakstu lasīšana katehēzē: 129.
Svēto Rakstu lasīšana liturģijā: 1093, 1177.
Svēto Rakstu lasīšana sakramentu svinēšanas laikā: 1154, 1480, 1482.
Svēto Rakstu lasīšanas nepieciešamība: 133, 2653.

Svēts(i) (sanctus / i)

Baznīca kā svēto komūnija-sadraudzība: 946-959, 960-962, 1331.
Baznīcas svētums atmirdz svētajos: 867.
Kāda svētā vārds - vārds, kas tiek dots Kristībā: 2156.
Komūnija-sadraudzība ar svētajiem: 957.
Svētie kā atjaunotnes avots un cēlonis Baznīcā: 828.
Svētie - svētuma paraugs: 2030.
Svēto aizbildniecība: 956, 2083.
Svēto godināšana: 61.
Svēto kanonizācijas nozīme: 828.
Svēto veikto labo darbu vērtība: 1477.
Svēto piemiņa liturģiskā gada ciklā: 1172.
Svēto piemiņa: 1173, 1195.
Svēto svētbildes: 1161.

Svētsapulce [sapulce] (cœtus)

Baznīca kā cilvēku svētsapulce: 541, 751-752, 771, 777-778.
Cilvēku sapulce: 1880.
Euharistijas svētsapulce: 1329, 1348, 1383, 1566, 2777.
Līdzdalība svētsapulcē: 1141, 1372, 2178.
Liturģiskā svētsapulce: 752, 1097, 1102, 1144, 1167, 1193, 2760.
Lūgšana un svētsapulce: 2585-2586, 2589.
Svētais Gars, kas darbojas svētsapulcē: 1092, 1112.
Svētdienas svētsapulce: 1167, 1174, 2188.
Svēto svētsapulce: 946, 1372, 2006.
Svētsapulces sagatavošana liturģijai: 1098, 1112, 1154, 1236, 1688.
Ticības apliecinājums svētsapulcē: 167.
Vadīt sapulci un būt tās priekšsēdētājam: 1184, 1384.

Svētsolījumi (professio), sk. apliecinājums.

Svētsolījumi (votum)

Atbrīvot no svētsolījumiem: 2103.
Svētsolījumu definīcija: 2102.
Svētsolījumu sniegtā parauga vērtība: 2103.

Svēttapšana (sanctificatio), sk. svētdarīšana.

Svētums (sacrum)

Svētuma izjūta: 2144.

Svētums (sanctitas)

Aicinājums uz svētumu: 2013-2014, 2028.
Baznīcas svētums: 670, 824-825, 867, 1986.
Dieva svētums: 2809, sk. Dievs.
Kristum ticīgo svētums: 2045.
Kristus svētums: 459, 564, 2030.
Krusts kā ceļš uz svētumu: 2015.
Marijas svētums: 492.
Mīlestība - svētuma dvēsele: 826.
Nav svētuma bez askēzes: 2015.
Sākotnējā svētuma stāvoklis un grēks: 375, 405.

Svētums svēto komūnijā-sadraudzībā: 1475.
Svētums - mēraukla Baznīcā: 828.
Šķīstīšana šķīstītavā, lai sasniegtu svētumu: 1030.
Ticība palīdz sasniegt svētumu: 1709.

Svētzādzība (sacrilegium)

2118, 2120, 2139.

Svinēšana / svinēt [celebrēt] (celebratio / celebrare)

sk. vārdus, kas saistīti ar svinēšanas un īpaši liturģijas terminu.

Š

Šaubas (dubium)

Apdomība - tikums, lai pārvarētu šaubas par labo un ļauno: 1806.
Mācekļu šaubas par augšāmcelšanos: 644.
Šaubas par Dieva mīlestību: 2119.
Tīšas un netīšas šaubas, kas attiecas uz ticību: 2088.

Šeols (sheol)

633.

Šīszemes labumi (bona terrestria)

Atteikšanās no šīszemes labumiem: 2544.
Baznīca un šīszemes labumu lietošana: 2420, 2444.
Citu cilvēku labumu zādzība: 2412.
Ekonomiskā dzīve un šīszemes labumu ražošana: 2421, 2426.
Garīgie labumi un šīszemes labumi: 1942, 2027.
Kalna svētības un šīszemes labumi: 1728-1729.
Nepareiza pieķeršanās šīszemes labumiem: 1849, 1863, 2548.
Rūpēties par šīszemes labumiem un tos cienīt: 2288, 2407-2408.
Šīszemes labumu iekārošana: 377, 2514, 2534, 2536, 2539, 2553.
Šīszemes labumu izšķērdīga lietošana: 1439.
Šīszemes labumu lietošana un pārvaldīšana: 360, 1740, 1809, 1838, 2198, 2401, 2404-2405, 2409.
Šīszemes labumu pārpilnība - apdraud garīgo dzīvi: 2547, 2728.
Šīszemes labumu sadalīšana: 1940, 1948, 2444, 2446, 2833.
Visiem paredzētie šīszemes labumi un īpašumtiesības: 2402-2403, 2452, 2459.

Šķelšanās (divisiones)

Kristiešu šķelšanās motīvs: 821.
Kristiešu šķelšanās sekas: 855.
Lūgšana "Tēvs mūsu" - kopīgs labums, kas ir pāri sašķeltībai: 2791-2792.
Mistiskās Miesas vienība uzvar cilvēciskās šķelšanās: 791, 866.
Šķelšanās starp Jeruzalemes autoritātēm jautājumā par Jēzu: 595-596.
Šķelšanās starp mācekļiem: 1336.

Šķīstība (castitas)

Aicinājums uz šķīstību: 2337, 2348, 2394.
Draudzība un šķīstība: 2347.
Konsekrētā dzīve un šķīstība: 915, 944.
Laulāto šķīstība un laulība: 2365, 2368.
Mērenība - tikums, kas nosaka šķīstības veidošanos: 2341.
Sekošana Kristum un šķīstība: 2053.
Svētais Gars - šķīstības tikuma pamatā: 1832, 2345.
Šķīstība un dzīves stāvoklis: 2348-2350.
Šķīstība un gatavošanās laulībai: 1632, 2350.
Šķīstība un homoseksuālisms: 2357-2359.
Šķīstība un kristība: 2345, 2348, 2355.
Šķīstība un mīlestība: 2346.
Šķīstības attīstība: 2343.
Šķīstības nozīme: 2395.
Šķīstības pakāpes: 2339, 2341, 2344, 2346, 2395.
Šķīstības pārkāpumi: 2351-2356, 2396.
Tīras sirdis un šķīstība: 2518, 2520, 2532.

Šķīstība [skaidrība] (puritas)

Cīņa par šķīstību: 2520-2527.
Nodoma un skatiena šķīstība: 2520.
Prasības un nosacījumi, lai sasniegtu šķīstību: 2521, 2525, 2532-2533.
Saistība starp sirds, miesas un ticības skaidrību: 2518.
Sirdsšķīstība - nosacījums, lai redzētu Dievu: 2519, 2531.
Šķīstība kā Svētā Gara dāvana: 2345.

Šķīstīšana (expiatio)

Jēzus - upuris, lai šķīstītu cilvēkus no grēkiem: 457, 604, 615-616, 1476, 1992.
Šķīstīšana no grēkiem Izraēlī: 433, 578.
Vainas izpirkšanas vērtība: 2266.

Šķīstīšana (propitiatio)

1992, sk. šķīstīšana (expiatio).

