Katoliskās Baznīcas katehisms

  
Titullapa
Saīsinājumi
Svēto Rakstu grāmatu nosaukumu saīsinājumi
Apustuliskā konstitūcija Ticības mantojums (Fidei depositum)
Prologs
Pirmā daļa. Ticības apliecinājums
  Pirmā sadaļa. "Es ticu" - "Mēs ticam"
    Pirmā nodaļa. Cilvēks ir atvērts Dievam ("Dei capax")
    Otrā nodaļa. Dievs nāk pretī cilvēkam
      1. artikuls. Dieva Atklāsme
      2. artikuls. Dievišķās Atklāsmes tālāknodošana
      3. artikuls. Svētie Raksti
    Trešā nodaļa. Cilvēka atbilde Dievam
      1. artikuls. Es ticu
      2. artikuls. Mēs ticam
      Ticības apliecinājums
  Otrā sadaļa. Kristīgās ticības apliecinājums
    Ticības simboli
    Pirmā nodaļa. Es ticu uz Dievu Tēvu
      1. artikuls. "Es ticu uz Dievu, Visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju"
        1. paragrāfs. Es ticu uz Dievu
        2. paragrāfs. Tēvs
        3. paragrāfs. Visvarenais
        4. paragrāfs. Radītājs
        5. paragrāfs. Debesis un zeme
        6. paragrāfs. Cilvēks
        7. paragrāfs. Grēkā krišana
    Otrā nodaļa. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva viendzimušo Dēlu
      2. artikuls. "Un uz Jēzu Kristu, Viņa viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu"
      3. artikuls. Jēzus Kristus "ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas"
        1. paragrāfs. Dieva Dēls, tapis Cilvēks
        2. paragrāfs. "...Ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas"
        3. paragrāfs. Kristus dzīves noslēpumi
      4. artikuls. Jēzus Kristus ir "cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un apbedīts"
        1. paragrāfs. Jēzus un Izraēlis
        2. paragrāfs. Jēzus ir miris uz krusta
        3. paragrāfs. Jēzus tika apbedīts
      5. artikuls. "Jēzus Kristus ir nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies"
        1. paragrāfs. Kristus nokāpa mirušo valstībā
        2. paragrāfs. Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem trešajā dienā
      6. artikuls. "Jēzus uzkāpa debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas"
      7. artikuls. "No kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos"
    Trešā nodaļa. Es ticu uz Svēto Garu
      8. artikuls. "Es ticu uz Svēto Garu"
      9. artikuls. "Es ticu svētajai katoliskajai Baznīcai"
        1. paragrāfs. Baznīca Dieva nodomā
        2. paragrāfs. Baznīca - Dieva tauta, Kristus Miesa, Svētā Gara templis
        3. paragrāfs. Baznīca ir viena, svēta, katoliska un apustuliska
        4. paragrāfs. Kristum ticīgie: hierarhija, laji, konsekrētā dzīve
        5. paragrāfs. Svēto komūnija-sadraudzība
        6. paragrāfs. Marija - Kristus Māte, Baznīcas Māte
      10. artikuls. "Es ticu grēku piedošanai"
      11. artikuls. "Es ticu miesas augšāmcelšanai"
      12. artikuls. "Es ticu mūžīgajai dzīvei"
      "Amen"
Otrā daļa. Kristīgā noslēpuma svinēšana
  Pirmā sadaļa. Sakramentālā norise
    Pirmā nodaļa. Lieldienu noslēpums Baznīcas laikmetā
      1. artikuls. Liturģija - Vissvētās Trīsvienības darbs
      2. artikuls. Lieldienu noslēpums Baznīcas sakramentos
    Otrā nodaļa. Lieldienu noslēpuma sakramentālā svinēšana
