BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • pirmdiena: sv. Jozafata piemiņas diena;
  • ceturtdienā: sv. Alberta Lielā, bīskapa un Baznīcas doktora, piemiņas diena;
  • piektdienā: sv. Margaritas no Skotijas, piemiņas diena un sv. Ģertrūdes, jaunavas, piemiņas diena;
  • sestdiena: sv. Elizabetes no Ungārijas piemiņas diena. 


 • Ir pieejams Pāvesta Franciska vēstījums vispasaules trūkumcietēju dienai


 • Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja:
  • (1) laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās.
  • (2) visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu… 


 • Kūrija atsūtīja lūgumu sakarā ar pāvesta aicinājumu diecēzēs un kopienās lūgties Rožukroni un Sv. Erceņģela Miķela lūgšanu par Baznīcu. Līdz ar to lūdzu pēc Mises lūgšanas “Tavā patvērumā” ielikt lūgšanu sv. Erceņģela Miķela godam. Kā pateicību par Euharistiju lūdzu skaitīt “Kristus dvēsele” 
Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā,
esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām.
Dievs lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam,
bet Tu, Debesu Karapulka Vadoni,
ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus,
kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.  • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI
 • Jaunajā mācību gadā es aicinu zēnus kalpot pie Kunga altāra kā ministranti, it sevišķi tos, kuri nesen piegāja pie pirmās Sv. Komūnijas. 


 • Katru gadu novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. 2.XI. (Visu Ticīgo Mirušo Piemiņas Dienā) Madonas kapos pulksten 17.00 bija celebrēta Sv. Mise par visiem ticīgiem mirušajiem un procesija pa kapsētu. Aizlūgumi par mirušajiem notiks vēl mūsu draudzes baznīcā: 14.XI. (trešdiena), 23. XI. (piektdiena), 28. XI. (trešdiena). Tad būs celebrēta Svētā Mise un lūgšanas par mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. Lūdzu, rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 4. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par pieminamiem mirušajiem. 


 • Šodien: Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres 99. gadadiena. Centīsimies atcerēties savās lūgšanas par visiem, kuru savu dzīvi un piepulēs ir veltījuši Latvijas brīvībai un labklājībai. 


 • Otrdiena: Bībeles stunda: lūgšana ar Vārdu Lk 2,1-21 + dalīšanās. Paralēli - vīru vakars.


 • Trešdienā: 15:00 - Sv. Mise slimnīcas kapelā.


 • Sestdienā pēc vakara Sv. Mises būs iespēja līdz 21:00 lūgties Vissvētākā Sakramenta priekšā par Latviju tās lielas jubilejas dienas vigilijā.


 • Nākamajā svētdienā - Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadiena. 13:00 - Ekumeniskais dievkalpojums ar aizlūgumiem par Latviju (luterāņu baznīcā). 17:00 mūsu draudzē - Vissvētākā Sakramenta adorācija PAR LATVIJU (klusumā).


 • Tika sarunāti priesteri draudzes svētkiem: 23.11. būs pr. Māris Ozoliņš, 24.11. - pr. Arnis Maziļevskis, 25.11. vakarā būs pr. Viktors Petrovskis. 25.11. (svētdienā) būs Radio Marija uz Rožukroni, Stundiņām, Misi un grāmatas atvēršanu. Lūgsimies, lai Dievs svētī šo svētkus!


 • Iznāca manu dzejoļu grāmatiņa "Spogulis akā". Pateicība Dievam, ka izdevās izpildīt ieceres uzdāvināt to Latvijai uz 100 gadu jubileju. Visiem, kuri dažādos veidos iesaistītajās tas tapšanā, es sirsnīgi pateicos. Lai Dievs jums atalgo! Grāmatas atvēršana ir paredzēta svētdienā, 25.novembrī mūsu draudzes svētkos – 13:00 draudzes mājā. Es sirsnīgi aicinu. Palūdzieties, lai Dievs savā Svētajā Garā pieskārās visiem, kuri sastapsies ar šo domu saujiņu.  


 • Nākamajam gadam muzejs gatavo izstādi par katoļu Baznīcu Madonas novadā (jau bija par luterāņiem, vēl arī būs par pareizticīgiem). Līdz ar to es lūdzu jūsu atsaucību Līgai Irbei, kura jau strādā, lai savāktu materiālus, liecības, atmiņas un citas par ticību, Baznīcas dzīvi un vēsturi. Palīdziet veidot šo izstādi, kura būs arī par mums pašiem.  

SAIMNIECISKAS LIETAS

 
 

 • Lai Dievs atalgo visiem, kuri sakārtoja baznīcas apkārtni (tika savāktas koku lapas, zari).


 • Ceturtdienā bija pārstāvis no FN serviss. Tika paveikta ugunsdzēšanas aparātus apkope.


 • Tiks atvesti jauni paklāji baznīca presbitērijam. Mēs ceram, ka ar Dieva palīdzību 26.11. sāksies darbi ar jaunā paklāja uzlīkšanu. Līdz ar to divas vai trīs dienā Euharistija notika draudzes mājā.  

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES • Tuvojas Cēsu prāvesta, pr. Bernarda Kublinska priesterības 65. gadadiena. Centīsimies pieminēt viņu savās lūgšanās, izlūdzot vajadzīgu svētību.


 • Tautas lūgšanu sapulces organizatori informē: Šobrīd valstī vērojama organizāciju darbība, kura uzspiež bērnu seksualizāciju, dzimumneitrālu audzināšanu un Dieva vārda izņemšanu no izglītības programmām, tādēļ vēlos informēt, ka ir sagatavota petīcija “Par kristīgām un ģimenes vērtībām”.  Tās mērķis ir paust sabiedrības nostāju par tradicionālās laulības un ģimenes nozīmīgumu, kā arī aicināt valdību atbalstīt atbalstīt iniciatīvas, likumdošanas projektus un noteikumus, kuri atbilst valsts Satversmē noteiktajām vērtībām. Petīciju ir aicināts parakstīt ikviens Latvijas iedzīvotājs, un, kad būs savākts nepieciešamais parakstu skaits, tā tiks iesniegta Saeimā.
  Petīciju “Par kristīgām un ģimenes vērtībām” ir jau parakstījuši - Romas katoļu baznīcas Kardināls Jānis Pujats, Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča pārstāvis priesteris Andris Kravalis, Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes mācītājs Krists Kalniņš, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Latvijas Vasarsvētku draudžu centra bīskaps Nikolajs Gribs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, mācītājs un Bērnu un ģimenes lietu ex-ministrs, Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks.
  Petīciju var parakstīt arī elektroniski, balsošanas vietnē parlatviju.lv - https://parlatviju.lv/
  Ar patiesu cieņu - Tautas lūgšanu sapulces organizatori. 

 • 16.-18. XII. 2018. - rekolekcijas ar maizi un ūdeni...  • Uz paziņojumu dēļa atrodas pr. Andra Solima vēstule ar lūgumu par atbalstu Lielvārdes katoļu baznīcas atjaunošanas darbiem! 9. novembrī, aprit gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, jo ēka atrodas avārijas stāvoklī. 2017. gada 13. novembrī Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju. Baznīcas stāvoklis ir ļoti nopietns, kas tika sīki aprakstīt pieminētajā vēstulē. Tāpēc Lielvārdes katoļu draudze lūdz finansiālu atbalstu baznīcas ēkas glābšanai. 


 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)