Šķīstīt (purificare)

Atzīties savos grēkos - nosacījums šķīstīšanai: 1847.
Baznīca - pastāvīgā šķīstīšanā: 827, 1428.
Euharistija un tās spēja šķīstīt: 1393.
Evaņģēlijs un tā spēja šķīstīt: 856, 2527.
Kristība - šķīstīšana no visiem grēkiem: 2520.
Pastāvīga šķīstīšana: 2813.
Pēdējā šķīstīšana jeb šķīstītava: 1030-1032, 1054.
Šķīstīt sabiedrisko gaisotni: 2525.
Šķīstīt sirdi: 1723, 2517-2519, 2532.

Šķīstītava (purgatorium)

1030-1032, 1472, sk. svēto komūnija-sadraudzība.

T

Tabernākuls (tabernaculum)

1183, 1379.

Taisnība (iustitia), sk. taisnīgums.

Taisnīgais(ie) (iustus / i)

Jēzus un taisnīgie: 545, 588, 633.
Taisnīga cilvēka lūgšanas vērtība: 2569, 2582.
Taisnīgie Svētajos Rakstos (Ābels, Noass, Daniels, Ījabs): 58.
Taisnīgo mūžīgā dzīve pēc nāves: 769, 989, 1038.
Taisnīgo valdīšana kopā ar Kristu: 1042.

Taisnīgums [taisnība] (iustitia)

"Svētīgi tie, kas slāpst un alkst pēc taisnības": 1716.
Darbības, kas ir pretrunā ar taisnīgumu: 1916, 2297, 2325, 2356, 2413, 2476, 2485.
Dieva taisnība: 271, 1040, 1861, 1953, 1987, 1991-1992, 2017, 2543.
Izlīdzinājuma taisnīgums: 2236, 2411.
Laju pienākums rīkoties, lai viss saskanētu ar taisnīguma normām: 909.
Politiskā vara un taisnīguma: 2237.
Rīkoties saskaņā ar taisnību: 1697, 1754, 1778, 1787.
Sociālais taisnīgums: 1928-1942, 2425-2426, 2832.
Svētums un sākotnējais taisnīgums: 375-376, 379, 400, 404.
Taisnības meklēšana: 1888, 2820.
Taisnīguma definīcija: 1807.
Taisnīguma konsekvences: 2304.
Taisnīguma pienākumi: 1459, 1787, 2401, 2446-2447, 2487.
Taisnīguma prasības: 1459, 2494-2495.
Taisnīguma tikums: 1805, 1807, 2479, 2484.
Taisnīgums starp nācijam: 2437-2442.
Vajāšanas taisnības dēļ: 1716.

Taisns (rectus), sk. taisnīgais.

Talanti (talenta)

1880, 1936-1937, 2429.

Tauta [cilts] (gens)

Mācīt visas tautas: 849.
Svēta tauta: 782, 1268, 2810.

Tautas dievbijība [reliģiozitāte] (religiositas popularis)

1674-1675.

Templis (Templum)

Baznīca - Svētā Gara templis: 797-798, 809.
Baznīca kā svētais templis: 756.
Cilvēks - Svētā Gara templis: 364, 1197, 1265, 1695, 2684.
Jeruzalemes templis: 2580.
Jēzus un templis: 576, 583-586, 593.
Kristus - patiesais Dieva templis: 1197.
Templis - Dieva klātbūtne cilvēku vidū: 593.

Teofānija [Dieva atklāšanās] (theophania)

707.

Teoloģija (theologia)

94.

Terapeitiskā forsēšana (sævitia therapeutica)

2278.

Terorisms (terrorismus)

2297.

Tēvija (patria), sk. tēvzeme.

Tēvišķība

Atbildīga tēvišķība: 2368.
Dieva tēvišķība: 239, 270, sk. Dievs.
Dievišķā tēvišķība kā cilvēku tēvišķības avots: 2214.
Laulātie - līdzdalīgi Dieva tēvišķībā: 2367.

Tēvs (pater), sk. tēvišķība un vecāki.

Tēvs - Dievs (Pater)

232-260.
Nozīme tam, ka piesauc Dievu kā Tēvu: 238-239.
Tēvs - Trīsvienības pirmā Persona: 198.

Cilvēka veiktais attiecībā pret Dievu Tēvu

Kā cilvēki nonāk pie Dieva Tēva: 51, 683, 1204.
Lūgt Dievu Tēvu: 1695, 2564, 2601, 2610, 2613, 2664, 2735-2736, 2742, sk. "Tēvs mūsu".
Lūgumi Dievam Tēvam: 434, 1109, 1352-1353, 2605.
Pateicības lūgšana un Dieva Tēva slavēšana: 1359-1361.
Pildīt Dieva Tēva gribu: 2603, 2611.

Dieva Tēva veiktais

Apredzība un Dieva Tēva mīlestība pret visiem cilvēkiem: 17, 305.
Attiecības starp Dievu Tēvu un Jēzu Kristu: 151, 242, 454, 465, 467, 473, 482, 503, 532, 536, 590, 859, 1224.
Attiecības starp Svēto Garu un Dievu Tēvu: 689, 703, 729.
Dialogs starp Dievu Tēvu un cilvēkiem: 104.
Dieva Tēva atklāsme: 79, 516.
Dieva Tēva darbi cilvēku labā: 219, 443, 845, 1050, 1153, 2466, 2714.
Dieva Tēva darbi Dēla Jēzus labā: 648.
Dieva Tēva griba: 541.
Dieva Tēva nodoms: 759.
Dievs Tēvs - liturģijas avots un mērķis: 1077-1083.
Dievs - Tēvs visiem cilvēkiem: 172, 239-240.
Kristus - Dieva Vārds: 65.
Sauciens "Abba, Tēvs": 742, 2777.
Trīsvienība un Dievs Tēvs: 253-255, 258.
Visas dievišķības avots un pirmcēlonis: 245-246, 248.
Žēlsirdīgais Dievs Tēvs: 1439, 1449.

"Tēvs mūsu" (lūgšana) (Pater noster)

Lūgšana "Tēvs mūsu" - Baznīcas lūgšana: 2767-2772.
Lūgšana "Tēvs mūsu" - Kunga lūgšana: 2765-2766.
Lūgšana "Tēvs mūsu" - Svēto Rakstu centrā: 2762-2764.

Lūgšanas atsevišķās daļas

"Tēvs": 2779-2785, 2798.
Tēvs "mūsu": 2786-2793, 2801.
"Kas esi debesīs": 2794-2796, 2802.
"Svētīts lai top Tavs vārds": 2807-2815, 2858.
"Lai atnāk Tava valstība": 2816-2821, 2859.
"Tavs prāts lai notiek. 2822-2827, 2860.
"Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien": 2828-2837, 2861.
"Piedod mums mūsu parādus": 2838-2845, 2862.
"Neieved mūs kārdināšanā": 2846-2849, 2863.
"Atpestī mūs no ļaunā": 2850-2854, 2864.

Tēvzeme [tēvija] (patria)

Debesu tēvija: 117, 1525, 2795.
Tēvzeme un pienākumi pret to: 2199, 2239-2240, 2310.

Ticēt (credere): sk. ticība.

Atteikšanās ticēt: 1034.
Credo: sk. Simbols.
Droši pazīt Dieva visvarenību: 274.
Nepieciešams ticēt, lai sasniegtu pestīšanu: 161.
Simbols norāda to, kam jātic: 184, 190-201.
Šaubas par ticību: 2088.
Ticēt - cilvēcisks akts: 154-155, 166, 180.
Ticēt - ekleziāls akts: 181.
Ticības akta nozīme: 26, 155, 1064.
Ticības dāvana: 153, 179, 1266.
Ticības motīvi: 156.
Ticības uz Dievu augļi: 222-227.
Uz ko attiecas ticības akts: 177.