      1. artikuls. Svinēt Baznīcas liturģiju
      2. artikuls. Liturģiskā dažādība un noslēpuma vienība
  Otrā sadaļa. Sakramentālā norise
    Pirmā nodaļa. Sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē
      1. artikuls. Kristības sakraments
      2. artikuls. Iestiprināšanas sakraments
      3. artikuls. Euharistijas sakraments
    Otrā nodaļa. Dziedināšanas sakramenti
      4. artikuls. Gandarīšanas un Izlīgšanas sakraments
      5. artikuls. Slimnieku svaidīšana
    Trešā nodaļa. Sakramenti, kas kalpo vienībai
      6. artikuls. Ordinācijas (Priesterības) sakraments
      7. artikuls. Laulības sakraments
    Ceturtā nodaļa. Pārējās liturģiskās svinības
      1. artikuls. Sakramentālijas
      2. artikuls. Kristīgās bēres
Trešā daļa. Dzīve Kristū
  Pirmā sadaļa. Cilvēka aicinājums - dzīve Garā
    Pirmā nodaļa. Cilvēka personas cieņa
      1. artikuls. Cilvēks - Dieva attēls
      2. artikuls. Mūsu aicinājums uz svētlaimi
      3. artikuls. Cilvēka brīvība
      4. artikuls. Cilvēka rīcības morāliskums
      5. artikuls. Jūtu morāliskums
      5. artikuls. Morāliskā sirdsapziņa
      7. artikuls. Tikumi
      8. artikuls. Grēks
    Otrā nodaļa. Cilvēku kopiena
      1. artikuls. Persona un sabiedrība
      2. artikuls. Līdzdalība sabiedriskajā dzīvē
      3. artikuls. Sociālais taisnīgums
    Trešā nodaļa. Dieva dāvātā pestīšana: likums un žēlastība
      1. artikuls. Morāliskais likums
      2. artikuls. Žēlastība un attaisnošana
      3. artikuls. Baznīca - māte un audzinātāja
      Desmit baušļi
  Otrā sadaļa. Desmit baušļi
    Pirmā nodaļa. "Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu."
      1. artikuls. Pirmais bauslis
      2. artikuls. Otrais bauslis
      3. artikuls. Trešais bauslis
    Otrā nodaļa. "Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu"
      4. artikuls. Ceturtais bauslis
      5. artikuls. Piektais bauslis
      6. artikuls. Sestais bauslis
      7. artikuls. Septītais bauslis
      8. artikuls. Astotais bauslis
      9. artikuls. Devītais bauslis
      10. artikuls. Desmitais bauslis
Ceturtā daļa. Kristīgā lūgšana
  Pirmā sadaļa. Lūgšana kristīgajā dzīvē
      Kas ir lūgšana?
    Pirmā nodaļa. Lūgšanas atklāsme
      Vispārējais aicinājums uz lūgšanu
      1. artikuls. Vecajā Derībā
      2. artikuls. Laikiem piepildoties
      3. artikuls. Baznīcas laikmetā
    Otrā nodaļa. Lūgšanas tradīcija
      1. artikuls. Pie lūgšanas avotiem
      2. artikuls. Lūgšanas ceļš
      3. artikuls. Ceļveži lūgšanā
    Trešā nodaļa. Lūgšanas dzīve
      1. artikuls. Lūgšanas izpausmes formas
      2. artikuls. Lūgšanas cīņa
      Jēzus stundas priesteriskā lūgšana
  Otrā sadaļa. Kunga lūgšana "Tēvs mūsu"
      1. artikuls. "Visa Evaņģēlija kopsavilkums"
      2. artikuls. "Tēvs mūsu, kas esi debesīs"
      3. artikuls. Septiņi lūgumi
      Nobeiguma doksoloģija
Citātu rādītājs
  Svētie Raksti
  Ticības simboli
  Ekumeniskie koncili
  Koncili un sinodes
  Pāvestu dokumenti
  Baznīcas dokumenti
  Kongregācijas
  Kanoniskās tiesības
  Liturģija
  Baznīcas rakstnieki
Tematiskais rādītājs
A Ā B C Č D E Ē F G
Ģ H I J K Ķ L Ļ M N
O P R S Š T U V Z Ž