Ticība (fides), sk. ticēt

Audzināšana ticībā un katehēze: 4-6.
Audzināšana ticībā: 1656, 2225-2226.
Baznīca kā ticības sargātāja: 171, 181, 507.
Dievs un Dievam pakārtotās realitātes - ticības objekts: 150-252, 170, 178, 182, 206.
Elkdievība - kārdinājums pret ticību: 2113.
Euharistija kā ticības kopsavilkums un summa: 1327.
Ģimene kā ticības kopiena: 2204.
Grēki pret ticību: 2088-2089.
Katoliskās Baznīcas katehisms un ticības doktrīna: 13-18, 23.
Kristība un ticība: 1236, 1253-1255.
Kristība, Iestiprināšana un spēja apliecināt ticību: 1270, 1305, 1319.
Laulātajiem - atšķirīgas ticības: 1633-1637.
Ļaunums un ticības atbilde: 309.
Musulmaņi un ticība uz vienu Dievu: 841.
Nāve ticības dēļ: 1281, 2473-2474.
Pastāvēt ticībā un to aizstāvēt: 162, 2088.
Pārbaudījumi un grūtības ticības ceļā: 164.
Šaubas par ticību: 644, 1381, 2088-2089.
Ticība kā Dieva dāvana: 153.
Ticība kā dievišķais tikums: 1813-1816.
Ticība - cilvēcisks akts, kas nav pretrunā ar brīvību un prātu: 154-155.
"Ticības analoģija": 114.
Ticības apliecināšana - pienākums un uzdevums: 2145, 2471-2472.
Ticības centrālie noslēpumi: 234, 647, 2558.
Ticības dogmas: 88-90.
Ticības galīgais pārbaudījums: 675.
Ticības liecība: 1816, 2220, 2473-2474.
Ticības lūgšana: 2570, 2610-2611, 2613, 2616.
Ticības mantojums: 84-95, 173-175.
Ticības motīvs: 156.
Ticības nozīme: 26, 142-143, 150.
Ticības pamatojumi: 156, 651.
Ticības pārdabiskā apziņa: 91-93, 889, 904.
Ticības rašanās: 683-684, 875.
Ticības sludināšana, audzināšana un izplatīšana: 3-10, 24, 91, 171, 425, 927, 935, 939.
Ticīgo ticība - no apustuļiem saņemtā ticība: 949.
Zinātne un ticība: 159.

Līdzekļi ticības audzināšanā

Ābrahama piemērs: 144-145.
Apziņa par dievišķo visvarenību: 274.
Bīskapi - ticības skolotāji: 12, 888, 2034.
Dieva Vārds: 131, 1102, 1122, 1154.
Katehumenāts un ievadīšana ticībā: 1247-1248.
Katoliskā Baznīca kā ticības audzinātāja: 168-169, 197, 868, 1124.
Kristīgās dzīves liecība: 2044.
Likums: 1963.
Liturģija: 1083, 1204, 1206.
Maģistērijs: 890, 892.
Marijas piemērs: 148-149.
Sakramenti: 1123, 1305.
Senču piemērs: 147.
Svētais Gars: 1098, 1520.
Svētbildes: 1192.
Ticības aizstāvēšana un izplatīšana: 1285.

Ticības augļi

Atklāsmes pieņemšana un izpratne: 99, 158.
Dieva pazīšana: 2614.
Dievs sniedz to, ko Viņam lūdz: 548.
Gandarīšana: 1492.
Iekļaušana Kristū: 818.
Jautājums par ļaunumu: 309, 324.
Līdzdalība Kristus pravietiskajā funkcijā: 785.
Lūgšanas un palīdzības avots: 2656, 2662, 2754.
Morālās dzīves avots: 2087, 2716.
Morāliskā izšķiršana: 2038.
Pieeja Baznīcas noslēpumam: 770, 779, 812.
Pieeja Euharistijas noslēpumam: 1381.
Pieeja Kristus augšāmcelšanās noslēpumam: 1000.
Pieeja nāves noslēpumam: 1006.
Pievēršanās visvarenajam Dievam: 273.
Savas cieņas apzināšanās: 1692.
Taisna sirdsapziņa un mīlestība: 1794.
Ticība raksturo Dieva tautu: 782.
Tiek stiprināta laulāto vienotība: 1644.
Viena Baznīca vienā ticībā: 818-819.

Ticības formulas un Simbols

Apustuļu simbols: 194.
Kristības apliecinājums: 189.
Nīkajas-Konstantinopoles simbols: 195.
Simbola daļas un artikuli: 190-191.
Simbola nozīme: 186-188, 197.
Ticības valoda: 170-171, 185.

Ticības īpašības un daba

Akts, kas nav pretrunā ar brīvību un prātu: 154-155, 180.
Cilvēka atbilde Dieva dāvanai: 142.
Dieva dāvāta žēlastība: 153, 162, 179, 298, 2005.
Mūžīgās dzīves sākums: 163-165.
Pastāvēšana ticībā: 162.
Personisks akts un liecība citiem: 166.
Pilnīga pievēršanās Dievam: 143, 155, 176, 2609.
Ticības brīvība: 160.
Ticības drošība: 157.
Ticības izpratne un izaugsme: 94-95, 156-159, 176.
Ticības nepieciešamība: 161, 183, 846.
Viena vienīga ticība: 172-175, 866.

Ticības paklausība

Ieklausīšanās Dieva Vārdā un ticības paklausība: 2716.
Marija un ticības paklausība: 144, 494.
Ticības paklausība kā galvenais morāliskais pienākums: 2087.
Ticības paklausības nozīme: 143-144.

Ticīgais(ie) (credens / ntes)

Ābrahams - "Visu ticīgo tēvs": 145-147, 1080.
Ateisms un ticīgie: 2125.
Baznīca un ticīgie: 181, 752, 759, 836.
Marija - ticīgo Māte: 2676.
Ticīgo izaugsme ticībā: 94, 166, 1102.
Ticīgo liecība: 2471.
Ticīgo pienākumi: 904-905.
Ticīgo priesterība: 1546.
Ticīgo vienība Kristū: 790, 805, 813, 817, 947.

Tiesa [spriedums] (iudicium)

Atsevišķā tiesa: 1021-1022.
Baznīcas spriedums: 119, 553, 2032, 2246, 2420, 2423.
Gandarīšanas sakramentā cilvēks jau iepriekš piedalās tiesā: 1470.
Kristus spriedums: 679.
Kritiskā sprieduma robežas: 1861, 2497.
Maldīgs spriedums: 1790-1794, 2409, 2477.
Pārsteidzīgs spriedums: 2477-2478.
Pēdējā, eshatoloģiskā tiesa: 677-678, 1023, 1038-1041.
Sirdsapziņas spriedums: 1777-1782, 1783, 1786-1787, 1806, 1848, 2039.
Tiesas diena: 681.

Tiesības (ius / ra)

Baznīca un tās pamattiesību ievērošana: 2429, 2458.
Baznīcas kalpotāju tiesības - tikt uzturētiem: 2122.
Bērnu tiesības: 2378.
Cilvēktiesību ievērošana: 1807, 1882, 1889, 2237, 2306, 2407.
Dabiskais likums kā pamattiesību pamats: 1956, 1978, 2070, 2273.
Ekonomiskā dzīve un tiesību nosargāšana: 2430-2431.
Kristīto tiesības: 1269.
Laulības civilšķiršana un likumīgo tiesību ievērošana: 2383.
Mēdiju sniegtā informācija un tiesību ievērošana: 2492, 2494, 2498.
Politiskās iekārtas, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām: 1901.
Politiskās tiesības: 2237.
Pretošanās varai, kas nerespektē tiesības: 2243.
Rīcība, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām: 2313, 2328.
Rīcības, kas ir pretrunā ar pamattiesībām: 2242, 2414, 2424.
Tiesības aizrādīt priekšniekiem: 2238.
Tiesības audzināt bērnus: 2221.
Tiesības balsot: 2240.
Tiesības baudīt šīszemes labumus: 360.
Tiesības dzīvot: 2264, 2270, 2273, 2322.
Tiesības emigrēt: 2241.
Tiesības evaņģelizēt cilvēkus: 848, 900.
Tiesības izvēlēties profesiju un dzīves stāvokli: 2230.
Tiesības izvēlēties skolu bērniem: 2229.
Tiesības pazīt Dieva baušļus: 2037.
Tiesības pazīt un atklāt patiesību: 2488-2489, 2494, 2508, 2512.
Tiesības pārtraukt medicīniskās procedūras: 2278.
Tiesības reglamentēt ieroču ražošanu un tirdzniecību: 2316.
Tiesības rīkoties pēc sirdsapziņas un brīvas izvēles: 1782, 1907.
Tiesības tikt cienītam: 2479.
Tiesības uz brīvību: 1738, 1747.
Tiesības uz ekonomisko iniciatīvu: 2429.
Tiesības uz likumīgu aizstāvēšanos: 1909, 2265-2266, 2308, 2310, 2321.
Tiesības uz privātīpašumu: 2211, 2401, 2403, 2406, 2452.
Tiesības uz reliģisko brīvību: 2104-2109.
Tiesības uz sociālo taisnību: 1943.
Tiesību atzīšana: 2270, 2273.
Tiesiska valsts: 1904, 2273.
Valsts autoritātes un personu tiesības: 1907, 2254, 2273.
Vienlīdzība starp cilvēkiem un viņu tiesības: 1935, 1944-1945.
Zinātnei un tehnoloģijai jākalpo pamattiesībām: 2294, 2375.

Tikšanās (occursus)

Dieva tikšanās ar cilvēkiem: 1153, 2299, 2560, 2563, 2567, 2591, 2626, 2710.
Liturģija kā Kristus un Baznīcas tikšanās: 1097.
Tikšanās ar Jēzu: 529, 995, 1021.

Tikums (virtus), sk. atsevišķos tikumus.

Audzināšana tikumos: 1784, 2223.
Cilvēciskie tikumi - dievišķās žēlastības paaugstināti: 1810-1811.
Katehēze par cilvēciskajiem un kristīgajiem tikumiem: 1697.
Mīlestība - visu tikumu izcelsmes avots un forma: 25, 2346.
Patiesība kā tikums: 2468-2469.
Solidaritāte kā tikums: 1942, 1948.
Svētais Gars darbojas caur tikumiem: 798.
Šķēršļi tikumu praktizēšanā: 1863, 2284.
Šķīstība kā tikums: 2337, 2341, 2345, 2347, 2349.
Tikuma definīcija: 1803-1804, 1833.
Tikumi kā Kristības dāvana: 1266.
Tikumi un Svētā Gara dāvanas: 1831.

Cilvēciskie tikumi

Apdomība: 1806, 1835.
Cilvēciskie tikumi, ap kuriem grupējas pārējie: 1805.
Cilvēciskie tikumi - dievišķās žēlastības šķīstīti un paaugstināti: 1810-1811.
Cilvēcisko tikumu definīcija: 1804, 1834.
Mērenība: 1809, 1838, 2290.
Morālie tikumi: 1266, 1804, 1839.
Stiprums (drosme): 1808, 1837.
Taisnīgums: 1807, 1836.

Dievišķie (teologālie) tikumi

Cerība: 1817-1821, 1843, 2090.
Dievišķo tikumu definīcija un uzdevums: 1812-1813, 1840-1841.
Mīlestība (caritas): 1822-1829, 1844.
Ticība: 153, 1814-1816, 1842.

Svētā Gara dāvanas

Septiņi Svētā Gara augļi: 1831.
Svētā Gara augļi: 1832.
Svētā Gara dāvanu definīcija: 1830.

Tipoloģija (typologia)

128, 130.

Tirdzniecība (commercium)

Ieroču tirdzniecība: 2316.
Krāpšana un tirdzniecība: 2269, 2409.

Tradīcija (Traditio)

81.
Apustuliskā Tradīcija: 75-76.
Liturģija kā Tradīcijas sastāvdaļa: 1124.
Mutvārdu tradīcija evaņģēliju veidošanā: 126.
Ticības mantojums glabājas svētajā Tradīcijā un Svētajos Rakstos: 84, 97.
Ticības un lūgšanas tradīcija: 2651, sk. lūgšana.
Tradīcija un Svētie Raksti: 80-83, 95, 97, 113, 120.
Tradīcijas saturs - visur viens un tas pats: 174.

Transsubstanciācija (transsubstantiatio):

1373-1377, 1413, sk. Euharistija.

Trimda (exilium)

Baznīca apzinās to, ka atrodas trimdā: 769.
Izraēlis un trimda: 710, 1081, 1093, 2795.
Nāve kā trimda miesai: 1005, 1681.
Šīszemes dzīve kā trimda: 1012.

Trīs svētās Lieldienu dienas (triduum paschale)

1168.

Trīsvienība (Trinitas), sk. Dievs Tēvs, Dēls - Vārds, Svētais Gars.

Dievišķās Personas: 252.
Dievs - viens vienīgs un trīsvienīgs: 202.
Dogmas izteikumā: 251.
Ģimene kā trīsvienīgās komūnijas-vienotības atspulgs: 2205.
"Hipostāze" jeb persona: 252.
Kristībā: 233, 265.
Liturģija kā Trīsvienības darbs: 1077-1109.
Liturģijā: 249, 1066.
Lūgšana kā komūnija-vienotība ar Trīsvienību: 2655.
Personas, kas savstarpēji atšķirīgas: 254, 267.
Personas, kurām viena kopīga daba (consubstantiales): 242, 253.
Pestīšanas norise kā triju dievišķo Personu kopīgais darbs: 257-260.
Substances jēdziens: 252.
"Teoloģija" un "ekonomija": 236.
Trīsvienība kā ticības centrālais noslēpums: 232, 234, 237, 261.
Trīsvienības izteikšana
Trīsvienības klātbūtne cilvēkā: 260.
Trīsvienības vienība un Baznīcas vienība: 813.
"Un Dēlu" (Filioque): 246-248, 264.
Vienībā: 255, 689.

Tronis (thronus)

1137.

Trūcīgie (egeni), sk. nabagi.

Mīlestība pret trūcīgajiem: 1586, 1932, 2449.

Trūkums (egestas), sk. nepieciešamība.

Trūkums (inopia) un palīdzības sniegšana trūcīgajiem

1351, 2218, 2315, 1833, sk. nepieciešamība (necessitas).

Tuksnesis (desertum)

Iekšējais tuksnesis un vientuļnieku dzīve: 921.
Jēzus tuksnesī: 538-540, 566.

Tumsība (tenebræ)

Cilvēka cīņa pret tumsības spēkiem: 409.
Gaisma un tumsība duālismā un maniheismā: 285.
Ticība izved no tumsības: 2466.

Tuvākais (proximus)

Baušļi un tuvākmīlestība: 1962, 2052, 2067, 2401, 2464.
Cieņa un mīlestība pret tuvāko kā mīlestības prasība: 1789, 1822, 1844.
Gandarīšanas formas un tuvākmīlestība: 1434.
Grēki pret tuvākmīlestību: 1459, 1849, 2302-2303, 2409, 2477, 2485, 2539.
Kāpēc mīlēt un cienīt tuvāko: 678, 2212.
Kļūt par tuvāko citiem: 1825, 1932.
Mīlestība pret Dievu un pret tuvāko kā Dieva likuma piepildījums: 1706.
Mīlestība pret tuvāko nav šķirama no mīlestības pret Dievu: 1033, 1878.
"Mīli savu tuvāko kā sevi pašu": 2055, 2196.
Radības respektēšana un tuvākmīlestība: 2415.
Sirdsšķīstība kā prasība, lai varētu pieņemt citu cilvēku kā tuvāko: 2519.
Taisnīgums pret tuvāko: 1807, 1836.
Uzskatīt tuvāko kā "otru es": 1931.
žēlsirdības darbi pret tuvāko: 2447.

Tuvība [privātā dzīve] (intimitas)

Laulāto tuvība: 2360, 2362.
Respektēt un nosargāt privāto dzīvi: 2492, 2521.
Tuvība starp Dievu un Viņa radībām: 239, 441, 921.

U

Uguns (ignis)

Mīlestības uguns: 2671, 2717, 2785.
Mūžīgā uguns: 1034-1035.
Šķīstošā uguns: 1031.
Uguns - Svētā Gara simbols: 696.
Uguns simboliskā nozīme: 1147, 1189.

Universāls (universalis), sk. lietvārdu, uz kuru šis īpašības vārds attiecas.

Upurdāvanu prezentācija [ofertorijs] (offertorium)

1333, 1350.

Upuris(i) (sacrificium / ia)

Upurēt Dievam: 901, 2009-2100.
Upuri Vecajā Derībā: maizes un vīna upurēšana - 1334.

Upuris (Kristus) (Victima)

457, 604, 1367, 1566.

Upuris (oblatio)

Baznīcas upuris: 1368, 1553.
Euharistijas Upuris: 1362, 1414, 2643.
Jaunavas Marijas upuris: 494, 2617, 2622.
Jēzus upuris: 529, 606-607, 610-611, 614, 616, 2824.
Sevis paša upurēšana: 459, 2031, 2711.

Uzgavilēšana (acclamatio) Jēzum, kas iejāj Jeruzalemē:

559.

Uzklausīt (auscultare)

Dievs Tēvs vienmēr uzklausa Jēzu.
Dievs uzklausa cilvēka saucienu: 2657.
Uzklausīt Dieva Vārdu: 709, 900, 1651, 2578, 2584, 2656, 2716, 2724, 2835.
Uzklausīt Jēzu, kas mums māca lūgties: 2598.

Uzņemšana debesīs (Marijas) (Assumptio):

966, sk. Marija.

Uzskati (sententia)

Pilsoņu brīvie uzskati: 1901.

Uzticība (fidelitas)

"Amen" kā uzticības liecība: 1062.
Baznīcas uzticība: 1117, 1342.
Dievišķā uzticība: 207, 212, 214, 489, 1062-1063, 1334, 2577.
Kristīto uzticība: 2044.
Uzticība Dieva Vārdam: 81, 86, 2466.
Uzticība Dievam: 1502, 2101, 2787.
Uzticība Kristum, piedaloties Euharistijā: 2182.

Uzturs [barība] (nutrimentum)

Euharistija kā barība: 141, 728, 1020, 1244, 1335, 1392, 1394, 1426, 1436, 2861.
Materiālais uzturs: 2288, 2417, 2447, 2805, 2830, 2861.
Svētie Raksti kā barība: 104, 131-132, 141, 2861.

Uzvara (victoria)

Baznīcas uzvara pār nāves spēkiem: 552.
Dieva uzvara pār ļauno pasaules beigās: 677.
Jēzus uzvara pār sātanu: 539, 2853.
Kristus uzvara pār grēku un nāvi: 411, 420, 654, 1505.

V

Vadība (auctoritas), sk. vara.

Vadīt [būt priekšsēdētājam] (præsidere)

Bīskaps vada vietējo Baznīcu: 1369.
Bīskapu un priesteru kalpojums, vadot Euharistiju: 1142, 1411.
Diakons vada bēres: 1570.
Kristus vada ikvienu liturģisko svinēšanu: 1348.
Laju tiesības vadīt liturģiskās lūgšanas: 903.
Laju tiesības vadīt svētīšanas: 1669.
Svētsapulces vadītāja sēdeklis: 1184.

Vadītājs (dux)

Baznīcas-vadītājas maģistērijs: 93.
Bīskapi un ganītaji kā vadītāji: 939, 1140, 1575, 2033, 2594.
Garīgā vadība: 2690.
Kristus kā vadītājs: 551, 1547.
Pāvests kā vadītājs: 816, 895, 899.
Sirdsapziņa un apdomība kā vadītāja: 1778-1806.
Valsts - ekonomiskās darbības vadītāja: 2431.

Vaina (culpa): sk. grēks

Aborts, sadarbība un vaina: 2272.
Ādama vaina un tās sekas: 390, 402-403.
Ateisma vaina: 2125.
Atzīt vainas: 827, 1455, 1847.
Baznīcas šķelšanās un šķelšanās starp cilvēkiem: 817.
Civilsods un vaina: 2266.
Gandarīšana un vaina: 1435, 1459.
Grēks pret šķīstību: 2352, 2354-2355.
Grēks pret taisnību un patiesību: 2477, 2480-2481, 2485, 2487, 2509.
Ieļaunošanas vaina: 2287, 2284, 2326.
Izsūdzēt vainas: 1458, 1453.
Kristus nāve un cilvēku vaina: 580, 598.
Likumīga aizstāvēšanās un vaina: 2264.
Maldīgs spriedums un vaina: 1791.
Marija - pirmgrēka neskarta: 966.
Netīša nezināšana un vaina: 1860.
Reputācija, tās respektēšana un vaina: 2477.
Sirdsapziņa un vainas: 1781, 1784, 1801.
Tīša slepkavība un vaina: 2269.
Vainas labošana: 2487.
Vainas piedošana: 1031, 1425, 1436, 1452.
Vainas smagums: 1861, 2073.
Var piedot visas vainas: 978, 982, 1502, 1847.

Vairošana (augmentum), sk. attīstība.

Vajāšana (persecutio)

Baznīcas vajāšana: 675, 769, 1816.
Kristus vajāšana: 530.

Vājums [nespēks] (infirmitas)

Cilvēciskais vājums - arī ordinētajos kalpotājos: 1550.
Cilvēciskais vājums un dievišķās visvarenības izpausme: 268, 1508.
Cilvēciskais vājums un Jēzus: 517, 540, 1505, 2602.
Cilvēciskais vājums un kristīgās iniciācijas sakramenti: 978, 1264, 1426.
Dieva šķietamā nespēka noslēpums: 272.
Svētais Gars - palīgs vājam cilvēkam: 741, 2630.
Svēto aizbildniecība - palīdzība cilvēciskajā vājumā: 956, 1053.

Valdīšana pār sevi (dominium sui) - ilgs un neatlaidīgs darbs

: 2342.

Valoda (lingua)

Cilvēciskā valoda, runājot par Dievu: 40-43.
Dieva vārdi - izteikti cilvēku valodā: 101.
Divkosība cilvēka vārdos: 2338, 2480.
Lūgšanas valoda: 2663.
Radības valoda: 2500.
Ticības valoda: 170-171, 185.
Zīmju un simbolu valoda cilvēka dzīvē: 1146.

Valstības atslēgas (claves Regni)

551-553.
Dieva valstības atslēgu vara: 981-983.
Grēki, piedošana un Dieva valstības atslēgas: 979, 981, 1444.
Pēteris un Dieva valstības atslēgas: 553, 567, 881, 936, 1444.

Valsts (status politicus), sk. sabiedrība.

Morāle nosoda totalitāro valstu ļaunumu: 2499.
"Tiesiska valsts": 1904.
Valsts atbildība par ekonomisko dzīvi: 2431.
Valsts atbildība par labklājību: 2372.
Valsts - kā elks, ko godina: 2113.
Valsts pienākums aizstāvēt kopējo labumu: 1910.
Valsts pienākums aizstāvēt tiesības uz dzīvību: 2273.
Valsts un personiskā brīvība: 1883.

Vara (potestas)

"Atslēgu vara": 553, 981-983.
Cilvēka vara: 943, 1731, 1861, 1884, 2002.
Jēzus Kristus vara: 635, 649, 664, 668, 1441, 1503.
Pāvesta un bīskapu kolēģijas vara: 882-883.
Svētā Gara vara: 703, 798.
Tumsības vara un atbrīvošanās no tās Kristībā: 1250.
Valsts vara: 1904, 2237, 2239, 2241, 2244.

Vara [autoritāte, vadība] (auctoritas)

Apustuļu vara: 551, 873, 1444, 1575.
Atteikšanās paklausīt varai: 2256.
Baznīcas kalpotāju vara: 875, 1551, 1563.
Baznīcas maģistērija vara: 88, 2036.
Baznīcas vara: 85, 119, 553, 874, 895, 918, 1023, 1125, 1399, 1578, 1635, 1673, 1792, 2027, 2420.
Baznīcas virsgana vara: 1594, 2034.
Bīskapu vara: 883, 888, 894, 1596, 2034, 2179.
Cieņa pret citiem un vara: 1902, 1930, 2199, 2254.
Cieņa pret vadību: 1880.
Cilvēku varas pamats: 1897-1904.
Civilā un cilvēciskā vara: 1900, 1901, 2234.
Civilās varas pārkāpumi: 2155, 2242, 2298.
Dieva autoritāte: 156, 239, 668, 1295, 1381, 2086, 2777.
Ģimene un vara: 2202, 2207, 2234.
Jeruzalemes reliģiskā vadība: 575, 587, 589, 591, 595-596.
Karš un starptautiskā vara: 2308.
Kopējais labums un vara: 1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 2429, 2498.
Kristus autoritāte: 581-582, 651, 668-669, 1063, 1441, 1673, 2173.
Likumīga varas pielietošana: 1897, 1921.
Likums kā varas izpausme: 1951.
Nelikumīgā civilā vara: 2155.
Patiesības autoritāte: 1777.
Vadība - nepieciešama cilvēku sabiedrībai: 1897-1898, 1919.
Vadības kalpošana: 2235.
Vadības uzdevumi: 1917, 1923, 2235-2236, 2241, 2272, 2316, 2354, 2498.
Varas pamats: 1899, 1918, 1920, 1930.
Varas robežas: 2267.
Varas simboli: 194-195.

Vārds (nomen)

Dieva vārds, sk. Dievs.
Jēzus vārds: 432.
Kristietim Kristībā dotais vārds: 2156-2159, 2165.
Vārds (Verbum), sk. Kristus.
Dievs uztur radību caur Vārdu: 320.
"Iesākumā bija Vārds": 291.
Kristus - iemiesojies Vārds: 151, 241, 477.
Vārda iemiesošanās noslēpums: 461-463, 479.
"Vārds ir tapis miesa": 423, 456-460.

Varmācība (violentia)

Atteikties pielietot varmācību, aizstāvot mieru: 2306.
Cilvēka dzīvības respektēšana un varmācība: 2260, 2297.
Melošana kā varmācības forma: 2486.
Varmācība - grēka sekas: 1869, 2534.
Varmācība un Kristus ciešanas: 1851.
Varmācības cēloņi: 2316.
Varmācības ļaunuma smagums: 1858.
Varmācīga ielaušanās dzimumdzīvē: 2356.

Vasarsvētki (Pentecoste)

Vasarsvētki - diena, kad Jēzus tiek atklāti sludināts: 767, 1076.
Vasarsvētki - diena, kad tiek dāvāts Svētais Gars: 696. 731, 1287, 2623.
Vasarsvētki - diena, kad Trīsvienība tiek pilnībā atklāta: 732.

Vecā derība (Fœdus Vetus), sk. Vecā Derība (grāmata).

Ābrahams un derība: 72, 992, 2571.
Baušļu nozīme un derība: 2061-2063.
Cilvēks - aicināts uz derību ar savu Radītāju: 357.
Dekalogs un derība: 2057, 2077.
Derības pastāvīgā vērtība: 121.
Derības zīmes un simboli: 1145, 1150-1152, 1334.
Dievs un derība ar Viņa tautu: 238, 781, 1102, 1612, 2058.
Likums un derība: 346, 709, 2060-2063, 2070.
Liturģija un derība: 1093, 1156.
Lūgšana un derība starp Dievu un cilvēku: 2564, 2567, 2569, 2713, 2795, 2829, 2841.
Maizes un vīna upurēšana un derība: 1334.
Pirmtēli un derība: 1217, 1223, 1544.
Priesterība un derība: 1539, 1542, 1544.
Sabats kā derības zīme: 2171.
Sagatavošanās Kristum vecajā derībā: 522, 762.
Sinaja derība: 62, 204, 2810.
Sirds un derības vieta: 2563.

Vecā Derība (Vetus Testamentum), sk. Svētie Raksti un vecā derība (fœdus vetus).

Apsolījumu piepildījums un Vecā Derība: 122, 528, 652, 1067.
Cieņa pret Veco Derību un tās simboliem: 61, 123, 138.
Cilvēka slimība Vecajā Derībā: 1502.
Dzīvības svētums Vecajā Derībā: 2260.
Juridiskie priekšraksti Vecajā Derībā: 2449.
Katehēze atklāj to, kas bijis apslēpts zem Vecās Derības burta: 1094.
Liturģija un Vecā Derība: 1093, 1349.
Lūgšana un Vecā Derība: 2568, 2569, 2585, 2596, 2630.
Saistība starp Veco un Jauno Derību: 128, 129, 140.
Simboli Vecajā Derībā: 2130.
Svētais Gars un Vecā Derība: 702.
Svēto Rakstu kanons un Vecā Derība: 120.
Teofānijas Vecajā Derībā: 697.
Tituls "Dieva Dēls" un Vecā Derība: 441.
Trīsvienība, Tās radīšanas darbība un Vecā Derība: 292.
Trīsvienības noslēpums un Vecā Derība: 237.
Vecajā Derībā Baznīcas noslēpums ir pasludināts pirmtēlos: 753.
Vecajā Derībā Dievs ir atklāts kā Tēvs un patiesības avots: 684, 2465.
Vecajā Derībā pravieši jau iepriekš sludina par Mesiju: 1286.
Vecās Derības vērtība: 121.

Vecāki (parentes), sk. bērni (filius / ii) un ģimene.

Audzināt bērnus ticībā: 1656, 2206, 2222, 2225-2226.
Bērni kā Dieva svētības zīme: 1652, 2373.
Bērns nepienākas, bērns - tā ir dāvana vecākiem: 2378.
Bērnu pienākumi pret vecākiem: 2214-2220.
Dieva tēvišķība un cilvēka tēvišķība: 239, 2214.
Ģimene - dabiskā vide bērnu audzināšanai: 2224.
Jēzus - paklausīgs saviem vecākiem: 531, 583.
Mākslīgās apaugļošanas nepieņemamie tehniskie līdzekļi: 2376.
Prasība mīlēt vecākus: 2197, 2199, 2200.
Respektēt bērnu aicinājumu: 2232-2233.
Sadarbība un dialogs starp vecākiem un bērniem: 2230.
"Tev būs godāt savu tēvu un savu māti": 2196.
Vecāku atbildība bērnu audzināšanā: 1653, 2221, 2223.
Vecāku pienākumi un laulības pārkāpšana: 2381.
Vecāku pienākumi un tiesības: 1250, 2221-2231.
Vecāku svētdarīšana: 902.
Vecāku tiesības izvēlēties bērniem skolu: 2229.

Vecie ļaudis (senes)

Ģimene un rūpes par veciem ļaudīm: 2208.
Kalpot vecajiem ļaudīm: 2186.

Vecums (ætas)

Būt pieaugušam ticībā nav tas pats, kā būt pieaugušam no dabiskā viedokļa: 1307-1308.
Izšķiršanas spējas iegūšana nosaka vecumu, lai pieietu pie grēksūdzes: 1457.
Nepieciešamais vecums Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai: 1318-1319.

Vēlēšanās (desiderium): sk. vēlme.

Vēlme [ilgas, vēlēšanās] (desiderium): sk. iekāre (concupiscentia, cupido).

Cilvēks un viņa ilgas pēc Dieva: 2548-2550, 2557, 2566, 2589, 2709, 2784.
Cīņa pret pārmērīgām vēlmēm: 2520.
Dusmas un vēlēšanās atriebties: 2302.
Ilgas - jūtas (passio): 1772.
Ilgas pēc Dieva valstības: 2632, 2818.
Ilgas pēc Dieva: 27-30, 2736.
Ilgas pēc Jēzus: 607, 1130.
Ilgas pēc Kristus atgriešanās: 524.
Ilgas pēc labā: 1707, 1765.
Ilgas pēc laimes: 1718-1719, 1725, 2548.
Ilgas pēc Svētā Gara: 2541-2543, 2737, 2764.
Ilgas - jūtas: 1772.
Naudaskāre: 2424.
Neapvaldītu vēlmju nosodīšana: 1871, 2336, 2380, 2480, 2535-2540.
Skaudība un vēlēšanās iegūt cita cilvēka mantu: 2539, 2553.
Vēlēšanās atgriezties: 1431.
Vēlēšanās pēc lūgšanas: 2601.
Vēlēšanās sludināt Jēzu: 425, 429.
Vēlmju mērenība: 1809.

Velns (diabolus), sk. dēmons.

Veltīšanās Dievam (consecratio), sk. konsekrācija.

Verdzība (servitus)

Aizliegums paverdzināt cilvēkus: 2414.
Atbrīvošana no grēka verdzības: 407, 421, 1733.
Dievs atbrīvo Izraēli no Ēģiptes verdzības: 62, 2061.
Jēzus atbrīvo cilvēkus no verdzības grēkam: 2057, 2097, 2744.
Verdzība grēkam: 407, 421, 1733.

Vērtības (valores)

Ģimene - vieta, kur vērtības tiek nodotas tālāk: 2207.
Laulības cilvēciskās un kristīgās vērtības: 1632, 1643, 2363.
Morālo vērtību noraidīšana un ieļaunojums: 2286.
Vērtību hierarhija un ekonomiskā darbība: 2425.
Vērtību hierarhija un sabiedrība: 1886, 1895, 2236.
Vērtību hierarhija un sociālās institūcijas: 2244.
Zinātne, tehnika un morālās vērtības: 2293.

Veselība (valetudo), sk. fiziskā veselība.

Vesperes (vesperæ):

1175.

Vēsts (nuntius), sk. sludināšana.

Vēsture (historia)

Baznīca un vēsture: 759, 770.
Dieva apredzība vēstures ietvaros: 303, 314, 395.
Dievs - transcendenti pāri vēsturei: 212.
Dievs - vēstures Kungs un Skolotājs: 269, 304, 450.
Grēks vēstures ietvaros: 386, 390, 401, 409.
Lūgšana un vēsture: 2568, 2591, 2596, 2660.
Radīšana kā vēstures aizsākums: 338.
Vēstures galīgā jēga: 388, 1040.
Vēstures interpretācija un Baznīcas sociālā mācība: 2422.

Vidutājs (mediator), sk. Kristus.

Marija - žēlastības vidutāja: 969.

Viena (una), sk. Baznīca: viena.

Vienība (unitas)

Baznīcas vienība un Kristus: 795.
Baznīcas vienība: 791, 813-889, 820-822, 1396, 1416.
Cilvēka iekšējā vienība: 409, 2338.
Cilvēku dzimuma vienība: 360, 775, 1045.
Dieva vienība - trīsvienīga: 254-255, 1702, 1878, 1890.
Dvēseles un miesas vienība: 362-368, 382.
Laulāto vienība: 1641, 1643.
Vecās un Jaunās Derības vienība: 128-130, 140.
Vīrs un sieva - divu personu vienība: 371-373, 1605.

Vienība [vienotība] (unio)

Cilvēka vienotība ar Kristu un ar Dievu: 542, 772-773, 775, 864, 950, 1391, 2014, 2074.
Gara un matērijas vienība cilvēkā: 365, 650.
Hipostātiskā vienība Kristū: 470, 483.
Jaunavas Marijas vienība ar Kristu: 964.
Kristiešu vienība: 822.
Laulības vienība: 1603, 1614, sk. laulība.
Vīrieša un sievietes vienotība: 383, 400, 1606, 1608, 1646, 2335, 2353, 2390-2391.

Vienkāršība (simplicitas)

Dieva vienkāršība: 202.
Lūgšanas vienkāršība: 2589, 2713, 2778.

Vienlīdzība (æqualitas)

Vienlīdzība starp cilvēkiem: 1934-1935.
Vienlīdzība starp Kristum ticīgajiem: 872.
Vienlīdzība un atšķirības starp vīrieti un sievieti: 369.

Vienotība (communio), sk. komūnija.

Vienotība (unio), sk. vienība (unio).

Viens (unus), sk. Dievs: Dieva apzīmējumi un īpašības.

Viesmīlība (hospitalitas)

1971.

Vietas (loca) kulta svinībām

1179-1186, 1198-1199.

Vietnieks (vicarius)

Bīskaps kā Kristus vietnieks: 894, 1560.
Pāvests kā Kristus vietnieks: 882.
"Sirdsapziņa ir pati pirmā no visiem Kristus palīgiem": 1778.

Vīnakoks (vitis), sk. vīns.

Vīns / vīnakoks (vinum / vinea / vitis)

"Es esmu vīnakoks, jūs - atvases": 787, 1988, 2074.
Kristus kā patiesais vīnakoks: 755.
Maizes un vīna zīme Euharistijā: 1333-1335.
Vīna pārvēršana par Kristus asinīm: 1375-1376, 1413, sk. transsubstanciācija.

Vīraks (incensum): 1154.

Vīrietis (vir), sk. cilvēks.

Vīrs (maritus): sk. laulība.

Visatļautība morālajā rīcībā (permissivus animus morum): 2526.

Vissvētā Jēzus Sirds (Sacrum Cor): 478.

Visums (universum), sk. pasaule.

Dievs kā Visuma sākums un mērķis: 32, 269, 279, 317, 325.
Visuma skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu: 341, 1147.
Visums laika beigās: 1047, 1060.

Z

Zādzība (furtum)

Atlīdzināt par nozagto: 2412.
Zādzības definīcija: 2408.
Zādzības izcelsme: 2534.

Zaimošana (blasphemia)

Jēzu apsūdz zaimošanā: 574.
Lamu vārdi un zaimošana: 2149.
Zaimošanas nozīme: 2148, 2162.
Zaimošanas smagums: 1031, 1756, 1856.

Zeme (terra): 326, sk. pasaule.

Apsolītā zeme: 1222.
Jaunā zeme: 1042-1050.
Pārvaldīt zemi: 307, 373, 1402-1403.
Zemes radīšana: 198, 290, sk. radība.

Zīlēšana (divinatio) - pretrunā ar Dieva nodomu: 2115-2117, 2138.

Zīme(s) (signum / a), sk. simboli.

Asinis kā zīme: 2260.
Balodis kā zīme: 701.
Baznīca kā zīme: 775.
Dziedājums un mūzika - zīmes liturģijā: 1157-1158.
Interpretēt laika zīmes: 1788.
Jēzus zīmes, kas runā pretī: 575.
Kristus pieņemtās zīmes: 1151.
Krusta zīme: 2157.

Liturģiskās zīmes: 1149, 1161, 1189.
Maize un vīns kā zīme: 1333-1336, 1412.
Roku uzlikšana kā zīme: 699, 1507.
Svaidīšana kā zīme: 695, 1293-1294.
Ūdens kā zīme: 694.
Vecās Derības zīmes: 1150.
Zīmes garīgo realitāšu uztveršanai un izteikšanai: 1146-1148.
Zīmes sakramentālijās: 1667-1668.

Zīmes (signa) sakramentos

Iestiprināšanas zīmes: 695, 1293-1301.
Kristības zīmes: 628, 694, 1235, 1238, 1241, 1243.
Ordinācijas zīmes: 1574.
Sakramenti kā zīmes: 1084, 1123, 1130-1131, 1152.

Zīmogs [noslēpums] (sigillum): 698, sk. sakramentālais zīmogs.

Grēksūdzes sakramentālais noslēpums: 1467, 2490.
Iestiprināšanas zīmogs: 1293, 1295-1296, 1304.
Kristības zīmogs: 1216, 1272-1274, 2769.
Kunga zīmogs ir zīmogs, ar kuru Svētais Gars mūs iezīmējis pestīšanai: 1274.
Ordinācijas zīmogs: 1121, 1582.

Zināšana (cognitio), sk. pazīšana.

Zinātne [zinības] (scientia)

Zinātne un kalpošana cilvēkam: 2293-2294.
Zinātne un ticība: 159.
Zinību dāvana kā Gara dāvana: 1831.

Zinātniskie eksperimenti (scientifica experientia)

Zinātniskie eksperimenti, kuros izmanto dzīvniekus: 2417.
Zinātniskie eksperimenti un cilvēka cieņa: 2292, 2295.

Zinātniskie pētījumi (investigatio scientifica)

Pētījumu morāliskuma kritēriji: 2294.

Zinības (scientia), sk. zinātne.

Zvēresta laušana (periurium)

Ko nozīmē "zvēresta laušana": 2152.
Zvēresta laušanas sekas: 2476.
Zvēresta laušanas vainas smagums: 1756, 2153, 2163.

Zvērests (iusiurandum)

Jēzus vārdi: "Nezvēriet nemaz": 2153.
Nepatiess zvērests: 2150-2151.
Nezvērēt niecīgās lietās: 2155.
Zvēresta laušana: 2152, 2476.
Zvērests Baznīcas Tradīcijā: 2154.

Ž

Žēlastība (gratia), sk. dievišķā dzīve.

Atteikšanās no žēlastības un žēlastības zaudēšana: 412, 679, 1861.
Brīvība un žēlastība: 1742, 2022.
Harizmas kā žēlastība: 799, 951, 2003, 2024.
Īpašās žēlastības: 1527, 2014.
Jaunais likums - saukts par žēlastības likumu: 1972.
Kristības žēlastība: 1262-1274, 1308.
Kristus nāve - žēlastības avots: 1407.
Laulības sakramenta žēlastība: 1615, 1641-1642.
Lūgšana kā žēlastības dāvana: 2713, 2725.
Marija - "žēlastības pilnā": 411, 490-491, 493, 722.
Mirt Dieva žēlastībā: 1023, 1030.
Nopelni un žēlastība: 1708, 2008-2009, 2011, 2025-2027.
Ordinācijas žēlastība: 1585-1589.
Pašreizējā (aktuālā) žēlastība: 2000, 2024.
Pastāvīgā (habituālā) žēlastība: 2000.
Sākotnējā žēlastība: 375-376, 399.
Stāvokļa žēlastības: 2004.
Svētdarošā žēlastība: 824, 1266, 1999, 2000, 2023-2024.
Tikums un žēlastība: 1810-1811, 2825.
Žēlastība būt uzticīgam līdz galam: 2016.
Žēlastība - Dieva dāvana: 35, 54, 1999, 2008.
Žēlastība - Kristus dāvana: 388, 957.
Žēlastības definīcija un nozīme: 1996-2000, 2003, 2005, 2017.
Žēlastības stāvoklis: 1310, 1319, 1415, 1861.

Saņemt žēlastību

Gatavība želastības saņemšanai: 1446, 1848.
Sagatavošanās žēlastības saņemšanai: 2001, 2022.
Sakramenti un žēlastība: sk. sakramenti.
Pateicības lūgšana
Dzīve kā pateicības lūgšana: 2062.
Euharistija kā pateicības akts: 1328, 1358, 1360.
Jēzus pateicības lūgšana Tēvam: 2603-2604.
Nepieciešamība pateikties Dievam: 224, 795, 983, 1167, 1333, 2781.
Pateicības aks: 1352, 1359-1360, 2637-2638.
Situācijas, lai pateiktos Dievam: 2638.
Svētais Gars aicina pateikties Dievam: 1103.
Svētīt Dieva vārdu, tas ir - to atzīt par svētu: 2807.

Žēlastības augļi

Atgriešanās: 1432, 1989.
Attaisnošana: 1987, 1989, 1992, 2018-2020.
Baznīcas celšana: 798.
Dievišķo un morālo tikumu dāvana un Svētā Gara dāvanas: 1266.
Grēku piedošana: 277, 1263, 1708, 1987, 1989, 2023.
Jaunā cieņa: 1701.
Kļūt par Dieva pieņemto bērnu: 654, 1212, 2009.
Laba un svēta dzīve: 409, 1889, 2082, 2541.
Nožēla: 1453.
Patiesības pazīšana: 1960.
Pestīšana un mūžīgā dzīve: 265, 836, 1697.
Svētums: 824, 2023.
Šķīstība: 2345.
Ticība: 153-155, 158, 424, 684, 1098, 1102.
Vienotība ar Kristu: 737.

Žēlsirdība (misericordia)

Attaisnošana - Dieva žēlsirdības augstākais apliecinājums: 1994.
Baznīca dāvā cilvēkam Dieva žēlsirdību: 2040.
Baznīca lūdz pēc Dieva žēlsirdības: 1037.
Dieva žēlsirdība: 210-211, 270.
Grēcinieki, kas noraida Dieva žēlsirdību: 1864, 2091.
Jēzus atklāj Tēva žēlsirdību: 545, 589, 1439, 1846.
Kristus vēlas žēlsirdību: 2100.
Marija - žēlsirdības Māte: 2677.
Pieņemt Dieva žēlsirdību: 1847, 2840.
Žēlsirdība - mīlestības (caritas) auglis: 1829.
Žēlsirdības darbi, kas jāveic: 1473.
Žēlsirdības darbu nozīme un veidi: 2447.

Žēlsirdības dāvanas (eleemosyna)

Žēlsirdības dāvanas jaunajā likumā: 1969.
Žēlsirdības dāvanas kā gandarīšanas veids: 1434, 1438.
Žēlsirdības dāvanas kā mīlestības darbs: 2447, 2462.

Žesti [darbības] (gestus)

Liturģiskie žesti: 1149-1150, 1234, 1341.
Nepieciešamās darbības ceļā uz atgriešanos: 1430, 1435.